Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er skolebibliotek viktig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er skolebibliotek viktig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er skolebibliotek viktig?
Demokratiargumentet opplysning for, informasjon til og kunnskap blant et lands innbyggere er viktige forutsetninger for at demokrati fungerer foreldre/skolen kan ikke gi barn all kunnskap og informasjon som de gjennom sitt liv vil ha bruk for

2 kunnskap er ikke bygd på evige sannheter, det vil alltid komme ny kunnskap og nye innfallsvinkler til skolen/biblioteket gir barn/voksne kunnskap om hvordan de kan skaffe seg kunnskap og informasjon på egen hånd og hvordan man kritisk kan vurdere den informasjon man får tak i lærere og bibliotekarer som kan være veiledere, ”kompass” og trygge navigatører i informasjonen

3 Hvorfor er skolebiblioteket viktig?
Kulturargumentet bibliotek er et av menneskehetens viktigste kulturprodukter sammen med arkiv og museum utgjør bibliotekene vår felles nasjonale hukommelse skolen har en oppgave i samfunnsmessig reproduksjon av kunnskaper og verdier som står sentrale i vår kultur, og er avhengige av at den nasjonale hukommelsen fungerer slik den er tenkt

4 Kartlegging av skolebibliotek i grunnskole og videregående opplæring Delrapport 1 (2007)
30% har egen plan for biblioteket Lærerne ønsker pedagogisk integrering Bemanning Kompetanse

5 30% har egen plan for biblioteket
Skolebiblioteket integrert i skolens planer gir økt bruk og bedre pedagogisk integrering ”Gi rom lesing” har ført til at 72% av skoleledere i grs har drøftet hvordan skolen skulle forholde seg til de tiltakene som gjaldt skolebiblioteket.

6 Lærerne ønsker pedagogisk integrering
Vanlig å samarbeide om å finne bakgrunnstoff til temaer/prosjekter Sjelden samarbeid om det pedagogiske opplegget Elevene oppmuntres til å bruke biblioteket både til tema/prosjekter og til lesing Sjelden oppfordring til å lære data/ikt og informasjonskompetanse

7 Bemanning Kun skolebibliotek som ansvarsområde: 80% vgs-bibliotekarer
18% grs-bibliotekarer Skolebibliotek kombinert med andre oppgaver: 17% vgs-bibliotekarer 70% grs-bibliotekarer Personale og åpningstid er de to faktorene som trekkes oftest fram som grunnlag for gode skolebibliotek

8 Kompetanse Bibliotekarutdanning er eksamen fra JBI eller UiT og lærer med bibliotekfaglig tilleggsutdanning av minst ett halvt års varighet (bibliotek- og informasjonsfag,skolebibliotekkunnskap) 55% vgs-bibliotekarer 34% grs-bibliotekarer

9 SKOLEBIBLIOTEKET I BIBLIOTEKUTREDNINGEN
BIBLIOTEKREFORM 2014 (2006)

10 DEL 1 STRATEGIER OG TILTAK
Læringsarenaer som bidrar til Kunnskapsløftet Fornyelse av kompetanse og opprustning av utstyr Samarbeid mellom folkebibliotek og skole/skolebibliotek kan bidra til å gi elevene et bedre bibliotektilbud totalt sett

11 1.4 VIDEREUTVIKLE BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSARENA OG LÆRINGSRESSURS
Bibliotekene skal være en kunnskapsbase for formell og uformell læring …skal være godt integrert i læringsmiljøene ved utdanningsinstitusjonene …skal bidra til å styrke informasjonskompetanse hos studenter, skoleelever og den øvrige befolkningen

12 TILTAK: Utvikle verktøy og metoder for opplæring i informasjonskompetanse Operasjonelt mål: Utprøving av metoder for utvikling av informasjonskompetanse. Skal være igangsatt i løpet av 2008

13 STRUKTUR OG ORGANISERING
Utviklingsprogram for skolebibliotekene i grunnskolen Modellutvikling og forsøksvirksomhet som også inkluderer samarbeid mellom folke- og skolebibliotek Egen koordinator for alle skolebibliotek i en kommune

14 TILTAK: Iverksette et program for skolebibliotekutvikling
Hvilke funksjoner skal skolebibliotekene ivareta i en mer digital fremtid Ressurs- og kompetansebehov Hvordan skole- og folkebibliotek kan samarbeide. Bygge på erfaringer og kunnskap fra Gi rom for lesing og Utdanningsdirektoratets skolebibliotekundersøkelse i 2006.

15 TILTAK: Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven
Krav til skolebibliotektilbudet bør formaliseres gjennom en endring av forskriften til opplæringsloven.

16 KUNNSKAPSLØFTET Hvilke kompetansemål blir viktige for bibliotekene?
Alle kompetansemål for alle trinn i alle fag må gjennomgås nøye av både folkebibliotek og skolebibliotek Hvilket lærestoff velger de ulike skolene/klassene for å nå kompetansemålene – valget er ditt? Utfordring: møter mellom bibliotekarer og lærere for å diskutere hvilke kompetansemål biblioteket kan bidra til å nå

17 Kompetansemål som nevner bibliotek særskilt - norskfaget
etter 2. årstrinn Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing etter 4.årstrinn Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett etter 7.årstrinn Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Etter 10.årstrinn Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder etter Vg3 – studieforberedende og påbygning til generell studiekompetanse bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

18 Læringsplakaten stimulere elevene …til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning” ”stimulere elevene…i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse” fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter” Skolebiblioteket er en støttespiller i dette arbeidet

19 Lokal metodefrihet – konsekvenser for skolebibliotek
Den skolebibliotekansvarlige må sammen med kolleger klargjøre skolebibliotekets rolle i de ulike metodene som brukes ved egen skole Forutsetter kanskje et enda tettere samarbeid mellom den skolebibliotekansvarlige og enkeltlærere?

20 GRATIS LÆREMIDLER OG SKOLEBIBLIOTEKET
Utlånsordning Hvem gjør innkjøpet? Hvem klargjør for utlån og administrerer? Stipend Hvordan fordeles midlene? Hvem administrerer?

21


Laste ned ppt "Hvorfor er skolebibliotek viktig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google