Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode råd om regnskapsførsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode råd om regnskapsførsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode råd om regnskapsførsel
Aarhønen Gode råd om regnskapsførsel v/ Tove Hakvåg Hovind SiT Økonomi

2 Aarhønen Regnskapsføring er regulert av mange lover Regnskapslov
Bokføringslov Lov om merverdiavgift Skattelov Aksjelov God regnskapsskikk

3 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 1 lovens virkeområde:
Regnskapspliktige Små foretak Regnskapsåret Kalenderåret Styre og tilsvarende ledelsesorgan

4 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 3
Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning Årsregnskapets innhold Rettvisende bilde Undertegning av årsregnskapet og årsberetningen

5 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper
Transaksjoner – verdi av vederlaget Inntekt – når den er opptjent Utgifter – samme periode som tilhørende inntekt Urealisert tap resultatføres God bokføringsskikk

6 Aarhønen Bokføringsloven Plikter en å følge regnskapsloven,
plikter en å følge bokføringsloven

7 Aarhønen Bokføringslovens § 4 Grunnleggende bokføringsprinsipper
Spesifikasjon Dokumentasjon Oppbevaring av regnskapsopplysninger

8 Aarhønen Bokføringsloven: Regnskapssystem, ordentlig og oversiktlig
Fullstendighet, alle transaksjoner skal bokføres Realitet, faktisk inntrufne hendelser Nøyaktighet Ajourhold, så ofte som virksomheten tilsier Dokumentasjon, vise berettigelse Sporbarhet mellom dokumentasjon og regnskapet Oppbevaring, hvor lenge og lesbarhet Sikring, sikre mot endringer, slettinger eller tap God bokføringsskikk GBS (Norsk regnskapsstiftelse)

9 Aarhønen GBS 14 - Bokføring ved bruk av regneark < 300 bilag ok
Ordentlig og oversiktlig regnskap Gjengi spesifikasjoner for regnskapsrapportering på papir årlig / kassedagbok / signert pdf filer Dokumentasjon av regnskapssystemet må beskrive hva som brukes

10 Aarhønen GBS 14 - Bokføring ved bruk av regneark Bokføringslovens § 10
bokførte opplysninger må kunne følges fra dokumentasjon til regnskapet Bilags nr. Bilag må konteres, påføres hvilke konti som er benyttet i regnskapet

11 Aarhønen GBS 14 - Bokføring ved bruk av regneark
Oppbevaring av regnskapet 10 år

12 Aarhønen Inn- og utbetalinger registreres daglig
GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontant transaksjoner Inn- og utbetalinger registreres daglig legg ved dokumentasjon Utleggsskjema benyttes / bokføringsbilag Kvitteringer vedlegges Signeres av 2, den som har hatt utlegget samt ansvarlig person Bankbilag vedlegges

13 Aarhønen GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontanttransaksjoner
Oppgjør fra hvert arrangement / bokføringsbilag – vise kontospesifikasjoner Benytt Excelark ”Arrangementsoppgjør”som viser alle kvitteringer samt sum inn- og utbetalt Alle kvitteringer vedlegges Signeres av 2 ansvarlige personer

14 Aarhønen Gode råd: 1 regnskapsansvarlig - hovedkomite
Føre regnskap, avstemme bank, sette frister Undergrupper / komiteer – 1 ansvarlig Sørge for innlevering av bilag / oppgjør 2 revisorer Årlig revidering senest innen utgangen av januar påløpende år

15 Aarhønen Gode råd: Utbetalinger: Bankavstemming månedlig: Unngå kasse
Benytt nettbank – skriv kommentar i meldingsfelt! Obs kontantvederlag kr Månedlig bankkontoutskrift Bankavstemming månedlig: Hak av bilag i regnskapet (Excelark) mot bankkontoutskrift Ta tak i åpne poster som ikke stemmer overens mellom regnskap og bank med en gang

16 Aarhønen Gode råd: Mot slutten av året skaff oversikt over evt. tilgodehavende (inntekter) eller gjeld (kostnader) som er påløpt Periodiseres i regnskapet for å gi et rettvisende bilde av virksomheten


Laste ned ppt "Gode råd om regnskapsførsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google