Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aarhønen Gode råd om regnskapsførsel v/ Tove Hakvåg Hovind SiT Økonomi 09.03.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aarhønen Gode råd om regnskapsførsel v/ Tove Hakvåg Hovind SiT Økonomi 09.03.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aarhønen Gode råd om regnskapsførsel v/ Tove Hakvåg Hovind SiT Økonomi 09.03.2011

2 Aarhønen Regnskapsføring er regulert av mange lover –Regnskapslov –Bokføringslov –Lov om merverdiavgift –Skattelov –Aksjelov –God regnskapsskikk

3 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 1 lovens virkeområde:  Regnskapspliktige  Små foretak  Regnskapsåret  Kalenderåret  Styre og tilsvarende ledelsesorgan

4 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 3  Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning  Årsregnskapets innhold  Rettvisende bilde  Undertegning av årsregnskapet og årsberetningen

5 Aarhønen Regnskapslovens kapitel 4  Grunnleggende regnskapsprinsipper  Transaksjoner – verdi av vederlaget  Inntekt – når den er opptjent  Utgifter – samme periode som tilhørende inntekt  Urealisert tap resultatføres  God bokføringsskikk

6 Aarhønen Bokføringsloven  Plikter en å følge regnskapsloven, plikter en å følge bokføringsloven

7 Aarhønen Bokføringslovens § 4 Grunnleggende bokføringsprinsipper  Bokføring  Spesifikasjon  Dokumentasjon  Oppbevaring av regnskapsopplysninger

8 Aarhønen Bokføringsloven:  Regnskapssystem, ordentlig og oversiktlig  Fullstendighet, alle transaksjoner skal bokføres  Realitet, faktisk inntrufne hendelser  Nøyaktighet  Ajourhold, så ofte som virksomheten tilsier  Dokumentasjon, vise berettigelse  Sporbarhet mellom dokumentasjon og regnskapet  Oppbevaring, hvor lenge og lesbarhet  Sikring, sikre mot endringer, slettinger eller tap  God bokføringsskikk GBS (Norsk regnskapsstiftelse)

9 Aarhønen GBS 14- Bokføring ved bruk av regneark  < 300 bilag ok  Ordentlig og oversiktlig regnskap  Gjengi spesifikasjoner for regnskapsrapportering på papir årlig / kassedagbok / signert –pdf filer  Dokumentasjon av regnskapssystemet –må beskrive hva som brukes

10 Aarhønen GBS 14- Bokføring ved bruk av regneark  Bokføringslovens § 10 bokførte opplysninger må kunne følges fra dokumentasjon til regnskapet –Bilags nr. –Bilag må konteres, påføres hvilke konti som er benyttet i regnskapet

11 Aarhønen GBS 14- Bokføring ved bruk av regneark  Oppbevaring av regnskapet – 10 år

12 Aarhønen GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontant transaksjoner  Inn- og utbetalinger registreres daglig –legg ved dokumentasjon  Utleggsskjema benyttes / bokføringsbilag –Kvitteringer vedlegges –Signeres av 2, den som har hatt utlegget samt ansvarlig person –Bankbilag vedlegges

13 Aarhønen GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontanttransaksjoner  Oppgjør fra hvert arrangement / bokføringsbilag – vise kontospesifikasjoner –Benytt Excelark ”Arrangementsoppgjør”som viser alle kvitteringer samt sum inn- og utbetalt –Alle kvitteringer vedlegges –Signeres av 2 ansvarlige personer

14 Aarhønen Gode råd: 1 regnskapsansvarlig - hovedkomite –Føre regnskap, avstemme bank, sette frister Undergrupper / komiteer – 1 ansvarlig –Sørge for innlevering av bilag / oppgjør 2 revisorer –Årlig revidering senest innen utgangen av januar påløpende år

15 Aarhønen Gode råd:  Utbetalinger: –Unngå kasse –Benytt nettbank – skriv kommentar i meldingsfelt! Obs kontantvederlag kr 10.000 –Månedlig bankkontoutskrift  Bankavstemming månedlig: –Hak av bilag i regnskapet (Excelark) mot bankkontoutskrift –Ta tak i åpne poster som ikke stemmer overens mellom regnskap og bank med en gang

16 Aarhønen Gode råd:  Mot slutten av året skaff oversikt over evt. tilgodehavende (inntekter) eller gjeld (kostnader) som er påløpt –Periodiseres i regnskapet for å gi et rettvisende bilde av virksomheten


Laste ned ppt "Aarhønen Gode råd om regnskapsførsel v/ Tove Hakvåg Hovind SiT Økonomi 09.03.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google