Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

COINCO North Forslag til prosjekt under INTERREG IV A, ØKS/KASK Analyse&Strategi osloteknopol North.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "COINCO North Forslag til prosjekt under INTERREG IV A, ØKS/KASK Analyse&Strategi osloteknopol North."— Utskrift av presentasjonen:

1 COINCO North Forslag til prosjekt under INTERREG IV A, ØKS/KASK Analyse&Strategi osloteknopol North

2 Bakgrunn for prosjektet COINCO prosjektet, initiert av Den Skandinaviske Arena, avsluttet i 2007. På avslutningskonferansen for COINCO var man enige om å fortsette arbeidet. På møtet i Den Skandinaviske Arena i oktober 2007 fikk G-O ansvaret for å ta frem et nytt prosjekt. Oslo Teknopol fikk det praktiske ansvaret for arbeidet. Man bestemte seg for å søke medfinansiering gjennom interreg IVA Øresund- Kattegat – Sakegerak programmet, som partene i G-O og Den Skandinaviske Arena var med å utvikle. I mellomtiden hadde de tidligere tyske partnerne i COINCO tatt initiativ til SCANDRIA. Region Hovedstaden og Region Sjælland (Danmark) valgte å bli med i SCANDRIA fremfor COINCO North. North

3 Visjon Utvikle aksen Øresund - Göteborg – Oslo som en viktig del av Det Nordiske Triangel (TEN-T prosjekt nr. 12). Utvikle aksen Oslo-Göteborg-Øresund til å bli en av del aller mest vekstkraftige regionene i Europa. Utvikle moderne, miljøvennlig og effektiv infrastruktur for transport av personer og gods i regionen, for å styrke integrasjon og vekstmuligheter. Bidra til å utvikle næringslivet i korridoren til å bli blant de aller fremste på sitt område globalt. Øke korridorens attraktivitet som lokaliseringsområde for næringsetablering. Øke korridorens attraktivitet som bosted, lokaliseringsalternativ for næringsetablering og turistmål ved å heve kvaliteten innen kultur- og opplevelse og styrke kjennskapet til korridoren internasjonalt. Arbeide for å styrke faglig kvalitet i forskning og forskerutdanning gjennom økt samarbeid og erfaringsutveksling. Styrke kvaliteten i entreprenørskapskapsutdanning i regionen. Utvikle korridoren som en del av en større korridor fra Skandinavia til Adriaterhavet og derigjennom styrke integrasjonen med resten av Europa. North

4 Utvikle et nytt samarbeid langs transportaksen mellom Øresund, Göteborg og Oslo som ikke dekkes av allerede eksisterende samarbeid. Målet er å legge grunnlag for økt konkurranseevne og økonomisk vekst Hovedfokus på infrastruktur som ryggraden i utviklingen av samvirke og markedsutvikling, og dermed vilkår for den økonomiske utviklingen av regionen. Samarbeid om innovasjon, forskning og utvikling av næringsklynger. I tilegg fokus på kultur og opplevelse som et element i en kreativ og attraktiv region for næringsetablering. FOKUS: North

5 Partnere Oslo (norsk prosjekteier, representert ved Oslo Teknopol IKS) Göteborg (lead partner, representert ved BRG) Akershus Østfold Västra Götaland Halland Region Skåne Helsingborg* Malmö* Vägverket (støttepartner) Banverket* (støttepartner) Jernbaneverket* (støttepartner) Statens Vegvesen* (støttepartner) * = ikke bekreftet North

6 Ulike type partnerskap Tre alternativer: Fullt partnerskap: Deltakelse i alle WP’er. Bidrar økonomisk og med arbeidsinnsats (direkte finansiering). Representant i styringsgruppen. Begrenset partnerskap: Deltakelse i WP1 (og WP4). Bidrar økonomisk (redusert kostnad) og med arbeidsinnsats (direkte finansiering). Representant i styringsgruppen. Assosiert partnerskap: Bidrar med arbeidsinnsats (direkte finansiering), men ikke med penger. Ikke representant i styringsgruppen. North

7 Prosjektstruktur North WP 1 Infrastruktur for transport WP 2 Innovasjon og næringsliv WP 4 Management WP 3 Kultur og opplevelse Politisk styringsgruppe (Representanter for alle fullverdige partnere)

8 WP1: Infrastruktur Ansvarlig: Akershus fylkeskommune (Tom Granquist) Fokus: Utvikle moderne, miljøvennlig og effektiv infrastruktur for transport av personer og gods i regionen, for å styrke integrasjon og vekstmuligheter. Legge grunnlag for investeringer som gjør det mulig å redusere reisetiden fra Oslo til Göteborg fra fire til to timer, og reisetiden fra Göteborg til Malmö fra fire til to timer. Øke gjennomføringen av utredede infrastrukturprosjekter. Aktiviteter: Utarbeide en rapport som analyserer konsekvensene og mulighetene for korridoren av bygging av ny Fermernbeltforbindelse og utbygging i de øvrige delene av Det Nordiske Triangel. Utarbeide en state of the art rapport med oversikt over eksisterende kunnskap og utredninger om infrastrukturforbedringer i korridoren. Lage en rapport som samler informasjon om flaskehalser, problemområder, etc der dette ikke allerede finnes. Lage en utredning som vurderer alternative finansieringsmetoder for investering i fysisk infrastruktur, bl.a. i lys av erfaringer fra Norge og Sverge og internasjonalt, og i lys av føringene for dette i EU-direktiver som bl.a. Eurovignette. Lage en utredning som ser på effektene av etablering avhøyhastighets jernbane for andre typer jernbanetransport, bl.a. nærtogtrafikk og godtransport.. Analysere mulighetene for regionforstørring gjennom utvikling av infrastruktur. North

9 WP1: Infrastruktur, forts. Aktiviteter, forts.: Lage en utredning som ser på tiltak for å øke effektiviteten på eksisterende jernbaneinfrastruktur i påvente av større investeringer. Utrede mulighetene for å øke transportetterspørselen ved å øke transportkapasiteten i korridoren. Arrangere en rundebordskonferanse med representanter for de største havnene i korridoren for å utvikle et tettere havnesamarbeid. (Lage en utredning som ser på mulighetene og mulige effekter av å etablere en båtransportpendel mellom Oslo havn og Göteborg havn.) Lage en utredning og arrangere et konferanse som vurderer utfordringer og muligheter for rask utbedring av jernbanestrekningen Sarpsborg- Trollhättan, gjennom Göteborg (Västlänken) og Västkustbanan (inkl. Hallandsåsen) Utrede mulighetene/konsekvensene av bygging av undersjøisk tunnel mellom Helsingborg og Helsingør. Lage an analyse med ulike scenarier for investeringer i transportinfrastruktur og samordning/optimalisering av logistikkfunksjoner (jernbane, vei, havner og flyplasser) og konsekvenser av disse i forhold til reisekostnader, ulykker, verdiskapning, konkurransekraft, turisme, miljø/klima, arealbruk og økt samhørighet (cohesion) i regionen. Sluttprodukter: Et gjennomarbeidet og helhetlig kunnskapsgrunnlag til bruk for regionale og nasjonale myndigheter i Norge, Sverige og Danmark samt EU for beslutninger om investeringer i utbygging av infrastruktur i korridoren. North

10 WP2: Innovasjon og næringsliv Ansvarlig: Oslo kommune v/Oslo Teknopol (Knut Halvorsen) Fokus: Bidra til å utvikle næringslivet i korridoren til å bli blant de aller fremste på sitt område globalt ved å skape grunnlag for økt samarbeid mellom aktørene på nærings- og innovasjonssiden i korridoren. Øke korridorens attraktivitet som lokaliseringsområde for næringsetablering. Aktiviteter: Lage en kartlegging av innovasjonssystemene i korridoren. Lage en SWOT i innovasjons- og næringsperspektiv med basis i eksisterende analyser. Lage en anlyse som ser på vekstdynamikken i hhv. Osloregionen, Göteborgsregionen og Øresundsregionen og særlig se på samspillet mellom de tre innovasjonssystemene. Avholde et seminar med relevante aktører for å diskutere og utvikle samarbeidsmodeller og sørge for erfaringsoverføring mellom innovasjonssystemene i korridoren. Lage en rapport som analysere rsuksessfaktorer som gjør at områdene mellom de tre storbyregionene tar del av den økonomiske drivkraften som disse genererer. Utrede mulighetene for å etablere ”klynger av klynger” innenfor nye sektorer innen korridoren. Avholde et seminar og utrede ulike modeller for styrket kvalitet og bedre samarbeid innenfor entreprenørskapsutdanning i korridoren Gjennomføre en mulighetsstudie for å se på muligheter for å styrke samarbeidet mellom universiteter og høyskoler i regionen. Lage eb utrednihn for å se på ulike muligheter for kommersiell utnytteklse av evt etablering av European Spallation Source (ESS) ved Universitetet i Lund Sluttprodukter: Forslag til nye strukturer for samarbeid mellom bedrifter, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter i regionen. Etablert samarbeid om entreprenørskapsutdanning. Økt kvalitet og samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning. North

11 WP3: Kultur og opplevelse Ansvarlig: Svensk partner……? Fokus: Øke korridorens attraktivitet som bosted, lokaliseringsalternativ for næringsetablering og turistmål ved å heve kvaliteten innen kultur- og opplevelse og styrke kjennskapet korridoren internasjonalt. Aktiviteter: Arrangere et seminar med reiselivsbedriftene og –organisasjonene i korridoren og andre relevante aktører for å diskutere mulighetene for å styrke kultur/opplevelse som en komponent i markedsføringen av regionen i næringslivssammenheng samt styrke markedsføringen av kultur- og opplevelsestilbud overfor innbyggerne i regionen.. Utvikle grunnlagsmateriale for markedsføringspakker av regionene korridoren overfor utvalgte markeder internasjonalt. Etablere et nettverk av kultur- og opplevelsesinstitusjoner i regionen. Sluttprodukter: Nettverk, samlet kunnskapsoversikt og målrettet markedsføringsmateriale til bruk for markedsføringen av kultur- og opplevelsestilbud i regionen internasjonalt og overfor korridorens innbyggere. North

12 WP4: Management Ansvarlig: Oslo kommune v/Oslo Teknopol (Knut Halvorsen) Fokus: Sørge for at COINCO North har fremdrift, måloppnåelse og helhetlig perspektiv i tråd med visjonene og målene for prosjektet. Aktiviteter: Sørge for oppfølging av de øvrige WP’ene i prosjektet. Sørge for samarbeid og kommunikasjon mellom de øvrige WP’ene. Sørge for at arbeidet har fremdrift i forhold til fastsatt fremdriftsplan og holder seg innenfor prosjektets økonomiske rammer. Være kontaktledd mot programsekretariatet. Lage animasjon som fremstiller hovedfunnene i de utredninger, seminarer, mv. som avholdes i prosjektet på en pedagogisk måte, som er tilpasset fremvisning ved aktuelle arrangementer og overfor relevante aktører. Hensiktsmessig format som kan distribueres på dvd, på nett med mer. Baseres på arbeidet i WP1, WP2, WP3. Skandinavisk, tysk og engelsk versjon. Underveis i prosjektet arrangeres konferanse i en av byene i korridoren der de ulike Workpackages og delprosjekter i COINCO North og tematisk og geografisk tilgrensende EU-prosjekter presenteres. I tillegg til underveiskonferansen arrangeres en sluttkonferanse for COINCO North der endelige sluttprodukter av de øvrige WP’ene presenteres. Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi av sluttproduktene overfor relevante aktører på regionalt, nasjonalt og EU-nivå. Målrettet myndighetskontakt overfor relevante aktører i Norge, Sverige og i EU-systemet for å formidle og gjøre tilgjengelig resultatene av arbeidet i prosjektet. Sluttprodukter: Underveis oppfølging og koordinering, ekstern kommunikasjon, underveiskonferanse og sluttkonferanse. Animasjon, dvd, fremvisning på nett, konferanser, etc. North

13 Økonomi Totalt budsjett: 1,761 mill Euro Herav: Direkte finansiering (in kind): 367 500 Euro Økonomisk bidrag fra partnerne: 513 000 Euro Medfinansiering fra EU/ Norge: 880 500 Euro For hver av partene i G-O (i Euro): North 2008200920102011Totalt Direkte finansiering (in kind):6 47312 946 6 47338 839 Økonomisk bidrag:12 52725 054 12 52775 161 Totalt:19 00038 000 19 000114 000

14 Status pr. 14. august Møte med partnerne 4. juni i Göteborg Sendt inn prosjektutkast til ØKS-sekretariatet i juli. Forventet tilbakemelding i uke 34. Letters of intent sendes ut uke 34. Bør være underskrevet innen 1. september. Arbeider med søknaden sammen med BRG og Oslo Teknopol. Kontakt mot uavklarte partnere Møte med ØKS sekretariatet 25. august. Sende inn søknaden innen 15. september North

15 COINCO North og G-O COINCO North viderefører og styrker G-O sitt arbeid gjennom mange år innen kommunikasjoner, næringsutvikling og kultur/turisme. Muliggjør medfinansiering av tiltak fra EU/Norge. Må imidlertid være noe mer: COINCO North må fokusere på prosjekter som ikke allerede er ivaretatt av G-O. Baserer seg på samarbeidet i Den Skandinaviske Arena (men uten danske partnere) North


Laste ned ppt "COINCO North Forslag til prosjekt under INTERREG IV A, ØKS/KASK Analyse&Strategi osloteknopol North."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google