Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4"— Utskrift av presentasjonen:

0 Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund
Leserundersøkelse for Museumsnytt Utarbeidet for: ABM media Utarbeidet av: Bente Håvimb April 2011

1 Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4
Resultater Museumsforbundet 9 Resultater Museumsnytt Lesing og bruk 22 Redaksjonelt 29 Diverse Bakgrunnsdata 41 Vedlegg

2 Prosjekt-informasjon

3 Prosjektinformasjon Formål
Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Museumsnytt er landets landets eneste fagblad i museumssektoren, med fokus på museer og kulturpolitikk. Bladet er redaksjonelt uavhengig og går ut til abonnenter og alle medlemsinstitusjoner og personlige medlemmer av Norges museumsforbund. Synovate har i samarbeid med Museumsforbundet og Museumsnytt gjennomført en kombinert medlems- og leserundersøkelse for å hente tilbakemeldinger fra målgruppen. Formålet med en slik undersøkelse er i hovedsak å se hvordan målgruppen vurderer Museumsforbundet samt Museumsnytt. Målgruppe/ utvalg Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer av Norges museumsforbund samt registrerte abonnenter av Museumsnytt, og består av personer som jobber innenfor ulike deler av bransjen. Metode/ gjennomføring Basert på medlems- og abonnentlister er det gjennomført en webundersøkelse mot målgruppen. I alt er det gjennomført 179 intervju i perioden 24. mars – 4.april Resultatene er gjengitt i prosent. Ansvarlig kontaktperson Seniorkonsulent Kathrine Andersen og konsulent Bente Håvimb har vært hovedansvarlig for undersøkelsen hos Synovate.

4 Sammendrag

5 Sammendrag - Museumsforbundet
8 av 10 er meget eller ganske fornøyde med Museumsforbundet, og det er så godt som ingen som svarer at de er misfornøyde. Dette er positive resultater! De fleste sakene Museumsforbundet jobber med ansees som viktige blant medlemmene. Aller viktigst er synliggjøring av museene som samfunnsaktører og aktiv kontaktvirksomhet overfor Storting, departementer og medier. 4 av 10 ønsker at Museumsforbundet skal tilby mer seminarer og møter, flest blant de yngre medlemmene. 1 av 3 mener at Museumsforbundet i meget eller ganske stor grad har innflytelse på politikkutformingen til departement og Storting. Omtrent like mange mener at Museumsforbundet i meget eller ganske stor grad er synlig i media. Dette viser at arbeidet Museumsforbundet legger ned blir lagt merke til, selv om flertallet mener at forbundet kun i noen grad har innflytelse og er synlig.

6 Sammendrag - Museumsforbundet
Museumsnytt og museumsnytt.no ansees som viktigste kanaler for å holde seg oppdatert i bransjen. 3 av 4 holder seg også oppdatert gjennom infoskriv fra Museumsforbundet og via kollegaer og andre i bransjen. Noe av årsaken til at MoM skrivene prioriteres som informasjonskanal finner vi i at medlemmene gir uttrykk for at de er godt fornøyde med innholdet i skrivene. Seksjon for formidling ansees tydelig som viktigst i tiden fremover. Dette kan også ha en sammenheng med at denne seksjonen favner bredt i bransjen. Hele 94% mener denne seksjonen vil være meget eller ganske viktig for Museumsforbundet de neste 10 årene.

7 Sammendrag - Museumsnytt
Vi ser høy lojalitet til Museumsnytt ved at 7 av 10 har lest alle de 5 siste utgavene av bladet. Tidsskriftet leses i snitt i 37 minutter og viser at mottakerne finner interessant stoff og tar seg tid til å bla i tidsskriftet. De fleste leser utvalgte artikler eller det meste av stoffet på denne tiden. 85% leser i en utgave av Museumsnytt flere ganger, og over halvparten tar vare på bladet i mer enn 6 måneder. Dette gir både redaksjonelt stoff og annonser lang levetid i Museumsnytt. Nær halvparten deler også tidsskriftet med 1 eller flere personer, noe som bidrar til å øke leserkretsen til bladet. I snitt leses bladet av 2,2 personer. Fagartikler og reportasjer samt nyheter er mest interessant for leserne av Museumsnytt. Leserne gir også sterkt uttrykk for at de ønsker å lese mer av dette. Resultatene tyder på at leserne er godt fornøyde med de artiklene og reportasjene de finner i Museumsnytt i dag, og gir signaler om hvilke områder man bør satse på også i fremtiden. Museumsnytt oppfattes som seriøst, relevant og pålitelig og er tydelig en god kilde for å holde seg oppdatert i bransjen. Kun 23% mener likevel at Museumsnytt er med på å sette dagsorden. Siden dette er en uttrykt målsetning med bladet kan det være et område å jobbe videre med fremover.

8 Sammendrag - Museumsnytt
Rundt halvparten av leserne ser Museumsnytt som uavhengig. Den andre halvparten knytter i stor grad Museumsnytt til Museumsforbundet. 64 % av leserne finner ofte eller av og til annonser som de kan ha nytte av privat eller i jobbsammenheng i Museumsnytt. Dette viser at annonsene treffer målgruppen godt. I tillegg svarer også nær 6 av 10, de fleste ledere, at de i stor eller meget stor grad har beslutningsmyndighet i sin bedrift. Dette er positivt med tanke på muligheten for overføring av kjøpsintensjon til faktisk handling blant leserne. 65% av leserne kjenner til museumsnytt.no. Noen færre er klar over at Museumsnytt er aktiv på hhv. Facebook og Twitter, men blant de yngre leserne er andelen noe høyere. Totalt sett er 8 av 10 meget eller ganske fornøyde med Museumsnytt. Dette er svært positive resultater.

9 Resultater Museumsforbundet

10 Type medlemskap Spm: Hvilket medlemskap har du eller din arbeidplass i Museumsforbundet? 3 av 4 ledere har institusjonsmedlemskap, mens ansatte først og fremst har personlig –eller seniormedlemskap Base: Museumsforbundet, N=97

11 Museumsforbundets rolle
Spm: Hvor viktig er det for deg at Museumsforbundet jobber med følgende saker fremover? Base: Museumsforbundet, N=97

12 Synliggjøring av museene som samfunnsaktører ansees som Museumsforbundets viktigste oppgave
Spm: Hvor viktig er det for deg at Museumsforbundet jobber med følgende saker fremover? Andel som svarer ”meget” eller ”ganske viktig” 8 av de nevnte områdene ansees som meget eller ganske viktig av minst 80% av medlemmene. Dette viser at Museumsforbundet har prioriteringer som i stor grad følger medlemmenens ønsker. Base: Museumsforbundet, N=97

13 4 av 10 ønsker mer seminarer og møter
Spm: Museumsforbundet tilbyr ulike seminarer og møter. Vil du angi om du ønsker mer eller mindre av dette fra Museumsforbundet eller om du er førnøyd som det er i dag. Base: Museumsforbundet, N=97

14 Flest blant de yngre ønsker mer seminarer og møter
Spm: Museumsforbundet tilbyr ulike seminarer og møter. Vil du angi om du ønsker mer eller mindre av dette fra Museumsforbundet eller om du er førnøyd som det er i dag. Andel som svarer ”ønsker mer” Det er også flere av de som er tilknyttet kulturdepartementet enn andre departementer, og som jobber med kulturhistorie enn andre områder, som ønsker mer seminarer og møter. Base: Museumsforbundet, N=97

15 Innflytelse på politikkutforming
Spm: I hvilken grad mener du Museumsforbundet har innflytelse på politikkutformingen til departement og Storting? 1 av 3 mener at Museumsforbundet i meget eller ganske stor grad har innflytelse på politikkutformingen. Flertallet mener likevel at innflytelsen kun er til stede i noen grad (54%). Inntrykket er omtrent det samme både blant ledere og ansatte. Base: Museumsforbundet, N=97

16 Synlighet i media Spm: I hvilken grad mener du Museumsforbundet er synlig i media? Hele 43% av lederne mener at Museumsforbundet er synlig i media i ganske stor grad, nesten dobbelt så mange som blant de ansatte. Dette kan tyde på at ledere i form av sin stilling fanger opp mer av det som skjer rundt Museumsforbundet i ulike mediekanaler. Base: Museumsforbundet, N=97

17 Museumsnytt og museumsnytt
Museumsnytt og museumsnytt.no er viktigste kanaler for å holde seg oppdatert i bransjen Spm: Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i museumsbransjen i dag? Gjennom… Hele 9 av 10 benytter Museumsnytt i papirutgave eller på nett for å holde seg orientert. Vi ser noen skiller på bruk av informasjonskanaler avhengig av bakgrunn og stilling. Ledere (65%) benytter seg for eksempel i større grad av Museumsforbundet.no enn ansatte (37%). Personer som jobber med kulturhistorie benytter i større grad sosiale nettverk gjennom kollegaer og andre i bransjen (83%) samt møter og seminarer (60%). Base: Museumsforbundet, N=97

18 Det er høy tilfredshet med MoM infoskriv
Spm: Hvor fornøyd er du med Museumsforbundet i følgende kanaler? Base: Museumsforbundet, N=97

19 Seksjon for formidling ansees som viktigst i tiden fremover
Spm: Hvor viktig mener du at følgende seksjoner vil være for Museumsforbundet de neste 10 årene? Base: Museumsforbundet, N=97

20 Viktighet av de ulike seksjonene
Spm: Hvor viktig mener du at følgende seksjoner vil være for Museumsforbundet de neste 10 årene? Andel som svarer ”meget” eller ”ganske viktig” Vi finner enkelte skiller på kjønn i hva som betraktes som viktgste seksjoner. Base: Museumsforbundet, N=97

21 8 av 10 er meget eller ganske fornøyde med Museumsforbundet
Spm: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Museumsforbundet? Tilfredsheten er svært høy på tvers av kjønn, alder og landsdel. Vi finner flest som svarer ”meget fornøyd” blant museumsansatte (24%), ledere (35%) og de som er tilknyttet kulturdepartementet (27%). Det er meget positivt å se at det er så godt som ingen som er misfornøyde med Museumsforbundet! Base: Museumsforbundet, N=97

22 Museumsnytt Lesing og bruk av tidsskriftet
Resultater Museumsnytt Lesing og bruk av tidsskriftet

23 7 av 10 har lest alle de siste 5 utgavene av Museumsnytt
Spm: Museumsnytt er et kulturtidsskrift med fokus på museer og kulturpolitikk. Tidsskriftet kommer ut 5 ganger i året. Hvor mange av de siste 5 papirutgavene har du lest eller tittet i? Dette viser høy leserlojalitet blant mottakerne av Museumsnytt. Medlemskap i Museumsforbundet ser ut til å trigge til økt lesing av Museumsnytt. Hele 86% av medlemmene har lest alle de 5 siste utgavene. Leserlojaliteten er høyest blant personer over 45 år. Base: Museumsnytt, N=179

24 1 av 3 leser det meste av stoffet i Museumsnytt
Spm: Hvordan vil du beskrive din lesing av Museumsnytt? 83% leser utvalgte artikler eller det meste av stoffet. Dette viser at nær alle finner stoff de ønsker å lese i Museumsnytt. Dette er meget positivt! Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

25 Museumsnytt leses i snitt i 35 minutter
Spm: Omtrent hvor lang tid bruker du vanligvis på å lese et nummer av Museumsnytt? Dette er gode resultater og viser at leserne finner interessant stoff og tar seg tid til å bla i tidsskriftet. Kvinner og personer over 45 år bruker lengst tid på å lese Museumsnytt (37 minutter). Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

26 85% leser i en enkelt utgave av Museumsnytt mer enn en gang
Spm: Omtrent hvor mange ganger tar du frem et nummer av Museumsnytt før du anser deg som ferdig med det? I snitt leser man i bladet 3 ganger. Dette tyder på at Museumsnytt har informasjon som er verdifull over tid. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

27 Over halvparten tar vare på Museumsnytt i mer enn 6 måneder
Spm: Omtrent hvor lenge tar du vare på Museumsnytt etter at du har lest fagtidsskriftet? Det faktum at hele 55% tar vare på bladet i mer enn 6 mnd bekrefter igjen at stoffområdene i Museumsnytt har lang levetid i bransjen. Flest ledere tar vare på bladet over tid. Det kan tenkes at bladet benyttes som oppslagsverk og referansegrunnlag i jobbsammenheng. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

28 Museumsnytt deles gjerne med andre
Spm: I tillegg til deg selv, omtrent hvor mange andre leser samme eksemplar av Museumsnytt? Nær halvparten deler tidsskriftet med en eller flere personer, og i snitt leses tidsskriftet av 2,2 personer. Det er ledere som i størst grad deler Museumsnytt. 6 av 10 på dette stillingsnivået deler bladet med en eller flere, trolig sine ansatte. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

29 Museumsnytt Redaksjonelt
Resultater Museumsnytt Redaksjonelt

30 Fagartikler og reportasjer samt nyheter er mest interessant for leserne av Museumsnytt
Spm: Hvor interessert er du i å lese om følgende tema i Museumsnytt? Det er stor enighet om hvilke områder som er mest interessante, men vi ser gjennomgående at museumsansatte er noe mer interessert i de ulike temaene enn offentlig ansatte. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

31 Enighet i påstander om Museumsnytt
Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Museumsnytt… Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

32 Museumsnytt sees som et seriøst og relevant tiddskrift blant leserne
Spm: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Museumsnytt… Andel ”helt” eller ”delvis enig” Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

33 Museumsnytt oppfattes i stor grad som knyttet til Museumsforbundet
Spm: Du svarte at du ikke oppfatter Museumsnytt som uavhengig. Hvilke av følgende aktører mener du Museumsnytt i større eller mindre grad er knyttet til? 6 av 10 linker Museumsnytt til Museumsforbundet, uavhengig av fagområde, stilling og andre bakgrunnsfaktorer. Base: Oppfatter ikke Museumsnytt som uavhengig , N=93

34 Leserne ønsker å lese flere fagartikler og reportasjer samt nyheter
Spm: Ønsker du mer eller mindre av følgende i Museumsnytt, eller er du fornøyd som det er i dag med: Svært få ønsker mindre av dette, noe som tyder på at leserne er godt fornøyde med artiklene og reportasjene de finner i Museumsnytt i dag. Korte fagartikler er ønskelig uavhengig av kjønn og alder. Ser vi på de mer dyptpløyende artiklene er det flere blant de yngre (under 45 år) som ønsker mer av dette (58%). Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

35 8 av 10 er meget eller ganske fornøyde med Museumsnytt
Spm: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Museumsnytt? Tilfredsheten er svært høy på tvers av kjønn, alder og landsdel. Kvinner (25%) uttrykker i noe større grad enn menn (10%) at det er meget fornøyde. Det er meget positivt å se at det er så godt som ingen som er misfornøyde med Museumsnytt! En målsetning kan være å få de som svarer ”verken eller” over på ganske eller meget fornøyd. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

36 Resultater Museumsnytt Diverse

37 64 % av leserne finner ofte eller av og til nyttige annonser i Museumsnytt
Spm: Hender det at du finner annonser i Museumsnytt som du kan ha nytte av, privat eller i jobbsammenheng? Personer under 45 år finner oftest nyttige annonser. Dette knyttes ikke tydelig til stilling, men kan kanskje henge sammen med at denne aldersgruppen befinner seg i fase i livet hvor man ønsker å foreta flere investeringer. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

38 57% har i stor eller meget stor grad beslutningsmyndighet ved innkjøp i sin bedrift
Spm: I hvilken grad har du beslutningsmyndighet ved innkjøp av varer og tjenester i din bedrift? Flest menn (35%) og personer over 45 år (34%) har i meget stor grad beslutningsmyndighet. Mye av dette kan nok forklares ved at flertallet av lederne befinner seg blant disse. 6 av 10 ledere har totalt sett beslutningsmyndighet i meget stor grad. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

39 65% kjenner til nettsidene til Museumsnytt
Spm: I hvilke kanaler kjenner du til at Museumsnytt er aktiv? Nær 3 av 10 kjenner også til at Museumsnytt er aktiv på Facebook, mens kun et fåtall er klar over tilstedeværelsen på Twitter. Kjennskapen til Facebook og Twitter er høyest blant personer under 45 år (42%/ 16%), og det er flere kvinner (37%) enn menn (17%) som er klar over at Museumsnytt er aktiv på Facebook. Base: Lest minst ett av de siste 5 utgavene av Museumsnytt , N=173

40 Tilfredshet med innhold fra Museumsnytt
Spm: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med innholdet fra Museumsnytt i følgende kanaler? Leserne er mest fornøyde med Museumsnytt sitt innhold på museumsnytt.no. ”Vet ikke” andelen viser at kjennskapen trolig er lavere i de andre to kanalene. Base: Kjenner til Museumsnytt.no, N= 114, Kjenner til Facebook, N=48, Kjenner til Twitter, N=16

41 Bakgrunnsdata

42 Bakgrunnsdata Base: Alle, N=179

43 Bakgrunnsdata – Stilling og ansettelse
Base: Alle, N=179

44 Bakgrunnsdata – Departement og område
Base: Alle, N=179

45 Vedlegg Feilmarginer

46 Feilmarginer Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på rundt +/ prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større. Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: ”Ja” og ”nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart ”ja” på spørsmålet, mens 80% har svart ”nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,5 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ”ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,5% og 22,5%.

47 Takk for oppmerksomheten
Our curiosity is all yours!


Laste ned ppt "Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google