Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMTS som samfunnsansvarlig forretningsaktør 16. og 17

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMTS som samfunnsansvarlig forretningsaktør 16. og 17"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMTS som samfunnsansvarlig forretningsaktør 16. og 17
HMTS som samfunnsansvarlig forretningsaktør 16. og 17. februar v/ daglig leder Jan Lunder og seniorrådgiver og adv. Vibeke Resch-Knudsen, KS-K as

2 Disposisjon - eierskap
§ 13. UTTREDEN OG OPPLØSNING De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Forslag om ut-treden av selskapet meddeles representantskapet skriftlig minst et år før planlagt uttredelsestidspunkt. Kommunenes eierskap til HMTS IKS generelt, HMTS spesielt HMTSs utfordring i forhold til eierne

3 Langsiktig verdiskapning LANGSIKTIG KORTSIKTIG
Eierverdier Langsiktig verdiskapning LANGSIKTIG KORTSIKTIG Kommune og eier perspektiv -hva ønsker eierne å få ¨rapportert fra selskapet? Kunde perspektiv -hva er Kundene opptatt av? Styring av arbeidsprosesser Styring av kundeprosesser Inovasjonsprosesser Regulerende og sosiale prosesser Intern perspektiv Lærings- og vekst perspektiv Verdiene i selskapet som gir virksomheten mulighet til å mobilisere og ivareta prosessen av endringer som forutsettes for å iverksette virksomhetens strategi

4 Avklaringer før selskapsetablering
Hvorfor organiseres tjenesten i selskaper? Finnes andre alternativer? Hvilken selskapsform passer best for denne tjenesten og for vår kommune? Hvordan ivaretas eierskapet i vår kommune? Husk politisk forankret beslutning!

5 Den bevisste eier (1) Bevisst sitt formål med å etablere eller investere i selskapet Hvorfor etablerte de 11 kommunene selskapet? Har eierne noen bevisst strategi med HMTS? Vurderer hva slags styre selskapet skal ha (kompetanse) og så opprettholder distanse og overblikk Velges styre strategisk?

6 HVORDAN IVARETAS EIERSKAPET I HMTS?
Den bevisste eier (2) Opptatt av selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid Skapes det rom for langsiktig tenkning eller kun kortsiktig effektivitet og prisfokus? Definerer sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning Hva forventer eierne av styret i HMTS? HVORDAN IVARETAS EIERSKAPET I HMTS?

7 Interkommunale selskap

8 § 9. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er øverste organ for selskapet og sammensettes slik: For kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, og Hamarøy: Som representantskapet for Salten Forvaltning IKS. Værøy kommune: 1 representant Røst kommune: 1 representant Ved endring av eierforholdet, vurderes representantskapets sammensetning. Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer for Røst og Værøy, velges av kommunestyrene i disse kommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges tilsvarende som for Salten Forvaltning IKS. IKS § 10. STYRET Styret til selskapet skal ha 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer velges av og blant de ansatte. Kommunestyre 3 (1/3) Kommunestyre 1 (1/3) Kommunestyre 2 (1/3) Representantskapet Styret Daglig leder

9 Interkommunale selskaper
Hjemmel: IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6 Kun fylkeskommuner, kommuner og IKS kan være deltakere, jf. § 1 Ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel, jf. § 3 Kommunal instruksjonsrett kun gjennom sin representant i representantskapet, jf. § 7 første ledd Representantene har personlige varamedlemmer, jf. § 6 første ledd Styret samme myndighet og ansvar som styret i andre selskaper (AS), jf. §§ 13 og 38 Daglig leder forestår daglige ledelse av selskapet, som ikke omfatter saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. § 14

10 Innskuddsrett/-plikt
§ 5 første ledd: ”Den enkelte deltaker plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger av selskapsavtalen eller av loven her.” § 18 tredje ledd: ”Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet.” § 30 annet ledd (første setning): ”Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.”

11 Begrunnelsen for at kommunen eier HMTS og motivasjonene for å eie selskapet
§ 2. FORMÅL I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, er formålet med selskapet å: Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning. Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse. Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor kommune eller andre. Samarbeide med og videreutvikle de tjenestene som er lokalisert ute i de ulike kommunene. Oppgave tillagt kommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov eller unntak fra særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap. Selskapet kan delta i andre selskap.

12 Spørsmål: Hvordan oppfatter dere som eierkommuner HMTS som selskap?
Tjener selskapet sin hensikt? Er styringsdialogen formålstjenelig og hensiktsmessig? Hvilke krav stiller dere som eiere til HMTS?

13 Kommunene som kunder av HMTS

14 Disposisjon Kommunene som kunder av HMTS
Hvilke oppgaver ivaretar HMTS for eierne? Hvordan oppfatter kommunen selskapet som kunder av HMTS? Forholdet kommunen som eier og kunde av selskapet

15 Eier strategi Hvorfor skal kommunen eie selskapet?
Hva må være forutsetningene for å eie?

16 Virksomhetens strategi
Hvorfor skal kommunen/kundene kjøpe tjenester av selskapet? Hvordan og med hvem kommuniserer selskapet med i forhold til eier og kunde?

17 Virksomhetens strategi
Hvorfor skal kommunen(e) fortsatt ønske å eie selskapet også i fremtiden? Økonomi Tjenester Kompetanse i organisasjonen Kommunikasjon

18 ”Hvordan oppfatter kommunene som kunder HMTS som selskap?”
Gruppeoppgaver: ”Hvordan oppfatter kommunene som kunder HMTS som selskap?”

19 Eiers forhold til selskapet
Representantskap/ generalforsamling Politisk nivå Eierforhold (vedtekter og selskapsavt.) selskap kommunen Driftsforhold (driftsavtaler) Administrativt nivå Daglig leder

20 Samfunnsansvarlig forretningsdrift

21 Noen tolkninger: Brundtland definisjon: En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov KS Bedrift: Produserer tjenester som som dekker innbyggernes grunnleggende behov og har derfor fokus på selve tjenesten som drivkraft. Er opptatt av kvalitet, effektivitet og langsiktighet. Har eiere som pløyer det meste av avkastningen tilbake til samfunnet. Skal sikre eierne rimelig avkastning på investeringene. Har ledere som bruker samfunnsansvaret strategisk.

22 Forholdet til markedet og innbyggerne
Forstå kundenes ønsker og levere varer og tjenester med høy kvalitet bedre enn konkurrentene til en rimelig pris. Kunnskap faglig på høyden og gi kundene gode råd. Serviceinnstilt og imøtekommende ”kunden har alltid rett!”

23 Forholdet til offentligheten og samfunnet
Etterlever samfunnets rammebetingelser, opptatt av å gi mest mulig forutsigbare og like konkurransevilkår for alle aktører. Opptatt av langsiktige virkninger av produkter og tjenester som leveres.

24 Forholdet til eierne Sikrer eierne rimelig avkastning på investerte midler. Forvente at eierne investerer langsiktig og derfor lar bedriften selv disponere sine ressurser utover et rimelig utbytte.

25 Forholdet til de ansatte
Respektere og etterleve arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Tilrettelegge for at de ansatte kan arbeider effektivt, øker sin kompetanse, og at denne kommer til nytte i bedriftens virksomhet.

26 Oppsummert handler det om…
Hva bedriften kan gjøre, og ikke hva den må gjøre. Det handler om muligheter, og ikke krav. Samfunnsansvar er å ta hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av virksomheten i forhold til eiere, kunder, ansatte og andre interessenter Det krever en forståelse for hvordan virksomheten påvirker det samfunnet de opererer i, og hvem de påvirker OMDØMME KONKURRANSEEVNE

27 Eierrollen – en ny utfordring
Selskapene forventer utøvelse av eierskap Få kommuner har utviklet eierstrategier Få eiere uttrykker langsiktige forventninger til selskapene Kortsiktig gevinst prioriteres foran langsiktige hensyn Investeringsbehov og langsiktig forsyning vektlegges i mindre grad Behov for mer strategisk tenkning i oppnevnelsen av styremedlemmer Eierskapsutøvelse er en generell utfordring - ikke bare i forhold til samfunnsansvar

28 Eierne kan påvirke til samfunnsansvar
Uttrykke konkrete forventninger og stille krav til ledelsen: Identifisere risiko og muligheter knyttet til samfunnsansvar Følge opp mål, strategier og handlingsplaner Hvilke verdier selskapet skal bygge på Relasjoner til interessenter Kartlegge kostnader og gevinster ved ulike valgalternativer Rapportere åpent og gjennomsiktig Sammensetning av styret

29 Etiske retningslinjer
De beste etiske retningslinjer kan ikke beskytte mot dårlig oppførsel av enkeltindivider Etiske retningslinjer kan aldri være selskapets eneste instrument i kampen mot korrupsjon og/eller uetisk oppførsel

30 Du er på riktig vei hvis:
Ledelsen (og styret) har akseptert og forstått etiske retningslinjer. Ledelsen har sikret at etiske retningslinjer er akseptert og forstått av alle ansatte. At noen i organisasjonen er ansvarliggjort for å sikre relevans og kontinuitet for alle berørte.

31 Kortene på bordet.. Vet selskapet hva slags type uakseptabel oppførsel som kan forekomme blant de ansatte? Hva er risiki i selskapet? Hvilken skade kan oppstå? Hva bør prioriteres? Vår integritet? Evaluering

32 De ansatte i HMTS – hva har de forpliktet seg på?
Etiske retningslinjer vedtatt og gjort gjeldende fra Gjelder for alle ansatte og alle tillitsvalgte For de ansatte en del av arbeidsavtalen Forpliktelse på holdninger og atferd Forpliktelse på integritet og habilitetsvurderinger

33 De ansatte.. Miljøforsvarlige og miljøetiske Prosedyrer ved tvil
For omfattende? For vankelig å etterleve? Styrets rolle? Daglig leders fullmakter og handlingsrom?

34 Selskapets image – ønsket omdømme
Ethvert selskap er preget av sitt omdømme Hva er ønsket omdømme for selskapene? Ta tak i de positive elementene – det er de som bygger (SWOT) Hvilken atferd er det som underbygger det omdømmet? Handler om å ta et bevisst grep!

35 Definisjon på omdømme Alle de assosiasjoner som interessentene får om en virksomhet. Det er for eksempel kombinasjonen av alt de har av kjennskap til virksomheten. Denne er med andre ord en vurdering basert på forståelse og fortolkning.

36 Den STORE utfordringen:
Verdier +Atferd + Kultur = OMDØMME!

37 Tjenester Hvorfor skal innbyggerne kjøpe tjenester fra oss og ikke fra andre aktører i markedet (kan også være andre kommuner)?

38 Strategisk prosess Samfunnsansvarlig forretningsdrift
Avkastning, lønnsomhet, etikk, forhold til styre og ledelse Pris, kvalitet, kundebehandling og service Etikk, miljø, likebehandling, gjennomsiktlig, lover og regler mm Kommunestyret EIER KUNDE OMGIVELSER = Rådmann Kommunestyret Rådmann STYRET LEDELSE Eksternt: Omdømme og resultat ANSATTE Internt: Organisasjon og ledelse HMS, personalpolitikk, arbeidsforhold mm

39 Hva er forventet av HMTS?

40 Disposisjon Rammer for HMTS`s drift
Muligheter og juridiske begrensinger for selskapet Samfunnsutviklerrollen


Laste ned ppt "HMTS som samfunnsansvarlig forretningsaktør 16. og 17"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google