Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAN VI SNAKKE MED BARN OM ALT? BARNAS MEDVIRKNING SUNNFJORD SØNDAG 22. 9. 2013 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAN VI SNAKKE MED BARN OM ALT? BARNAS MEDVIRKNING SUNNFJORD SØNDAG 22. 9. 2013 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAN VI SNAKKE MED BARN OM ALT? BARNAS MEDVIRKNING SUNNFJORD SØNDAG 22. 9. 2013 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen

2 INNLEDNING BARN TRENGER BARN TRENGER KNAGGER BARN TRENGER KNAGGER LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK BARN TRENGER GJENTAGELSER BARN TRENGER GJENTAGELSER BARNS MODENHET OG ALDER BARNS MODENHET OG ALDER TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE FEILINFORMASJON OG FORVIRRING FEILINFORMASJON OG FORVIRRING

3 INNLEDNING – DE VANLIGSTE Depresjon – depressive reaksjoner Depresjon – depressive reaksjoner Selvmordsfare - selvskading Selvmordsfare - selvskading Angsttilstander – panikkreaksjoner – fobier Angsttilstander – panikkreaksjoner – fobier Psykoser – psykotiske reaksjoner Psykoser – psykotiske reaksjoner Søvnproblemer – som blir til sykdom Søvnproblemer – som blir til sykdom Stressreaksjoner – mange symptomer Stressreaksjoner – mange symptomer Rusproblemer – årsaker og avhengighet Rusproblemer – årsaker og avhengighet Fysiske sykdommer – psykiske symptomer Fysiske sykdommer – psykiske symptomer Alderdomsbetingede – syke besteforeldre Alderdomsbetingede – syke besteforeldre Spiseforstyrrelser hos mor – forklaring til barna Spiseforstyrrelser hos mor – forklaring til barna

4 FEILINFORMASJON - BRIST Feilinformasjon og forvirring Feilinformasjon og forvirring Feilinformasjon - mangel på informasjon Feilinformasjon - mangel på informasjon Tilbakeholdning av informasjon Tilbakeholdning av informasjon For dårlig vurdering av alderstrinn For dårlig vurdering av alderstrinn Eller direkte feil forklaring Eller direkte feil forklaring

5 FORVIRRING ER NOE ANNET Forvirring dreier seg om: Forvirring dreier seg om: Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld Eller: det er meg det er noe i veien med Eller: det er meg det er noe i veien med Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans

6 BEKJEMPE FORVIRRING Antonovsky: begripe-forutse-håndtere Antonovsky: begripe-forutse-håndtere Selve verkstedet blir rasert Selve verkstedet blir rasert Forvirring forstyrrer selvforståelsen Forvirring forstyrrer selvforståelsen William James: Self understanding William James: Self understanding klarhet-kontinuitet-kontroll-reflektivitet klarhet-kontinuitet-kontroll-reflektivitet Kommer senere: Progressiv metode for å forebygge skadene av å leve med uhyggelige familiehemmeligheter Kommer senere: Progressiv metode for å forebygge skadene av å leve med uhyggelige familiehemmeligheter

7 VI MÅ SINE NOE OM ÅRSAKER ÅRSAKER SYMPTOMER SYMPTOMER BEHANDLING BEHANDLING FORLØP FORLØP PROGNOSE PROGNOSE KONTAKT MED BARNET KONTAKT MED BARNET

8 BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 12 – DEL 1 DEL 1: DEL 1: Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

9 BARNEKOVENSJONEN ARTIKKEL 12 DEL 2 DEL 2: DEL 2: For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

10 BARNEKONVENSJONEN TOLKNING AV ARTIKKEL 12 Barns rett til å bli informert og hørt er ett av de fire generelle prinsipper i Barnekonvensjonen, og det skal derfor integreres i alle de andre rettighetene, samtidig som artikkelen gir barnet en frittstående rettighet. Artikkel 12 går imidlertid ikke så langt at den gir barnet rett til selvbestemmelse. Barns rett til å bli informert og hørt er ett av de fire generelle prinsipper i Barnekonvensjonen, og det skal derfor integreres i alle de andre rettighetene, samtidig som artikkelen gir barnet en frittstående rettighet. Artikkel 12 går imidlertid ikke så langt at den gir barnet rett til selvbestemmelse.

11 BARN BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 39 ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet.”

12 RETT TIL INFORMASJON? Artikkel 12 inneholder ikke noen uttrykkelig rett til informasjon, men det er meningsløst å skulle uttrykke et syn uten i noen grad å kjenne saken. Barnet må følgelig ha krav på informasjon. Artikkel 12 inneholder ikke noen uttrykkelig rett til informasjon, men det er meningsløst å skulle uttrykke et syn uten i noen grad å kjenne saken. Barnet må følgelig ha krav på informasjon. Njål Høstmælingen i ”BARNEKONVENSJONEN” – Universitetsforlaget, 2008 Njål Høstmælingen i ”BARNEKONVENSJONEN” – Universitetsforlaget, 2008 Jfr. Barnevernloven § 6.3 og Barneloven § 31 Jfr. Barnevernloven § 6.3 og Barneloven § 31

13 BARNEKONVENSJONEN ART 13 Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

14 Helsepersonelloven § 10A ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.” ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.”

15 SPESIALISTHELSETJENESTE LOVEN § 3-7A RES 1501 - 2009 Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift. Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift.

16 BARNEVERNLOVEN 6.3 BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.” ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.”

17 BARNS MEDVIRKNING – NYTT PRINSIPP I BARNEVERNET NY STORTINGSMELDING AV 5.4. 2013 NY STORTINGSMELDING AV 5.4. 2013 PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.» «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.»

18 Barnelova § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” Alder og modenhet blir nevnt Alder og modenhet blir nevnt

19

20 Andre bøker om samtaler med barn Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000 Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000 Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz: Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz: Krisepedagogikk, Universitetsforlaget, 2006 HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder Pedagogisk Forum, 2008 Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide Pedagogisk Forum 2008

21 FIRE EKSEMPLER FRA BARNEHAGE OG SKOLE SKRANEVATNET SKOLE, BERGEN SKRANEVATNET SKOLE, BERGEN LONEVÅG SKULE, OSTERØY LONEVÅG SKULE, OSTERØY BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BRAKAHAUG SKOLE, HAUGESUND BRAKAHAUG SKOLE, HAUGESUND

22 EN PROGRESSIV METODE FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG

23 OM Å FORBEREDE EN FORKLARING ALDERSTRINN ER VIKTIG ALDERSTRINN ER VIKTIG SJEKKE UT ER VIKTIG SJEKKE UT ER VIKTIG BEGREPER ER VIKTIGE BEGREPER ER VIKTIGE –TANKESYKDOMMER –RYDDEMASKINEN –SETTE FOTEN PÅ BREMSENE –FEIL PÅ BRUKSANVISNINGEN

24 HVA SKAL VI SI OM SELVMORD EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE MÅ HA SIKKER INFORMASJON MÅ HA SIKKER INFORMASJON FOREBYGGE RYKTESKAPING FOREBYGGE RYKTESKAPING HVA SIER POLITIET HVA SIER POLITIET FORSTÅELIGE BEGREPER FORSTÅELIGE BEGREPER SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN? SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN?

25 Undervisning om vold i familien Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse FN-rapportens anbefalinger til skolen: FN-rapportens anbefalinger til skolen: Oppdage for å beskytte Oppdage for å beskytte Undervise for å forebygge Undervise for å forebygge Følge med og sikre at de får lovet hjelp Følge med og sikre at de får lovet hjelp

26 TRE VISE VEIVISERE AARON ANTONOVSKY AARON ANTONOVSKY JAMES PENNEBAKER JAMES PENNEBAKER LEONARD BERKOWITZ LEONARD BERKOWITZ

27 Sammenheng i livet - Antonovsky Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer: Det som hendte ble begripelig Det som hendte ble begripelig Verden ble forutsigbar igjen Verden ble forutsigbar igjen Hendelsene ble håndterbare Hendelsene ble håndterbare Det var meningsfylt Det var meningsfylt Aaron Antonovsky: The Mystery of Health, 1987

28 James Pennebaker– Opening-up Helsefremmende kommunikasjon: Betro seg til noen – samtale – terapi Betro seg til noen – samtale – terapi Bekjennelser – skriftemål Bekjennelser – skriftemål Ulike former for bønn Ulike former for bønn Forskjellige skrivemetoder Forskjellige skrivemetoder Konklusjon: De som legger lokk på traumer og mentale påkjenninger, har en langt dårligere helsesituasjon enn de som får satt ord på det verste.

29 LEONARD BERKOWITZ: NEO-ASSOSIASJONISTENE VONDE OG TRAUMATISKE MINNER ER LAGRET I HUKOMMELSEN VONDE OG TRAUMATISKE MINNER ER LAGRET I HUKOMMELSEN DE ER ASSOSIERT MED HVERANDRE DE ER ASSOSIERT MED HVERANDRE DE HAR ET FELLESELEMENT AV UBEHAGELIGE FØLELSER DE HAR ET FELLESELEMENT AV UBEHAGELIGE FØLELSER NYE PÅKJENNINGER ASSOSIERES NYE PÅKJENNINGER ASSOSIERES NEGATIVE FØLELSER AKTIVERES NEGATIVE FØLELSER AKTIVERES FARE FOR AGGRESJON OG VOLD FARE FOR AGGRESJON OG VOLD BEARBEIDING REDUSERER UBEHAGET BEARBEIDING REDUSERER UBEHAGET

30 BERKOWITZ’ LOV: YOU ARE BAD, WHEN YOU FEEL BAD YOU ARE BAD, WHEN YOU FEEL BAD


Laste ned ppt "KAN VI SNAKKE MED BARN OM ALT? BARNAS MEDVIRKNING SUNNFJORD SØNDAG 22. 9. 2013 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google