Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring.  Opplæringsloven § 13-3a: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.  Oppland fylkeskommune kjøper denne tjenesten av Lillehammer kommune.

2 www.lillehammer.kommune.no ELEVENE:  har ulike sykdommer, skader/funksjonshemminger og får et individuelt tilpasset opplæringstilbud mens de er på sykehuset. Skolen samarbeider med sykehusavdelinger, foresatte og hjemmeskole. Vi tar hensyn til helsetilstand, behandling og undersøkelsesprogram.  har tilbud om undervisning under hele sykehusoppholdet. Vi har ca. 350-400 elever per år i alderen 0-18. De er på skolen fra en dag til ca. 3 måneder, noen kommer flere ganger per år – over flere år.  er hovedsaklig fra Oppland fylke, men også fra andre deler av landet. De representerer ulike nasjoner og språk.  ligger på ulike avdelinger på sykehuset, men hovedsaklig på barne- og ungdomsposten.  undervises på skolen, eventuelt kan undervisningen foregå på rommet.  Søsken kan etter avtale også få et skoletilbud hos oss. SYKEHUSUNDERVISNINGEN

3 www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN SYKEHUSUNDERVISNINGEN SAMFUNN OG RAMMEBETINGELSER  Lovgrunnlag: Opplæringsloven § 13-3a: Grunnskoleopplæring. Spesialundervisning førskolebarn §5-7 og grunnskoleelever §5-1.  Oppland fylkeskommune kjøper tjenester av Lillehammer kommune som driver skolen.  LK-06 og lokale planer styrer vår virksomhet.  Strategi- og utviklingsplan for Lillehammerskolen - tilpasset vår skole.  Læremidlene er oppdaterte og varierte.  Spesialpedagogene har høy og omfattende kompetanse. Lærerne har ikke fagkompetanse for videregående nivå, men elever på disse klassetrinn er også velkomne.  2 stillingshjemler og 20% administrasjonsressurs.  Uka og dagen er planlagt slik at elevenes rettigheter ivaretas.  For barn under skolepliktig alder med behov for spesialpedagogisk hjelp, gjøres avtaler med leger, pleiepersonale og foresatte.  Lokalene er funksjonelle og miljøvennlige. Sambruk med barneavdelingens sanserom og multimediarom.  Miljøet er tilrettelagt for trivsel, mestring og læring.

4 www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN SYKEHUSUNDERVISNINGEN PROSESSER:  All undervisning skal, i henhold til Kunnskapsløftet -06, være tilpasset opplæring.  Kontaktlærer har ansvar for kontakt/rapportering til foresatte, avdeling, hjemmeskole mv.  Innholdet i undervisningen bygger på hjemmeskolens planer.  Undervisningen legges opp i samarbeid med elev/foresatte og kontaktsykepleier. Vi tar hensyn til den enkeltes sykdom, dagsform, behandlings- og undersøkelsesprogram.  I tillegg til grunnskoleundervisning, arbeider vi med rehabiliteringsopplegg, observasjon og kartlegging i et tverrfaglig samarbeid med sykehusavdelingen, PPT, BUP og Øverby kompetansesenter. Dokumentasjon:  Elevmapper med bl.a. planer, elevarbeider, mv.  Melding/rapport til hjem og hjemmeskole om undervisningen; tidsramme, omfang og innhold evt. med forslag til tiltak.  Rapporter vedrørende observasjoner, utredninger og testing.  Årsrapporter til Oppland fylkeskommune med kopi til pasientjournal.

5 www.lillehammer.kommune.no ELEVENE:  har ulike sykdommer, skader/funksjonshemminger og får et individuelt tilpasset opplæringstilbud mens de er på sykehuset. Skolen samarbeider med sykehusavdelinger, foresatte og hjemmeskole. Vi tar hensyn til helsetilstand, behandling og undersøkelsesprogram.  har tilbud om undervisning under hele sykehusoppholdet. Vi har ca. 350-400 elever per år i alderen 0-18. De er på skolen fra en dag til ca. 3 måneder, noen kommer flere ganger per år – over flere år.  er hovedsaklig fra Oppland fylke, men også fra andre deler av landet. De representerer ulike nasjoner og språk.  ligger på ulike avdelinger på sykehuset, men hovedsaklig på barne- og ungdomsposten.  undervises på skolen, eventuelt kan undervisningen foregå på rommet.  Søsken kan etter avtale også få et skoletilbud hos oss. SYKEHUSUNDERVISNINGEN

6 www.lillehammer.kommune.no KOMPETANSE OG HOLDNINGER: Mål:  Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Vi arbeider mot målet gjennom økt læreplanforståelse, fag- og spesialpedagogisk kompetanse. En forutsetning for å kunne tilpasse opplæringa til den enkelte elev er kunnskap om- og pedagogiske følger av  ulike sykdommer  skader  funksjonshemminger Vurdering:  Uformell, løpende vurdering og tilbakemelding til elever, foresatte og hjemmeskole.  Formell, skriftlig rapportering ved observasjoner, utredninger og tester. Elever og foresatte skal møtes med åpenhet, tillit og respekt. SYKEHUSUNDERVISNINGEN SYKEHUSUNDERVISNINGEN

7 www.lillehammer.kommune.no PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2013 - 2014  Visjon for Lillehammerskolen. Elevene i Lillehammerskolen opplever en skole der de blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og de får støtte og utfordring i sin utvikling og læring. I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte.

8 www.lillehammer.kommune.no Ledelse Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt lærings- og arbeidsmiljø. MålTiltakAnsvarVurdering Elevene skal få oppfylt retten til opplæring mens de er på sykehuset.  Organisere året, uka og dagen slik at flest mulig elever kan få et opplæringstilbud på sykehuset  Aktiv informasjon på ulike avdelinger samt info-brosjyre og hjemmeside  Organisere elevene i grupper i den grad det er mulig  Aldersblandede grupper  Undervisningstiden ligger flytende innenfor 33.5 t bunden tid. Dvs lærerne underviser etter elevenes behov og antall Undervisningsleder og lærere Kontaktlærere i samarbeid med sykepleiere på barneavdelingen  Samarbeidsmøter/vurderings- møte med barne- og ungdomspostens ledelse. Høst. 2013 og vår 2014  Samtaler med foresatte og elever Elevene skal få et godt tilpasset tilbud mens de er på skolen. Det skal bl.a. tilpasses elevens helsetilstand, behandlings – og undersøkelsesprogram. Elevene skal møte faglig dyktige lærere.  Legge til rette for faglig etter- og videre- utdanning av lærerne  øke kunnskapen om faglige og pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer, skader og funksjonshemminger Lærerne skal kunne utvikle faglig styrke og trygghet i sin arbeidssituasjon.  Legge til rette for erfaringsdeling og drøftinger. Ukentlig oppsummering.

9 www.lillehammer.kommune.no Ledelse av grupper og enkeltelever.   Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt arbeids- og læringsmiljø. MålTiltakAnsvarVurdering  Bidra til faglig framgang og positive opplevelser.  Styrke det friske i barnet.  Raskt opprette et tillitsforhold til eleven.  Kartlegge hva elevene har behov for og kan mestre.  Bruke motiverende og tilpassede læremidler.  Samarbeide med foresatte og hjemmeskole.  Sammen med elevene utarbeide dagsplaner med målsettinger.  I den grad det er mulig, organisere arbeidet i grupper.  Oppsummering av dagen. Kontaktlærerne.  Uformell vurdering og kartlegging.  Formell vurdering, kartlegging, utredning og testing.  Samtale med elev og foresatte.  Melding til hjemmet og hjemmeskolen etter hjemreise.

10 www.lillehammer.kommune.no Læring og utvikling  Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. MålTiltakAnsvarVurdering Den andre leseopplæringa Utvikle varierte lese- og læringsstrategier. Hente informasjon fra lesetekster trekker slutninger, reflektere og samtale om innholdet.  Tilpasset opplæring  Utgangspunkt i hjemmeskolens planer  Samarbeide med foresatte og hjemmeskole.  Bevisstgjøre bruk av egnede strategier ut fra hensikt med lesingen  Bevisst bruk av digitale verktøy  e-lektor  Aftenposten junior  Skriftlig og muntlig arbeid  Fokus på begreper og begrepsforståelse.  Offisielt materiell Kompetanseheving:  Studiedager Kontaktlærerne.  Formell og uformell vurdering.  Faglig vurdering skriftlig og/eller muntlig.  Samtale med elev og foresatte.  Melding til hjemmet og hjemmeskolen etter hjemreise. Samfunnsfag Arbeide tverrfaglig med aktuelle nyheter. Stortingsvalg 2013 Grunnlovsjubileet 2014

11 www.lillehammer.kommune.no Skolevurdering  Skolene vurderer sentrale sider ved sin virksomhet og iverksetter tiltak etter grundig refleksjon. Mål:Tiltak:Ansvar:Vurdering: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring  Ukentlig planleggings- og utviklingsarbeid ved skole.  Løpende oppfølging av tiltaksrekke; Ledelse, ledelse av grupper og enkeltelever og læring og utvikling  Halvårlig gjennomgang av tiltaksrekke (se pkt. ovenfor) Kontaktlærere og lederHalvårlig vurdering; høst 2013 og vår 2014


Laste ned ppt "Www.lillehammer.kommune.no SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: SYKEHUSUNDERVISNINGEN ”…en ordentlig skole, men ingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google