Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet

2 Tredje semesters praksis
Jonas Jøssund - Praksisansvarlig for LP Formaliteter rundt praksis Informasjonshefte Praksiskortet Presentere meg selv. Selv tatt en 5-årig lærerutdanning ved et universitet som vi ikke nevner ved navn her ved UiO. Skal først og fremst informere dere om formaliteter rundt praksis. Har laget veilederhefte for 3.semester praksis som dere har fått. Kommer til å nevne praksiskortet – kontrakt på gjennomført praksis.

3 Revisjon av LP i 2009 Utvidet og integrert praksis Mål:
Praksis alle semestre Tydeligere profesjonsprofil Hindre praksis-sjokket Foreløpig i 1., 3., 4., og 6., og 7., semester Totalt 75 dager (15 uker) To nye semestre – trenger tilbakemeldinger Totalt 15 uker = 75 dager

4 Klassen/ gruppen som helhet
1. periode 2. periode 3. periode 4. periode 5. periode Semester 1. 3. 4. 6. 7. (Ex.paed) (PPU) Lengde 5 dager 4 uker 8 uker Skole X Y Z Ant. Gruppe 6 studenter Par samme fag Gruppe: 4-6 studenter 2 eller individuell Fokus Klassen/ gruppen som helhet Klassen & læring i faget Enkelteleven & læring i faget Individet og klasse i samhandling & læring i faget Tema: Lærerrollen Klasseledelse Elevenes læring Observasjon Faglig formidling Undervisningsmetoder Veiledning i faget Differensiert undervisning - Kompetansemål PPU Alle studenter skal utplasseres i praksis i 5 perioder (75 dager- 15 uker). Fokus på kvalitet med tydelige læringsmål og god veiledning. PROGRESJON Korte perioder i begynnelsen - lengre når får mer faglig tyngde. 3 ulike skoler, variasjon og kontinuitet: både videregående og u.skole i løpet av periodene. Fokus og tema for periodene skal også gjenspeile progresjonen. Veiledningshefter utarbeides for alle periodene for studentene og veilederene- skal se fokus. Skjema for vurdering og tilbakemelding til studenten- benyttes i periodene- er viktig i samtale mellom veileder og student- er ”eksamen” i 3 & 4. semester. Følger studenten mellom skoleslag og ulike veiledere.

5 Om selve praksisen Informasjonsheftet
1 uke praksis - uke 38 (20-24 sept) Parpraksis knyttet til felles fag (6 på hver skole) Hele dager på skolen (4-8 timer undervisning) Delta i skolens indre liv Maks 20% fravær – må dokumenteres Samme skole 3 og 4 semester Studenten skal ut i 1 uke praksis – vi trodde den var lagt til semesterets undervisningsfrie uke – dessverre er UiO en stor organisasjon som det tar tid å få inn rutiner i. Flere av dere vil få studenter som har seminardager og lignende som krasjer. Vi har bedt dem diskutere sitt kasus med dere slik at dere sammen kan finne en løsning. F.eks: 1 dag praksis rett i etterkant av praksisuka. Dere får studentene parvis i klasserommet. De er sammen i par etter fag: Minst ett fag felles, hvis mulig begge fag felles. Dere vil være 6-8 studenter på hver skole. Praksisen skal gjennomføres sammenhengende, og studentene skal ha fulle arbeidsdager på skolen. I utgangspunktet vil vi at de skal ha praksis i begge fag, men dette må avklares med veileders kapasitet. Kan kun tilby veiledning i ett fag. Dermed kan det bli alt fra 4-10 undervisning i uken. Studentene bør styre deler av timen i majoriteten av timene i fagene deres. Dere skal delta på de møter som veileder er med på. Dere kan max ha 20% fravær. Dette fraværet må kunne dokumenteres. Dere skal være på samme skole i 3 og 4 semester. Samme veileder?

6 Før praksisen Kontaktperson tar kontakt med studentene
Avtale møte studentene, ledelse og veiledere: Ledelsen: Kjapp intro i skolens strategi Veileder: Legge overordnet plan for praksisen – se på læringsmålene sammen(s.2) Ta hensyn til studentens bakgrunn Før praksisen må dere som skal på samme skole ta kontakt med kontaktpersonen på deres praksisskole. Dere må avtale et møte hvor dere kort får møtt kontaktperson og skolens ledelse. I tillegg skal dere møte veiledere og legge plan for praksisen. Det er viktig å gi beskjed til veileder hvor i utdanningsløpet dere er, og sørge for at veileder tar hensyn til hvor i løpet dere er.

7 Vurdering under praksis
Møte på skolen til rett tid - delta Vise interesse i fag Være forutsigbar og gjøre jobben Kommunisere og samarbeide m/ omgivelsene Viktigst - vise vilje til å ta i mot veiledning Meld bekymring hvis tvil Ett arbeidskrav - Praksiskortet Hva er det viktig at dere tenker på under praksisen? Møt på skolen til rett tid om morgenen. Vær blid og opplagt. Husk at dere blir vurdert helhetlig. Lærerrollen er sammensatt: Du må vise interesse og innsikt i faget ditt. Vær forberedt og forutsigbar. Kommunisere og samarbeide med elevene, medstudentene og lærere. Ikke minst: Du må vise vilje og ønske til å ta i mot veiledning og rettledning. Her ligger det et enormt utviklingspotensiale Formelt sett er det en ting du skal gjøre i forhold til UiO: Sørge for at Praksiskortet ditt blir fylt ut.

8 Praksiskortet Kontrakt mellom UiO, skole og studenten Kvalitetssikring
Følger studenten fra 1-7 semester Fylles ut av veileder og student Se på Praksiskortet sammen før praksis Danner grunnlaget for endelig godkjenning av praksis Praksiskortet er en kontrakt mellom UiO, skolene du skal innom og deg selv. Praksiskortet er en kvalitetssikring som skal sørge for at du får gjennomført praksis etter kravene. Praksiskortet skal følge Lektorstudentene fra første til sjuende semester. Siden dere ikke hadde praksiskortet til første semester, starter dere på 3 semester. Du og veileder kan godt se på praksiskortet før praksisen, slik at dere vet hva vi forventer at dere skal gjennom. Etter praksisen skal du og veileder fylle ut og signere på kortet. Dette kortet dannet grunnlag for bestått praksis på Lektorprogrammet.

9 Er er de to første sidene av Praksiskortet
Er er de to første sidene av Praksiskortet. Det er til sammen fem praksisperioder som skal kvitteres ut med dette kortet. Dere skal selvfølgelig fylle ut formaliaen på 1 side, navn, adresse osv. Expaedpraksis kan dere som tidligere nevnt hoppe pent over. Det er del 2 – praksis i tredje semester dere skal få fylt ut dette semesteret. Her kommer det til å ligge 5-6 punkter som skal inkludere både ferdighetsmål, kunnskapsmål generelle kompetansemål i tillegg til en del praktiske gjøremål. I tillegg er det en stor åpen rubrikk der dere skal fylle inn deres egne utviklingsmål. Dette kommer jeg tilbake til.

10 Etter praksis Avsluttende samtale med studenten
Skrive refleksjonsnotat (1-2 sider): Hva har du lært? Hvordan vurderer du ditt eget arbeid? Hva ønsker du å utvikle deg på til neste praksis? Hovedlinjene føres på Praksiskortet Informasjon til neste praksisperiode Viser utviklingen gjennom praksisen Praksiskortet deles ut før praksis Etter gjennomført praksis skal dere ha en avsluttende prat med veileder. Dette kan dere gjøre parvis, eller avtale å gjøre det individuelt. Før denne samtalen er det viktig at du har skrevet et refleksjonsnotat. Det skal være på 1-2 sider, der du stiller noen grunnleggende spørsmål til deg selv: Hva har du lært? Hvordan vurderer du ditt eget arbeid? Hva mener du er viktig for deg å utvikle videre til neste periode? Ta gjerne utgangspunkt i en spesielt utfordrende situasjon og skriv rundt denne. Vi vil legge ut en mal for refleksjonsnotatet på nett. Hovedlinjene fra refleksjonsdokumentet og samtalen med veiledere skal du føre på det store åpne feltet på praksiskortet. Dette vil vi at du skal gjøre av to grunner. Det gir viktig informasjon til neste praksisskole om hva du har gjort og hva du ønsker å forbedre. For din egen del får du reflektert rundt din egen refleksjon. Vi tror at en slik metarefleksjon rundt din utvikling er essensielt for å bli den gode lærer.

11 Praktiske opplysninger
Vi utdanner lærere sammen med dere Ønsker tilbakemeldinger Hvis du har spørsmål rundt praksis, ta kontakt: Jonas Jøssund Tlf: Epost: Fysikkbygningen, Østfløyen, 3.etg Siden dere ikke har noen felles fag dette semester, er det vanskelig å finne et forum innenfor alle våre teknologiske løsninger der vi kan nå dere alle. Vi jobber med saken. Uansett vil vi sørge for at dere får den informasjonen dere trenger. Hvis vi ikke finner en egen dedisert nettside for dere, kommer vi til å nå dere på programsiden til Lektorprogrammet og på mail. Som sagt, vi jobber kontinuerlig med å forbedre både Lektorprogrammet og informasjon som skal ut til dere. Siden dere nå er første kull ut, er det viktig at dere kommer med tilbakemeldinger til oss. Vi er her for dere. Er det noen spørsmål?


Laste ned ppt "Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google