Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sollan -rom for arbeidsglede www.sollan.no. Skaper friske medarbeidere og ny vekst www.sollan.no Sollan – rom for arbeidsglede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sollan -rom for arbeidsglede www.sollan.no. Skaper friske medarbeidere og ny vekst www.sollan.no Sollan – rom for arbeidsglede."— Utskrift av presentasjonen:

1 sollan -rom for arbeidsglede www.sollan.no

2 Skaper friske medarbeidere og ny vekst www.sollan.no Sollan – rom for arbeidsglede

3 Arbeidsglede, friskfaktorer og hvorfor det er så viktig å bruke ressursene sine riktig JCI Drammen og Drammen Handelskammer 29.11.07

4 Overskudd, produktivitet og arbeidsglede HelseUhelse Sollan - rom for arbeidsglede

5 I Sollan hjelper vi folk til å forme sine daglige aktiviteter på en måte som gir mest mulig positiv erfaring

6 Helse Muligheten til å gjennomføre det som er høyprioritert i ens liv (Lennart Nordenfeldt, 1991) Helhetlig forståelse: –Medisinsk –Psykologisk –Sosial –Eksistensiell/ mening

7 ”Hvis et menneske tviler på meningen og verdien med livet, da er hun syk” (Freud) ”Det menneske som ser sitt liv som meningsløst er ikke bare ulykkelig, han er neppe livsdugelig” (Einstein)

8 10 % av de sykemeldte utgjør 82 % av fraværet 24% velger feil utdannelse og havner på feil hylle

9 St.meld.nr.9 (2006-2007) - Arbeid, velferd og inkludering 65% av de nye uførepensjonistene har muskel og skjelettplager eller psykiske lidelser over 45 år er m&skj. vanligst under 45 år er psykiske problemer vanligst

10 Sykemeldt Etter 2 mnd. – 50% sjanse for å komme tilbake til samme arbeidsplassen Etter 4 mnd. – 16% sjanse! Trygdeetaten 70% av sykefraværet i Norge skyldes valgfravær Magnar Kleiven

11 helse familie / venner livsstil økonomi selvtillit interesser talenter kompetanse verdier personlig/ faglig utvikling kommunikasjon informasjon lojalitet/toleranse samhandling ansvar tydelig rolle tilbakemelding medvirkning tydelige mål sosial aksept resultater Arbeidsglede

12 Friskfaktorer Forhold i den enkeltes arbeids- og privatliv som gir denne forutsetninger for å fungere optimalt, utvikle seg, trives og føle arbeidsglede.

13 Arbeidslivskvalitet (ALK): Vår opplevelse av: Mestring – forholdet til det vi gjør Mening – forholdet til det eller de vi gjør det for Fellesskap – forholdet til de vi gjør det sammen Livskvalitet – forholdet til oss selv (Ventegodt, 1996)

14 Arbeidsglede Positiv opplevelse av egen arbeidslivskvalitet, gjennom tilgang på friskfaktorer og vilje og evne til å ivareta disse på en meningsfull måte.

15 ”Mening er noe som må finnes, ikke gis – den må oppdages, ikke oppfinnes” (Frankel, 1974)

16 ”Hvorfor mestrer noen utfordringer og stress mens andre blir syke av det?”

17 Opplevelse av sammenheng (OSAM): Begripelighet: Ens indre og ytre verden er strukturert, forutsigbar og begripelig. Håndterbarhet: En opplevelse av at de nødvendige ressurser er tilgjengelig Mening: Kravene oppleves som utfordrende, verdt investering og engasjement (Antonovsky, 1987)

18 ”Hvorfor er noen mennesker mer glad og fornøyd med livet enn andre, selv om de har de samme muligheter og lever temmelig like liv?” (Csikszentmihlyi, 1989)

19 Flow: en dypt fokusert tilstand som oppstår når mennesker engasjerer seg i utfordrende oppgaver som krever intens konsentrasjon (Csikszentmihlyi, 1989)

20 Karakteristiske trekk ved flowopplevelser: Tydelige mål Umiddelbare tilbakemeldinger Forutsetninger matcher utfordringer Handling og bevissthet smelter sammen, glemmer ytre bekymringer Fokuserer på et begrenset område

21 Utfordringer Forutsetninger Stress/Angst Kjedsomhet/Apati Motivasjon og arbeidsglede

22 Ny norsk arbeidstakerundersøkelse viser: 50% mener lederen ikke vet hva som motiverer dem til bedre innsats 40% mener lederen deres vet for lite om hva de kan bedrifter som skårer høyest på utfordringer har et arbeidsmiljø preget av høy motivasjon, arbeidsglede og følelse av mening norske bedrifter sitter på et enormt potensiale

23

24 Når har vi størst sannsynlighet for å oppleve jobbtilfredshet?

25 Hollands matchteori (1985) En person har størst sannsynlighet for å prestere optimalt, utvikle seg og trives i et arbeidsmiljø hvor det er rom for å utnytte sine interesser, evner, anlegg og verdier optimalt Kongruens mellom personlighet, miljø og arbeidsoppgaver.

26

27 Hollands typer Praktisk type jordnær, konkret aktivitet, handling ting framfor følelser faste regler Teoretisk type tenkende, analytisk se helhet originalitet språklig dyktighet Kunstnerisk type kreativitet, skapertrang selvrealisering, særegenhet uttrykker følelser uavhengig Foretaksom type organisere, lede andre utadvent, verbal handlekraftig stor arbeidskapasitet Sosial – omsorgstype samspill og relasjoner empati, følelser kontaktskapende tålmodig, idealistisk Ordenstype orden, kontroll faste regler, synlig, konkret tall, data, fakta pliktoppfyllende T1, T2K P O F S

28 helse familie / venner livsstil økonomi selvtillit interesser talenter kompetanse verdier personlig/ faglig utvikling kommunikasjon informasjon lojalitet/toleranse samhandling ansvar tydelig rolle tilbakemelding medvirkning tydelige mål sosial aksept resultater Arbeidsglede

29 Siri case!

30

31 Norsk yrkesfinner OK-typen: bibliotek, gullsmed, fotograf, grafisk design, blomsterdekoratør, museumsarbeid, reisearrangør, interiørdesign OP-typen: transport og spedisjon, kokk, baker, lagerarbeid, bilmekaniker, posten, toll, butikkmedarbeider

32 Friskfaktorer Praktisk type fysisk aktivitet konkret arbeid, resultater regler og rutiner sak framfor følelser Teoretisk type faglige problemstillinger ny kunnskap, forståelse tid til fordypning engasjement Kunstnerisk type få utløp for kreativitet og følelser gjøre ting med egen vri frihet og uavhengighet estetiske omgivelser Foretaksom type innflytelse og ansvar utfordringer ”være på farten” visjoner Sosial – omsorgstype samarbeid, harmoni familie, venner, kollegaer ta vare på andre følelser Ordenstype orden og struktur forutsigbarhet, kontroll regler og rutiner fakta og resultater T1, T2K P O F S

33 For mye? Praktisk type kynisk hyperaktiv Teoretisk type bruker lang tid problematiserer, kritisk Kunstnerisk type urealistisk lite tilpasningsdyktig Foretaksom type overkjører manipulerer Sosial – omsorgstype overbeskyttende naiv Ordenstype går i vranglås pirkete, usikker T1, T2K P O F S

34 Hvorfor er det så viktig å bruke ressursene sine riktig?

35 Riktig ressursbruk: meningsfulle arbeidsoppgaver og utfordringer i tråd med egne talenter, evner, interesser og verdier gir økt robusthet mot en stadig mer krevende arbeidshverdag viktig kilde til overskudd, produktivitet og arbeidsglede

36 NB! Målet er individuelt tilpasset utfordringer Honnørord før: Rutine, vane, tradisjon og forutsigbarhet Honnørord nå: Fleksibilitet, dynamikk, risiko og kaos (uforutsigbarhet) Alle skal være kreative, men de fleste av oss er ikke kreative!

37

38

39 15 253545 15 25 35 45 Arbeidsrelatert utbrenthet Pasientrelatert utbrenthet Fengselsbetjenter Pedagoger i døgninstitusjoner Hjemmehjelper i storbyen Jordmødre Sosialrådgivere Hjelpepleiere Sykepleiere Hjemmehjelper i distriktet Reserveleger Over-/avdelingsleger Sjefs-/avdelings- sykepleiere Legesekretærer

40 Ny dansk forskning om utbrenthet (Puma/ Ami) Utbrenthet - en form for arbeidsrelatert stress som viser seg som langvarig psykisk og fysisk utmattelse og tretthet Bekrefter at årsaken til utbrenthet er nært knyttet til arbeidsmiljø og forhold som: –dårlige utviklingsmuligheter –manglende rolleklarhet –mange rollekonflikter –uforutsigbarhet

41 Jungianske personlighetstyper Ekstrovert Introvert ENERGI Sansning iNtuisjon OPPMERKSOMHET Tenkning Følelse BESLUTNING avgJørelse oPplevelse LIVSSTIL

42 Ekstrovert utover, handling engasjert i folk og ting handle – tenke - handle Introvert innover, refleksjon observerer det som skjer tenke – handle - tenke ENERGI Sansning her og nå praktisk, nyttig ett steg om gangen iNtuisjon fremtid, muligheter teoretisk, inspirasjon overblikket først OPPMERKSOMHET Tenkning logikk, analyse objektiv, nøytral distanse Følelse rett og galt verdisystem personlig BESLUTNING avgJørelse struktur, kontroll målsetning fullføre oPplevelse impuls, frihet fleksibilitet, tilpasning holder muligheter åpne LIVSSTIL

43 Type og motivasjon SJSPNFNT Motiveres typisk av ansvar grundighet lojalitet stabilitet orden frihet handling spontanitet variasjon ”kriser” mening verdier inspirasjon fantasi idealer innsikt prestasjon strategi visjon systematikk Demotiveres typisk av rot omtrentlighet mangel på struktur uforutsigbar- het rutine byråkrati mangel på stimuli lite utfoldelses- muligheter disharmoni fantasiløshet mangel på mening mangel på verdiforankring inkompetanse stillstand mangel på intellektuell utfordring uselvstendig- het

44 Siri ISFJ-type: ”ISFJ’s omtenksomhet og lojalitet kombinert med deres virketrang og blikk for hva som må gjøres, kan føre til at de påtar seg for mye, og i verste fall blir selvutslettende og lar sine egne behov komme i skyggen”.

45 Kommunikasjon mellom leder og medarbeider leder ekstrovert – medarbeider introvert si i fra at du ønsker respons vurder skriftlig kommunikasjon åpne for tenkepauser få snakke ferdig leder introvert – medarbeider ekstrovert gi bekreftelse underveis gi rom for å tenke høyt, resonnerer tolerer avbrytelser si i fra når du trenger tid til å tenke

46 Kommunikasjon mellom leder og medarbeider leder Sansning– medarbeider iNtuisjon se etter helhet åpne for nye ideer og muligheter vær forberedt på overraskelser be om avklaring eller eksempler når kommunikasjonen blir for abstrakt leder iNtuisjon– medarbeider Sansning vær realistisk og få fram fakta bruk konkrete eksempler vær åpen for detaljspørsmål ta en ting av gangen

47 Kommunikasjon mellom leder og medarbeider leder Tenkning– medarbeider Følelse uttrykk positiv verdsettelse like ofte som kritiske spørsmål framhev enighet før uenighet ”gi litt av deg selv leder Følelse– medarbeider Tenkning få fram logikken i dine synspunkter skill mellom person og sak ikke vent for lenge med å ta opp problemer vær åpen for en kritisk-analytisk spørrende holdning

48 Kommunikasjon mellom leder og medarbeider leder avgJørelse – medarbeider oPplevelse ikke konkluder for raskt ikke påtving andre dine konklusjoner planer kan justeres det du oppfatter som ubesluttsomhet og kaos kan kanskje oppfattes som fleksibilitet leder oPplevelse– medarbeider avgJørelse planer og tidsfrister kan være greit unngå informasjonsbelastning, begrens argumentene hold fast på beslutninger og rutiner det du oppfatter som rigiditet og kontrollbehov kan kanskje oppfattes som besluttsomhet og handlekraft

49 Hvor føler du deg hjemme? Praktisk type jordnær, konkret aktivitet, handling ting framfor følelser faste regler Teoretisk type tenkende, analytisk se helhet originalitet språklig dyktighet Kunstnerisk type kreativitet, skapertrang selvrealisering, særegenhet uttrykker følelser uavhengig Foretaksom type organisere, lede andre utadvent, verbal handlekraftig, ansvarsfull stor arbeidskapasitet Sosial – omsorgstype samspill og relasjoner empati, følelser kontaktskapende tålmodig, idealistisk Ordenstype orden, kontroll faste regler, synlig, konkret tall, data, fakta pliktoppfyllende T1, T2K P O F S

50

51

52

53 helse familie / venner livsstil økonomi selvtillit interesser talenter kompetanse verdier personlig/ faglig utvikling kommunikasjon informasjon lojalitet/toleranse samhandling ansvar tydelig rolle tilbakemelding medvirkning tydelige mål sosial aksept resultater Arbeidsglede

54 Avdeling AAvdeling B Høyt sykefravær Misfornøyde pårørende, pasienter, medarbeidere Brannslukking og oppgaveorientert Blir aldri ferdig med påbegynte arbeidsoppgaver Negativ omtale – ikke stolt av arbeidsplassen sin Medarbeiderne søker seg ut Lavt sykefravær Fornøyde pårørende, medarbeidere og pasienter Tid og rom for planlegging og refleksjon Mulighet å bli ferdig med arbeidsoppgaver Positiv omtale - stolt av arbeidsplassen sin Optimisme og fremtidstro Hvilke friskfaktorer har avdeling B som A mangler?

55 De viktigste friskfaktorene knyttet til sjefen og organisasjonen (Prevent): korte beslutningsveier og sjefens nærvær i det daglige arbeidet positiv feedback fra nærmeste sjef og tydelige retningslinjer lydhør sjef og balanse mellom krav og ressurser

56 De viktigste friskfaktorene knyttet til arbeidsoppgavene (Prevent): variasjon utfordringer og framtidstro ansvar fleksibilitet meningsfullhet og mulighet til å anvende sin kompetanse

57 De viktigste friskfaktorene knyttet til kollegagruppen (Prevent): at alle hjelper hverandre og gjør hverandre gode åpen kommunikasjon humor, å trives sammen, å kunne omgås utenfor arbeidet å kjenne tillit til hverandre, ærlighet og arbeidsmoral

58

59 helse familie / venner livsstil økonomi selvtillit interesser talenter kompetanse verdier personlig/ faglig utvikling kommunikasjon informasjon lojalitet/toleranse samhandling ansvar tydelig rolle tilbakemelding medvirkning tydelige mål sosial aksept resultater Arbeidsglede

60 Spørreundersøkelse (1999) rettet mot danske helse- og sosialarbeidere som sluttet i jobben: Hyppigste enkeltårsaker: Manglende faglige utviklingsmuligheter (28%) Belastning med skiftende arbeidstider (15-23%) Karriere (21%) Psykisk arbeidsmiljø (16%), fysiske arbeidsmiljø (15%) Lederen (15%) Lønnen (10%) Vil endrede arbeidsforhold kunne fått deg til å bli i stillingen? 45% svarte bekreftende, 40% nei og 15 % visste ikke.

61 Friskfaktorer - Ordenstypen (O) Orden, struktur, kontroll og forutsigbarhet (arbeid og fritid) Faste regler, rutiner og systemer Informasjon og tydelige mål og roller Bli ferdig, nå mål, se resultater her og nå Mulighet til å planlegge Tall, data og fakta

62 Prosjekt arbeidsglede - er det mulig å snu sykefraværsutviklinga gjennom riktig bruk av menneskelige ressurser?

63 Prosjekt Arbeidsglede – Helse Nord pilotprosjekt opplæring av 11 arbeidslivsguider min. 150 langtidssykemeldte mer enn 56 dager fravær sammenhengende 75% stilling eller mer utvelgelsen foregår på foretaksnivå kjenner du noen?

64 Ta kontakt med: UNN - Hjørdis Rasmussen, 481 09 878 Harstad og Narvik – Liv Finjord, 990 12 853

65 helse familie / venner livsstil økonomi selvtillit interesser talenter kompetanse verdier personlig/ faglig utvikling kommunikasjon informasjon lojalitet/toleranse samhandling ansvar tydelig rolle tilbakemelding medvirkning tydelige mål sosial aksept resultater Arbeidsglede

66

67

68

69 Medarbeiderutvikling og arbeidsglede Delt ansvar: Medarbeideren må kunne formidler hvor hun har sine styrker og friskfaktorer Ansvarliggjøring av den enkelte i forhold til balansen mellom arbeid, familie og fritid Lederen må skape en arena for den gode samtalen og kjenne sine medarbeidere godt


Laste ned ppt "Sollan -rom for arbeidsglede www.sollan.no. Skaper friske medarbeidere og ny vekst www.sollan.no Sollan – rom for arbeidsglede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google