Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill vedrørende Helse Vest IKTs prismodell Per Nordenson fredag 08.09.2006 Sak 060/06 Vedlegg 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill vedrørende Helse Vest IKTs prismodell Per Nordenson fredag 08.09.2006 Sak 060/06 Vedlegg 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill vedrørende Helse Vest IKTs prismodell Per Nordenson fredag 08.09.2006 Sak 060/06 Vedlegg 1

2 Teoretisk modell Et prosjekt knyttet til utrulling av applikasjon til en eller flere interne kunder i Helse Vest vil inneholde en kombinasjon av aktiverbare investeringer (i driftsmidler og/eller i applikasjoner) og årlige (ofte månedlige) drifts- og vedlikeholdskostnader (lisenskostnad, support m.v.) HVIKT skal drive etter en selvkostmodell der selskapet skal gå i 0 HVIKT skal stille sin egenkapital ”gratis” til disposisjon for de interne kundene.

3 Teoretisk modell forts. Prising for den aktiverbare delen skjer med vanlige finansmatematiske kalkyler Selv om våre avskrivningskostnader knyttet til aktivert beløp vil være lineære og renten dermed vil være degressiv, finner vi det rimeligst å fordele den aktiverte delen ut med like store årlige beløp (pris) til å forrente og avdra investeringen, dvs. vi velger annuitetsmetoden –store talls lov bør tilsi at vi vil ha prosjekter i ulike faser av sin livssyklus slik inntekter matcher kostnader –for kundene er det viktig med faste, forutsigbare priser Kalkulasjonsrenten skal reflektere det faktum at vi stiller egenkapitalen gratis til disposisjon. Dette kan hensyntas som følger: –vi bruker av egenkapitalen til å finansiere våre egne investeringer – her forutsettes 60-80 mill. –resterende egenkapital utgjør ca. 70 mill., vårt langsiktige rentebærende lån utgjør ca. 70 mill. – dette betyr ca. 50% gjeldsgrad ved finansiering av prosjekter –dagens lånerente er 3,89%, med 50% gjeldsgrad får vi en kalulasjonsrente på 1,95 – avrundes til 2%

4 En eller flere maler ? Vi ønsker å standardisere prisberegning i størst mulig grad Det vil likevel være forskjeller som tilsier ulik behandling –noen prosjekter er typisk felles, der vi pådrar oss felles aktiverbare kostnader og driftskostnader i prosjektperioden, hvoretter vi får inntekt gjennom prisingen etter hvert som løsningen rulles ut til kundene (nytt intensivsystem og felles Fødesysem brukes som eksempler i det etterfølgende) –andre prosjekter kan naturlig deles opp for hver kunde, dvs. aktiverbare kostnader og driftskostnader er ikke felles, men henførbare til den enkelte kunde (felles EPJ-system er et slikt eksempel og benyttes derfor ikke som eksempel her)

5 Eksemplet ”Intensivsystem” er enkelt – se etterfølgende

6 Se beregninger neste side

7

8 Eksempel: Felles fødesystem Eksemplet er komplekst fordi –avstand mellom implementeringene er 3-4 måneder, skal en hensynta dette må en benytte månedsannuiteter (det er gjort i det etterfølgende) Det er fristende å forenkle ved å henføre de ulike beløp til hele år

9

10


Laste ned ppt "Innspill vedrørende Helse Vest IKTs prismodell Per Nordenson fredag 08.09.2006 Sak 060/06 Vedlegg 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google