Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN TUNVOLD FAMILIEBARNEHAGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN TUNVOLD FAMILIEBARNEHAGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN TUNVOLD FAMILIEBARNEHAGE
FOR 2010 / 2011 Telefon: / Adresse: Røyslivn. 109, 2380 Brumunddal Mail:

2 Velkommen til Tunvold:
Om barnehagen: Om personalet: Barnehagen ble startet med 5 barn og1 ansatt, i Året etter, i 2002, økte barneantallet til 10 barn og det ble 2 ansatte. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, med skogen som nærmeste nabo. Vi ligger i gangavstand, ca 500 m, fra Hempa barnehage og Hempa skole. Lekeplasser har vi 4 av rundt oss. Alle disse stedene går vi på besøk til og leker og utfolder oss. Vi har buss-stoppen ved vår parkeringsplass. Vi benytter oss ofte av bussen. Enten for å komme oss til steder, eller for å ta bussen hjem fra sentrum etter vi har gått de ca 3 km det er fra Tunvold til sentrum. Inne- og utearealet ligger godt innenfor det barnehageloven sier er kravet. Det er hovedsakelig sokkeletasjen i huset som blir brukt daglig. Men barna er også i andre deler av huset, men da sammen med voksne. Det er Anita G. Tollefsen som er eier og styrer i Tunvold. Men de andre som bor i huset er også innom barnehagen. Da møter dere evt. på Niklas, 11 år, Lena 13 1/2 år og Viggo, vaktmester og ”far ” i huset. Her i Tunvold er det 2 faste stillinger i grunnbemanning. Det er Eva Johansen Grønstad, jobbet her siden 2002, i 100% stilling. Det er Marianne Ihrstad Johansen, som har jobbet her siden 2008, i 80%, fri 1 dag i uka. I år har vi prioritert ekstra bemanning. Derfor er Tina I. Søberg her i 30% ekstra. Dette kommer til å rullere på dager, men før jul blir det onsdager og annenhver mandag. Dette prioriterer vi for at vi ønsker muligheten til å jobbe mer systematisk i smågrupper, og gi et mest mulig optimalt tilbud til alle barna i Tunvold familiebarnehage.

3 Barnegruppa : Om barnegruppa : Barnegruppa: Navn: Født: Adresse:
Telefon: Even S. Ensrud Slåttsvevn36 Athina Skutbergsveen Røyslivn. 97 Dennis Oppegård Slåttsvevn. 3 Andreas Johannessen Gjøkvn. 9 Pernille Haugseth Røyslivn 119 Oliver Dahl Slåttsvevn. 1 Linnea Smeby Taskerud Retterstadvn 50, 2353 Stavsjø Leander Johan Sveen Røyslivn 41 Mie G. Skoglund Røyslivn 92 Peder S. Bjerkhagen Røyslivn 91 Det er mulighet for foreldre og barn og starte i løpet av barnehageåret, ikke bare oppstart 1 august. Dette tilrettelegger vi for gjennom hele året. Vi deler mye i smågrupper, for å i vareta det pedagogiske i forhold til hvert enkelt barns modning, alder og utvikling. Vi har barn fra 0-4 år. Disse har det veldig bra sammen, mye læring, imitasjon, humor og glede blant barna. Samtidig er vi forpliktet til tilpasset opplæring, som det står fremhevet både i Rammeplanen og Barnehageloven. Da skal det være tilpasset der barnet er, det barnet trenger av utfordringer for å vokse og utvikle seg videre. På månedsplanen står det hva som skal skje av faste ting på faste dager. Den skal ikke fylles ut mer, da vi lar barna komme med innspill på egen hverdag i forhold til aktiviteter, frilek evt. andre ønsker. Barns medvirkning er fremhevet i både Rammeplanen og Barnehageloven. Med barns medvirkning er det ikke meningen at barnet skal overta det vi skal gjøre i barnehagen, eller få det som de vil til enhver tid. De skal rett og slett sikres til å få virke med i egen hverdag, at barn sikres å bli hørt. Det er ofte nok for små barn, at voksne lytter!

4 Praktiske opplysninger:
Barnehagen har en åpningstid fra kl – Hvert barn skal ha en max.tid på 9 timer pr.dag. Barnehagen er stengt i jula f.o.m , sommerferien stengt uke 28, 29 ,30. Bursdagsfeiring gjør vi i barnehagen den dagen barnet har bursdag, eller den dagen det er naturlig å feiret den. Da flagger vi for barnet, det henger plakat på døra og vi gir et bursdagskort. Det blir servert noe barnet ønsker, barn medvirkning er viktig her. Så blir det sunget og satt ekstra pris på barnet den dagen. NB: Bursdagsinnbydelser skal IKKE gis i barnehagen. Se årsplanen for adresse og telefonnummer. Vi avholder personalmøter på kveldstid, hvor alle som jobber i barnehagen er innkalt. Dette er 1 gang i måneden, hvor våre pedagogiske mål blir diskutert, voksenrollen, enkeltbarns ve og vel, lov- og avtaleverk osv. Planleggingsdager har vi bare 2 av i året, da vi prøver å bruke personalmøter på kvelden til kursing og få innspill fra andre barnehager og foredragsholdere.. Datoene er ikke bestemt ennå, men dere foreldre vil få beskjed tidlig når det er bestemt . Vi avventer for å se an kursinvitasjoner vi får, og melder oss på aktuelle tema. Foreldresamarbeid: Tunvold er med i brukerundersøkelsen som kommunen tilbyr de private å være med på hvert 2. år. Alle foreldre har da muligheten til å uttale seg om driften, medvirkning, informasjonsflyt, trivsel o.l. i den undersøkelsen, som er i januar / februar. Ut fra undersøkelsen setter vi i personalet, sammen med foreldrerepresentanten, opp utviklingsmål på bakgrunn av hva dere foreldre mener. I år har vi plukket ut informasjonsrutiner og mulighet til medvirkning. Vi sender ut månedsplan i forkant av hver måned, slik at dere kan komme med innspill, samtidig som det er lettere for dere foreldre å følge med på avtalte ting i barnehagen. Garderoben ved bringe og hente er en viktig arena for å ha direkte kontakt med hver og en av dere. Dette er en prioritet. Men er det personlige ting om dere eller barnet, eller noe som ikke passer barns ører, tar vi det på eget rom. Foreldresamtaler foregår i november måned, hvor dere foreldre er med og setter mål med barnet inneværende år.

5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER fortsetter:
Ved sykdom og annet fravær: Ring eller når dere skal melde fra om fravær. Det er viktig å gi beskjed. I utgangspunktet skal barna kunne oppholde seg både ute og inne i løpet av barnehagehverdagen, og delta i det opplegget barnehagen har lagt opp til. Vi har en brosjyre som gjelder både kommunale og private barnehager i Ringsaker, som er utarbeidet av kommunelegen. ”Barnehagebarn og sykdom”, den henger på oppslagstavla. Der står det eksempler på barnesykdommer og hvordan forholde seg til dem. Er det andre enn mor / far som henter barnet, må dere gi beskjed. Vi kan ikke gi ut barnet om vi ikke har fått beskjed. Da må vi pr telefon få godkjenning av dere først. Forsikringsordning: Barnet er ulykkesforsikret. Denne forsikringen gjelder i barnehagen, og til og fra barnehagen. Husk å bruk forskriftsmessig sete og sele på barnet. Foreldrearrangement: Vi har foreldremøte uten barna på høsten, når alle har startet opp. Så har vi en foreldrekaffe i forbindelse med LUCIA, dette kommer frem på månedsplanen. På våren har vi en aktivitetsdag med aktiviteter og servering av mat her i barnehage, fra kl – 18. På nasjonaldagen 17.mai møtes de av foreldre og barn som vil være med å gå i tog, ved Teatersalen i Br.dal. Da går vi sammen med alle barnehager og synger og har det bra sammen. Foreldrerepresentanten har ansvar for å ta med fanen og organisere toget for vår barnehage. Det blir sommerfest med utdeling av avslutningsbøker for de som skal slutte, fra kl ”Besteforeldredag” eller en annen nær slektning-/ voksenvenns dag blir det. Egen invitasjon gir vi da ut til dere foresatte.

6 Om personalets prioriteringer:
Vi prioriterer samarbeid med andre barnehager. Vi samarbeider i forhold til enkeltbarn, prosjektjobbing og teoretisk forankring. Eksterne instanser som barnevern, helsestasjon, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), kontakter vi når vi ønsker å drøfte hverdagslige hendelser vi ønsker mer kunnskap om. Om det er barn vi ønsker nærmere samarbeid rundt i forhold til språk, motorikk, kognitiv utvikling og modning. Biblioteket går vi til for å få ny tilførsel av litteratur, som er en meget viktig kilde i forhold til språkutvikling og læring. Dette er for de eldste barna. Når de eldste barna er på tur, får tilpasset opplæring, er de yngste barna igjen i barnehagen. Da har de større handlingsrom både ute og inne. Her blir det lagt vekt på nære relasjoner med den voksne, språklig- og sosial kompetanse, lek og læring. Derfor deler vi også enkelte ganger på tur og i aktiviteter. Nettopp for å kunne tilrettelegge et mest mulig optimalt miljø for liten og stor, når det gjelder overnevnte punkter. Får å kunne planlegge, dokumentere og vurdere opplegget og utviklingen hos hvert enkelt barn, bruker vi ”Snakkepakken”, ”Mattepakken”, ”TRAS”(tidlig registrering av språkutvikling) som verktøy for god tilrettelagt hverdag. Da omfatter det opplegg som involverer de 7 fagområdene. Hvert fagområde dekker et vidt læringsområde. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder er representert samtidig i temaoppleggene våre og i forbindelse med våre hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Opplegget kommer fram på månedsoversiktene i årsplanen. Vi ønsker at barna skal oppleve matglede og fellesskapsfølelse rundt det med maten i Tunvold. Derfor betaler dere foreldre for 3 måltider her i barnehagen. Det er frokost fram til kl Det er formiddagsmat med varmmåltid ca 2 ganger i uka. Ellers er det brødskive. Det er lett ettermiddagsmåltid ca 14.30, med frukt. Det er kommet egen retningslinje som barnehagen tar utgangspunkt i ved tilretteleggingen av maten.

7 Rammeplanen Rammeplanen kom ut i revidert utgave, og trådde i kraft Rammeplanen retter seg mot barnehagens personale, for planlegging, dokumentasjon og vurdering. Den retter seg mot foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven §4. Den retter seg mot eieren, til å kunne lage lokal tilpasning av rammeplanen. Den retter seg til kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med barnehagen, at det drives en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter De 7 fagområdene i rammeplanen: Fagområdene er i stor grad de samme som barna møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og skape motivasjon for å lære mer. Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkutvikling er en viktig del av barnehagens innhold. Både verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig. Kropp, bevegelse og helse: Grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan ivareta egen helse, hvile, livskvalitet. Kunst, kultur og kreativitet: Barn skaper egen kultur utfra egne opplevelser. Å være sammen om kulturelle opplevelser, gjøre eller skape noe felles er viktig. Estetiske uttrykk skal barna ha mulighet til. Natur, miljø, teknikk: Naturen gir mangfold av opplevelser, aktiviteter uansett vær og årstid. Her er stikkord, planter, dyr, landskap, årstider og vær. Etikk, religion og filosofi: Former måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Mangfoldet i gruppa skal være representert, samtidig som den kristne kulturarvens verdier og tradisjoner skal tas med. Vi skal ta hensyn til barns forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle, religiøse, verdimessige tilknytning. Nærmiljø og samfunn: Barns medvirkning i det indre livet i Tunvold kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barna skal få oppleve tillit og nysgjerrighet i trygge rammer. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. OMSORG, LEK og LÆRING: Barnehagen skal gi barnet troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barnet kunnskap om seg selv i forhold til andre. Barnets UNDRING over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlag for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Barn må få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Disse begrepene skal vi synliggjøre i vår hverdag i Tunvold, gjennom en bevisst voksenrolle, tilrettelegging av aktiviteter og det fysiske miljøet og organisering av dagen.

8 Barnehageloven: Den nye barnehageloven trådte i kraft Her skriver vi om hva barnehageloven pålegger Tunvold å følge, dette er absolutt og gjelder ALLE barnehagene, private som kommunale. §1:Formål: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.” §2:Barnehagens innhold: ”Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse av bærekraftig samfunn. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, utfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale / etniske / kulturelle bakgrunn”. §3: Barns rett til medvirkning: ”- rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, - mulighet til å delta aktivt i planlegging / vurdering av virksomheten, - synspunktene til barnet skal i vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet” §4: Foreldreråd / SU: ”For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd / SU”. Pga størrelsen på familiebarnehage, holder det med SU, da alle foreldrene sitter i Foreldreråd, for der sitter alle foreldre til alle barna i Tunvold. Alt det vi tilrettelegger i Tunvold, de valgene vi tar og våre holdninger og vår utøvelse av voksenrollen skal preges av bestemmelsene fra Barnehageloven. Forskriften Rammeplanen skal vi ta med oss ved utvelgelse av aktiviteter og opplevelser. TAUSHETSPLIKT: Alle som er innom barnehagen i praksis, utøvelse av yrkesrolle, har taushetsplikt i barnehagen om personlige opplysninger. Denne gjelder også når personen slutter i bedriften, jfr § 20.

9 Satsningsområder 2010 / 2011. Vi fortsetter med ”Antall, rom og form” som satsningsområde. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi ønsker at barna skal bidra til at barna: - opplever glede over å utforske og leke med tall og former. - erfarer, utforsker og leker med form og mønster. - erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne - erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Vi kommer til å bruke kartleggingsskjemaet MIO (matematikk-individet-omgivelsene) som utgangspunkt for å se hva barna kan,, hva vi skal legge vekt på for å tenke utvikling og utfordringer for hver enkelt av dem. Selv de minste synes det er moro å delta, de eldste fungerer som modeller og de yngste imiterer. Vi prioriterer også bokstaver og har hengt opp alfabetet på veggen i lav høyde, slik at det tilgjengelig for barna hele tiden. Sanger, regler, rim og rytme er virkemidler for å tilrettelegge for tidlig lese- og skrivetrening. Alle de andre 7 fagene er med, som vi skrev om på s 5. Naturen, motorikk og språk tilrettelegger vi for, ved å gå til skogen, i nærmiljøet og biblioteket. Vi bruker lekeplassene og skogen for å få brukt HELE kroppen. Språket er med fra morgen til stengetid. Vi sier ”hei” til barnet om morgenen, den velger aktiviteter via kroppsspråket eller verbalt. Den har en viktig rolle i den store / lille gruppen med barn, ved å kunne uttrykke egne ønsker og behov. Ved måltidene bruker vi god tid, vi bruker begrepene om hva vi spiser med og på, ha vi spiser, pålegg osv. Ved å få hvile minimum 1 gang pr dag, lærer barnet at det å slappe av / sove / hvile, er godt for kroppen. ERFARE for å FORSTÅ er VIKTIG! Det som er viktigst for oss her i Tunvold, for at barna skal trives, utvikle språklig- og sosial kompetanse, leke, lære og ha det bra i barnehagen, er BEVISSTE PERSONALET. Om vi ikke viser ANERKJENNELSE, LYTTER, OBSERVERER FØR vi går inn i konflikter eller samspill mellom barn, viser respekt for utstyr, inventar, for medmenneskene rundt oss, da kan vi heller ikke forvente at barna gjør det. Derfor jobber vi mye med vår rolle som voksne, bevissthet på hva som fremmer / hemmer barns utvikling, trivsel og glede. Aktivitetsplanen viser hva som er avtalt fast denne måneden. Månedsplanen er i tillegg.

10 Aktivitetsplan for barnehageåret 2010 / 2011:
AUGUST: SEPTEMBER: Innkjøringsmåned. Her legger vi vekt på å bli kjent med hverandre, både foreldre, personalet og barna seg i mellom. Vi synger sanger som omhandler navnene til barna. Vi lager faste rammer i samlingsstund for å lage forutsigbarhet . Oversikt over dagen, faste opplegg og hva som gjelder av regler ute / inne for at vi skal ha det bra sammen gjør vi i det daglige. Vi deler inn i smågrupper: De eldste går på opplevelsesturer og biblioteket, samarbeider med nærbarnehager. De yngste bruker tiden i barnehagen til nær voksenkontakt, mer ro, større handlingsrom ute og inne. Melde fra om bålbruk etter 15.9. Høsten og høstens farger er tema. Vi teller, ser mønster i blader og andre ting rundt oss. Foreldremøte, får egen innkalling.

11 Aktivitetsplanen: OKTOBER: NOVEMBER:
Smågruppejobbing med tilrettelagt opplegg utfra alder og modning. Vi bruker aktivt værmeldingskart med grader og vær, som henger i garderoben. Her er resonnement, tall og telling stikkord. Vi bruker tid på spill, selvstendighetstrening ved måltid og påkledning. Måneden blir brukt til å lage ferdig julegaver til julen kommer. Gi beskjed om det er noen dere spesielt vil at barnet skal lage en gave til. Vi eksperimenterer med ulike formingsteknikker, tilpasset barnas alder og modning.

12 Aktivitetsplanen: DESEMBER: JANUAR:
Vi finner fred og ro i hverdagen! Dette er viktig for oss, da vi vet hvor travelt dere foreldre har det denne måneden. Vi spiller, synger og dramatiserer sanger og historier om nisser, mus, engler, evangeliet ved hjelp av ”Julekveldsvisa”. Vi lager adventsvindu med 24 ruter med pepperkakehjerter, med pakker som inneholder en aktivitet. Vi teller nedover og oppover, hvor mange dager er det igjen osv. Masse matte i desember med baking hvor vi måler, veier, sorterer osv. Pepperkaker, luccekatter er faste bakeaktiviteter. Vi har krybba med Jesu barn og Maria og Josef, gjetere dyr og de 3 vise menn, som barna kan leke med og fortelle sin egen historie rundt. Foreldrekaffe med Luciastund. Vi går ikke i tog, men vi synger, lager det mørkt og stemningsfylt, serverer gløgg, saft og kaker. De som ikke har dag, kan komme innom om de ønsker det. Datoen står på månedsplanen. Vi lager ”julebord” med typisk julemat som barna får kose seg med  Vi prioriterer det med måling, veiing og sammenligning. Vi bruker været med snø, temperatur. Vi sammenligner størrelser, måler i meter, ved hjelp av oss selv. Motorisk trening ved hjelp av bevegelse, innegym, sirkeltrening som barna er med og konstruerer. Ski for de barna som ønsker å gå på det. Aking og mye moro ellers i snøen 

13 Aktivitetsplan: FEBRUAR: MARS: Som januar måned
Vi tar hensyn til vær og temperatur i forhold om alle barna skal være ute, hvor lenge osv. Derfor blir det mer innetid med mer tilrettelagte aktiviteter, som vi ellers i året får ved å være ute i skog og på turer i nærmiljø. Vi forbereder påske. Vi snakker om påskebudskapet, tilrettelagt for barnas alder og modning. Vi lager pynt til påske, hvor fargene gul, hvit, oransje er i fokus. Mønster blir i vektlagt i forhold til matte. Vi synger, leker, dramatiserer vårens symboler, sanger, dikt, rim og regler. Dere får utdelt egen lapp om dere skal ha plass i påsken, 18.4, 19.4 og 20.4. Vi arrangerer en aktivitetsdag med foreldre fra kl Dato kommer på månedsplanen. Barnehagen står for bevertningen, vi lager aktiviteter alle kan delta i.

14 Aktivitetsplan: APRIL: MAI:
Vi ser på våren, på forandringene i naturen. Sammenligner, resonnerer slik det var, er blitt, skal bli. Vi synger om våren, lytter til våren. Dugnad ute, barna tar med seg redskap fra hjemme om de vil det. Står på månedsplanen. Vi bruker det vi finner i naturen og lager formingsting og bruker det i leken ute og inne. Vi gjør ferdig påskeaktivitetene også denne måneden, sammen med andre spennende våraktiviteter  Vi forbereder oss til 17.mai, Norges nasjonaldag og ”bursdag”. Vi øver oss på å gå i tog, snakker om hvorfor 17.mai, om hva vi pleier å gjøre osv. Vi har fokus på fargene rød, hvit og blå. Vi har formingsaktiviteter som hører 17.mai til. Vi plukker blomster og pynter til dagen her i barnehagen. Det er felles tog fra Teatersalen med alle barnehagen i Br.dal. Eget skriv om dette blir delt ut. Dere foresatte skal også selge 2 17.maihefter til inntekt for de flotte korpsene som lager god stemning i toget. Dette får dere i barnehagen, og skal levere pengene tilbake her også. Vi er i 2011 med og arrangerer selve opptoget med Tømmerli og Huskestua barnehage. Tømmerli initierer samarbeid.

15 Aktivitetsplan: Barnehagen stenger uke 28, 29 og 30
JUNI: JULI: Vi nyter deilig sommervær. Vi er mye ute, på turer i skogen og nærmiljøet. Vi teller, ser mønster og får positive naturopplevelser. Vi har besøksdag for evt. nye barn og foresatte. Dette kommer fram på månedsplanen. Det er sommerfest for alle her i barnehagen. Barnehagen ordner bevertningen og underholdningen. Det blir utdeling av avskjedsbok for de som evt. skal slutte. Is til alle barna og hyggelig prat blant oss voksne. Barnehagen stenger uke 28, 29 og 30 Vil med dette få ønske dere alle en riktig fin sommer, takke for samarbeidet i året som har gått. En sommerhilsen fra Eva, Marianne, Tina og Anita

16 Takk til dere foresatte:
Personalet i Tunvold familiebarnehage vil takke alle dere for et godt samarbeid. Vi setter umåtelig pris på den nære kontakten vi får gjennom de små forholdene en familiebarnehage tilrettelegger for. Er det ting dere ønsker å ta opp, kan dere ta kontakt med personalet på dagtid, eller Anita mobil Anita kan dere også ta kontakt med på kveldstid. Vi vil også få takke alle som har bidratt med å anbefale denne barnehagen til venner og bekjente. Håper dere foreldre er fornøyde med valget deres. Husk at barns medvirkning også er deres medvirkning. Si fra om det er noe, ideer dere har, ting dere ønsker vi kunne gjort osv. Vi tar det med oss   


Laste ned ppt "ÅRSPLAN TUNVOLD FAMILIEBARNEHAGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google