Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015

2

3

4 Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 935.000 kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten ( avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra 1.8.2012 Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (1,9 millioner kroner) Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Rollag = 4,8 mill)

5 Befolkningsutvikling 20072008200920102011Endring 1.7. 2010/20112007/2011 Folkemengden i alt14021425140613811378-3-24 0-5 år6982786561-4-8 6-15 år197 192184176-8-21 16-66 år8828918798678714-11 67-79 år135141153155159424 80 år og eldre1191141041101111-8

6 103 230 000

7 Inntekter Skatt29 915 Rammetilskudd58 515 Eiendomsskatt10 250 Konsesjonskraft2 000 Momskompensasjon inv.1 450 Kompensasjonstilskudd1 100 Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon103 230

8 Eiendomsskatt i hele 1000 kr2006200720082009201020112012 Eiendomsskatt verker og bruk4 1385 6405 6906 100 6 3506 650 Eiendomsskatt annen eiendom3 300 3 3503 600 Sum eiendomsskatt4 1385 6405 6909 400 9 70010 250

9 Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft 11,9 GWh Nye beregninger fra NVE gir ytterligere 3 GWh Beregnet netto inntekt i 2012 = 2 millioner 2013 og 2014 = 2,7 millioner kroner fra 2015 = 3,2 millioner kroner

10 Rammetilskudd Innbyggertilskuddet utgjør 20.887 kroner pr innbygger i 2012 (1.378 innb ) Utgiftsutjevning utgjør 14.101 kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,328 (1,346 i 2011) (i 1000 kroner)20112012201320142015 Innbyggertilskudd26 30428 782 Utgiftsutjevning19 63519 877 Overgangs- og nyordninger757788 Småkommunetilskudd48394 996 Ordinært skjønn, bortfall av diffrensiert arbeidsgiveravgift20902 163 Skjønn - Tap endringer inntektssystemet800 Netto inntektsutjevning1 0071 109 Sum rammetilskudd55 43258 515

11 HELE LANDETROLLAGBruk av folketall 1.7.2011 VektAntall Utgifts- behovs-indeksPst. utslagTillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb1000 kr 0-2 år0,0081186 56828 0,53942-0,37 % -160 -221 3-5 år0,0924183 49833 0,64638-3,27 % -1 403 -1 933 6-15 år0,2864616 025176 1,026880,77 % 331 455 16-22 år0,0205457 603119 0,93468-0,13 % -58 -79 23-66 år0,09222 862 348752 0,94428-0,51 % -221 -304 0-17 år0,00221 115 009276 0,88968-0,02 % -10 -14 18-49 år0,00562 168 542466 0,77236-0,13 % -55 -75 50-66 år0,00691 022 491366 1,286550,20 % 85 117 67-79 år0,0502424 650159 1,345771,74 % 745 1 027 80-89 år0,0715183 12384 1,648694,64 % 1 992 2 744 over 90 år0,045939 00827 2,487796,83 % 2 932 4 041 Basistillegg0,02264291 8,3781116,67 % 7 160 9 866 Sone0,012919 696 57011 100 2,025561,32 % 568 783 Nabo0,01298 879 6424 621 1,870521,12 % 482 664 Landbrukskriterium0,00301,00000,0012 4,182790,95 % 410 565 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia0,008333 4462 0,21493-0,65 % -280 -386 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand0,000934 6561 0,10371-0,08 % -35 -48 Flytninger uten integreringstilskudd0,0039117 4625 0,15299-0,33 % -142 -195 Dødlighet0,044431 9067 0,78855-0,94 % -403 -556 Barn 0-15 med enslige forsørgere0,0112156 75835 0,80249-0,22 % -95 -131 Fattige0,0060190 39544 0,83062-0,10 % -44 -60 Uføre 18-49 år0,003867 39617 0,90661-0,04 % -15 -21 Opphopningsindeks0,0115185,180,03 0,63673-0,42 % -179 -247 Urbanitetskriterium0,014841 821 0205 870 0,50445-0,73 % -315 -434 PU over 16 år0,044517 04714 2,951788,69 % 3 729 5 139 Ikke-gifte 67 år og over0,0422304 268132 1,559272,36 % 1 013 1 396 Barn 1-2 år uten kontantstøtte0,057090 9198 0,29669-4,01 % -1 721 -2 372 Innbyggere med høyere utdanning0,01821 029 898209 0,72938-0,49 % -211 -291 1 Kostnadsindeks 1,000 1,3283932,84 % 14 101 19 431

12 Småkommunetilskudd Gjennomsnitt skatteinngang i årene 2008-2010 = 95,13 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på 4 996 000 kroner 2007200820092010B 2011B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet99,2 %100,7 %92,4 %92,3 %92,9 %92,5 %

13 Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger2012 Landsgjennomsnitt23 409 Rollag kommune21 646 Differanse Rollag og landsgjennomsnitt, 60% utjevning1 058 Antall innbyggere 1.1.2011=1.3811 460 822 Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere-352 155 Sum inntektsutjevning fra Rollag kommune1 108 667

14 Inntektsutjevning (skatt)

15 En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 500 000 Skatt 28% 140 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 58 000 Inntektsutjevning -42 000 16 000 Innbyggertilskudd 20 0004 80 000 Utgiftsutjevning 48 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 144 000

16 Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 2 500 000 Skatt 28% 700 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 290 000 Inntektsutjevning -167 000 123 000 Innbyggertilskudd 20 00020 400 000 Utgiftsutjevning 240 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 763 000

17 Driftsbudsjettet Rammer 2012201320142015 Sum driftsinntekter-103 230-103 780-102 680-103 180 Sum driftsutgifter90 773 Netto finansieringsutgifter4 0004 2004 100 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) *4 1303 5803 2503 320 Resultat før nye tiltak-4 327-5 227-4 557-4 987 Nye tiltak **1 2321 0601 260990 Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak169538833928 Resultat inkl nye tiltak-2 926-3 630-2 465-3 070 % av driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %

18 Pensjonsutgifter 2012201320142015 Økning KLP i forhold til 2011 3 354 797 1 107 083 2 214 166 1 677 399 Inntektsføre premieavvik -2 940 225 -970 274 -1 940 549 -1 470 113 Inntektsføre avgift -414 572 -136 809 -273 617 -207 286 Amortisering 10 år: Av premieavvik 2012350 Av premieavvik 2013110 Av premieavvik 2014221 350460681

19 Gebyrøkning Økes med: Skolefritidsordning 2 % / 20 % Barnehage0,0 % Kostpenger i barnehagen20,0 % Hjemmehjelp 3,5 % Salg av middag 3,5 % Trygghetsalarm 3,5 %

20 Selvkostområdene OmrådeGebyrøkning/reduksj on i % i budsjettet 2012 Selvkost i % i budsjettet 2012 Vann0100 % Avløp0100 % Renovasjon-5 %100 % Slam12 %100 % Plan20 %100 % Byggesak10 %100 % Kart- oppmåling0100 % Feiing15 %90 %

21 Netto driftsresultat 2012201320142015 Netto driftsresultat inkl nye tiltak og finansiering nye investeringstiltak-2 926-3 630-2 465-3 070 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %

22 Investeringsramme Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 24,9 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 10,7 millioner kroner av disposisjonsfond og 11,5 millioner kroner i låneopptak 2012201320142015 Sum Investeringer i perioden9 2009 3004 6001 800 Finansiering: Låneopptak-4 500-5 000-2 000 Bruk av disposisjonsfond-3 250-3 100-2 600-1 800 Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon-1 450-1 200 - - -9 200-9 300-4 600-1 800

23 Langsiktig gjeld - rentenivå 20112012201320142015 Låneopptak pr. 1.1.46 72546 97548 58550 50549 275 Nye låneopptak i økonomiplan:2 8504 5005 0002 0000 Avdrag på nye låneopptak:-90-280-430-480 Betalt avdrag-2 600-2 800 Saldo 31.12.46 97548 58550 50549 27545 995

24 Fond BudsjettØkonomiplan 20112012201320142015 Disposisjonsfond5 1953 8213 5513 8165 486 Bundne driftsfond1 7001 300900500100 Ubundne investeringsfond460 Sum7 3555 5814 9114 7766 046

25

26 Tjenesteområdene

27 Fellestjenesten Bredt tjenesteansvar både internt og eksternt Personalfunksjon Organisasjonsutvikling IKT forprosjekt elektronisk arkiv Felles IKT-plattform og driftssamarbeid KR Datasikkerhetsstrategi Informasjon og profilering Informasjonsstrategi Kulturskolen – øke antall plasser MOT-kommune Ungdomsråd Nytt servicebygg på bygdetunet

28 Skole Fortsatt fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø undervisning tilpasset den enkelte elev kompetanse og kvalitet på undervisningen foregangsskole på IKT Videreføring av skolemodulene Renovering av 1. etasje samfunnshuset Skolens uteområde Utemiljø og aktivitet Planarbeid Kvalitetsutvikling, kompetanse, internkontroll, HMS Interkommunalt samarbeid Rollag-Flesberg Numedal Kongsbergregionen

29 Barnehagene Full barnehagedekning Planarbeid Barnehageplan Barns medvirkning (utviklingsprogram) MOT-kommune Omdømme Informasjonsfokus og synlighet i lokalsamfunnet Kompetanse Sikkerhet Fortsatt videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene Interkommunalt samarbeid

30 Pleie og omsorg Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Omsorgstrappa Kompetanseutvikling Videreutdanning Lærlinger i helsefag Folehelse Treningstilbud tjenestemottakere Treningstilbud ansatte Forebyggende team Samhandlingsreformen Interkommunal samhandling

31 Helse Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Psykisk helse Kompetanseutvikling Interkommunalt vedtaksteam Utrede muligheter for bofellesskap Snekkerbua Videreutvikle tilbud/innhold Samhandlingsreformen Interkommunal legevakt Utrede akuttplasser/observasjonsplasser Lokalmedisinsk senter Folkehelse Forebyggende helsetiltak-folkehelse/friskliv Krisesenter

32 NAV Numedal - Sosial og barnevern NAV Numedal – partnerskap Konsolidering og kvalitet Like kommunale tjenestemenyer Barnevern Vaktordning Felles barnevern i Numedal Planer Rullering av fosterhjemsplan Vold i nære relasjoner Internkontroll for barneverntjenesten Flyktninger Samarbeid Flesberg-Rollag Rullering av flyktningeplan

33 Plan og utvikling Omstillingsprosessen Økt tilskuddsramme næringsformål 50% stillingsressurs plan/samfunn Styrke ressurs til forebyggende branntilsyn Navn- og adresseprosjekt Adresser alle husstander og hytter Navngi alle veier inkl. skilting Bioenergi, skole og bygdeheim Plan for vannforsyning Tilknytning høydebasseng Rollag Renseanlegg Veggli Vikje-grenda boligområde Renovering kommunehuset gammel del Interkommunalt samarbeid KR

34 Idrettsskolen 2018 Etablere kommunalt foretak fra 1.1. 2012 Ekstraordinært vedlikehold av svømmehallbygget Styrket tilskudd til drift av svømmehall, sikre opprettholdelse av tilbudet Idrettshall – delfinansiering, byggestart høst 2012 Etablering av idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS) - prosjekt


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google