Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rollag kommune 3. november 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rollag kommune 3. november 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rollag kommune 3. november 2011
Rådmannens forslag til Økonomiplan

2

3

4 Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %)
Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (1,9 millioner kroner) Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Rollag = 4,8 mill)

5 Befolkningsutvikling
2007 2008 2009 2010 2011 Endring 1.7. 2010/2011 2007/2011 Folkemengden i alt 1402 1425 1406 1381 1378 -3 -24 0-5 år 69 82 78 65 61 -4 -8 6-15 år 197 192 184 176 -21 16-66 år 882 891 879 867 871 4 -11 67-79 år 135 141 153 155 159 24 80 år og eldre 119 114 104 110 111 1

6

7 Inntekter Skatt 29 915 Rammetilskudd 58 515 Eiendomsskatt 10 250
Konsesjonskraft 2 000 Momskompensasjon inv. 1 450 Kompensasjonstilskudd 1 100 Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon

8 Eiendomsskatt i hele 1000 kr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eiendomsskatt verker og bruk 4 138 5 640 5 690 6 100 6 350 6 650 Eiendomsskatt annen eiendom 3 300 3 350 3 600 Sum eiendomsskatt 9 400 9 700 10 250 Eiendomsskatt på verker og bruk (kraftproduksjon) skrives ut etter grunnlag fra Skattekontoret for storbedrifter. Eiendomsskatteinntektene vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte høsten 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr kWh og en maksimumsverdi på 2,35 kWh. I dag ligger de fleste skatteobjektene på maksimumsverdi. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått at maksimumsgrensen for kraftanlegg oppjusteres med 5 % med virkning fra inntektsåret 2010/eiendomsskatteåret Rådmannen har tatt høyde for denne oppjusteringen i sitt anslag med ca 0,3 million kroner.

9 Konsesjonskraftinntekter
Kommunens konsesjonskraft 11,9 GWh Nye beregninger fra NVE gir ytterligere 3 GWh Beregnet netto inntekt i 2012 = 2 millioner 2013 og 2014 = 2,7 millioner kroner fra 2015 = 3,2 millioner kroner

10 Rammetilskudd (i 1000 kroner) 2011 2012 2013 2014 2015 Innbyggertilskudd 26 304 28 782 Utgiftsutjevning 19 635 19 877 Overgangs- og nyordninger 757 788 Småkommunetilskudd 4839 4 996 Ordinært skjønn, bortfall av diffrensiert arbeidsgiveravgift 2090 2 163 Skjønn - Tap endringer inntektssystemet 800 Netto inntektsutjevning 1 007 1 109 Sum rammetilskudd 55 432 58 515 Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i 2012 (1.378 innb ) Utgiftsutjevning utgjør kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,328 (1,346 i 2011)

11 Utgifts-behovs-indeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutj
HELE LANDET ROLLAG Bruk av folketall Vekt Antall Utgifts-behovs-indeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-2 år 0,0081 28 0,53942 -0,37 % -160 -221 3-5 år 0,0924 33 0,64638 -3,27 % -1 403 -1 933 6-15 år 0,2864 176 1,02688 0,77 % 331 455 16-22 år 0,0205 119 0,93468 -0,13 % -58 -79 23-66 år 0,0922 752 0,94428 -0,51 % -304 0-17 år 0,0022 276 0,88968 -0,02 % -10 -14 18-49 år 0,0056 466 0,77236 -55 -75 50-66 år 0,0069 366 1,28655 0,20 % 85 117 67-79 år 0,0502 159 1,34577 1,74 % 745 1 027 80-89 år 0,0715 84 1,64869 4,64 % 1 992 2 744 over 90 år 0,0459 39 008 27 2,48779 6,83 % 2 932 4 041 Basistillegg 0,0226 429 1 8,37811 16,67 % 7 160 9 866 Sone 0,0129 11 100 2,02556 1,32 % 568 783 Nabo 4 621 1,87052 1,12 % 482 664 Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0012 4,18279 0,95 % 410 565 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 33 446 2 0,21493 -0,65 % -280 -386 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 34 656 0,10371 -0,08 % -35 -48 Flytninger uten integreringstilskudd 0,0039 5 0,15299 -0,33 % -142 -195 Dødlighet 0,0444 31 906 7 0,78855 -0,94 % -403 -556 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 35 0,80249 -0,22 % -95 -131 Fattige 0,0060 44 0,83062 -0,10 % -44 -60 Uføre år 0,0038 67 396 17 0,90661 -0,04 % -15 -21 Opphopningsindeks 0,0115 185,18 0,03 0,63673 -0,42 % -179 -247 Urbanitetskriterium 0,0148 5 870 0,50445 -0,73 % -315 -434 PU over 16 år 0,0445 17 047 14 2,95178 8,69 % 3 729 5 139 Ikke-gifte 67 år og over 0,0422 132 1,55927 2,36 % 1 013 1 396 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570 90 919 8 0,29669 -4,01 % -1 721 -2 372 Innbyggere med høyere utdanning 0,0182 209 0,72938 -0,49 % -211 -291 1 Kostnadsindeks 1,000 1,32839 32,84 % 14 101 19 431

12 Småkommunetilskudd 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012
Skatt i % av landsgjennomsnittet 99,2 % 100,7 % 92,4 % 92,3 % 92,9 % 92,5 % Gjennomsnitt skatteinngang i årene = 95,13 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på kroner

13 Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger 2012 Landsgjennomsnitt
23 409 Rollag kommune 21 646 Differanse Rollag og landsgjennomsnitt, 60% utjevning 1 058 Antall innbyggere =1.381 Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere Sum inntektsutjevning fra Rollag kommune

14 Inntektsutjevning (skatt)
Inntektsutjevning = 7,6 millioner kroner

15 En familie 2 voksne og 2 barn
Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % 58 000 Inntektsutjevning 16 000 Innbyggertilskudd 20 000 4 80 000 Utgiftsutjevning 48 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 1 barn i barnehagen og 1 barn på grunnskolen

16     Fem familier            5 nye familier
Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd 20 000 20 Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

17 Driftsbudsjettet Rammer 2012 2013 2014 2015 Sum driftsinntekter
Rammer 2012 2013 2014 2015 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter 90 773 Netto finansieringsutgifter 4 000 4 200 4 100 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) * 4 130 3 580 3 250 3 320 Resultat før nye tiltak -4 327 -5 227 -4 557 -4 987 Nye tiltak ** 1 232 1 060 1 260 990 Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak 169 538 833 928 Resultat inkl nye tiltak -2 926 -3 630 -2 465 -3 070 % av driftsinntekter 2,11 % 2,62 % 1,78 % 2,22 %

18 Pensjonsutgifter 2012 2013 2014 2015 Økning KLP i forhold til 2011
Inntektsføre premieavvik Inntektsføre avgift Amortisering 10 år: Av premieavvik 2012 350 Av premieavvik 2013 110 Av premieavvik 2014 221 460 681

19 Gebyrøkning Økes med: Skolefritidsordning 2 % / 20 % Barnehage 0,0 %
Kostpenger i barnehagen 20,0 % Hjemmehjelp 3,5 % Salg av middag Trygghetsalarm

20 Selvkostområdene Område Gebyrøkning/reduksjon i % i budsjettet 2012
Selvkost i % i budsjettet 2012 Vann 100 % Avløp Renovasjon -5 % Slam 12 % Plan 20 % Byggesak 10 % Kart- oppmåling Feiing 15 % 90 %

21 Netto driftsresultat 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat inkl nye tiltak og finansiering nye investeringstiltak -2 926 -3 630 -2 465 -3 070 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 2,11 % 2,62 % 1,78 % 2,22 %

22 Investeringsramme 2012 2013 2014 2015 Sum Investeringer i perioden
9 200 9 300 4 600 1 800 Finansiering: Låneopptak -4 500 -5 000 -2 000 Bruk av disposisjonsfond -3 250 -3 100 -2 600 -1 800 Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon -1 450 -1 200 - -9 200 -9 300 -4 600 Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 24,9 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 10,7 millioner kroner av disposisjonsfond og 11,5 millioner kroner i låneopptak

23 Langsiktig gjeld - rentenivå
2011 2012 2013 2014 2015 Låneopptak pr. 1.1. 46 725 46 975 48 585 50 505 49 275 Nye låneopptak i økonomiplan: 2 850 4 500 5 000 2 000 Avdrag på nye låneopptak: -90 -280 -430 -480 Betalt avdrag -2 600 -2 800 Saldo 45 995

24 Fond Budsjett Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond
Budsjett Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond 5 195 3 821 3 551 3 816 5 486 Bundne driftsfond 1 700 1 300 900 500 100 Ubundne investeringsfond 460 Sum 7 355 5 581 4 911 4 776 6 046

25

26 Tjenesteområdene

27 Fellestjenesten Bredt tjenesteansvar både internt og eksternt
Personalfunksjon Organisasjonsutvikling IKT forprosjekt elektronisk arkiv Felles IKT-plattform og driftssamarbeid KR Datasikkerhetsstrategi Informasjon og profilering Informasjonsstrategi Kulturskolen – øke antall plasser MOT-kommune Ungdomsråd Nytt servicebygg på bygdetunet

28 Skole Fortsatt fokus på Videreføring av skolemodulene
elevenes psykososiale arbeidsmiljø undervisning tilpasset den enkelte elev kompetanse og kvalitet på undervisningen foregangsskole på IKT Videreføring av skolemodulene Renovering av 1. etasje samfunnshuset Skolens uteområde Utemiljø og aktivitet Planarbeid Kvalitetsutvikling, kompetanse, internkontroll, HMS Interkommunalt samarbeid Rollag-Flesberg Numedal Kongsbergregionen

29 Barnehagene Full barnehagedekning Planarbeid MOT-kommune Omdømme
Barnehageplan Barns medvirkning (utviklingsprogram) MOT-kommune Omdømme Informasjonsfokus og synlighet i lokalsamfunnet Kompetanse Sikkerhet Fortsatt videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene Interkommunalt samarbeid

30 Pleie og omsorg Tilpasset tjenestenivå Kompetanseutvikling Folehelse
Bruker Ressursramme Omsorgstrappa Kompetanseutvikling Videreutdanning Lærlinger i helsefag Folehelse Treningstilbud tjenestemottakere Treningstilbud ansatte Forebyggende team Samhandlingsreformen Interkommunal samhandling

31 Helse Psykisk helse Krisesenter Tilpasset tjenestenivå Snekkerbua
Bruker Ressursramme Psykisk helse Kompetanseutvikling Interkommunalt vedtaksteam Utrede muligheter for bofellesskap Snekkerbua Videreutvikle tilbud/innhold Samhandlingsreformen Interkommunal legevakt Utrede akuttplasser/observasjonsplasser Lokalmedisinsk senter Folkehelse Forebyggende helsetiltak-folkehelse/friskliv Krisesenter

32 NAV Numedal - Sosial og barnevern
NAV Numedal – partnerskap Konsolidering og kvalitet Like kommunale tjenestemenyer Barnevern Vaktordning Felles barnevern i Numedal Planer Rullering av fosterhjemsplan Vold i nære relasjoner Internkontroll for barneverntjenesten Flyktninger Samarbeid Flesberg-Rollag Rullering av flyktningeplan

33 Plan og utvikling Omstillingsprosessen
Økt tilskuddsramme næringsformål 50% stillingsressurs plan/samfunn Styrke ressurs til forebyggende branntilsyn Navn- og adresseprosjekt Adresser alle husstander og hytter Navngi alle veier inkl. skilting Bioenergi, skole og bygdeheim Plan for vannforsyning Tilknytning høydebasseng Rollag Renseanlegg Veggli Vikje-grenda boligområde Renovering kommunehuset gammel del Interkommunalt samarbeid KR

34 Idrettsskolen 2018 Etablere kommunalt foretak fra 1.1. 2012
Ekstraordinært vedlikehold av svømmehallbygget Styrket tilskudd til drift av svømmehall, sikre opprettholdelse av tilbudet Idrettshall – delfinansiering, byggestart høst 2012 Etablering av idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS) - prosjekt


Laste ned ppt "Rollag kommune 3. november 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google