Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan

2

3

4 Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten ( avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (1,9 millioner kroner) Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Rollag = 4,8 mill)

5 Befolkningsutvikling Endring / /2011 Folkemengden i alt år år år år år og eldre

6

7 Inntekter Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft2 000 Momskompensasjon inv Kompensasjonstilskudd1 100 Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon

8 Eiendomsskatt i hele 1000 kr Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Sum eiendomsskatt

9 Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft 11,9 GWh Nye beregninger fra NVE gir ytterligere 3 GWh Beregnet netto inntekt i 2012 = 2 millioner 2013 og 2014 = 2,7 millioner kroner fra 2015 = 3,2 millioner kroner

10 Rammetilskudd Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i 2012 (1.378 innb ) Utgiftsutjevning utgjør kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,328 (1,346 i 2011) (i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Ordinært skjønn, bortfall av diffrensiert arbeidsgiveravgift Skjønn - Tap endringer inntektssystemet800 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd

11 HELE LANDETROLLAGBruk av folketall VektAntall Utgifts- behovs-indeksPst. utslagTillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb1000 kr 0-2 år0, , ,37 % år0, , ,27 % år0, ,026880,77 % år0, , ,13 % år0, , ,51 % år0, , ,02 % år0, , ,13 % år0, ,286550,20 % år0, ,345771,74 % år0, ,648694,64 % over 90 år0, ,487796,83 % Basistillegg0, , ,67 % Sone0, ,025561,32 % Nabo0, ,870521,12 % Landbrukskriterium0,00301,00000,0012 4,182790,95 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia0, , ,65 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand0, , ,08 % Flytninger uten integreringstilskudd0, , ,33 % Dødlighet0, , ,94 % Barn 0-15 med enslige forsørgere0, , ,22 % Fattige0, , ,10 % Uføre år0, , ,04 % Opphopningsindeks0, ,180,03 0, ,42 % Urbanitetskriterium0, , ,73 % PU over 16 år0, ,951788,69 % Ikke-gifte 67 år og over0, ,559272,36 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte0, , ,01 % Innbyggere med høyere utdanning0, , ,49 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,84 %

12 Småkommunetilskudd Gjennomsnitt skatteinngang i årene = 95,13 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på kroner B 2011B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet99,2 %100,7 %92,4 %92,3 %92,9 %92,5 %

13 Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger2012 Landsgjennomsnitt Rollag kommune Differanse Rollag og landsgjennomsnitt, 60% utjevning1 058 Antall innbyggere = Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere Sum inntektsutjevning fra Rollag kommune

14 Inntektsutjevning (skatt)

15 En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

16 Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

17 Driftsbudsjettet Rammer Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto finansieringsutgifter Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) * Resultat før nye tiltak Nye tiltak ** Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak Resultat inkl nye tiltak % av driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %

18 Pensjonsutgifter Økning KLP i forhold til Inntektsføre premieavvik Inntektsføre avgift Amortisering 10 år: Av premieavvik Av premieavvik Av premieavvik

19 Gebyrøkning Økes med: Skolefritidsordning 2 % / 20 % Barnehage0,0 % Kostpenger i barnehagen20,0 % Hjemmehjelp 3,5 % Salg av middag 3,5 % Trygghetsalarm 3,5 %

20 Selvkostområdene OmrådeGebyrøkning/reduksj on i % i budsjettet 2012 Selvkost i % i budsjettet 2012 Vann0100 % Avløp0100 % Renovasjon-5 %100 % Slam12 %100 % Plan20 %100 % Byggesak10 %100 % Kart- oppmåling0100 % Feiing15 %90 %

21 Netto driftsresultat Netto driftsresultat inkl nye tiltak og finansiering nye investeringstiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter2,11 %2,62 %1,78 %2,22 %

22 Investeringsramme Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 24,9 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 10,7 millioner kroner av disposisjonsfond og 11,5 millioner kroner i låneopptak Sum Investeringer i perioden Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon

23 Langsiktig gjeld - rentenivå Låneopptak pr Nye låneopptak i økonomiplan: Avdrag på nye låneopptak: Betalt avdrag Saldo

24 Fond BudsjettØkonomiplan Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond460 Sum

25

26 Tjenesteområdene

27 Fellestjenesten Bredt tjenesteansvar både internt og eksternt Personalfunksjon Organisasjonsutvikling IKT forprosjekt elektronisk arkiv Felles IKT-plattform og driftssamarbeid KR Datasikkerhetsstrategi Informasjon og profilering Informasjonsstrategi Kulturskolen – øke antall plasser MOT-kommune Ungdomsråd Nytt servicebygg på bygdetunet

28 Skole Fortsatt fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø undervisning tilpasset den enkelte elev kompetanse og kvalitet på undervisningen foregangsskole på IKT Videreføring av skolemodulene Renovering av 1. etasje samfunnshuset Skolens uteområde Utemiljø og aktivitet Planarbeid Kvalitetsutvikling, kompetanse, internkontroll, HMS Interkommunalt samarbeid Rollag-Flesberg Numedal Kongsbergregionen

29 Barnehagene Full barnehagedekning Planarbeid Barnehageplan Barns medvirkning (utviklingsprogram) MOT-kommune Omdømme Informasjonsfokus og synlighet i lokalsamfunnet Kompetanse Sikkerhet Fortsatt videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene Interkommunalt samarbeid

30 Pleie og omsorg Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Omsorgstrappa Kompetanseutvikling Videreutdanning Lærlinger i helsefag Folehelse Treningstilbud tjenestemottakere Treningstilbud ansatte Forebyggende team Samhandlingsreformen Interkommunal samhandling

31 Helse Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Psykisk helse Kompetanseutvikling Interkommunalt vedtaksteam Utrede muligheter for bofellesskap Snekkerbua Videreutvikle tilbud/innhold Samhandlingsreformen Interkommunal legevakt Utrede akuttplasser/observasjonsplasser Lokalmedisinsk senter Folkehelse Forebyggende helsetiltak-folkehelse/friskliv Krisesenter

32 NAV Numedal - Sosial og barnevern NAV Numedal – partnerskap Konsolidering og kvalitet Like kommunale tjenestemenyer Barnevern Vaktordning Felles barnevern i Numedal Planer Rullering av fosterhjemsplan Vold i nære relasjoner Internkontroll for barneverntjenesten Flyktninger Samarbeid Flesberg-Rollag Rullering av flyktningeplan

33 Plan og utvikling Omstillingsprosessen Økt tilskuddsramme næringsformål 50% stillingsressurs plan/samfunn Styrke ressurs til forebyggende branntilsyn Navn- og adresseprosjekt Adresser alle husstander og hytter Navngi alle veier inkl. skilting Bioenergi, skole og bygdeheim Plan for vannforsyning Tilknytning høydebasseng Rollag Renseanlegg Veggli Vikje-grenda boligområde Renovering kommunehuset gammel del Interkommunalt samarbeid KR

34 Idrettsskolen 2018 Etablere kommunalt foretak fra Ekstraordinært vedlikehold av svømmehallbygget Styrket tilskudd til drift av svømmehall, sikre opprettholdelse av tilbudet Idrettshall – delfinansiering, byggestart høst 2012 Etablering av idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS) - prosjekt


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google