Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årlig kontaktmøte med fylkesmannen i Troms, 21.09.2010 Karlsøy kommune møter med følgende: * Formannskapet * Rådmannens ledergruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årlig kontaktmøte med fylkesmannen i Troms, 21.09.2010 Karlsøy kommune møter med følgende: * Formannskapet * Rådmannens ledergruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årlig kontaktmøte med fylkesmannen i Troms, 21.09.2010 Karlsøy kommune møter med følgende: * Formannskapet * Rådmannens ledergruppe

2 Teknisk etat - Utfordringer VARF: Meget desentrale løsninger/anlegg (vann, avløp, renovasjon, slam, feiing) som gir høye kommunale avgifter. Betydelige investeringer tidligere i mange vannverk. Renseanleggene dimensjonert for store fiskeindustribedrifter. Mistet storkunde på Hansnes (Kassefabrikken AS). To likeverdige miljøstasjoner, en på hver av de to største øyene i kommunen, store kostnader for innbyggerne i form av avgifter.

3 Teknisk etat – Utfordringer, forts. BRANN OG FEIING: Gode erfaringer med avtalen vi har med Tromsø kommune, bl.a. tilsyn og kontroll. Ny brannstasjon - 09. Ny brannbil Hansnes og nye utstyrsbiler i distriktet. OPPGRADERINGER SKOLER OG SVØMMEHALLER: Bygningsmessig, ventilasjon, og selve bassengene. KOMMUNALE VEIER: Ca 25 km, en god del grus. Sommer- og vintervedlikehold.

4 Teknisk etat – Utfordringer, forts. VEILYS: Både trafikksikkerhet og trivsel. I alt ca. 1400 lyspunkt, det meste langs fylkesveier. Vedlikehold/renovering BOLIGBYGGING: Som gjennomsnitt i kommunene, unntatt byene. Utvidelser boligfelt. Nye boligfelt. HYTTEBYGGING: Stor aktivitet. Mange reguleringsplaner. Forholdet til reindriften.

5 Teknisk etat – Utfordringer, forts. AREALPLAN: Kommuneplanleggeren startet i går, engasjementsstilling i 2 år. Hva skjer etterpå ? FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN: Innsigelse fra reindriften. Krav om kompensasjonsarealer på Nord- Kvaløya. KAIENE: Mange gamle allmenningskaier og nye flytekaianlegg. Ambulansebåt-/legeskyssbåtkaier på Hansnes og på Vannøya.

6 Kultur- og oppvekstetaten 260 elever, i 4 skoler ( 2 barne- og ungdomsskoler + 2 oppvekssentra) 92 barn i 3 barnehager og 2 oppvekstsentra Samlet ca. 100 årsverk Netto driftsbudsjett ca.39 mill i 2010

7 Utfordringer Desentralisert skole- og barnehagestruktur – små enheter - kostnadskrevende Problemer med å rekruttere fagpersoner i barnehagene Mangler spisskompetanse i enkelte skolefag Høy andel av elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak i skolen, spesielt på mellom- og u-trinn

8 Utfordringer – forts. Generelt lavt utdanningsnivå, tradisjonelt lav søkning til høyere utdanning – skolemotivasjon ? Frafall videregående skole Synkende barnetall/elevtall

9 Sterke sider Stor lærertetthet, styrket voksentetthet Planstyrt overgang barnehage - skole God kompetanse på begynneropplæring i skole God kompetanse på begrepsopplæring(BU) Gode resultater på nasjonale prøver

10 HELSE- OG SOSIALETATEN

11 Ikke samsvar i utvikling ressurs og behov Ressursutvikling År 2000 År 2010 Endring % Årsverk Helse- og sosial89830 Innbyggere > 67 år37443416 % Innbyggere > 80 år122132 Sykehjemsplasser3628 - 8 Eldre og omsorgsboliger2031 + 11

12 Betydelig flere brukere under 67 år. Nytt ansvar for ”utskrivningsklare” Mye mer pleietrengende brukere Lav ressursmessig prioritering iflg. KOSTRA

13 Utfordringer framover 25 % (107 personer) flere > 67 år i 2020 Ny verdighetsgaranti, ny helse- og omsorgslov Sykdomsbildet. Aldrings og livstilssykdommer. Rekruttering – kompetansebygging Samhandlingsreformen Legeskyssbåt/ambulansebåt og tilhørende kaier

14 Rådmannens oppsummering Teknisk etat: VARF-sektoren, og særlig vann og renovasjon Helse- og sosialetaten: Samhandlingsreformen. Eldrebølge. Ambulanse-/legeskyssbåten + -kaiene Kultur- og oppvekstetaten: Desentrale tilbud kombinert med fallende elevtall. Kvaliteten i skolene og barnehagene.

15 Rådmannens oppsummering Høy lånegjeld som resultat av: –Desentrale tjenestetilbud –Nytt omsorgssenter –Nytt rådhus og offentlig servicekontor –VARF-sektoren –Kommunale veier og kaier –Nye investeringer: Skredsikring Vannvåg, ny barnehage Hansnes, oppgradering skoler, svømmehaller og garderobeanlegg


Laste ned ppt "Årlig kontaktmøte med fylkesmannen i Troms, 21.09.2010 Karlsøy kommune møter med følgende: * Formannskapet * Rådmannens ledergruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google