Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet

2 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009 Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling.

3 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil – forts. I samsvar med økonomi- planen styrkes driftstiltak overfor: -Barn og unge -Forebygging -Kultur -Vedlikehold bygn,/veg samt kommunens økonomi generelt.

4 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil – forts. I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i skoler for 42,1 mill. kroner i Perioden skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler. Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009.

5 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Statsbudsjettet for 2009 Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie inntekter. Økning i timetallet i skolen skal prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for Steinkjer kommune).

6 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Statsbudsjettet for 2009 – forts Anslag på regnskap 2008 Ekstra skatte- inntekter 1 mrd kr RNB ,66 mrd kr

7 Virkning av statsbudsjett 2009 Netto merinntekt Økt avsetning lønnsoppgjør Økt budsjettramme avdelinger: Rådmannen Bistand og omsorg Helse og rehabilitering Kultur Plan og natur Skole og barnehage NAV sosiale tjenester Øvrige merinntekter/mindre utgifter: Økt rentekompensasjon gml. ordning Økt momskompensasjon Økte renteinntekter Avsetning disposisjonsfond Refinansiering lån Uspesifisert Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

8 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal kommunens økonomiske soliditet forbedres – budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill. kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til omstilling og effektivisering i avdelingene.

9 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett- Kommentarene). I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen.

10 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kommunale gebyrer i 2009 Foreldrebetaling i komm. barnehager kr ,- Foreldrebetaling i SFO øker med 5 % Gebyr vann reduseres med 1 % Gebyr avløp reduseres med 3 % Gebyr renovasjon øker med 25 % Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 % Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 %

11 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Ansatte AvdelingerNye årsverkBortfall av årsverkNetto økn. i antall årsverk Rådmannen--- Bistand og omsorg- 2,50 Helse og rehabilitering4,76- Kommunaltekniske tjenester 1,00 - Kultur Plan og natur 1,00 -0,30 0,70 NAV sosiale tjenester2,00 Skole og barnehage 1) 12,00 -9,702,30 Informasjon, økonomi og IKT--- 20,76-12,508,26

12 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Ansatte - sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i 2012 (sykefraværet i 2 kv var 10,6 %). Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske tiltak budsjetteres med samlet kr ,-.

13 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Bistand og omsorg Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5 mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer både når det gjelder organisering og boligstruktur. Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve resultater fra omstillingsarbeidet. Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i Videre gjennomføres utbygging ved Steinkjer sykeheim.

14 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Helse og rehabilitering Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett Nivået på utgiftene til barnevern vil med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget gjennom at: PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk TIO år videreføres Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon.

15 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kommunaltekniske tjenester Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill. kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet. Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området.

16 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kultur Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr ,- som tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennom omdisponering av midler innenfor egen avdeling). Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus og Samfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr ,-.

17 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Plan og natur Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill. kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner. I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor kart og oppmåling. Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 % finansiering fra fylkeskommunen.

18 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Skole og barnehage Timetallet i grunnskolen utvides fra Omfatter: -norsk/samisk/matte for trinn. -økt timetall fysisk fostring trinn Økte timetall krever 12 nye årsverk fra Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er videreført i Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som følge av timetallsutvidelsen høsten 2009.

19 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Skole og barnehage – forts. Det foreslås kr ,- i forebyggende tiltak som setter fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats språk/lese- og skriveopplæring. Videre foreslås kr ,- til forebyggende tiltak innenfor barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”).

20 Skole og barnehage – forts. Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i 2009 som betyr: -Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner) -Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner. -Røysing skole – 3,4 mill. kroner Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t. kommunestyrets vedtak i Økonomiplan Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

21 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Informasjon, økonomi og IKT Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt med kr ,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling. Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med kr ,-. Det er budsjettert med kr ,- i utgifter til Stortingsvalget i 2009.

22 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme nivå som i opprinnelig budsjett Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. Det foreslås at prosjektet TIO år videreføres i kommunal regi fra Utgiftene til dette utgjør kr ,-.

23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: -Virkningen av lønnsoppgjør -Utviklingen i renteutgifter -Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon -Den reelle effekten av omstilling og effektivisering

24 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet for 2009 Brutto investeringsutgifter 113,15 mill. Salg eiendommer 7,00 mill. Låneopptak i ,15 mill.

25 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet for 2009 – forts. VAR19,3 mill. kroner Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner Skole og barnehage43,1 mill. kroner Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner Kultur 0,8 mill. kroner Kartverk 0,3 mill. kroner Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner IKT – felles 3,0 mill. kroner Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner Kirker 0,2 mill. kroner Etableringslån 1,0 mill. kroner

26 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Årsbudsjett 2008


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google