Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08

2 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 2 Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009 Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan 2009-2012 er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling.

3 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 3 Hovedprofil – forts. I samsvar med økonomi- planen styrkes driftstiltak overfor: -Barn og unge -Forebygging -Kultur -Vedlikehold bygn,/veg samt kommunens økonomi generelt.

4 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 4 Hovedprofil – forts. I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i skoler for 42,1 mill. kroner i 2009. Perioden 2008-2013 skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler. Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009.

5 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 5 Statsbudsjettet for 2009 Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie inntekter. Økning i timetallet i skolen skal prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for Steinkjer kommune).

6 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 6 Statsbudsjettet for 2009 – forts. 20082009 Anslag på regnskap 2008 Ekstra skatte- inntekter 1 mrd kr RNB 2008 4,66 mrd kr

7 Virkning av statsbudsjett 2009 Netto merinntekt -13 488 000 Økt avsetning lønnsoppgjør 6 960 000 Økt budsjettramme avdelinger: Rådmannen 1 050 000 Bistand og omsorg2 166 000 Helse og rehabilitering1 500 000 Kultur 675 000 Plan og natur 150 000 Skole og barnehage 3 400 000 NAV sosiale tjenester 900 000 9 841 000 Øvrige merinntekter/mindre utgifter: Økt rentekompensasjon gml. ordning -400 000 Økt momskompensasjon -1 500 000 Økte renteinntekter -1 000 000 Avsetning disposisjonsfond 300 000 Refinansiering lån -700 000 -3 300 000 Uspesifisert 13 000 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 7

8 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 8 Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal kommunens økonomiske soliditet forbedres – budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill. kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til omstilling og effektivisering i avdelingene.

9 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 9 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett- Kommentarene). I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen.

10 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 10 Kommunale gebyrer i 2009 Foreldrebetaling i komm. barnehager kr. 2.330,- Foreldrebetaling i SFO øker med 5 % Gebyr vann reduseres med 1 % Gebyr avløp reduseres med 3 % Gebyr renovasjon øker med 25 % Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 % Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 %

11 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 11 Ansatte AvdelingerNye årsverkBortfall av årsverkNetto økn. i antall årsverk Rådmannen--- Bistand og omsorg- 2,50 Helse og rehabilitering4,76- Kommunaltekniske tjenester 1,00 - Kultur - - - Plan og natur 1,00 -0,30 0,70 NAV sosiale tjenester2,00 Skole og barnehage 1) 12,00 -9,702,30 Informasjon, økonomi og IKT--- 20,76-12,508,26

12 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 12 Ansatte - sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i 2012 (sykefraværet i 2 kv. 2008 var 10,6 %). Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-.

13 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 13 Bistand og omsorg Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5 mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett 2008. Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer både når det gjelder organisering og boligstruktur. Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve resultater fra omstillingsarbeidet. Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i 2009. Videre gjennomføres utbygging ved Steinkjer sykeheim.

14 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 14 Helse og rehabilitering Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2008. Nivået på utgiftene til barnevern vil med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett 2008. Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget gjennom at: PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk TIO 14-18 år videreføres Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon.

15 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 15 Kommunaltekniske tjenester Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill. kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett 2008. Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet. Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området.

16 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 16 Kultur Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr. 640.000,- som tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennom omdisponering av midler innenfor egen avdeling). Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus og Samfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr. 650.000,-.

17 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 17 Plan og natur Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill. kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner. I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor kart og oppmåling. Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 % finansiering fra fylkeskommunen.

18 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 18 Skole og barnehage Timetallet i grunnskolen utvides fra 01.08.09. Omfatter: -norsk/samisk/matte for 1.- 4. trinn. -økt timetall fysisk fostring 5.- 7. trinn Økte timetall krever 12 nye årsverk fra 01.08.09. Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er videreført i 2009. Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som følge av timetallsutvidelsen høsten 2009.

19 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 19 Skole og barnehage – forts. Det foreslås kr. 750.000,- i forebyggende tiltak som setter fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats språk/lese- og skriveopplæring. Videre foreslås kr. 500.000,- til forebyggende tiltak innenfor barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”).

20 Skole og barnehage – forts. Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i 2009 som betyr: -Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner) -Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner. -Røysing skole – 3,4 mill. kroner Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t. kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2009-2012 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 20

21 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 21 Informasjon, økonomi og IKT Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt med kr. 430.000,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling. Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med kr. 300.000,-. Det er budsjettert med kr. 360.000,- i utgifter til Stortingsvalget i 2009.

22 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 22 NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme nivå som i opprinnelig budsjett 2008. Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. Det foreslås at prosjektet TIO 18-25 år videreføres i kommunal regi fra 2009. Utgiftene til dette utgjør kr. 900.000,-.

23 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 23 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: -Virkningen av lønnsoppgjør -Utviklingen i renteutgifter -Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon -Den reelle effekten av omstilling og effektivisering

24 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 24 Investeringsbudsjettet for 2009 Brutto investeringsutgifter 113,15 mill. Salg eiendommer 7,00 mill. Låneopptak i 2009 106,15 mill.

25 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 25 Investeringsbudsjettet for 2009 – forts. VAR19,3 mill. kroner Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner Skole og barnehage43,1 mill. kroner Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner Kultur 0,8 mill. kroner Kartverk 0,3 mill. kroner Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner IKT – felles 3,0 mill. kroner Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner Kirker 0,2 mill. kroner Etableringslån 1,0 mill. kroner

26 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 26 Årsbudsjett 2008


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google