Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALPEDAGOGISKE RETNINGSLINJER 8. JUNI 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALPEDAGOGISKE RETNINGSLINJER 8. JUNI 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALPEDAGOGISKE RETNINGSLINJER 8. JUNI 2009

2 Tema 0830 - 1130 FELLES GJENNOMGANG - Bakgrunn 1130 – 1200 LUNSJ
- Ansvar og lovgrunnlag - Overganger - Sentrale begrep - Skjema PPT 1130 – 1200 LUNSJ 1200 – 1430 GJENNOMGANG PROSEDYRER OG SKJEMA - Barnehage, skole og voksenopplæring hver for seg 1430 – OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

3 Bakgrunn Mye revidering av gamle prosedyrer
”…vi var på plass med ett” – prosjekt om kvalitet i saksbehandling og forvaltningsprosedyrer i Nord-Trøndelag i 2007 Tilsyn fra Fylkesmannen april 2008 3

4 ”…vi var på plass med ett”
Prosjekt om kvalitet i saksbehandling og forvaltningsprosedyrer i Nord-Trøndelag i 2007 Administrert av Fylkesmannen Deltagelse fra: Kommunenivå rektorer/styrere PPT Hovedmål: Ønske om helhet i forvaltningen Barn under opplæringspliktig alder og elever i grunnopplæringen skal få ivaretatt sine individuelle rettigheter med hensyn til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, jf. opplæringsloven med forskrifter 4

5 ”…vi var på plass med ett”
Oppfølging i kommunen: Sakkyndige vurderinger Mer tydelige på omfang, organisering og innhold Skolens plan Samarbeidsmøter mellom den enkelte skole og PPT Kartlegginger Økt kompetanse ved enhetene Avklaring av forholdet mellom IUP og IOP 5

6 ”…vi var på plass med ett”
Oppfølging i kommunen: 5. Revidering av prosedyrer Kvalitet på henvisninger til PPT Bruk av pedagogisk rapport Vedtak, IOP og halvårsrapporter mer tydelige på mål, omfang og innhold Overganger Revidering av maler og skjema Revidering av tidspunkt og frister (årshjul) Avklare prosedyrenes omfang 6

7 Tilsyn April 2008 Kontroll av om skoleeier:
oppfyller lovens krav om spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, jf. opplæringsloven § 5-7 Har et forsvarlig system for å ivareta dette, jf. opplæringsloven § 13-10, andre ledd 7

8 Tilsyn - avvik Steinkjer kommune har ikke et forsvarlig system for å sikre at barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, får slik hjelp Steinkjer kommune sikrer ikke at det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i samsvar med saksbehandlingsreglene i opplæringsloven Steinkjer kommune sikrer ikke at sakkyndig vurdering er i samsvar med lovkrav 8

9 Tiltak for lukking av avvik
Revidering av prosedyrer Program for opplæring av personell i barnehager og skoler Presisering av definisjonen for spesialpedagogisk hjelp i prosedyrer og opplæring Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Endring av mal Veiledning til styrere i kommunale barnehager Omlegging av rutiner for sakkyndig vurdering slik at omfang blir tydelig 9

10 Arbeidsgruppe - prosedyrer
Avd. for skole og bhg. Elisabeth Jonassen Gerd Kolset Robert Ertsås PPT Elin Andersen/Anna Eggen Rektorer Lars-Eirik Rønningen Styrere Inger Lise Vang Aalberg Spes.ped. koordinator skole Elisabeth Høy Spes.ped. barnehage Turid Austmo Voksenopplæringen Karsten Schroeder/Eva Løe Fagforbundet Line Grande Utdanningsforbundet Hilde W. Nicolaisen Steinkjer komm. foreldreutvalg Sissel Andersson 10

11 Hvorfor NYE prosedyrer?
Behov for vesentlige endringer Opprydding i oppbygging og struktur Behov for mer helhet – rød tråd Avklaring og avgrensning av innhold Behov for ny praksis 11

12 Ikrafttredelse Fra og med skoleåret/barnehageåret 2009/2010
Nye maler/skjema for: Vedtak 2009/2010 IOP 2009/2010 Halvårsrapport høst 2009 ”Gammelt” skjema: Halvårsrapport vår 2009 Dynamiske prosedyrer og skjema – justeres ved behov Oppdaterte prosedyrer og skjema skal ligge på nettet Vedtaksmaler legges i Ephorte (skole) 12

13 Innspill (generelle) Bra med ansvarsfordeling og konkretisering
Oversiktlige og ryddige skjema Oversikt med årshjul og overganger er bra Lang saksbehandlingstid i PPT Behov for økte ressurser til lærer, assistent og miljøterapeut 13

14 Innspill (vurdert el. under vurdering)
Ønske om at barnets familiesituasjon beskrives i pedagogisk rapport Ønske om avklaring om informasjonsplikt ang. IP og rettigheter gjennom NAV Behov for samarbeid mellom PPT og skole før ferdigstilling av sakkyndig vurdering Pedagogisk rapport er ”skolebasert” Avklare forholdet mellom IUP og IOP Bruk av eksisterende, alternative skjema for IOP og halvårsrapport 14

15 Innspill (innarbeidet)
Klargjøring av begrepsbruk: Skjema PPT: bør bruke årstrinn, kontaktlærer, vanske Prosedyrer og skjema bhg: bør bruke spes.ped. førskolelærer Behov for avklaring av forholdet mellom henvising og krav om sakkyndig vurdering 15

16 Oppbygging DEL 1 ANSVAR OG LOVGRUNNLAG
DEL 2 ANSVARSFORDELING OG ARBEIDSOPPGAVER DEL 3 PROSEDYRER DEL 4 OVERGANGER DEL 5 SENTRALE BEGREP VEDLEGG - SKJEMA SKJEMA – PPT SKJEMA – BARNEHAGE SKJEMA – SKOLE SKJEMA – VOKSENOPPLÆRING 16

17 DEL 1 ANSVAR OG LOVGRUNNLAG
1.1 Kommunens og private skolers ansvarsomfang 1.2 Barn og unges rett til spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning 1.3 Samarbeid med foreldre/foresatte 1.4 PPTs arbeid og rolle som sakkyndig instans 1.5 Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og 1.6 Individuell opplæringsplan (IOP) 1.7 Halvårsrapport 17

18 Kommunen/skoleeieren for privat skole:
1.1 Ansvarsomfang Opplæringsloven § og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Kommunen/skoleeieren for privat skole: har ansvaret for at kravene i opplæringslova og forskriftene blir oppfylte skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringslova og forskriftene blir oppfylt skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene frå disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører 18

19 1.2 Rett til spesialped. hjelp/ spesialunderv.
a. Barn før opplæringspliktig alder Opplæringsloven § 5-7 Barn som har særlig behov for det, har rett til slik hjelp Viktig at hjelpen settes inn så tidlig som mulig Eksempel på spesialpedagogisk hjelp kan være lekotekvirksomhet, trenings- og stimuleringstiltak og rettledning til personalet i barnehagen Skal alltid omfatte tilbud om foreldrerådgivning 19

20 1.2 Rett til spesialped. hjelp/ spesialunderv.
b. Elever i grunnskolen Opplæringsloven §§ 5-1 og privatskoleloven § 3-6 Når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har eleven rett til spesialundervisning Utfordringene vil i hovedsak være knyttet til fagvansker og/eller organisering Skolen bør foreta en kartlegging av hva som ikke fungerer, og utarbeide en oversikt over de tiltak som er prøvd ut Undervisningspersonalet har en selvstendig plikt til å melde fra til rektor dersom en elev har behov for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4 første ledd 20

21 1.2 Rett til spesialped. hjelp/ spesialunderv.
c. Voksne Opplæringsloven § 4A-2 Voksne som ikke har hatt eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring 21

22 1.3 Samarbeid med foreldre/foresatte
Opplæringsloven § 5-4 annet og tredje ledd, forskrift til opplæringsloven § 3-2 og privatskoleloven § 3-6 Samarbeid med foreldrene er en lovpålagt oppgave. Foreldre/eleven skal gi sitt samtykke til henvisning til PPT og utarbeidelse av sakkyndig vurdering Det er flere som kan henvise til PPT, for eksempel foreldre, skolen, eleven selv når han/hun er over 15 år 22

23 1.4 PPTs arbeid og rolle som sakkyndig instans
Opplæringsloven §§ 4A-2, 5-3, 5-4, 5-6 og 5-7 og forskrift til opplæringsloven §§ 6-18, 6-19 og 6-31 PPTs arbeid skal ta utgangspunkt i de vurderinger som er gjort ved skolen eller barnehagen PPT må bestrebe seg på å ha en god dialog med pedagogisk personale ved den aktuelle enheten PPT skal foreta utredningsarbeid (samtaler, ulike tester/kartlegginger og observasjoner) for å få saken godt nok belyst, jf. forvaltningsloven § 1 første ledd 23

24 a. Sakkyndig vurdering – barn før opplæringspliktig alder
Opplæringsloven § 5-7, jf. § 5-4 annet og tredje ledd Loven er ikke uttømmende i hva en sakkyndig vurdering for barn under opplæringspliktig alder skal inneholde Etter gjeldende rett, må det imidlertid innfortolkes et krav om innhold, omfang og organisering Dersom assistent skal bistå ved gjennomføringen av spesialpedagogisk hjelp, skal omfanget av assistentens medvirkning synliggjøres i den sakkyndige vurderingen. Assistenten er da en del av den tilrådde ressursen til spesialpedagogisk hjelp. 24

25 a. Sakkyndig vurdering – barn før opplæringspliktig alder
Opplæringsloven § 5-7, jf. § 5-4 annet og tredje ledd Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 må vurderes selvstendig, uavhengig av den generelle tilretteleggingen i barnehagen Skal konkludere med om barnet har behov/ikke behov for spesialpedagogisk hjelp, og hvilket tilbud som bør gis 25

26 b. Sakkyndig vurdering – elever i grunnskolen
Opplæringsloven § 5-6 annet ledd, jf. § 5-3 og forskrift til opplæringsloven §§ 6-18 og 6-31 PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det Skal konkludere med om eleven har behov/ikke behov for spesialundervisning, og hvilket tilbud som bør gis. Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer: utredning av elevens læreforutsetninger og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet tilråding om hva slags opplæring som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud 26

27 b. Sakkyndig vurdering – elever i grunnskolen
Må alltid si noe om organisering, omfang og mål. Det følger av at vedtaket skal være tydelig på innhold, omfang og organisering. Dette er klart uttalt fra både Sivilombudsmannen og Kunnskapsdepartementet. Det viktigste grunnlagsdokumentet for vedtaket I mange tilfeller kan en sakkyndig vurdering for eksempel hvert tredje år være tilstrekkelig Må vurderes i hvert enkelt tilfelle Det må hele tiden tas hensyn til eventuelle endringer som måtte tilsi en ny vurdering 27

28 b. Sakkyndig vurdering – elever i grunnskolen
Dersom assistent skal bistå ved gjennomføringen av spesialundervisningen, skal omfanget av assistentens medvirkning synliggjøres i den sakkyndige vurderingen Assistenten er da en del av den tilrådde ressursen til spesialundervisning Lærer er ansvarlig for undervisningen, og assistenten må stå under veiledning og forsvarlig tilsyn av læreren. 28

29 c. Sakkyndig vurdering, inntak vgo
Opplæringsloven 5-3 og forskrift til opplæringsloven § 6-19 Vilkårene for inntak er at søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5 Søkeren må dessuten ha behov for spesialundervisning på grunn av en eller flere av punktene nedenfor: sansedefekter og motoriske defekter store lærevansker emosjonelle eller sosiale problem store sammensatte funksjonshemminger andre funksjonshemminger 29

30 d. Sakkyndig vurdering – voksenopplæring
§ 4A-2 viser til opplæringsloven § 5-3 Det stilles samme krav til sakkyndig vurdering for voksne som for elever i grunnskolen 30

31 1.5 Enkeltvedtak Opplæringsloven § 5-3 siste ledd og forvaltningsloven §§ 23-27 Det skal alltid fattes enkeltvedtak enten PPT har konkludert med at barnet/eleven har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller ikke Vedtaket skal være skriftlig Evt. avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes Vedtaket skal være så tydelig at det klart går fram hvilke rettighet det hjemler 31

32 1.5 Enkeltvedtak Dersom vedtaket fra kommunen eller fylkeskommunen avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal begrunnelsen for vedtaket bl.a. vise hvorfor kommunen eller fylkeskommunen mener at barnet/eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter §§ 5-1 og 5-7 Innhold, omfang, organisering og mål for opplæringstilbudet som skal gis, skal beskrives i vedtaket Hvis det skal benyttes både pedagog og assistent, skal dette spesifiseres 32

33 1.5 Enkeltvedtak Det er særlig viktig at vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er tydelig på omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, bl.a. pga reduksjon i foreldrebetalingen Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning kan fattes gjennom hele året Klagefristen er 3 uker, og det skal gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage Det skal også gis opplysning om retten til å se sakens dokumenter, forvaltningsloven §§ 18 og 19, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 33

34 1.6 Individuell opplæringsplan (IOP)
Opplæringsloven § 5-5 og privatskoleloven § 3-6 Når eleven har et enkeltvedtak som gir han/henne rett til spesialundervisning, skal det skrives en IOP IOP er skolens ansvar Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen, og hvordan opplæringen skal drives Hvis man skal ha spesialundervisning i deler av fag, må dette presiseres i planen Innholdet i sakkyndig vurdering skal gjenspeiles i en IOP. 34

35 1.6 Individuell opplæringsplan (IOP)
Loven krever ikke IOP for barn under opplæringspliktig alder. Erfaringer viser imidlertid at dette anbefales Det er nødvendig at skolen/barnehagen samarbeider med foreldrene og barnet i utarbeidelsen av IOP Dette for å oppnå en best mulig IOP – en IOP som er tydelig, og som inneholder målbare, realistiske opplæringsmål Underskrift til foreldrene er ikke lovpålagt Foreldre har rett til å uttale seg om IOP IOP bør være klar ved skolestart/barnehagestart 35

36 1.7 Halvårsrapport Opplæringsloven § 5-5 og privatskoleloven § 3-6
Skal evaluere om målene i IOP er nådd Målene i IOP må derfor være tydelige og konkrete, slik at det blir mulig å kunne dokumentere grad av måloppnåelse Halvårsrapporten utarbeides av skole/barnehage Kopi av halvårsrapport skal sendes kommunen og foresatte/elev 36

37 DEL 2 ANSVARSFORDELING OG ARBEIDSOPPGAVER
2.1 Skole- og barnehageeier 2.2 Arbeidsoppgaver på barnehagenivå 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå 2.4 Arbeidsoppgaver for PPT 2.5 Foreldrenes medvirkning 37

38 2.1 Skole- og barnehageeier
Avdelingsleder for skole og barnehage har det overordnede ansvaret for tilrettelegging av spesialundervisning i skolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Avdelingsleder for skole og barnehage skal påse at skoler og barnehager har rutiner som beskriver internt og eksternt samarbeid, og den interne ansvars- og oppgavefordeling. Avdelingsleder for skole og barnehage fastsetter gjennom retningslinjene hvem som har ansvaret for oppfølging og gjennomføring av arbeidet innen det spesialpedagogiske feltet.  38

39 2.1 Skole- og barnehageeier
4. Avdelingsleder er ansvarlig for etablering av eventuelle nettverk for barnehage og skole på det spesialpedagogiske området. 5. Avdelingsleder skal kvalitetssikre arbeidet med spesialundervisning og spesialpedagogiske hjelp gjennom Årlig gjennomgang av grunnlagsdata Årlig oppsummering i tilstandsrapport til politisk nivå Årlig diskutere arbeidet i rektormøte/styrermøte Samarbeidsmøter med PPT 39

40 2.2 Arbeidsoppgaver på barnehagenivå
Styrer har ansvaret for at barna får spesialpedagogisk hjelp. Pedagogisk leder har hovedansvaret for å melde til styrer om oppfølging av barn som ikke nyttiggjør seg ordinært tilbud i barnehagen. Styrer har ansvar for å hjelpe foresatte med henvisning til PPT. I forkant av henvisning til PPT skal det være prøvd ut og evaluert konkrete tiltak. Med henvisningen skal det følge en pedagogisk rapport. 40

41 2.2 Arbeidsoppgaver på barnehagenivå
4. Styrer har ansvar for å fatte enkeltvedtak etter gjeldende regler. Enkeltvedtaket gir rett til/ikke rett til spesialpedagogisk hjelp. Hvis enkeltvedtaket har avvik fra sakkyndig tilrådning fra PPT, skal enkeltvedtaket begrunnes. Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp kan ikke fattes uten sakkyndig vurdering. 5. For barn i private barnehager fatter avdelingsleder for skole og barnehage vedtak.  Det skal utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) for barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter kap 5 i Opplæringsloven. Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på sakkyndig vurdering. Målformuleringene skal være realistiske og målbare. 41

42 2.2 Arbeidsoppgaver på barnehagenivå
7. Barnehagen skal samarbeide med foresatte om utarbeidelse av IOP. 8. Spes.ped. førskolelærer og andre ansatte i barnehagen skal delta i ansvarsgruppe i tråd med gjeldende prosedyrer. 9. For barn med tiltak etter ulike lovverk, og som har individuell plan (IP) skal den individuelle opplæringsplanen(IOP) inngå i barnets (IP). Det skal utarbeides halvårsrapporter hvor den spesialpedagogiske hjelpen blir evaluert og nye målsetninger blir satt opp. 42

43 2.2 Arbeidsoppgaver på barnehagenivå
11. Spes.ped. førskolelærer har ansvaret for å skrive IOP og halvårsrapporter, og for gjennomføring, vurdering og veiledning av øvrig personale.  12. Styrer i barnehagen har ansvar for koordinering av spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Styrer har også ansvar for at barnehagen har rutiner som beskriver ansvars- og arbeidsfordelingen, og at disse blir fulgt. 13. Styrer i barnehagen har ansvar for oppfølging av tiltak i tråd med prosedyrer for overgang fra barnehage til skole (jf. pkt. 4.1). 43

44 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå
Rektor har ansvaret for at elevene får spesialundervisning. Kontaktlærer har hovedansvaret å melde til rektor og følge opp elever som ikke har utbytte av ordinær undervisning. Faglærer melder til kontaktlærer ved avdekking av elever som ikke har utbytte av ordinær undervisning. Alle skoler skal ha en person som besitter funksjonen spesialpedagogisk koordinator. Spes.ped. koordinator bistår rektor med tilrettelegging, koordinering og organisering av den spesialpedagogiske undervisningen. 44

45 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå
4. Rektor har ansvar for å hjelpe foresatte med henvising til PPT. I forkant av henvisning til PPT skal det være prøvd ut og evaluert konkrete tiltak. Med henvisningen skal det følge en pedagogisk rapport.  5. Rektor har ansvar for å fatte enkeltvedtak etter gjeldende regler. Enkeltvedtaket gir rett til/ikke rett til spesialundervisning. Enkeltvedtaket skal være begrunnet. Hvis enkeltvedtaket avviker fra sakkyndig tilrådning fra PPT, skal enkeltvedtaket begrunnes. Enkeltvedtak om spesialundervisning kan ikke fattes uten sakkyndig vurdering. 45

46 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå
6. For elever i private skoler, gjør avdelingsleder for skole og barnehage vedtak. 7. Det skal utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) for barn som har rett til spesialundervisning etter kap 5 i Opplæringsloven. Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på sakkyndig vurdering. Målformuleringene skal være realistiske og målbare. 8. Skolen skal samarbeide med foresatte om utarbeidelse av IOP. 9. Spes.ped.lærer(e) og andre ansatte ved skolen skal delta i ansvarsgruppe i tråd med gjeldende prosedyrer. 46

47 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå
10. For barn med tiltak etter ulike lovverk, skal den individuelle opplæringsplanen (IOP) inngå i elevens individuelle plan (IP). 11. Det skal utarbeides halvårsrapporter hvor spesialundervisningen blir evaluert og nye målsetninger blir satt opp. 12. Spes.ped.lærer(e) har ansvaret for å skrive IOP og halvårsrapporter, og for gjennomføring, vurdering og veiledning av øvrig personale. 47

48 2.3 Arbeidsoppgaver på skolenivå
13. Rektor ved skolen har ansvar for at skolen har rutiner som beskriver ansvars- og arbeidsfordeling, og at disse blir fulgt. 14. Rektor ved skolen har ansvar for oppfølging av tiltak i tråd med prosedyrer for overgang fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole (jf. pkt. 4.1, 4.2 og 4.3). 48

49 2.4 Arbeidsoppgaver for PPT
PPT er sakkyndig instans. Sakkyndig vurdering kan gis for inntil 3 år.  PPT sørger for nødvendige utredninger og innhenter bistand dersom det er nødvendig. PPT kan ved behov bistå i utforming av IOP.  PPT skal bistå med kompetanse på nettverksamlinger for ansatte i barnehagene og skolene, for å kvalitetssikre rutiner og bidra med hjelp. PPT skal bistå barnehager og skoler i systemretta arbeid og utviklingsarbeid. 49

50 2.4 Arbeidsoppgaver for PPT
7. PPT kan gi veiledning til enkeltbarn. 8. PPT skal ha en fast kontaktperson for hver skole som bl.a. skal delta i samarbeidsmøter og utarbeidelse av skolens plan for spesialundervisning. 9. PPT skal delta i ansvarsgruppe i tråd med gjeldende prosedyrer. 10. PPT har ansvar for oppfølging av tiltak i tråd prosedyrer for overgang fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole (jf. pkt. 4.1, 4.2 og 4.3). 50

51 2.5 Foreldrenes medvirkning
Foresatte har ansvaret for sine barns utvikling. Foresatte /eleven skal være med på å utforme IOP. Foresatte har plikt til å melde barnehagen/skolen/PPT dersom behov og forhold endrer seg, slik at det kan være aktuelt med en ny utredning og en ny sakkyndig vurdering. Foresatte/elev kan på eget initiativ be barnehagen/skolen gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å vurdere om barnet/ eleven nyttiggjør seg tilbudet. Foresatte/eleven kan på eget initiativ be PPT om en sakkyndig vurdering. Foresatte eller andre representanter for barnet skal delta i ansvarsgruppe i tråd med gjeldende prosedyrer. 51

52 4.1 Overgang barnehage - skole 4.2 Overgang barneskole - ungdomsskole
DEL 4 OVERGANGER 4.1 Overgang barnehage - skole 4.2 Overgang barneskole - ungdomsskole 4.3 Overgang ungdomsskole – videregående opplæring 52

53 xxx 53 TIDSPUNKT MÅLGRUPPE MÅL AKTIVITET ANSVARLIG HVEM DELTAR
Minimum 2 år før skolestart barn med omfattende hjelpebehov (§ 5-7) Sikre god overgang. Tid for skolen for å legge fysiske forhold til rette Møte med aktuelle parter. Informasjons- overføring. Kartlegge rombehov -ombygging, kompetanseutvikling for personell etc. Barnehagen i samarbeid med PPT Foresatte, barnehage, aktuell skole, PPT, ansvarsgruppe Innen 1. oktober året før skolestart Alle barn med særlige behov (§ 5-7) Gjensidig informasjons-overføring Møter. Informasjon om tilbud for tilrettelegging i skolen. Informasjon om barnets styrke og behov. Lage evt plan for og gjennomføre møterekke i løpet av året Foresatte, skole, barnehage, PPT, evt andre Året før skolestart – høst Sikre god overgang og godt tilbud for eleven. Kartlegge hvilke behov enkeltbarn vil ha i skolen. Ev. henvisning av nye barn til PPT Barnehagen etter rådføring med skolen Styrer/spes,ped. førskolelærer barnehagen og rektor / spesped-koordinator v/ skolen Året før skolestart - vår Enkelte barn med særlige behov Plan for besøk. Besøke skolen, en eller flere ganger i løpet av våren. Barnehagen i samarbeid med skolen Barnet, spes.ped. førskolelærer /ped.leder barnehagen og spesped-koordinator/ spes.ped.lærer/miljøtererapeut skolen xxx 53

54 xxx 54 TIDSPUNKT MÅLGRUPPE MÅL AKTIVITET ANSVARLIG HVEM DELTAR 6.trinn
(tidlig høst) Elever med omfattende hjelpebehov (§ 5-1) Sikre god overgang. Tid for u-skolen for å legge fysiske forhold til rette Møte med aktuelle parter. Informasjons- overføring. Kartlegge rombehov -ombygging, kompetanseutvikling for personell etc. Barneskolen i samarbeid med PPT (Elev), foresatte, aktuell barneskole og ungdomsskole, PPT, ansvarsgruppe 7.trinn (høst ) Alle elever med særlige behov (§ 5-1) Gjensidig informasjons-overføring Møter. Informasjon om tilbud for tilrettelegging i u-skolen. Informasjon om elevens styrke og behov. Lage evt plan for og gjennomføre møterekke i løpet av året (Elev), foresatte, avgiverskole, mottakerskole, PPT, evt andre Høst Sikre god overgang og godt tilbud for eleven. Kartlegge hvilke behov enkeltelever vil ha i nytt skoleslag. Evt. Henvisning av nye barn til PPT Barneskole etter rådføring med ungdomsskole Rektor / spesped-koordinator v/ barneskole og ungdomskole Enkelte elever med særlige behov Plan for besøk. Besøke u-skolen, en eller flere ganger i løpet av våren. Barneskole i samarbeid med ungdomsskole Elev, spes.ped.lærer/ miljøterapeut/ spesped.-koordinator xxx 54

55 55 TIDSPUNKT MÅLGRUPPE MÅL AKTIVITET ANSVARLIG HVEM DELTAR
8.trinn og 9.trinn Elever med behov for og rett til stor grad av til rette-legging med omfattende spesialundervisning (§5-1, 5-3, 5-4, 5-5 og §6-20) Sikre en god overgang. Møte med aktuelle parter. Informasjons- overføring. Kartlegge rombehov - rombygging, kompetanseutvikling for personell etc. Grunnskolen i samarbeid med PPT (§6-18 forskrift) og ansvarsgruppe. Elev, foresatte, aktuell vgs, avgiverskole, PPT, hjemkommune, ansvarsgruppe. 10.trinn- november Alle elever med rett til inntak etter særskilt vurdering. (§5-1, 5-3, 5-4, 5-5) Gjensidig informasjons- overføring. Informasjon om tilbud fra vgs og elevens styrke og behov. Grunnskolen. Elev, foresatte, avgiver- og ny skole, PPT ev. andre. 10.trinn- desember/ januar Klargjøre søknad med vedlegg innen 1.februar. Individuelle samtaler ang valg av programområde. Utarbeide sakkyndig vurdering. (§6-19) ev 6-20 forskrift) Grunnskolen i samarbeid med PPT. PPT Elev, foresatte, avgiver- og ny skole, PPT ev.andre. Hele ungdoms- skoleperioden Elever som skal søke 1.februar. Bli kjent med ulike program-områder før og etter valg. Organisere spesielt faget utdanningsvalg - hospitering. Grunnskolen i samarbeid med vgs. Aktuelle elever på ungdoms-trinnet. 1.februar Søkere med rett til spesial-undervisning. (§5-1, §6-17 til forskrift) Ferdigstilt søknad med alle vedlegg innen fristen. Søknad med vedlegg sendes 1.skole, PPT og Inntakskontoret. Grunnskolen for elever på 10.trinn. 10.trinn - mai Alle søkere med rett til spesialundervisning. (§5-1) Forberede skolestart i vgs. Møte med ny skole. Gjennomgå søknad, ulike rettigheter, spes.u. og enkeltvedtak, målsetting. Utkast IOP. (§5-5) Vgs. Elev, foresatte, grunnskole, PPT og andre samarbeidsparter. Juni Ettersending av halvårsrapport til Vgs. (§5-5) 55

56 5.2 Inkluderende opplæring 5.3 Tilpasset opplæring
DEL 5 SENTRALE BEGREP 5.1 Likeverdig opplæring 5.2 Inkluderende opplæring 5.3 Tilpasset opplæring 5.4 Spesialundervisning 5.5 Tilfredsstillende utbytte 5.6 Tilpasset hjelp 56

57 DEL 5 SENTRALE BEGREP Behov for en felles forståelse av begrepene
Utgangspunkt i utdanningsdirektoratets definisjoner og merknader Skolene og barnehagene kan ut fra dette presisere sin tolkning i lokale diskusjoner. 57

58 5.1 Likeverdig opplæring Handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller hjemmets økonomi Omhandler både systemplanet og i et nasjonalt perspektiv med utgangspunkt i lov og forskrifter med læreplaner, - og på individplanet for en opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger For å sikre likeverdig opplæring for alle kreves det forskjellsbehandling, ikke lik behandling 58

59 5.2 Inkluderende opplæring
Innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte – faglig og kulturelt Stiller krav til lærestedet og hver enkelt persons evne til å bygge gode relasjoner med utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd Inkludering er både en prosess og et mål, og dreier seg om hvordan lærestedet kan møte individets forutsetninger og behov på best mulig måte Krever tilrettelegging for mangfoldet og endringer i tilbudet, slik at den enkelte deltar mer og har større utbytte av å delta i fellesskapet Konsekvensene av inkludering er at systemet må tilpasse seg den enkelte person og gruppe. Dette fritar imidlertid ikke den enkelte for ansvaret til å ville delta. 59

60 5.3 Tilpasset opplæring En plikt for skoleeier, opplæringsstedets ledelse og personale til å gi en god og forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger Innebærer blant annet valg av metoder, lærestoff og organisering for å sikre at den enkelte utvikler grunnleggende ferdigheter og når kompetansemålene Forutsetter at opplæringssituasjonen tilrettelegges på individ- og gruppenivå Innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at alle sider av opplæringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen Fokus på den enkelte med kunnskap om konsekvensene for fellesskapet 60

61 5.4 Spesialundervisning Rettighet etter opplæringsloven som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for personer som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen Retten til spesialundervisning knyttet til et enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering Vedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold Alle som får spesialundervisning, skal ha en individuell opplæringsplan 61

62 5.5 Tilfredsstillende utbytte
Retten til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven baseres på skjønn Det skal vurderes om elever får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet Når begrepet ”tilfredsstillende utbytte” skal vurderes er det viktig å ta hensyn til blant annet: forventet kompetanse ut fra mål i læreplanen utbytte andre elever har av opplæringa det samlede erfaringsmaterialet som foreligger 62

63 5.6 Spesialpedagogisk hjelp
Hovedformålet med hjelpen er å bidra til at barnet skal bli bedre rustet til å begynne i grunnskolen Annen tilnærming/vurdering enn når det gjelder retten til spesialundervisning etter § 5-1 Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 må imidlertid vurderes på selvstendig grunnlag uavhengig av den generelle tilretteleggingen i barnehagen 63

64 Skjema - PPT Skjema P1: Henvisning til PPT
Skjema P2: Pedagogisk rapport - skjema Skjema P3: Pedagogisk rapport - informasjon 64

65 LUNSJ 65

66 3.1 Prosedyrer for barnehagene 3.2 Prosedyrer for skolene
DEL 3 PROSEDYRER 3.1 Prosedyrer for barnehagene 3.2 Prosedyrer for skolene 3.3 Prosedyrer for voksenopplæringen 66

67 3.1 Prosedyrer for barnehagene
Plan for barnehagen Intern tilrettelegging/oppmelding for enkeltbarn Sakkyndig vurdering Vedtak Iverksetting og oppfølging av vedtak Årshjul 67

68 A. Plan for barnehagen Styrer utarbeider årlig en plan for tilpasset hjelp. Planen utarbeides i samråd med spesialpedagog, ped.leder og evt. PPT. Planen skal inneholde: Del 1: Oversikt over tiltak for barn som har/antas å ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Del 2: Oversikt over behov for generelle styrkingstiltak. Del 3: Søknad om ressurser til spesialpedagogisk hjelp og generelle styrkingstiltak. 3. Helsestasjonen utarbeider plan for barn som ikke har plass i barnehage. 68

69 B. Intern tilrettelegging/oppmelding for enkeltbarn
Intern drøfting mellom styrer, pedagogisk leder og foreldre i bhg. Intern kartlegging i barnehagen ved hjelp av for eksempel TRAS og annen kartlegging. Analyse av kartleggingene – tilrettelegging og styrking gjennom ordinær aktivitet og evt. styrking av enkelte aktiviteter. Dersom pkt 1-3 ikke fører fram: Etter drøfting med foreldre og PPT-kontakt, lages en pedagogisk rapport. Styrer sender henvisning til PPT, med pedagogisk rapport vedlagt. PPT gir tilbakemelding, og avtaler eventuell videre oppfølging. For barn som ikke går i barnehage har helsestasjonen ansvar for å bistå foresatte med henvisning og krav om sakkyndig til PPT. 69

70 C. Sakkyndig vurdering PPT gir sakkyndig vurdering av barnets særskilte behov for spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndig vurdering skal avklare om barnet har behov for eller ikke behov for spesialpedagogisk hjelp. PPT skal uttale seg om konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. Sakkyndig vurdering sendes til avdeling for skole og barnehage, med kopi til foresatte og barnehagen. Foreldrene gis uttalefrist på minimum en uke. 70

71 D. Vedtak Styrer i kommunale barnehager fatter vedtak etter at foresattes uttalefrist er utløpt. Avdelingsleder for skole og barnehage fatter vedtak for barn i private barnehager og for barn som ikke har plass i barnehage. Vedtaket skal omfatte konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. Foresatte har klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Styrer har informasjonsplikt om saksgang i forhold til klage. 71

72 E. Iverksetting og oppfølging av vedtak
Når vedtak om spesialpedagogisk hjelp er fattet, plikter styrer å påse at tiltaket blir iverksatt. Det skal utarbeides IOP som omfatter bruk av tildelte ressurser, konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering og innhold. IOP skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket om spesialpedagogisk hjelp. Det skal utarbeides halvårsrapport som vurderer om målene er nådd, samt vurdering av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal omtale forslag til nye målsettinger, og evt. endring av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket og IOP. 72

73 Henvising til PPT med pedagogisk rapport Fortløpende Skjema P1 og
Tiltak Tidsplan Skjema Henvising til PPT med pedagogisk rapport Fortløpende Skjema P1 og Skjema P2 Barnehagens plan for tilpasset hjelp 15. april Skjema B1 Sakkyndige vurderinger Fortløpende. Senest innen 1. mai for kommende bhg.år Enkeltvedtak 1. juni for kommende bhg.år Skjema B2 Klagebehandling i kommunen 1. juli for kommende bhg.år IOP Innen 1. oktober. Justeres fortløpende ved behov. Skjema B3 Halvårsrapport Innen 15. januar og 20. juni Skjema B4 73

74 Skjema - barnehage Skjema B1: Barnehagens plan for tilpasset hjelp
Skjema B2: Mal enkeltvedtak Skjema B3: Individuell opplæringsplan - IOP Skjema B4: Halvårsrapport 74

75 3.2 Prosedyrer for skolene
Plan for skolen Intern tilrettelegging/oppmelding for enkeltbarn Sakkyndig vurdering Vedtak Iverksetting og oppfølging av vedtak Årshjul 75

76 A. Plan for skolen Rektor utarbeider årlig en plan for spesialundervisning og tilpasset opplæring. Planen utarbeides i samråd med kontaktlærere, spes.ped.koordinator og PPT. Planen skal inneholde: Del 1: Oversikt over tiltak for elever som har/antas å ha behov for spesialundervisning. Del 2: Oversikt over tiltak for tilpasset opplæring utover det generelle opplæringstilbudet etter § 1-2 i opplæringsloven, samt behov for systemrettet bistand. Del 3: Søknad om ressurser til spesialundervisning 76

77 B. Intern tilrettelegging/oppmelding for enkeltbarn
Intern drøfting mellom rektor, involverte lærere, sosiallærer, foreldre og PPT-kontakt på skolen. Interne kartleggingsprøver på skolen. Analyse av kartleggingsprøvene – tilrettelegging gjennom ordinær undervisning og evt. styrking. Dersom pkt 1-3 ikke fører fram: Etter drøfting med foreldre og PPT-kontakt, lages en pedagogisk rapport. Rektor sender henvisning til PPT, med pedagogisk rapport vedlagt. PPT gir tilbakemelding, og avtaler eventuell videre oppfølging. 77

78 C. Sakkyndig vurdering PPT gir sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialundervisning. Sakkyndig vurdering skal avklare om barnet har behov for eller ikke behov for spesialundervisning. PPT skal uttale seg om konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. Sakkyndig vurdering sendes til avdeling for skole og barnehage, med kopi til foresatte og skolen. Foreldrene gis uttalefrist på minimum en uke. 78

79 D. Vedtak Rektor fatter vedtak etter at foresattes uttalefrist er utløpt. Avdelingsleder for skole og barnehage fatter vedtak for barn i private skoler. Vedtaket skal omfatte konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. Foresatte har klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Rektor har informasjonsplikt om saksgang i forhold til klage. 79

80 E. Iverksetting og oppfølging av vedtak
Når vedtak om spesialundervisning er fattet, plikter rektor å påse at tiltaket blir iverksatt. Det skal utarbeides IOP som omfatter bruk av tildelte ressurser, konkrete og realistiske opplæringsmål for barnet, organisering og innhold. IOP skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket om spesialundervisning. Det skal utarbeides halvårsrapport som vurderer om målene er nådd, samt vurdering av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal omtale forslag til nye målsettinger, og evt. endring av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket og IOP. 80

81 Henvising til PPT med pedagogisk rapport Fortløpende
Tiltak Tidsplan Skjema Henvising til PPT med pedagogisk rapport Fortløpende Skjema P1 og skjema P2 Skolens plan – foreløpig 15. januar Skjema S1 Sakkyndige vurderinger Fortløpende. Senest innen 1. april for kommende skoleår Skolens plan - oppdatert 15. april Enkeltvedtak Fortløpende. Senest innen 15. mai for kommende skoleår Skjema S2 Klagebehandling i kommunen Fortløpende. Senest innen 15. juni for kommende skoleår IOP Innen 15. september. Justeres fortløpende ved behov. Skjema S3 Halvårsrapport Innen 15. januar og 20. juni Skjema S4 81

82 Skjema - skole Skjema S1: Skolens plan for spesialundervisning
Skjema S2: Mal enkeltvedtak Skjema S3: Individuell opplæringsplan - IOP Skjema S4: Halvårsrapport 82

83 3.3 Prosedyrer for voksenopplæringen
A. Informasjon Intern tilrettelegging/søknad om spesialundervisning Sakkyndig vurdering Vedtak Iverksetting og oppfølging av vedtak Årshjul 83

84 A. Informasjon Annonsering i lokal presse og informasjon til vernede botilbud. 84

85 B. Intern tilrettelegging/søknad om spesialunderv.
Melding om behov for spesialundervisning sendes av den enkelte til voksenopplæringen på fastsatt skjema. 85

86 C. Sakkyndig vurdering 1. PPT gir sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning. 2. Sakkyndig vurdering skal avklare om vedkommende har behov for eller ikke behov for spesialundervisning. PPT skal uttale seg om konkrete og realistiske opplæringsmål, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. Sakkyndig vurdering sendes til avdeling for skole og barnehage, med kopi til vedkommende og voksenopplæringen. Vedkommende gis uttalefrist på minimum en uke. 86

87 D. Vedtak 1. Rektor fatter vedtak etter at uttalefristen på sakkyndig vurdering er utløpt. 2. Vedtaket skal omfatte konkrete og realistiske opplæringsmål, organisering, innhold og omfang av tidsressurs i årstimer. 3. Vedkommende søker har klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Rektor har informasjonsplikt om saksgang i forhold til klage. 87

88 E. Iverksetting og oppfølging av vedtak
1. Når vedtak om spesialundervisning er fattet, plikter rektor å påse at tiltaket blir iverksatt. 2. Det skal utarbeides IOP som omfatter bruk av tildelte ressurser, konkrete og realistiske opplæringsmål for eleven, organisering og innhold. IOP skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket om spesialundervisning. 3. Det skal utarbeides halvårsrapport som vurderer om målene er nådd, samt vurdering av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal omtale forslag til nye målsettinger, og evt. endring av organisering, innhold og bruk av tildelte ressurser. Halvårsrapporten skal bare omtale de områdene som omfattes av vedtaket og IOP. 88

89 Innen 10. januar for kommende skoleår
Tiltak Tidsplan Skjema Annonsering Innen 10. januar for kommende skoleår Melding om behov Innen 1. februar for kommende skoleår Skjema V1 Sakkyndige vurderinger Fortløpende. Senest innen 1. mai for kommende skoleår Enkeltvedtak Fortløpende. Senest innen 15. mai for kommende skoleår Skjema V2 Klagebehandling i kommunen Fortløpende. Senest innen 15. juni for kommende skoleår IOP Innen 15. september. Justeres fortløpende ved behov. Skjema V3 Halvårsrapport Innen 15. januar og 20. juni Skjema V4 89

90 Skjema - voksenopplæring
Skjema V1: Melding om behov for spesialundervisning Skjema V2: Mal enkeltvedtak Skjema V3: Individuell opplæringsplan - IOP Skjema V4: Halvårsrapport 90

91 Oppsummering Er det problemstillinger som krever avklaring?
Er det behov for opplæring på spesifikke områder? 91

92 Veien videre Informasjon egen enhet Praktisering egen enhet
Kvalitetssikring egen enhet Hovedevaluering vår 2011 92

93 LYKKE TIL! 93


Laste ned ppt "SPESIALPEDAGOGISKE RETNINGSLINJER 8. JUNI 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google