Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen” Alta 07 11 06 Håvard Hauan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen” Alta 07 11 06 Håvard Hauan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen” Alta 07 11 06 Håvard Hauan

2 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Budskapet Lever lengre – jobbe lengre Vi må øke den reelle pensjoneringsalderen At organisasjonene i arbeidslivet er enige om målsettingen, er en nødvendig forutsetning for bedriftsvise løsninger Still krav til den organisasjonen du er med i Gjør noe. Kom i gang på bedriften Finn egne tiltak på bedriften HMS arbeid. Skape gode lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser der ansatte trives og har lyst å være

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Petroleumsvirksomhetens andel av sentrale størrelser i norsk økonomi (Prosentandeler 2005) Bruttonasjonalproduktet (BNP) 24,6% Statens inntekter 34,5% Samlede bruttoinvesteringerSamlet eksport 24,3%49,6% Kilde: SSB og Finansdepartementet

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF OLF, Oljeindustriens Landsforening, er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er tilsluttet NHO. OLF har hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. OLFs administrasjon har 39 ansatte.

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLF representerer 27 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel. 51 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns- entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre. Til sammen representerer OLFs medlemsbedrifter ca 24 000 ansatte.

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Medlemsbedrifter i OLF Oljeselskaper Amerada Hess Norge BG Norge Limited BP Norge Chevron Norge ConocoPhillips Norge Det Norske Oljeselskap, DNO DONG Norge Endeavour Energy Norge Eni Norge E.ON Ruhrgas Norge Esso Norge Gassco Gaz de France Norge Idemitsu Petroleum Norge Lundin Norway Marathon Petroleum Company Maersk Oil Norway Norsk Hydro Norske Shell Paladin Resources Petoro Revus Energy RWE Dea Norge Statoil Svenska Petroleum Exploration Talisman Energy Norge Total E&P Norge

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Medlemsbedrifter i OLF Bore- og brønnservice Aker Kværner Subsea Aker Kværner Well Service Baker Atlas Baker Hughes INTEQ Baker Hughes Centrilift Baker Oil Tools Norway BJ Process & Pipeline Services BJ Services Geoservices Halliburton IOS Tubular Management KCA Deutag Drilling Norge M-I Norge Prosafe Reservoir Laboratories Schlumberger Norge Smith International Norway Swaco Norge Vetco Aibel Weatherford Norge Welltec Norway West Lab Services Undervannsentreprenører NUI Oceaneering Stolt Offshore Subsea 7 Norway Technip Norge Forpleiningsbedrifter ESS Offshore Universal Sodexho Norway Forsyningsbaser ASCo Norge Helgelandsbase Coast Center Base Mongstadbase NorSea Polarbase Saga Fjordbase Vestbase Andre leverandørbedrifter Aker Kværner Operations Landmark Graphics Nosefo Nutec Nutec Bergen Nutec Beredskap og kriseledelse Nutec Oslo Nutec Trondheim Ramco ResQ Securitas Scan Mudring Soilcare Teekay Norway AS

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Visjon og verdigrunnlag Visjon OLF skal være den fremste bidragsyter for utviklingen av en konkurransedyktig olje- og gassindustri som nyter respekt og tillit i det norske samfunnet. Prinsipper og verdier OLF mener at verdiskaping og velferd henger nøye sammen og at det OLF arbeider for også skal være i samfunnets interesse. OLFs arbeid skal være basert på følgende prinsipper og verdier: Betydning av lønnsomhet for industrien Prinsippet om fri konkurranse Respekt for mennesker, sikkerhet og miljø Høy etisk standard og bevissthet om industriens samfunnsansvar Åpen, tilgjengelig og troverdig kommunikasjon

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Fordeling av sysselsettingen innen petroleumsrettet virksomhet OLF-området Oljeselskaper (operatører/andre) Boring og brønntjenester Forpleining Diverse servicetjenester, baser m.v. ca. 25 000 Norsk Industri-området Verkstedindustri Utbyggings- og anleggsind. Ingeniørbedrifter Forskning/teknologibedrifter og annen leverandørindustri innen offshore ca. 49 000 NR-området Riggvirksomhet norsk sokkel ca. 2 500 Totalt ca.76 500 Total sysselsetting i petroleumsrettet virksomhet per august 2003: 76 600 personer Rogaland det dominerende fylket med 36 700 personer (Kilde: aetat)

10 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Struktur arbeidsgiverforhold - eksempel Næringslivets Hovedorganisasjon Oljeindustriens landsforening Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund LandsforeningerForbund BedriftBedriftsklubb

11 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening

12 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Alderssammensetning

13 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Grunnlaget. Hvorfor vil OLF at ansatte skal stå lengre i arbeid? IA avtalen 2001. Arbeidslinjen. 3 delmål Aldrende arbeidsstokk. Stortingsmelding 2001 Industrien trenger arbeidskraften/ kompetansen Tariffsituasjonen på sokkelen Holdninger til arbeid

14 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, IA avtalen 2001 Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken for individ, bedrift eller samfunn. Sykefravær, uføretrygd og tidlig pensjon bidrar også til å svekke tilgangen på arbeidskraft til alle deler av samfunnslivet. Partene i arbeidslivet har sammen med myndighetene et særlig ansvar for holdningsskapende arbeid og for å snu denne utviklingen. Regjeringen og partene i arbeidslivet ved LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved AAD og Akademikerne, er derfor enige om å inngå en intensjonsavtale om å samarbeide for å styrke arbeidslinjen i arbeidslivet. Intensjonsavtalen skal bidra til: at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet (jfr. ”Nasjonalt krafttak for eldre i arbeidslivet” for å motvirke tidlig avgang blant eldre i arbeidslivet). De operative mål er: å redusere sykefraværet å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne å øke den reelle pensjoneringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet) Intensjonsavtalen inngås for en prøveperiode på 4 år med virkning fra 03.10.01 og til 31.12.05.

15 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening St.meld.nr 7 (2001-2002) AAD 5.2.3 Pilotprosjektet om «Aldring og helse» På bakgrunn av blant annet innspill fra Oljedirektoratet, har Oljeindustriens Landsforening ved hjelp av eksterne konsulenter gjennomført et pilotprosjekt om «Aldring og helse» i petroleumsvirksomheten. Formålet med pilotprosjektet har vært å gjøre klart for et hovedprosjekt i norsk offshoreindustri som skal bidra til å: få ned sykefravær og uførerate, sørge for at de som nyrekrutteres som unge i dag bevarer sin helse og arbeidsevne, tilrettelegge for den kommende eldrebølge, gjøre arbeidslivet mer attraktivt for seniorer. Generelt skal hovedprosjektet gå nærmere inn i utfordringene i norsk offshoreindustri knyttet til en aldrende arbeidsstokk, økende krav til omstillinger og effektivitet, og hensynet til ansattes arbeidsmiljø og helse. Disse utfordringene gjelder også i det øvrige næringsliv, men blir spesielt tydelige i en industri med særlige krav til beredskapsfunksjoner, uvanlige arbeidsbetingelser og relativt liten mobilitet blant ansatte. Selv om innholdet i hovedprosjektet ikke er konkretisert, er det klart at det vil måtte få en praktisk og tiltaksorientert vinkling. Tiltakene må imidlertid være basert på en inngående kjennskap til dagens situasjon og sannsynlige fremtidsscenarier. Tre hovedmål i forprosjektet har derfor vært å: Hovedprosjektet om «Aldring og helse» vil etter departementets vurdering, drøfte og kunne finne frem til løsninger på flere av de sentrale problemene på dette området, også når det gjelder utstøting fra arbeidslivet. Blir ikke prosjektet gjennomført som planlagt, vil problemområdene måtte håndteres i den enkelte bedrift eller gjennom mindre delprosjekter. Departementet legger imidlertid til grunn at arbeidet føres videre så raskt som mulig, og har merket seg at alle partene er innstilt på dette.

16 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening

17 Aldring og helse på sokkelen Visjon Vi vil at ansatte på sokkelen skal ville jobbe og ha evne og helse til å jobbe til oppnådd pensjonsalder

18 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Aldring og helse på sokkelen Styringsgruppen Håvard Hauan OLF Knut Aaneland TBL Borten BøhlerengenNR Geir Nilsen NOPEF Roy Erling Furre OFS Per Helge ØdegårdLederne Ingrid Sten MaltNHO/HF Mia RafhaelsenNHO/HF Kenneth Sandmo LO/HF Geir BergNorsk Hydro Eirik Bjerkebæk OD (Observatør) Per Ove ØklandProsjektmedarbeider SekretærRogalandsforskning

19 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Aldring og helse på sokkelen Prosjektbedriftene 2003 Statoil ASAReidunn Ulland von Brandis og Arne Steinar Strand, Anne Bente Lindebø, Siri Slastad Norsk Hydro ASAHilde Vestheim Universal Sodexhio Norway AS Idar Møller og Wenche Finnanger Oceaneering A/SØystein Gripsgård og Trond Våga PGS ProdctionNils B. Johannessen TransoceanAnne Reidun Fuglestad DolphinÅse Nyberg og Solfrid Otterås Bjørge Norcoat ASIngfrid Landsnes og Arnold Melkevik

20 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 2 spørsmål til prosjektbedriftene Hvorfor slutter ansatte før oppnådd pensjonsalder. Er det pga viljen, evnen eller helsa? Hva kan dere gjøre for å bli bedre ?

21 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Dokumentasjon Konferanserapporter. 3 konferanser a ca 100 deltakere. Rapporter fra prosjektbedriftene Følgeforskingsrapporter. Håndbok http://www.olf.no/arbeidsliv/aldringoghelse/

22 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Oppsummering. Prosjektet Debatt og oppmerksomhet omkring seniorpolitikk/ livsfasepolitikk Nye holdninger til å jobbe lengre? Stortingsmelding nr 12 (2005-06) Tariffsituasjonen Arbeidsmarkedet. Lengre tidsperspektiver Ny teknologi. Integrerte operasjoner og E-læring

23 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Nye muligheter i nye driftsformer Nye driftsformer knytter sokkel og land sammen på nye måter Utfordrer eksisterende arbeidsmønster og avtalestruktur 3D CAD View P&ID Diagram View Data Sheet View 3D Reservoir View

24 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Befolkning og yrkesdeltakelse Levealder øker 800 100 Snitt 72,4 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse ->

25 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Holdninger til arbeid. Utfordring 1 Utdanning Levealder øker Opplevelser 800 100 Snitt 72,4 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse ->

26 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Holdninger til arbeid. Utfordring 2 Utdanning Uføre Levealder øker Opplevelser Tidlig- pensjon 800 100 Snitt 72,4 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse -> Pensjon

27 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Holdninger til arbeid. Utfordring 3 Lengre ferie Utdanning Uføre Levealder øker Permisjoner Sykefravær Opplevelser Kortere arbeidstid Tidlig- pensjon 800 100 Snitt 72,4 Unge Yrkesaktive Eldre Yrkesdeltakelse -> Pensjon

28 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Budskapet Når vi lever lengre – må vi jobbe lengre Vi må øke den reelle pensjoneringsalderen At organisasjonene i arbeidslivet er enige om målsettingen, er en nødvendig forutsetning for bedriftsvise løsninger Still krav til den organisasjonen du er med i Gjør noe. Kom i gang på bedriften Finn egne tiltak på bedriften HMS arbeid. Skape gode lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser der ansatte trives og har lyst å være


Laste ned ppt "Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen” Alta 07 11 06 Håvard Hauan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google