Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen”
Alta Håvard Hauan

2 Budskapet Lever lengre – jobbe lengre
Vi må øke den reelle pensjoneringsalderen At organisasjonene i arbeidslivet er enige om målsettingen, er en nødvendig forutsetning for bedriftsvise løsninger Still krav til den organisasjonen du er med i Gjør noe. Kom i gang på bedriften Finn egne tiltak på bedriften HMS arbeid. Skape gode lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser der ansatte trives og har lyst å være OLF Oljeindustriens Landsforening

3 Bruttonasjonalproduktet (BNP) Samlede bruttoinvesteringer
Petroleumsvirksomhetens andel av sentrale størrelser i norsk økonomi (Prosentandeler 2005) Bruttonasjonalproduktet (BNP) Statens inntekter 34,5% 24,6% Samlede bruttoinvesteringer Samlet eksport 24,3% 49,6% Kilde: SSB og Finansdepartementet OLF Oljeindustriens Landsforening

4 OLF OLF, Oljeindustriens Landsforening, er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er tilsluttet NHO. OLF har hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. OLFs administrasjon har 39 ansatte. OLF Oljeindustriens Landsforening

5 OLF representerer 27 oljeselskaper
Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel. 51 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre. Til sammen representerer OLFs medlemsbedrifter ca ansatte. OLF Oljeindustriens Landsforening

6 Medlemsbedrifter i OLF
Oljeselskaper Amerada Hess Norge BG Norge Limited BP Norge Chevron Norge ConocoPhillips Norge Det Norske Oljeselskap, DNO DONG Norge Endeavour Energy Norge Eni Norge E.ON Ruhrgas Norge Esso Norge Gassco Gaz de France Norge Idemitsu Petroleum Norge Lundin Norway Marathon Petroleum Company Maersk Oil Norway Norsk Hydro Norske Shell Paladin Resources Petoro Revus Energy RWE Dea Norge Statoil Svenska Petroleum Exploration Talisman Energy Norge Total E&P Norge OLF Oljeindustriens Landsforening

7 Medlemsbedrifter i OLF
Bore- og brønnservice Aker Kværner Subsea Aker Kværner Well Service Baker Atlas Baker Hughes INTEQ Baker Hughes Centrilift Baker Oil Tools Norway BJ Process & Pipeline Services BJ Services Geoservices Halliburton IOS Tubular Management KCA Deutag Drilling Norge M-I Norge Prosafe Reservoir Laboratories Schlumberger Norge Smith International Norway Swaco Norge Vetco Aibel Weatherford Norge Welltec Norway West Lab Services Undervannsentreprenører NUI Oceaneering Stolt Offshore Subsea 7 Norway Technip Norge Forpleiningsbedrifter ESS Offshore Universal Sodexho Norway Forsyningsbaser ASCo Norge Helgelandsbase Coast Center Base Mongstadbase NorSea Polarbase Saga Fjordbase Vestbase Andre leverandørbedrifter Aker Kværner Operations Landmark Graphics Nosefo Nutec Nutec Bergen Nutec Beredskap og kriseledelse Nutec Oslo Nutec Trondheim Ramco ResQ Securitas Scan Mudring Soilcare Teekay Norway AS OLF Oljeindustriens Landsforening

8 Visjon og verdigrunnlag
OLF skal være den fremste bidragsyter for utviklingen av en konkurransedyktig olje- og gassindustri som nyter respekt og tillit i det norske samfunnet. Prinsipper og verdier OLF mener at verdiskaping og velferd henger nøye sammen og at det OLF arbeider for også skal være i samfunnets interesse. OLFs arbeid skal være basert på følgende prinsipper og verdier: Betydning av lønnsomhet for industrien Prinsippet om fri konkurranse Respekt for mennesker, sikkerhet og miljø Høy etisk standard og bevissthet om industriens samfunnsansvar Åpen, tilgjengelig og troverdig kommunikasjon OLF Oljeindustriens Landsforening

9 Fordeling av sysselsettingen innen petroleumsrettet virksomhet
OLF-området Oljeselskaper (operatører/andre) Boring og brønntjenester Forpleining Diverse servicetjenester, baser m.v ca Norsk Industri-området Verkstedindustri Utbyggings- og anleggsind. Ingeniørbedrifter Forskning/teknologibedrifter og annen leverandørindustri innen offshore ca NR-området Riggvirksomhet norsk sokkel ca Totalt ca Total sysselsetting i petroleumsrettet virksomhet per august 2003: personer Rogaland det dominerende fylket med personer (Kilde: aetat) OLF Oljeindustriens Landsforening

10 Struktur arbeidsgiverforhold - eksempel
Næringslivets Hovedorganisasjon Landsforeninger Forbund Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Oljeindustriens landsforening Bedrift Bedriftsklubb OLF Oljeindustriens Landsforening

11 OLF Oljeindustriens Landsforening

12 Alderssammensetning OLF Oljeindustriens Landsforening

13 Grunnlaget. Hvorfor vil OLF at ansatte skal stå lengre i arbeid?
IA avtalen Arbeidslinjen. 3 delmål Aldrende arbeidsstokk. Stortingsmelding 2001 Industrien trenger arbeidskraften/ kompetansen Tariffsituasjonen på sokkelen Holdninger til arbeid OLF Oljeindustriens Landsforening

14 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, IA avtalen 2001
Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken for individ, bedrift eller samfunn. Sykefravær, uføretrygd og tidlig pensjon bidrar også til å svekke tilgangen på arbeidskraft til alle deler av samfunnslivet. Partene i arbeidslivet har sammen med myndighetene et særlig ansvar for holdningsskapende arbeid og for å snu denne utviklingen. Regjeringen og partene i arbeidslivet ved LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved AAD og Akademikerne, er derfor enige om å inngå en intensjonsavtale om å samarbeide for å styrke arbeidslinjen i arbeidslivet. Intensjonsavtalen skal bidra til: at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet (jfr. ”Nasjonalt krafttak for eldre i arbeidslivet” for å motvirke tidlig avgang blant eldre i arbeidslivet). De operative mål er: å redusere sykefraværet å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne å øke den reelle pensjoneringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet) Intensjonsavtalen inngås for en prøveperiode på 4 år med virkning fra og til OLF Oljeindustriens Landsforening

15 St.meld.nr 7 ( ) AAD 5.2.3 Pilotprosjektet om «Aldring og helse» På bakgrunn av blant annet innspill fra Oljedirektoratet, har Oljeindustriens Landsforening ved hjelp av eksterne konsulenter gjennomført et pilotprosjekt om «Aldring og helse» i petroleumsvirksomheten. Formålet med pilotprosjektet har vært å gjøre klart for et hovedprosjekt i norsk offshoreindustri som skal bidra til å: få ned sykefravær og uførerate, sørge for at de som nyrekrutteres som unge i dag bevarer sin helse og arbeidsevne, tilrettelegge for den kommende eldrebølge, gjøre arbeidslivet mer attraktivt for seniorer. Generelt skal hovedprosjektet gå nærmere inn i utfordringene i norsk offshoreindustri knyttet til en aldrende arbeidsstokk, økende krav til omstillinger og effektivitet, og hensynet til ansattes arbeidsmiljø og helse. Disse utfordringene gjelder også i det øvrige næringsliv, men blir spesielt tydelige i en industri med særlige krav til beredskapsfunksjoner, uvanlige arbeidsbetingelser og relativt liten mobilitet blant ansatte. Selv om innholdet i hovedprosjektet ikke er konkretisert, er det klart at det vil måtte få en praktisk og tiltaksorientert vinkling. Tiltakene må imidlertid være basert på en inngående kjennskap til dagens situasjon og sannsynlige fremtidsscenarier. Tre hovedmål i forprosjektet har derfor vært å: Hovedprosjektet om «Aldring og helse» vil etter departementets vurdering, drøfte og kunne finne frem til løsninger på flere av de sentrale problemene på dette området, også når det gjelder utstøting fra arbeidslivet. Blir ikke prosjektet gjennomført som planlagt, vil problemområdene måtte håndteres i den enkelte bedrift eller gjennom mindre delprosjekter. Departementet legger imidlertid til grunn at arbeidet føres videre så raskt som mulig, og har merket seg at alle partene er innstilt på dette. OLF Oljeindustriens Landsforening

16 OLF Oljeindustriens Landsforening

17 Aldring og helse på sokkelen Visjon
Vi vil at ansatte på sokkelen skal ville jobbe og ha evne og helse til å jobbe til oppnådd pensjonsalder

18 Aldring og helse på sokkelen Styringsgruppen
Håvard Hauan OLF Knut Aaneland TBL Borten Bøhlerengen NR Geir Nilsen NOPEF Roy Erling Furre OFS Per Helge Ødegård Lederne Ingrid Sten Malt NHO/HF Mia Rafhaelsen NHO/HF Kenneth Sandmo LO/HF Geir Berg Norsk Hydro Eirik Bjerkebæk OD (Observatør) Per Ove Økland Prosjektmedarbeider Sekretær Rogalandsforskning OLF Oljeindustriens Landsforening

19 Aldring og helse på sokkelen Prosjektbedriftene 2003
Statoil ASA Reidunn Ulland von Brandis og Arne Steinar Strand, Anne Bente Lindebø, Siri Slastad Norsk Hydro ASA Hilde Vestheim Universal Sodexhio Norway AS Idar Møller og Wenche Finnanger Oceaneering A/S Øystein Gripsgård og Trond Våga PGS Prodction Nils B. Johannessen Transocean Anne Reidun Fuglestad Dolphin Åse Nyberg og Solfrid Otterås Bjørge Norcoat AS Ingfrid Landsnes og Arnold Melkevik OLF Oljeindustriens Landsforening

20 2 spørsmål til prosjektbedriftene
Hvorfor slutter ansatte før oppnådd pensjonsalder. Er det pga viljen, evnen eller helsa? Hva kan dere gjøre for å bli bedre ? OLF Oljeindustriens Landsforening

21 Dokumentasjon Konferanserapporter. 3 konferanser a ca 100 deltakere.
Rapporter fra prosjektbedriftene Følgeforskingsrapporter. Håndbok OLF Oljeindustriens Landsforening

22 Oppsummering. Prosjektet
Debatt og oppmerksomhet omkring seniorpolitikk/ livsfasepolitikk Nye holdninger til å jobbe lengre? Stortingsmelding nr 12 ( ) Tariffsituasjonen Arbeidsmarkedet. Lengre tidsperspektiver Ny teknologi. Integrerte operasjoner og E-læring OLF Oljeindustriens Landsforening

23 Nye muligheter i nye driftsformer
3D CAD View P&ID Diagram View Data Sheet View 3D Reservoir View Nye driftsformer knytter sokkel og land sammen på nye måter Utfordrer eksisterende arbeidsmønster og avtalestruktur OLF Oljeindustriens Landsforening

24 Befolkning og yrkesdeltakelse
100 Snitt 72,4 Levealder øker Yrkesdeltakelse -> Gitt velferdsnivå og produktivitetsnivå må det være en viss balanse mellom de i arbeid og de utenfor. Utfordring – må ikke komme i for stor ubalanse – da bryter velferdsordningene sammen. 80 Unge Yrkesaktive Eldre OLF Oljeindustriens Landsforening

25 Holdninger til arbeid. Utfordring 1
100 Snitt 72,4 Opplevelser Levealder øker Utdanning Yrkesdeltakelse -> Dilemma Gitt velferdsnivå og produktivitetsnivå må det være en viss balanse mellom de i arbeid og de utenfor. Utfordring – må ikke komme i for stor ubalanse – da bryter velferdsordningene sammen. 80 Unge Yrkesaktive Eldre OLF Oljeindustriens Landsforening

26 Holdninger til arbeid. Utfordring 2
100 Tidlig-pensjon Snitt 72,4 Opplevelser Uføre Levealder øker Utdanning Pensjon Yrkesdeltakelse -> Gitt velferdsnivå og produktivitetsnivå må det være en viss balanse mellom de i arbeid og de utenfor. Utfordring – må ikke komme i for stor ubalanse – da bryter velferdsordningene sammen. 80 Unge Yrkesaktive Eldre OLF Oljeindustriens Landsforening

27 Holdninger til arbeid. Utfordring 3
Kortere arbeidstid Permisjoner Sykefravær Lengre ferie 100 Tidlig-pensjon Snitt 72,4 Opplevelser Uføre Levealder øker Utdanning Pensjon Yrkesdeltakelse -> Dilemma 1 – Velferd går ikke i hop med produktivitet. Gitt velferdsnivå og produktivitetsnivå må det være en viss balanse mellom de i arbeid og de utenfor. Utfordring – må ikke komme i for stor ubalanse – da bryter velferdsordningene sammen. De utenfor arbeidslivet som er finansiert av det offentlige er en utfordring og antallet øker. Den sorte boks. 80 Unge Yrkesaktive Eldre OLF Oljeindustriens Landsforening

28 Budskapet Når vi lever lengre – må vi jobbe lengre
Vi må øke den reelle pensjoneringsalderen At organisasjonene i arbeidslivet er enige om målsettingen, er en nødvendig forutsetning for bedriftsvise løsninger Still krav til den organisasjonen du er med i Gjør noe. Kom i gang på bedriften Finn egne tiltak på bedriften HMS arbeid. Skape gode lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser der ansatte trives og har lyst å være OLF Oljeindustriens Landsforening


Laste ned ppt "Prosjektet: ”Aldring og helse på sokkelen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google