Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7
Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7. november Runar Hartvigsen, NAV Finnmark

2 It’s NAV or never Reformen Status Finnmark
Organisering, bemanning, prosesser Samarbeidsarenaer Utfordringer Hva skal skje i tiden fremover?

3 Hovedmål for reformen Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger

4 Flere betydningsfulle prosesser på samme tid
NAV Pensjonsreformen Helsetjenesteområdet får betydning for innhold, bemanning, strukturer m.v. for den framtidige arbeids- og velferdsforvaltningen

5 NAV-reformen betyr Strukturendring, men er først og fremst en
kompetansereform Nye arbeidsmåter Virkemiddelutvikling Nærmere brukeren

6 Bakgrunn: Tre reformer i én
NAV skal fram til 2010 gjennomføre tre reformer: Organisering NAV Pensjon Helse- tjenester Arbeidsprosesser Regelverk Kompetanse IKT

7 Fra dagens situasjon til ønsket framtidsbilde
Det nye Vi har Vi må få til Ett kontor Høy brukertilfredshet – effektivt for bruker Møte bruker på egen arena Tydelig arbeidslinje i front Forvaltningsoppgaver og arbeidsretta oppgaver atskilles så langt råd er Alle med behov får individuell tilpasset oppfølging Målretta løp fra passivitet til aktivitet Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – økonomiske incentiver avhengig av deltakelse Betydelig bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser = enkle løsninger Tre atskilte kontor Skaper kasteballer og innelåsning Blanding av arbeidsretta prosesser og ytelsesforvaltning Lite effektiv utnytting av ressurser og kompetanse Flere datasystemer som ikke kommuniserer For lav brukertilfredshet For mange på stønad Felles kompetanse og kulturutvikling Felles ledelse Samordning av tjenestetilbud Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Endring i arbeidsoppgaver og roller Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler

8 Kommune og statsetat er likeverdige parter i arbeidet med å få etablert NAV-kontor og få disse til å fungere best mulig Likeverdighet krever prioritering og engasjement fra kommunene

9 Ambisjonsnivå NAV-kontor avtale KS/ASD
En gjenkjennelig inngangsport til samlede tjenester Oppleves av brukerne som samlet enhet Rask og helhetlig behovsavklaring Samordnet tjenestetilbud Individuell og tett oppfølging – evt. individuell plan

10 NAV Finnmark 263 årsverk i statsetaten
19 tidligere trygdekontor/5 tidligere lokalkontor i Aetat Fylkesleddet etablert 1. juli Første NAV-kontor: Nordkapp åpnet 3. oktober Samordning av regelverk, personalpolitikk, budsjett, lønnssystem, regnskap, IKT-plattform, lokalisering o.s.v. Ordinær drift/Utvikling Kulturbygging Kompetanseutvikling

11 Fremdrift Trinn 1 – Etablering av statsetaten – 1. juli 2006
11000 medarbeidere fra tidligere Trygdeetaten og Aetat Nytt fylkesledd på plass Trinn 2 – Etablering av 25 pilotkontor 2. oktober 2006 Trinn 3 – Etablering av NAV-kontor i alle kommuner – 2007 til 2010 5000 medarbeidere fra kommunene Ny Arbeids- og velferdsforvaltning på plass 1. januar 2010

12 NAV Finnmark

13

14 Spesialistfunksjoner
Funksjoner i NAV kundesenter web-tjenester post Veileder Ekspedisjon- kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning (mer skjermet) Drop inn aktiviteter Infomøter Korttidsoppfølging Beredskap for akutte henvendelser Spesialistfunksjoner Forvaltningsoppgaver Kartlegging Koordinering Veiledning Rådgiver Individuell oppfølging

15 Eksempler på arbeidsflyt Arbeidssøker Jobbskifter Alderspensjon
Bestilling Bestilling Bestilling Kartlegging Kartlegging Kartlegging Inngangsvilkår ytelser Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Midlertidige ytelser Evaluering Plan kan i dette tilfellet være en avtale om jobbsøking Alderspensjon Nytt arbeid Nytt arbeid Deltakelse

16 To hovedkilder til livsopphold
NAV Arbeids- marked Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft

17 Viktige elementer Partnerskapsavtale / Samarbeidsavtale
Hvilke tjenester skal kommunen ta med seg inn? IKT-utfordringer Ledelse Lokaler Arbeidsprosesser Engasjement og aktiv deltakelse Kulturbygging og motivasjon

18 Fylkesmann Fylkeskommune
Lokalt partnerskap Fylkesmann Fylkeskommune Partnerskaps- møte/styre Fullmakter budsjettstyring Fullmakter budsjettstyring NAV fylkesdir Rådmann Arbeidslivet Hj. middel sentral NAV – kontor-leder Andre Kommunale virkemidler/ enheter NAV-kontor Arb. livssenter Arb. rådg. ktr Koordinator

19 Samarbeidsarenaer Samordningsgruppe på fylkesnivå.
Samarbeidet med Fylkesmannen og KS er meget godt Møteplasser med kommuner: i KS-regi, regionråd, ordførere, rådmenn, sosialledere Møter med enkeltkommuner og flere sammen Informasjon, medvirkning og involvering av medarbeidere i både stat og kommune Brukerutvalg og brukerorgansisasjoner

20 Takk for oppmerksomheten
Utfordringer Endringsprogrammet Spesialenheter - hvem, hva, hvor, når, hvordan Kontorstruktur Tjenesteinnhold Regioner – styringsenheter Interkommunalt samarbeid Utrulling, fremdrift og økonomi Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google