Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7. november 2006 Runar Hartvigsen, NAV Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7. november 2006 Runar Hartvigsen, NAV Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7. november 2006 Runar Hartvigsen, NAV Finnmark

2 It’s NAV or never  Reformen  Status Finnmark  Organisering, bemanning, prosesser  Samarbeidsarenaer  Utfordringer  Hva skal skje i tiden fremover?

3 Hovedmål for reformen  Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning  Færre kasteballer  Redusere innelåsning på stønadsordninger

4 Flere betydningsfulle prosesser på samme tid  NAV  Pensjonsreformen  Helsetjenesteområdet får betydning for innhold, bemanning, strukturer m.v. for den framtidige arbeids- og velferdsforvaltningen

5 NAV-reformen betyr Strukturendring, men er først og fremst en kompetansereform  Nye arbeidsmåter  Virkemiddelutvikling  Nærmere brukeren

6 Bakgrunn: Tre reformer i én  NAV skal fram til 2010 gjennomføre tre reformer: NAV Pensjon Helse- tjenester Arbeidsprosesser IKT Regelverk Kompetanse Organisering

7 Fra dagens situasjon til ønsket framtidsbilde Vi harVi må få til Det nye Ett kontor Høy brukertilfredshet – effektivt for bruker Møte bruker på egen arena Tydelig arbeidslinje i front Forvaltningsoppgaver og arbeidsretta oppgaver atskilles så langt råd er Alle med behov får individuell tilpasset oppfølging Målretta løp fra passivitet til aktivitet Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – økonomiske incentiver avhengig av deltakelse Betydelig bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser = enkle løsninger Tre atskilte kontor Skaper kasteballer og innelåsning Blanding av arbeidsretta prosesser og ytelsesforvaltning Lite effektiv utnytting av ressurser og kompetanse Flere datasystemer som ikke kommuniserer For lav brukertilfredshet For mange på stønad Felles kompetanse og kulturutvikling Felles ledelse Samordning av tjenestetilbud Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Endring i arbeidsoppgaver og roller Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler

8 Kommune og statsetat  er likeverdige parter i arbeidet med å få etablert NAV- kontor og få disse til å fungere best mulig  Likeverdighet krever prioritering og engasjement fra kommunene

9 Ambisjonsnivå NAV-kontor avtale KS/ASD  En gjenkjennelig inngangsport til samlede tjenester  Oppleves av brukerne som samlet enhet  Rask og helhetlig behovsavklaring  Samordnet tjenestetilbud  Individuell og tett oppfølging – evt. individuell plan

10 NAV Finnmark  263 årsverk i statsetaten  19 tidligere trygdekontor/5 tidligere lokalkontor i Aetat  Fylkesleddet etablert 1. juli  Første NAV-kontor: Nordkapp åpnet 3. oktober  Samordning av regelverk, personalpolitikk, budsjett, lønnssystem, regnskap, IKT-plattform, lokalisering o.s.v.  Ordinær drift/Utvikling  Kulturbygging  Kompetanseutvikling

11 Fremdrift  Trinn 1 – Etablering av statsetaten – 1. juli 2006 – 11000 medarbeidere fra tidligere Trygdeetaten og Aetat – Nytt fylkesledd på plass  Trinn 2 – Etablering av 25 pilotkontor 2. oktober 2006  Trinn 3 – Etablering av NAV-kontor i alle kommuner – 2007 til 2010 – 5000 medarbeidere fra kommunene  Ny Arbeids- og velferdsforvaltning på plass 1. januar 2010

12 NAV Finnmark

13

14 Ekspedisjon- kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning (mer skjermet) Veileder kundesenter web-tjenester Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Veiledning Rådgiver Spesialistfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser post Forvaltningsoppgaver

15 Bestilling Kartlegging Nytt arbeid Eksempler på arbeidsflyt Arbeidssøker Jobbskifter Alderspensjon Bestilling Kartlegging Inngangsvilkår ytelser Alderspensjon Deltakelse Bestilling Kartlegging Plan Gjennomføring Evaluering Nytt arbeid Inngangsvilkår ytelser Midlertidige ytelser

16 To hovedkilder til livsopphold NAV Arbeids- marked

17 Viktige elementer  Partnerskapsavtale / Samarbeidsavtale  Hvilke tjenester skal kommunen ta med seg inn?  IKT-utfordringer  Ledelse  Lokaler  Arbeidsprosesser  Engasjement og aktiv deltakelse  Kulturbygging og motivasjon

18 Partnerskaps- møte/styre Lokalt partnerskap Fullmakter budsjettstyring Rådmann Fullmakter budsjettstyring NAV fylkesdir NAV – kontor-leder NAV-kontor Koordinator Andre Kommunale virkemidler/ enheter Hj. middel sentral Arb. livssenter Arb. rådg. ktr Arbeidslivet Fylkesmann Fylkeskommune

19 Samarbeidsarenaer  Samordningsgruppe på fylkesnivå.  Samarbeidet med Fylkesmannen og KS er meget godt Møteplasser med kommuner: i KS-regi, regionråd, ordførere, rådmenn, sosialledere  Møter med enkeltkommuner og flere sammen  Informasjon, medvirkning og involvering av medarbeidere i både stat og kommune  Brukerutvalg og brukerorgansisasjoner

20 Utfordringer  Endringsprogrammet  Spesialenheter - hvem, hva, hvor, når, hvordan  Kontorstruktur  Tjenesteinnhold  Regioner – styringsenheter  Interkommunalt samarbeid  Utrulling, fremdrift og økonomi Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ny arbeids- og velferdsetat (NAV) Seniorseminar, Alta 7. november 2006 Runar Hartvigsen, NAV Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google