Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langesund 11. august 2011 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langesund 11. august 2011 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Langesund 11. august 2011 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø
Framtiden for kystfiskerne i Skagerrak/Nordsjøen Fiskarlagets handlingsplan Langesund 11. august 2011 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

2 Mulighetenes næring Norsk fiskerinæring har mange muligheter
Gode forutsetninger for verdiskaping Golfstrømmen En lang, unik kyst Unik skjærgård Spredt bebyggelse Et kystfolk som har tilpasset seg Flinke, erfarne næringsaktører Norge: sentral aktør i en svært global næring

3 Viktig Norge – en stor fiskerinasjon
Forvalter et havområde 6 –7 ganger større enn fastlandsnorge Sentral aktør i det internasjonale markedet Eksporterer til om lag 160 land Over 2000 forskjellig produkter Høster i et rent og kaldt hav Har dyktige fiskere Har en differensiert flåte Godt forvaltningssystem

4 Havstrømmer

5 Forventninger Verdiøkning i fangstleddet Økt uttak av sjøpattedyr
Fortsatt sterk utvikling innen teknologi Satsing på stadig bedre råstoffkvalitet Bedre utnyttelse av biprodukter Økt markedskunnskap Tilfredsstillende kompetanse på arbeidskraft Fører til økte inntekter for Norge som nasjon

6 Prioriterte arbeidsoppgaver
Lønnsomhet – nasjonale og internasjonale rammebetingelser Miljø og klima Konkurrerende bruk av havet Mattrygghet Rekruttering til flåteleddet Forskning og utvikling

7 Noen brukere av kystsonen
Tradisjonelt fiske Havbruk – i stadig økt volum Kystfart og rutetrafikk Fritidsaktiviteter/turisme – i økende grad Verneinteresser Tang og tare Forsvaret Petroleumsvirksomheten – i økende grad Grunneierne Havbeiteproblematikken – i økende grad Kommunikasjonssystemer – fiberoptiske kabler Som respirent for utslipp, dumping og deponering

8 Ekstraordinære tiltak
I enkelte områder – behov for tiltak - innen Arealtilgang Ressurssituasjonen Andre næringsinteresser Fiskeriene må gis prioritet

9 Handlingsplan for kystfiske i Sør-Norge
Målsetting Bidra til økt lønnsomhet for yrkesfiskerne økt verdiskaping i kystsamfunn økt tettere dialog og bedre forståelse for fiskernes situasjon hos kystkommuner, fylker og befolkningen for øvrig

10 Kombinasjonsfiske Kystfiske i Skagerrak/Sørlandskysten drives som kombinasjonsfiske Ingen arter er stor nok til at det drives fiske på en bestand – unntatt rekefisket Dette gjør kystfisket her spesielt, noe som må tas hensyn til i bl.a. fastsettelse av bifangstprosenter Levering av fersk sjømat til et stort nærmarked – variasjon i tilbudet

11 Foreslåtte tiltak Arealbruk og miljø Sikre robuste fiskebestander
Fiskerne må sikres sjøarealer Havet skal ikke brukes som avfallsplass Oppdrett må ta hensyn til havmiljøet Gode og stabile rammebetingelser Jakt på skarv må intensiveres Ny giv i kystsoneforvaltningen Kommunene må ivareta fiske-, gyte- og oppvekstområder i sine kystsoneplaner Fiskerne må bistå med kartleggingen

12 Tiltak Forutsigbare reguleringer Konkrete reguleringsforslag
Ikke sorteringsrist Bifangst av torsk i rekefisket må økes Bunngarn unntak fra nye maske- viddekrav Øking av dispensasjoner for direktefiske etter torsk Torsk innenfor grunnlinja må unntas fra EU-avtalen Forbudet mot lysfisket må oppheves 1000 tonn sild til låssetting innenfor grunnlinja på Skagerrakysten Forskes på seleksjonsmåter i reke- og krepsetrål Overvåkingsfiske etter ål må fortsette Fiske etter leppefisk må forbeholdes fiskere i manntallet

13 Tiltak Fangst, registrering/merking og omsetting av hummer må forgå mest mulig hensiktsmessig Teinefiske etter sjøkreps må overvåkes bedre Fortsatt direktefiske etter pigghå – båter u/15 m Bifangst på blålange må settes til 50% Kystflåten må få fiske kolmule innenfor grunnlinja Fylkesbindingen på kjøp/salg av kvoter på torsk nord for 62N må oppheves mellom fylkene sør for 62N Det må forhandles med EU om en ny Skagerrakavtale

14 Tiltak Mottak, logistikk, rekruttering m.m.
Nærmarkedene må utvikles mht ferskhet, kvalitet, leveringssikkerhet og betalingsvillighet Sikre attraktive lærlingeplasser Evaluere ungdomsfiskeordningen, herunder hvilke fiskerier som egner seg til ordningen Redusere ”spøkelsesfiske” Gjennomføre en best mulig reell, effektiv og rettferdig kontroll både av yrkes- og fritidsfisket

15 Forvaltning/oppfølging
At vi skal ha en nasjonal forvaltning av fiskeressursene i Norge er et viktig prinsipp Vi vil ikke ha verken regional eller kommunal forvaltning av ressursene Bedt om møte med FKD om å avklare tiltak og videre oppfølging

16 Fiskeripolitikk i endring
Etablerte systemer utfordres stadig Norges Fiskarlag skal fortsatt arbeide/være stabilisator for: Å sikre råfiskloven og deltakerloven Sikre størst mulig andeler av fiskeressurser til Norge Et nasjonalt forvaltningssystem En nasjonal fordeling av ressursene Opprettholde en differensiert flåte Å sikre økonomisk gode og stabile rammebetingelser Å styrke den politiske oppmerksomheten i forhold til fangstleddet Bidra til økt verdiskaping innenfor dagens regelverk Å styrke kontakten med internasjonale org./fora Å sikre nødvendig rekruttering til fangstleddet Fou-arbeid

17 Kysten om 10 – 20 år Er verdipotensialet utløst – hvordan?
Er bedriftsstrukturen forandret? Hvilken bosetting og sysselsetting? Hvordan påvirker teknologiutviklingen? Mindre tilgang på arbeidskraft Kompetansekravene endres Sterkere konkurranse om arbeidskrafta Kapasitetstilpassing – på sjø og land Etikk i yrkesutøvelsen Rekruttering til fiskeryrket

18 Avslutning Står foran mange utfordringer
Bidra til at kursen bli mest mulig riktig Være villig til korrigering Framtida krever: Tettere samarbeid og alliansebygging Åpent forhold til etater og myndigheter Respekt for hverandres interesser Ny konferanse i 2012 Revisjon av handlingsplanen i 2015


Laste ned ppt "Langesund 11. august 2011 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google