Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Oblt (P) Karl O Bogevold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Oblt (P) Karl O Bogevold"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Oblt (P) Karl O Bogevold
Orientering Oslo militære samfund 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 1

2 FORSVARETS SENIORFORBUND
Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) ble stiftet 15. feb. i 1983 av 16 pensjonistforeninger. ( endret navn i 2011) IVARETA MEDLEMMENES VEFERDSMESSIGE; SOSIALE- OG ØKONOMISKE INTERESSER (manglende regulering av statspensjon) PR DATO HAR FORBUNDET 43 AVDELINGER MED CA MEDLEMMER. STØRSTE FORBUND FOR STATSPENSJONISTER FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

3 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)
Forsvarets seniorforbunds kjerneverdier: Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut Gjennom forbundets foreninger, direkte tilbud om sosiale og velferdsmessige aktiviteter FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

4 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983
Foredragets mål er å gi informasjon om; Pensjonssystemet Folketrygden Tjenestepensjonsordningene offentlig sektor Særalderspensjon Regulering av pensjoner under utbetaling Skatt på pensjonsinntekt FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

5 PILARENE I ALDERSPENSJON
Gjelder alle INDIVIDUELL SPARING TJENESTEPENSJON ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGD FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 5

6 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR
Offentlig sektor 62 år 65 år 67 år Pensjon 66% Offentlig tjenestepensjon AFP Tjeneste-pensjons- beregnet AFP Alderspensjon fra folketrygden Privat sektor Pensjon Tjenestepensjon privat sektor AFP privat sektor Folketrygd 62 år FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 6

7 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON
PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 57 år år år 66 % Offentlig tjenestepensjon Særalderspensjon Alderspensjon fra folketrygden FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 7

8 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON
PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 57 år år 62 år 67 år Alderspensjon fra folketrygden 66 % Særalderspensjon Offentlig tjenestepensjon Alderspensjon fra folketrygden FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 8 8

9 Bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon
Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon hvis en har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G, før levealderjustering og samordning. Beregningsmåte Tj. pensjon = Pensjonsgrunnlag x stillingsprosent X tj. Tid X 66% FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

10 SAMORDNING MED FOLKETRYGDEN
Offentlig tjenestepensjon samordnes med ytelser fra folketrygden, dvs at tjenestepensjon reduseres med inntil 75% av grunnbeløpet og inntil hele tilleggspensjon Samordningsfradraget avhengig av opptjening i folketrygden Tjenestepensjon Folketrygden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1 2 3 4 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

11 Pensjonsreformen – gjeldende fra 1. januar 2011
reformen gir valgmuligheter Behøver nødvendigvis ikke å ta standpunkt til når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon! Begrenset ”valg” i offentlig sektor FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 11

12 OPPTJENING AV PENSJON I FOKETRYGDEN:
OPPTJENING AV PENSJON I FOKETRYGDEN: Personer født i 1953 eller tidligere opptjener etter den gammel opptjeningsmodellen. Personer født i 1963 eller senere opp alderspensjon utelukkende etter nye regler. For hvert år med pensjonsopptjening bygges opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for beregning og utbetaling av alderspensjonen. Personer født i perioden omfattes både av den gamle og nye modellen for opptjening av alderspensjon. Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 av pensjonen din etter gammel modell og 1/10 etter ny. Er du født i 1962 får du imidlertid beregnet 1/10 av pensjonen din etter den gamle opptjeningsmodellen og 9/10 etter den nye. nmnmnm FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

13 OPPTJENING GAMMEL ORDNING
Pensjonsopptjeningen (Tilleggspensjon) blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Opptjening av pensjonspoeng baseres på pensjonsgivende inntekt fra 17 år og frem til 75 år, begrenset til 40 års samlet opptjening. Ingen pensjonsopptjening før år 1967. Pensjonsgivende inntekt er inntekt basert på arbeid, men enkelte ytelser fra folketrygden – arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger – regnes også som pensjonsgivende inntekt. Pensjonspoeng tjenes opp i perioder en mottar uførepensjon, basert på inntekten før en ble ufør og på uføregraden. Kan også ha tjent opp pensjon for perioder med ulønnet omsorgsarbeid fra og med 1992 ved omsorg for små barn eller for eldre, syke og funksjonshemmede. Det er de 20 årene med høyest opptjening som avgjør hvor stor pensjonen blir. Alderspensjonen består også av en grunnpensjon som avhenger av trygdetid (tilsvarer i hovedsak botid i Norge etter fylte 16 år). Full grunnpensjon krever at du har minst 40 års trygdetid FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

14 FOLKETRYGD GAMMEL MODELL
20 beste år 40 pensjonsgivende år gir full pensjon 16 år 69år 75år FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

15 FOLKETRYGDEN, NY OPPTJENINGSMODELL
Pensjonsgivende inntekt gir hvert kalenderår en pensjonsopptjening, tilsvarende 18,1 % av inntekt opp til 7,1 ganger grunnbeløpet Maksimal pensjonsgivende inntekt 2012 er kr FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

16 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983
Alleårsregel 7,1 G Opptjening alle år 13 år 75år 62 år FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

17 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983
ALLEÅRSREGEL 7,1 G Opptjening alle år 7,1 G 13 år 75år 62 år FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

18 Pensjonsbeholdningen
Hvor mye er i pensjonssekken? FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

19 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983
LEVEALDERJUSTERING Den opptjente pensjonen skal fordeles på det antall år det enkelte kull forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert ved uttak. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstall Forholdstallet sier noe om hvor lenge det enkelte årskull er forventet å leve i forhold til andre årskull. Tallet brukes til å beregne pensjonen. FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

20 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN
Født år 1993 Kommer i arbeid 20 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år Inntekt kr i alle år Pensjon ved 67 år: kr (45 %) (Kronebeløpene er 2012 – kroner) FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

21 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN
Født år 1983 Kommer i arbeid 30 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 62 år Inntekt min kr i alle år Pensjon ved 62 år: kr Minste pensjonsnivå 2012, enslig kr Kan ikke pensjonere seg ved 62 år pga for lite opptjening!! (Kronebeløpene er 2012 – kroner) FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

22 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN (forts)
Tidligste uttak 63 år 2 mndr Pensjon kr Dvs , minste pensjonsnivå resten av livet Muligheter: Arbeide lenger Utsette pensjonsuttaket Velge arbeidsgiver med god tjenestepensjon Starte egen sparing Satse på arv FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 22

23 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
Ingen pensjonsbeholdning Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon betinger 30 års medlemstid i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G Pensjonsgrunnlaget er normalt lønn på pensjoneringstidspunktet FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 23

24 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
En person, født i 1953 og har 30 års medlemskap i hel stilling. Sluttlønnen er lønnstrinn 53, dvs 438 000 kroner. Forholdstallet for 1953-årskullet når de fyller 67 år er 1,055. Først finneren garantien på 66 prosent = 438 000 * 0,66 = 289 080,-. (også alderspensjon ved særaldersgrense) Deretter skal pensjonen levealdersjusteres = 289 080 / 1,055 = 274 009,-. Dette beløpet er minimum en får fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon til sammen - men før samordning og individuell garanti. FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 24

25 Regulering av pensjoner under utbetaling
Det tas utgangspunkt i lønnsvekst Gjennomsnitt for alle arbeidstakere, alle grupper, to siste år + forventet lønnsvekst i reguleringsåret Pensjonen reguleres ved først å legge til lønnsveksten, deretter trekke fra 0,75 % FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

26 Regulering av pensjoner under utbetaling
Pensjon Kr Pensjon Kr + Lønnsvekst 4,5% Kr Kr Faktor 0,75% Kr Pensjon etter regulering Kr (3,71) Ved en lønnsvekst på 4,5 %, kan reallønnsveksten være lav, også 0 eller mindre FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

27 Regulering av pensjoner
Kr Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregulering i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underregulert i forhold til lønnsvekst det enkelte år Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg. År 1 2 586 -2 586 År 2 2 682 -5 385 -7 972 År 3 2 782 -8 410 År 4 2 886 År 5 2 993 År 6 3 104 År 7 3 219 År 8 3 339 År 9 3 463 År 10 3 592 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

28 Regulering av pensjoner
Kr Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregulering i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underregulert i forhold til lønnsvekst det enkelte år Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg. År 11 3 725 År 12 3 864 År 13 4 007 År 14 4 156 År 15 4 311 År 16 4 471 År 17 4 637 År 18 4 809 År 19 4 988 År 20 5 173 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

29 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON
lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år Levealder-justering Pensjonsgrunnlag FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

30 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON
lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år Levealder-justering Omregnet pensjonsgrunnlag FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

31 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON
Lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år Levealder-justering Omregnet pensjonsgrunnlag FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

32 Skattesatser lønn og pensjon 2013
Lønnsinntekt Pensjonsinntekt Stat /kommune 28 % 28 % Trygdeavgift 7,8 % 4,7 % TOPPSKATT – 9 % – 12 % Særskilt skattefradrag for pensjonister FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 32

33 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL § 16 – 1)
SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL § 16 – 1) Maksimalt kr Gjelder pensjon, ikke lønn Alderspensjon fra folketrygden AFP, privat sektor før (gammel ordning) AFP offentlig sektor Gjelder ikke særalderspensjon Fradraget gis i utlignet skatt og trygdeavgift på pensjonsinntekt FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 33

34 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL § 16 – 1)
Reduksjoner i fradraget: Nedtrapping trinn ,3 % av pensjonsinntekt over kr Nedtrapping trinn % av pensjonsinntekt over kr Redusert fradrag ved lavere pensjon enn 100% (50% uttak = inntil 50% av ) Forholdsmessig avkortning i skattefradraget ved færre enn 12 mnd pensjon. FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 34

35 Minstefradrag i lønns- og pensjonsinntekt
Sats Nedre grense Øvre grense Lønnsinntekt 40 % Kr 4000 Kr Pensjonsinntekt 26 % Kr FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 35

36 HVA SKJER MED VÅRE PENSJONER ?
Ikke et skjermet område Tilpasning av tjenestepensjoner offentlig sektor Fordelingspolitikk Skatter og avgifter Helse og omsorg (samhandlingsreformen) FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

37 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983
”Det kan ikke være noen tvil om at det var en imponerende innsats som stort sett startet i begynnelsen av 1980-årene og som ga sårt tiltrengte resultater fra til Det var Forsvarets pensjonister som på organisatorisk vis startet kampen. Det var disse som førte an og som på strategiske punkter klarte å vinne gehør for å bevare statspensjonene. Andre pensjonistorganisasjoner grodde opp etter hvert og bra var det. Å kjempe mot statens etablerte organer er som kjent ikke lett. I ettertid kan man undres, og spørre seg, hvordan og hvorfor denne kampen førte til seier. Jeg tror det i betydelig grad har å gjøre med offiserenes yrkesmessige opplæring, utdanning og erfaring. Jeg tenker på dette å opptre i organisatorisk form, undersøke motpartens sterke o g svake sider, vinne tillit på de rette steder, osv” FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

38 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
ORIENTERING SLUTT TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Laste ned ppt "FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Oblt (P) Karl O Bogevold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google