Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) Orientering Oslo militære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) Orientering Oslo militære."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) Orientering Oslo militære samfund 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold

2 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 2 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) ble stiftet 15. feb. i 1983 av 16 pensjonistforeninger. ( endret navn i 2011) – IVARETA MEDLEMMENES VEFERDSMESSIGE; SOSIALE- OG ØKONOMISKE INTERESSER (manglende regulering av statspensjon) – PR DATO HAR FORBUNDET 43 AVDELINGER MED CA 8.000 MEDLEMMER. – STØRSTE FORBUND FOR STATSPENSJONISTER

3 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 3 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Forsvarets seniorforbunds kjerneverdier: – Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid – Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut – Gjennom forbundets foreninger, direkte tilbud om sosiale og velferdsmessige aktiviteter

4 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 4 Foredragets mål er å gi informasjon om; – Pensjonssystemet – Folketrygden – Tjenestepensjonsordningene offentlig sektor – Særalderspensjon – Regulering av pensjoner under utbetaling – Skatt på pensjonsinntekt

5 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 5 PILARENE I ALDERSPENSJON Gjelder alle 5 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGD TJENESTEPENSJON INDIVIDUELL SPARING

6 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 6 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR 62 år 65 år 67 år 6 AFP Tjeneste- pensjons- beregnet Alderspensjon fra folketrygden Folketrygd AFP privat sektor Tjenestepensjon privat sektor Offentlig tjenestepensjon Offentlig sektor Privat sektor 66% 62 år Pensjon

7 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 7 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 57 år 60 år 67 år 7 Særalderspensjon Alderspensjon fra folketrygden Offentlig tjenestepensjon 66 %

8 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 8 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 57 år 60 år 62 år67 år 8 Særalderspensjon Alderspensjon fra folketrygden Offentlig tjenestepensjon 66 % Alderspensjon fra folketrygden

9 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 9 Bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon hvis en har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G, før levealderjustering og samordning. Beregningsmåte Tj. pensjon = Pensjonsgrunnlag x stillingsprosent X tj. Tid X 66% 30

10 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 10 SAMORDNING MED FOLKETRYGDEN 10% 20% Offentlig tjenestepensjon samordnes med ytelser fra folketrygden, dvs at tjenestepensjon reduseres med inntil 75% av grunnbeløpet og inntil hele tilleggspensjon Samordningsfradraget avhengig av opptjening i folketrygden Tjenestepensjon Folketrygden 30% 4 0% 50% 60 % 70% 80% 1234

11 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 11 Pensjonsreformen – gjeldende fra 1. januar 2011 reformen gir valgmuligheter – Behøver nødvendigvis ikke å ta standpunkt til når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon! – Begrenset ”valg” i offentlig sektor 11

12 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 12 – Personer født i 1953 eller tidligere opptjener etter den gammel opptjeningsmodellen. – Personer født i 1963 eller senere opp alderspensjon utelukkende etter nye regler. For hvert år med pensjonsopptjening bygges opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for beregning og utbetaling av alderspensjonen. – Personer født i perioden 1954 - 1962 omfattes både av den gamle og nye modellen for opptjening av alderspensjon. Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 av pensjonen din etter gammel modell og 1/10 etter ny. Er du født i 1962 får du imidlertid beregnet 1/10 av pensjonen din etter den gamle opptjeningsmodellen og 9/10 etter den nye. OPPTJENING AV PENSJON I FOKETRYGDEN:

13 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 13 – Pensjonsopptjeningen (Tilleggspensjon) blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. – Opptjening av pensjonspoeng baseres på pensjonsgivende inntekt fra 17 år og frem til 75 år, begrenset til 40 års samlet opptjening. Ingen pensjonsopptjening før år 1967. – Pensjonsgivende inntekt er inntekt basert på arbeid, men enkelte ytelser fra folketrygden – arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger – regnes også som pensjonsgivende inntekt. – Pensjonspoeng tjenes opp i perioder en mottar uførepensjon, basert på inntekten før en ble ufør og på uføregraden. – Kan også ha tjent opp pensjon for perioder med ulønnet omsorgsarbeid fra og med 1992 ved omsorg for små barn eller for eldre, syke og funksjonshemmede. – Det er de 20 årene med høyest opptjening som avgjør hvor stor pensjonen blir. – Alderspensjonen består også av en grunnpensjon som avhenger av trygdetid (tilsvarer i hovedsak botid i Norge etter fylte 16 år). Full grunnpensjon krever at du har minst 40 års trygdetid OPPTJENING GAMMEL ORDNING

14 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 14 FOLKETRYGD GAMMEL MODELL 16 år 69år 40 pensjonsgivende år gir full pensjon 75år 20 beste år

15 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 15 Pensjonsgivende inntekt gir hvert kalenderår en pensjonsopptjening, tilsvarende 18,1 % av inntekt opp til 7,1 ganger grunnbeløpet Maksimal pensjonsgivende inntekt 2012 er kr 576 186 FOLKETRYGDEN, NY OPPTJENINGSMODELL

16 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 16 Alleårsregel 13 år 75år Opptjening alle år 62 år 7,1 G

17 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 17 ALLEÅRSREGEL 13 år 75år Opptjening alle år 7,1 G 62 år 7,1 G

18 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 18 Pensjonsbeholdningen Hvor mye er i pensjonssekken?

19 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 19 LEVEALDERJUSTERING Den opptjente pensjonen skal fordeles på det antall år det enkelte kull forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert ved uttak. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstallforholdstall Forholdstallet sier noe om hvor lenge det enkelte årskull er forventet å leve i forhold til andre årskull. Tallet brukes til å beregne pensjonen.

20 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 20 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Født år 1993 Kommer i arbeid 20 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år Inntekt kr 400 000 i alle år Pensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %) (Kronebeløpene er 2012 – kroner)

21 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 21 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Født år 1983 Kommer i arbeid 30 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 62 år Inntekt min kr 576 186 i alle år Pensjon ved 62 år: kr 151 350 Minste pensjonsnivå 2012, enslig kr 162 615 Kan ikke pensjonere seg ved 62 år pga for lite opptjening!! (Kronebeløpene er 2012 – kroner)

22 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 22 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN (forts) Tidligste uttak 63 år 2 mndr Pensjon kr 163 107 Dvs, minste pensjonsnivå resten av livet Muligheter: – Arbeide lenger – Utsette pensjonsuttaket – Velge arbeidsgiver med god tjenestepensjon – Starte egen sparing – Satse på arv

23 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 23 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Ingen pensjonsbeholdning Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon betinger 30 års medlemstid i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G Pensjonsgrunnlaget er normalt lønn på pensjoneringstidspunktet 23

24 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 24 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON En person, født i 1953 og har 30 års medlemskap i hel stilling. Sluttlønnen er lønnstrinn 53, dvs 438 000 kroner. Forholdstallet for 1953-årskullet når de fyller 67 år er 1,055. Først finneren garantien på 66 prosent = 438 000 * 0,66 = 289 080,-. (også alderspensjon ved særaldersgrense) Deretter skal pensjonen levealdersjusteres = 289 080 / 1,055 = 274 009,-. Dette beløpet er minimum en får fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon til sammen - men før samordning og individuell garanti. 24

25 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 25 Regulering av pensjoner under utbetaling Det tas utgangspunkt i lønnsvekst – Gjennomsnitt for alle arbeidstakere, alle grupper, to siste år + forventet lønnsvekst i reguleringsåret Pensjonen reguleres ved først å legge til lønnsveksten, deretter trekke fra 0,75 %

26 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 26 Regulering av pensjoner under utbetaling Pensjon Kr 330 000 + Lønnsvekst4,5%Kr 14 850 Kr 344 850 -Faktor 0,75%Kr 2 586 Pensjon etter reguleringKr 342 264 (3,71) Ved en lønnsvekst på 4,5 %, kan reallønnsveksten være lav, også 0 eller mindre

27 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 27 Regulering av pensjoner År 0 Kr 330 000 Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregulerin g i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underregulert i forhold til lønnsvekst det enkelte år Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg. År 1344 850342 2642 586-2 586 År 2360 368354 9832 682-5 385-7 972 År 3376 585368 1752 782-8 410-16 381 År 4393 531381 8572 886-11 674-28 055 År 5411 240396 0482 993-15 192-43 247 År 6429 746410 7663 104-18 980-62 227 År 7449 084426 0313 219-23 053-85 280 År 8469 293441 8643 339-27 429-112 709 År 9490 411458 2853 463-32 127-144 836 År 10512 480475 3163 592-37 164-182 000

28 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 28 Regulering av pensjoner År 0 Kr 330 000 Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregulerin g i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underregulert i forhold til lønnsvekst det enkelte år Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg. År 11535 542492 9793 725-42 562-224 562 År 12559 641511 3003 864-48 341-272 904 År 13584 825530 3014 007-54 524-327 427 År 14611 142550 0084 156-61 134-388 561 År 15638 643570 4484 311-68 195-456 756 År 16667 382591 6474 471-75 735-532 491 År 17697 414613 6344 637-83 780-616 271 År 18728 798636 4394 809-92 359-708 631 År 19761 594660 0904 988-101 504-810 134 År 20795 866684 6215 173-111 245-921 379

29 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år67 år Pensjonsgrunnlag Levealder- justering

30 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år67 år Omregnet pensjonsgrunnlag Levealder- justering

31 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON Lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år67 år Omregnet pensjonsgrunnlag Levealder- justering

32 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 32 Skattesatser lønn og pensjon 2013 32 PensjonsinntektLønnsinntekt Stat /kommune 28 % Trygdeavgift 7,8 %4,7 % TOPPSKATT 509 600 – 9 % 828 300 – 12 % Særskilt skattefradrag for pensjonister

33 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 33 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL § 16 – 1) Maksimalt kr 30 300 Gjelder pensjon, ikke lønn – Alderspensjon fra folketrygden – AFP, privat sektor før 1.1 2011 (gammel ordning) – AFP offentlig sektor Gjelder ikke særalderspensjon Fradraget gis i utlignet skatt og trygdeavgift på pensjonsinntekt 33

34 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 34 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL § 16 – 1) Reduksjoner i fradraget: – Nedtrapping trinn 1 15,3 % av pensjonsinntekt over kr 170 750 – Nedtrapping trinn 2 6 % av pensjonsinntekt over kr 259 800 – Redusert fradrag ved lavere pensjon enn 100% (50% uttak = inntil 50% av 30.300) – Forholdsmessig avkortning i skattefradraget ved færre enn 12 mnd pensjon. 34

35 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 35 Minstefradrag i lønns- og pensjonsinntekt MinstefradragSatsNedre grenseØvre grense Lønnsinntekt40 %Kr 4000Kr 81 300 Pensjonsinntekt26 %Kr 4000Kr 68 050 35

36 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 36 HVA SKJER MED VÅRE PENSJONER ? Ikke et skjermet område Tilpasning av tjenestepensjoner offentlig sektor Fordelingspolitikk Skatter og avgifter Helse og omsorg (samhandlingsreformen)

37 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 ”Det kan ikke være noen tvil om at det var en imponerende innsats som stort sett startet i begynnelsen av 1980-årene og som ga sårt tiltrengte resultater fra 1.5 1986 til 1.1 1988. Det var Forsvarets pensjonister som på organisatorisk vis startet kampen. Det var disse som førte an og som på strategiske punkter klarte å vinne gehør for å bevare statspensjonene. Andre pensjonistorganisasjoner grodde opp etter hvert og bra var det. Å kjempe mot statens etablerte organer er som kjent ikke lett. I ettertid kan man undres, og spørre seg, hvordan og hvorfor denne kampen førte til seier. Jeg tror det i betydelig grad har å gjøre med offiserenes yrkesmessige opplæring, utdanning og erfaring. Jeg tenker på dette å opptre i organisatorisk form, undersøke motpartens sterke o g svake sider, vinne tillit på de rette steder, osv” 37

38 FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 38 ORIENTERING SLUTT TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983 1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) Orientering Oslo militære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google