Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO HVA ER ETIKK? Etikk for finansielle rådgivere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO HVA ER ETIKK? Etikk for finansielle rådgivere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO HVA ER ETIKK? Etikk for finansielle rådgivere

2 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Hva handler etikk om? Etikk handler om grunnleggende regler for hvordan vi lever sosialt Etikk er læren om regler for sosial interaksjon Etikk kan kalles ”vitenskapen om oppførsel” De verdier som styrer hvordan vi oppfører oss (slik som respekt, ærlighet, rettferdighet og ansvarlighet) kalles etiske verdier.

3 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Gandhi ”Det har alltid vært et mysterium for meg, hvordan noen kan føle seg større, ved å gjøre andre mindre”

4 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Hva betyr etikk og moral? Etikk er gjennomtenkning av hva som er rett og riktig, - hvordan vi skal leve. Etikk er moralens teoretiske grunnlag. Moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om rett og galt, godt og ondt.

5 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Fra allmennmoral til etikk Alle menneskesamfunn regulerer sosial atferd gjennom allmennmoralske normer Innen alle menneskesamfunn finner vi oppfatninger om hvilken type atferd som forventes Allmennmoralen består av plikter, forbud og tillatelser. ”Gråsonen” av tillatt atferd varierer fra samfunn til samfunn.

6 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Etisk enighet eller konflikt? Noen moralske valg er uproblematiske. Vi handler ut fra etisk enighet (konsensus) Noen ganger kommer vi i tvil. Da står vi overfor et etisk dilemma. Etiske konflikter oppstår når ulike oppfatninger og tradisjoner støter sammen.

7 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Etisk refleksjon Hvem omfattes av etiske normer? Gjelder det alle mennesker? Hvilke kriterier benytter vi for å avgjøre om en handling er riktig/god eller gal/ond ? Hvilke sider ved en situasjon og foreliggende handlingsalternativer er etisk relevante for en beslutning? Hvordan skal disse hensyn avveies i forhold til hverandre ?

8 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO ETISKE MODELLER Etiske teorier

9 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Kilder for etisk teori Filosofiske skrifter Religiøse skrifter Politiske skrifter Myter, sagn, fabler, fortellinger og eventyr Litteratur (både skjønnlitteratur og populær litteratur) Alle former for medier (aviser, film) Naturvitenskapelig forskning

10 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Oppgave Hvilke eventyr, historier eller fabler har du selv brukt overfor dine barn eller husker du fra din egen barndom som viktige i forming av etisk bevissthet? Hva er viktige kilder til folks etiske bevissthet i det moderne samfunn?

11 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Etiske modeller må spesifisere Den konkrete handling Situasjonen/kontekst handlingen skjer i Handlingenes konsekvenser Personlige egenskaper til den som utfører handlingen Personens hensikt/intensjon med handlingen Personens emosjonelle aktivering i handlingsøyeblikket

12 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Oversikt over etiske modeller Konsekvensetikk (konsekvenser for hvem?) Pliktetikk Individets egne normer Plikter fra eksterne kilder typisk religiøse eller politiske rettighetsetikk Dydsetikk Egoistisk (egennytte: lyst, makt, profitt, for hver av ”partene” ) Altruistisk (objektiv, kollektiv nytte, hva er best for flest?) diskursetikk nærhetsetikk

13 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Oppgave Diskuter følgende dilemma: ”Jeg har lovet å ta vare på en hemmelighet som en venn har betrodd meg (han er snart personlig konkurs), og kommer så plutselig i en situasjon der jeg er nødt å lyve for at min venn skal få innvilget et lån. Jeg er ikke saksbehandler, men hørte om dette i kantina” Kan konsekvensmodellen hjelpe oss til å handle etisk forsvarlig her?

14 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Etikk og kultur Etikk er alltid knyttet til kultur og tradisjon Å leve som menneske og oppføre seg etisk er noe alle mennesker lærer i en bestemt kultur Normer og verdier varierer når det gjelder hvorvidt de er universelle eller kultur-spesifikke

15 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO PROFESJONSETIKK OG ETISK KOMPETANSE Praktisk etikk for finansielle rådgivere

16 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Profesjonalisering av yrker Klassiske profesjoner: Høyere utdannelse og ansettelse i Staten (”embetsmenn”) Profesjonsstudier: Leger, jurister, teologer, psykologer Dobbelt krav: Faglig og etisk kompetanse Økende krav til kompetanse innen tilstøtende yrker. Eksempel: Saksbehandlere og rådgivere Eksempel: Krav til finansielle rådgivere

17 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Hvorfor må vi satse på etisk skolering? Etikk i arbeidslivet påvirker samfunnets etikk Etikk vedlikeholder moralske langsiktige grunnverdier Etikk virker positivt på samarbeid og produktivitet Etikk understøtter ansattes behov for vekst og mening Etikk hindrer ulovlige prosedyrer Etikk fremmer et positivt bilde av bedriften Etikk bør gjennomsyre profesjonell kompetanse

18 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Oppgave til drøfting Hva forstår du med etisk kompetanse? Drøft problemet to og to eller i smågrupper. Gi gjerne eksempler på atferd som viser mangel på kompetanse. Hva mener du med et klokt menneske? Drøft eksempler på mennesker som dere er enige om viser denne egenskap. Hva er mest kritisk for klokskap? Er klokskap en personlighetsegenskap eller noe man kan lære?

19 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Oppgave til drøfting (oppgave knyttet til evt egne etiske retningslinjer) Hvorfor er det nødvendig med etiske retningslinjer? Ta for deg din organisasjons etiske retningslinjer. Drøft innholdets relevans for din praktiske hverdag. Er det noen grunnleggende etiske verdier dere savner?

20 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Overordnede fagetiske holdninger Omsorg for mennesker Respekt for mennesker Realisme i vurderinger av og handlinger overfor mennesker

21 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Fagetikkens konkrete innhold Faglig kompetanse Respekt for klienters rettigheter Respekt for klienters integritet og verdighet Taushetsplikten Ansvar for faglig virksomhet/kollegaforhold Informasjon til klienter og allmennheten

22 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Krav til kompetanse Den profesjonelle må 1) være trygg på egen ekspertise i de saker man gir råd til klienter, og særlig legge vekt på å formidle relevant informasjon på en forståelig måte, 2) være objektiv i betydning av uavhengig både av egen organisasjon og klientens mulighet til å påvirke resultater, og å henvise til den usikkerhet som alltid ligger i profesjonelle råd, 3) vise respekt for kollegaer og andre fagfolk innen samme bransje (inklusive konkurrenter), 4) bidra til profesjonsetisk refleksjon i eget miljø og arbeide for at egen institusjon prioriterer etisk arbeid og generelt bidrar til samfunnets velferd på lang sikt.

23 Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO Respekt for menneskeverd Man skal alltid arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverd. Dette innebærer å 1) sikre individets frihet og selvbestemmelse (autonomi) bl.a. gjennom saklig informasjon og informert samtykke, 2) beskytte mot skade og urimelig belastning, bl.a. gjennom respekt for andres verdier og spesielle egenskaper og forutsetninger, og 3) trygge individers privatliv og nære relasjoner, bl.a. gjennom krav til konfidensialitet og forsvarlig lagring av personopplysninger.


Laste ned ppt "Carl Erik Grenness, Professor i psykologi, UiO HVA ER ETIKK? Etikk for finansielle rådgivere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google