Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plangruppeledersamling Flyporten 160409 1 Guide til plangruppene ved utarbeiding av nasjonale planer for tekniske fagskoler våren 2009 Innhold identisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plangruppeledersamling Flyporten 160409 1 Guide til plangruppene ved utarbeiding av nasjonale planer for tekniske fagskoler våren 2009 Innhold identisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 1 Guide til plangruppene ved utarbeiding av nasjonale planer for tekniske fagskoler våren 2009 Innhold identisk med tidligere utsendt guide, men rekkefølgen er noe endret.

2 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 2 1. Innledning Nasjonale planer for toårig teknisk fagskoleutdanning blir utarbeidet gjennom samarbeid mellom næringslivet og fagskolene. Planene skal, innenfor fagskolelovens rammer, synliggjøre næringslivets kompetansebehov og - nivå innen de ulike fagretningene. Planene er ikke offisielle, men anbefales brukt som et styringsverktøy for faglig innhold ved utarbeiding av studietilbud/opplæringsplaner i fagskolen. Et sentralt moment er at denne planrevisjonen skal bringe oss nærmere det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF. EQF har ikke som oppgave å bidra til harmonisering av utdanningene, men beskrive disse. Derfor er det ved denne revisjonen anbefalt at planene skal bygges opp med læringsmål uttrykt som beskrivelse av læringsutbytte for hver fordypning og hver modul.

3 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 3 2. Om læringsutbytte Læringsutbytte kan beskrives som: ”De kunnskaper, ferdigheter og annen kompetanse en person har tilegnet seg eller kan demonstrere etter å ha fullført en læringsprosess.” Læringsutbyttet utformes ut fra aktuelle nivåbeskrivelser og skal være oppnåelige for studenter på dette nivået i løpet av den tiden som er avsatt til modulen. Beskrivelse av læringsutbytte må henge nøye sammen med både opplæringens innhold, valg av opplæringsmetoder og vurderingsformer og selvsagt tilpasses aktuelt studienivå. Det er utarbeidet flere lister og beskrivelser av deskriptorer til bruk for høyere utdanning. Her må en merke seg at NUTF har slått fast at toårig teknisk fagskoleutdanning ligger på nivå 6, se denne tabellen:

4 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 4

5 5 Eksempler på formuleringer som kan benyttes ved beskriving av læringsutbytte: Studenten skal kunne utvikle strategiske og kreative løsninger - - Studenten skal løpende kunne vurdere egen læring og identifisere egne læringsbehov - Studentene skal ha kunnskap om og kunne anvende - - Studentene skal ha kunnskap og forståelse - - Studentene skal være kvalifisert for - - Studenten skal kunne formidle ideer, problemer og løsninger - - Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre - - Studentene skal kunne veilede og reflektere - -

6 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 6 Holdningsmessige forhold kan også være en del av læringsutbyttet: Evne til å arbeide effektivt og selvstendig Ta initiativ, vise lederegenskaper Planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og i prosjekt. Ta utfordringer Administrere seg selv, holde orden og avtaler. Presentere resultater i muntlig og skriftlig form. Yrkesetikk – ”gjøre de riktige tingene selv om ingen ser deg” Miljøhensyn i arbeid og utvikling Kvalitetssikring av arbeid og løsninger

7 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 7 4. Planstruktur for de tekniske planene 1. Læringsmål for fordypningen uttrykt som læringsutbytte. En formulerer her 5 – 6 mer generelle beskrivelser for hva som er forventet oppnådde kvalifikasjoner for en fagtekniker etter fullført studium. Dette punktet skal omhandle alle 3 deskriptorene; kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

8 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 8 2. Om planverket (Litt om hvilke planelementer i tillegg til de tekniske, som skal bidra til å gjøre planen for denne fordypningen komplett, eksempelvis Nasjonal plan - generell del, plan for LØM- modul, integrasjon av redskapsemner, plan for lokale valgmoduler osv.)

9 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 9 3. Presentasjon av fordypningen (En kort presentasjon om fordypningen i forhold til fagretningen)

10 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 10 4. Grunnlagsmoduler for fagretningen f.eks. elektro - Læringsmål for modulen uttrykt som læringsutbytte. En formulerer her for hver modul 6 – 8 beskrivelser for hva som er forventet oppnådde kvalifikasjoner for en fagtekniker når modulen er fullført. - Under hver modul følger en emnevis opplisting av sentrale tema. - Om integrasjon av matematikk og fysikk. - Om integrasjon av kommunikasjonsemner.

11 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 11 5. Fordypningsmoduler for fordypning f.eks. elektronikk - Læringsmål for modulen uttrykt som læringsutbytte. En formulerer her for hver modul 6 – 8 beskrivelser for hva som er forventet oppnådde kvalifikasjoner for en fagtekniker når modulen er fullført. - Under hver modul følger en emnevis opplisting av sentrale tema. - Om integrasjon av matematikk og fysikk. - Om integrasjon av kommunikasjonsemner.

12 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 12 6. Eksempel på gjennomføringsstruktur for fordypningen (matrise som viser eksempel på organisering av modulrekkefølge)

13 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 13 3. Oppdragene for plangruppene a.Lage en ”frittstående” plan for hver av fordypningene. (Grunnlagsemnene vil være like fra fordypning til fordypning.) b.Arbeidet skal resultere i nasjonale planer som skal gi de overordnede rammene rundt utdanningen. (De nasjonale planene vil så danne grunnlaget for skolenes opplæringsplaner og dermed sikre en viss gjenkjennelighet fra skole til skole.)

14 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 14 c.Redusere detaljeringsgraden i forhold til dagens nasjonale planer. (Det er ikke de nasjonale planene, men skolenes opplæringsplaner som skal inneholde detaljene og beskrive hvordan en har tenkt å utforme tilbudene for å resultere i spesifisert læringsutbytte.) d.Spesifisere læringsmål som læringsutbytte etter fullført studium men også etter fullført modul. Læringsutbyttet etter fullført studium skal dekke alle 3 deskriptorene; kunnskap, ferdigheter og kompetanse. (Ha hele tiden i fokus at kompetansen til en fagtekniker skal bære preg av ”å drøfte og begrunne” mer enn av ”å sette to streker under svaret”.)

15 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 15 e.Sette sammen moduler av emner (tidl. fag) med naturlig tilhørighet innenfor et omfang på normalt 10 – 30 fagskolepoeng og gi modulene et dekkende navn. (NB: Moduler kan ikke inneholde både grunnlagsemner og fordypningsemner.) f.Omforme ”mål” og ”delmål” i dagens planer til en opplisting av sentrale tema.

16 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 16 g.Se til at relevante formelle offentlige kvalifikasjonskrav blir ivaretatt. (Mesterbrev, sertifiseringer m.m.) h.Sjekke nivå mot relevant planverk for videregående opplæring. Fagskoleutdanning skal bygge på videregående skoles nivå og ikke tilsvare dette.

17 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 17 i.Rette opp åpenbare mangler og feil som er blitt avdekket i eksisterende planer. j.Under arbeidsprosessen hele tiden ha klart for seg at NOKUT slår fast: ”Utdanningstilbudet skal være yrkesrettet. Det vil si at det gir kompetanse som kan tas i bruk i samfunnslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Eventuelle allmennfag skal være støttefag”

18 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 18 k. Planarbeidet skal ikke omfatte lokale valg/valgmoduler. (Disse skal utvikles lokalt.)

19 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 19 l. Legge grunnlag for at redskapsemner innen matematikk, fysikk og kommunikasjon skal kunne integreres i de tekniske modulene. (Det skal ikke opprettes egne redskapsmoduler.) Når planrevisjonen for redskapsemnene er fullført innen april 2009, er det plangruppenes ansvar å sette opp følgende to punkter under hver modul i planen: - Integrasjon av matematikk og fysikk. Her føres opp hvilke redskapsemner innen matematikk og fysikk som plangruppen mener egner seg til integrasjon i den aktuelle modulen. Hvis gruppen mener at integrasjon ikke er mulig, skal dette kort grunngis. - Integrasjon av kommunikasjonsemner Her føres opp hvilke redskapsemner innen norsk- og engelsk kommunikasjon som plangruppen mener egner seg til integrasjon i den aktuelle modulen. Hvis gruppen mener at integrasjon ikke er mulig, skal dette kort grunngis.

20 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 20 Oppdraget for redskapsplangruppene er: Foreta en gjennomgang av planene fra forrige revisjon og omforme de såkalte ”delmålene” til sentrale tema som gruppen mener er tilstrekkelige, aktuelle og dekkende for nivået til en fagtekniker.

21 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 21 Oppdraget for LØM-gruppen er: Foreta en gjennomgang av planene fra forrige revisjon med tanke på aktuelle tema som gruppen mener er tilstrekkelige, aktuelle og dekkende for nivået til en fagtekniker. LØM- modulen bygges opp rundt tre emner: Organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Det som i eksisterende plan kalles ”mål” med tilhørende ”hovedmomenter” omformes til en opplisting av sentrale tema. Punktene b, c, d, g, i og j i oppdragslisten for de tekniske gruppene over, vil også være relevante for denne gruppen.

22 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 22 5. Referanser Planarbeidet er basert på følgende saker i NUTF: Sak 21/08 pr. 21. mai 2008 (vedtak) Sak 31/08 pr. 2. oktober 2008 (utdyping) Sak 31/08 pr. 21. november 2008 (EQF) Sak 41/08 pr. 21. november 2008 Sak 06/09 pr. 29. januar 2009

23 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 23 Styringsgruppen for planarbeidet består av: Ivar Lien, leder av NUTF, Gunnar Visnes, nestleder av NUTF og Bård Inge Thun, nasjonal koordinator.

24 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 24 Planarbeidet startet ved oppstartskonferansen på Gardermoen 28. januar 2009 og gruppeledere er: Bygg & anlegg: Hallgeir Kronen, Bergen tekniske fagskole Elektro: Knut Drage, Fagskolen i Gjøvik Kjemi: Silje Hårberg, Kristiansund videregående skole Maritim: Kåre A. Johnsen, Bergen maritime fagskole TIP: Steinar Lien, Fagskolen i Kristiansand Petroleum: Sissel Paaske, Stavanger offshore tekniske skole Data: Rasmus Trovåg, Fagskolen Tinius Olsen LØM: Cecilie Bjørgo, Fagskolen i Oslo Redskapsemner matematikk/fysikk: Hilde Bøhn, Fagskolen i Ålesund Redskapsemner norsk- og engelsk kommunikasjon: Arve Hoel, Fagskolen i Ålesund

25 Plangruppeledersamling Flyporten 160409 25 Referansegruppen vil bruke nettstedet http://planverksted.wikispaces.com som løpende kommunikasjonskanal mot plangruppene. http://planverksted.wikispaces.com


Laste ned ppt "Plangruppeledersamling Flyporten 160409 1 Guide til plangruppene ved utarbeiding av nasjonale planer for tekniske fagskoler våren 2009 Innhold identisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google