Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerudbyseminar 12.oktober 2009 Areal- transport – klima www.buskerudbyen.no Hovedmål - Felles erkjennelse og utfordringer – Befaring – Forslag til samarbeidsavtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerudbyseminar 12.oktober 2009 Areal- transport – klima www.buskerudbyen.no Hovedmål - Felles erkjennelse og utfordringer – Befaring – Forslag til samarbeidsavtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerudbyseminar 12.oktober 2009 Areal- transport – klima www.buskerudbyen.no Hovedmål - Felles erkjennelse og utfordringer – Befaring – Forslag til samarbeidsavtale – Videre prosess for beslutning. www.buskerudbyen.no Informasjon til deltagerne på folkevalgtseminaret 12.10. 09

2 Funksjonell region - byområde – økonomiske, sosiale og arbeidsmarkedsmessige relasjoner

3 Noen nøkkeltall for Buskerudbyen Innbyggertall pr. 1.1.09: ca. 145.000 SSB prognose for 2030: ca. 190.000 En økning i løpet av ca. 20år som tilsvarer dagens innbyggertall for hele Lier og Nedre Eiker tilsammen Daglige antall reiser / turer samlet i Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier: –Ca. 470.000 turer pr. dag – de aller fleste med bil Reisemiddelfordeling Drammen, Lier og Nedre Eiker i 2005: –Bilfører 57,5 % –Bilpassasjer 11,0 % –Buss 5,0 % –Tog 2,7 % –Gående 18,6 % –Sykkel 3,6 %

4 Felles erkjennelse (1) Vekst i biltrafikken – økte utslipp - Effekt av tidligere infrastrukturinvesteringer spises opp - Utfordringene kan ikke løses kommunevis - Mangler arena/samarbeidsforum med gjennomføringskraft Ny transportstrategi – kollektiv/sykkel/gange/biltrafikkreduksjon Ny arealbruksstrategi – fortetting og knutepunkt  Areal- og transportpolitikken et sterkt instrument for utvikling av en konkurransekraftig region

5 Felles erkjennelse (2) Areal- og transportutfordringene kan bare løses gjennom økt politisk styring og samarbeid Staten forventer økt regionalt samarbeid i de større byområdene. Staten vil premiere de byområder som samarbeider – transport-/bypakker (jmf. NTP) og belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk

6 Samarbeidsprosjektets hovedmål Samarbeidet skal utvikle byområdet fra Lier til Kongsberg til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse. Hva innebærer dette ? En attraktiv byregion fører til vekst. 45.000 nye innbyggere på 20år. Nye felles utfordringer for byutvikling, arealutvikling og transport.

7 Felles prioriterte resultatområder: Attraktiv by-og stedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport. Effektive transportløsninger for næringslivet. Kollektivtransporttilbud som konkurrerer med bilen. God tilrettelegging for sykkel som transportform. Reduksjon av klimautslipp fra transport. Mål for endring i transportmønster: Redusere reiser med privatbil og øke andelen kollektivtrafikk og bruk av sykkel

8 Forprosjektfasen - den politiske prosessen hittil Beslutning om forprosjekt i kommunestyrer og fylkesting (våren 2008) Intensjonsavtale om samarbeid inngått mellom 5 kommuner, fylkeskommunen, vegvesen og jernbaneverket. (våren 2008) Bolkesjøseminaret for folkevalgte 1. og 2.09.08. Felles utfordringer og muligheter ved samarbeid. Framtidsbilder. Trusler ved ikke å samarbeide. Dialogmøte med næringslivet. Mjøndalen. 10.11.08 Info. til kommunestyrer og fylkesting (febr. – mars09) Befaring.Jæren og Kristiansandsregionen 14.-15.05.09. Prosjekteiermøter (ordfører, fylkesordfører mv.)

9 r 13.03.09 Organisering forprosjekt 2008 - 2009 Partnere Buskerud fylkeskommune 5 kommuner 3 statlige transportetater Fylkesmannen (fra 1.1.2010) Næringslivet (observatør).

10 Noen sitater fra befaringen 14. og 15.05.09: Ordfører Elfin Lea, Klepp kommune; ”Uten regionalt samarbeid - ingen lokal omkjøringsvei og miljøtunnell i Klepp” Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen kommune; ”Viktig med kunnskapsbasert underlag for utøvelse av politikk” Fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; ” Vi venter ikke på staten – må starte selv” ”Helt avgjørende å få redusert biltrafikken”

11 Impulser fra Jæren og Kristiansandsregionen (1) Vekst i byområdene går på tvers av kommunegrensene – krever samarbeid mellom kommunene og forvaltningsnivåene. Andel lokal egenfinansiering av transportsystemet gjennom trafikkantbetaling er avgjørende. Utbygging av kollektivtransporten i byområdet har gått for sent. Felles areal- og transportplan med felles virkemidler er grunnlaget. Et tillitsfullt og godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene er helt avgjørende.

12 Impulser fra Jæren og Kristiansandsregionen (2) Ikke rokke ved formell myndighetsstruktur myndighetsutøvelse basert på omforente strategier fremfor sektorisert / territoriell tenkning Samarbeidet må bygge på felles prosesser og konsensusprinsippet – ”oppmannsfunksjon” kan være nødvendig Bygge opp politisk styring basert på kunnskap og faglig legitimitet Tidkrevende å bygge felles forståelse og tillitt

13 Felles erkjennelse gjennom forprosjektarbeidet i 2008/09: Tunge veiinvesteringer (Veipakke Drammen + E134 til Kongsberg) + uhensiktsmessig arealdisponering og befolkningsvekst → fortsatt trafikkvekst → fare for sprengt veinett på nytt Lite regionalt perspektiv i kommunale arealplaner, kombinert med manglende legitimitet hos stat/fylkeskommune for overordnet styring Prioritering av bilbasert virksomheter gir biltrafikkvekst og svekkede by-/tettstedssentra. NTP: Krav om helhetlige bypakker for å utløse statlige midler Bærekraftige og klimavennlige løsninger er nødvendig for framtidig by- og næringsutvikling Problemforståelsen er støttet av næringslivet

14 Underlag for politisk beslutning om videreføring fra 1.1.2010: Forslag til samarbeidsavtale om et felles prosjekt – areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen. Tilbud fra Samferdselsdepartementet om en 4- årig avtale om statlig tilskudd fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

15 Samarbeidetsprosjektets anbefalte arbeidsoppgaver 1.Felles areal- og transportplan etter plan- og bygningsloven, med relevante virkemidler. 2.Buskerudbypakke 1 (tiltakspakke for kollektivtransport, sykkel og mindre bilbruk) med finansiering fra SDs belønningsordning for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. 3.Utarbeide felles forslag til Buskerudbypakke 2 - transport-/bypakke tilknyttet NTP 2014 med lokal/regional og statlig finansiering 4.Samordningsarena – samordning av samferdsel, JBVs KVU for godsterminal og jernbaneinfrastruktur, samordning av kollektivtrafikk, større planer og prosjekter, Framtidens byer etc 5.Kommunikasjon og formidling

16 Buskerudbyen = Forpliktende regional areal- og transportsamarbeid - Faglig og territoriell samordning 5 kommuneplaner Buskerudby- prosjektet Fylkes(del)-planer NTP - HP KVU jernbane/gods Kollektivtrafikk – fk, NSB Regional arena for areal- og transportrelaterte saker (koll.transp, KVU, FB) Regional arena for areal- og transportrelaterte saker (koll.transp, KVU, FB) Buskerudbypakke med finansiering Buskerudbypakke med finansiering Veisystem Felles regional areal- og transportplan Samordnede prosesser

17 Finansiering – bypakker for investering og drift Kr 20102014 ”Buskerudbypakke 1” Belønningsordningen, SD ”Buskerudbypakke 2” Med lokal/regional og statlig finansiering Tid 50-100 mill kr

18 Forslag til politisk styringsmodell Fylkestinget By-/kommune styre By-/kommune- styre Statsetat Areal-, transport- og miljø-utvalg Adm. styringsgruppe Faglig/adm. organisasjon - (Fylkes-) ordførere - Reg. ledere i transportetatene - Fylkesmannen Politikk Administrasjon

19 Forslag til arbeidsmåter som bidrar til bred politisk involvering –Drøfting i formannskap/fylkesutvalg før møter i ATMutvalget –Utvidet møtedeltagelse i ATMutvalget. –Felles folkevalgtseminar for fylkeskommunen og de 5 kommunene. –Behandling i alle 5 formannskap/fylkesutvalg (evt. kommunestyrer/fylkesting).

20 Tidsplan - politisk beslutning Prosjekteiermøte 2.11. Beslutning i kommunestyrer og fylkesting innen 16.12.09: –Drammen kommune 24.11 –Kongsberg kommune 2.12 –Nedre Eiker kommune 9.12 –Lier kommune 14.12 –Buskerud fylkeskommune 15.12 (hovedutvalg 24.11) –Øvre Eiker kommune 16.12 Evt. oppstart av prosjekt Buskerudbyen som 5 årig hovedprosjekt fra 1.1.2010.


Laste ned ppt "Buskerudbyseminar 12.oktober 2009 Areal- transport – klima www.buskerudbyen.no Hovedmål - Felles erkjennelse og utfordringer – Befaring – Forslag til samarbeidsavtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google