Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERNER VIKTIGE VERDIER ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERNER VIKTIGE VERDIER ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERNER VIKTIGE VERDIER ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013

2 VERNER VIKTIGE VERDIER Presiseringer Forebygging kontra gransking Påtalemyndighetens forventninger, og domstolenes Forventninger om å unngå straffansvar – for foretak og personer

3

4 VERNER VIKTIGE VERDIER

5 Nytt: Rapportering av samfunnsansvar I lov om årsregnskap gjøres følgende endringer : Ny § 3-3 c skal lyde: § 3-3 c Redegjørelse om samfunnsansvar Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til... bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Redegjørelsen skal minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med å integrere hensynene som er nevnt i første punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover. Hvis foretaket ikke har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt, skal det opplyses om dette.

6

7 VERNER VIKTIGE VERDIER Ved beslutning av iverksettelse av etterforsking («rimelig grunn til å undersøke...») Ved påtaleavgjørelse Påtalemyndigheten får spørsmålet i to situasjoner

8 VERNER VIKTIGE VERDIER Dagens regulering av foretaksansvaret «... om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha avverget overtredelsen» (straffeloven § 48 b bokstav c) kriteriet i forhold til ansvarets generelle formålsbegrensning Rettspraksis om kriteriet Rt 2000 s 1451 Kjøre- og hviletid: «Eit mønster av svak organisering, opplæring og kontroll i høve til dei aktuelle reglane.» Rt 2007 s 1684 Forurensingsloven. Utslipp: «Som påpekt kunne Teknotherm gjort mer for å forhindre utslippet både i form av generelle instrukser og ved å angi alternative håndteringsmåter i den konkrete instruksen.» Rt 2008 s 996 Revisorloven. Finance Credit: «Dette viser at det ikke er tilstrekkelig å vise til gode manualer for hvordan ting skal gjøres. Etterlevelsen av manualene er avgjørende. Det er her det har sviktet i vår sak.»

9 VERNER VIKTIGE VERDIER Forts Rt 2012 s 770 Arbeidsmiljøloven. Fall fra plattform: «Mitt svar er for det første at bedriften i større grad burde ha kartlagt og identifisert særlige fysiske faremomenter på anlegget, som usikrede plattformer i høyden. Dernest burde man... på de halvårlige vernerundene ha stilt mer konkrete spørsmål om hvordan arbeidsoperasjonene, i det minste de som kunne medføre en viss risiko, faktisk ble utført. Dessuten... burde skiftbasene i større grad vært innpodet sitt ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik.» LB-2011-148517 (ikke rettskraftig). Korrupsjon i Tanzania: «Norconsult hadde mange oppdrag i utlandet blant annet i Afrika, hvor det er kjent at korrupsjon har vært og fortsatt er et betydelig problem. Dette tilsier at korrupsjon burde vært tatt opp eksplisitt i de etiske retningslinjene... Det burde vært utarbeidet rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål, herunder plikt til å ta slike forhold opp linjevei. For medarbeidere som arbeidet i land som er sterkt korrupsjonsutsatte, burde det ha vært jevnlig innskjerping og oppfriskning av rutiner hvis man møter korrupsjonsforhold i utlandet.» LE-2008-46619. Medvirkning til en daglig leders utroskap ved tapping av selskap: «Foretaksstraff... kan bidra til at både styremedlemmer og ansatte i andre selskaper skjerper oppmerksomheten om tiltak som kan redusere faren for at deres selskap blir involvert i tilsvarende saker.»

10

11 VERNER VIKTIGE VERDIER Hva, utover dagens regler, ønskes? Lovgivning som legger større vekt på å vurdere om bedriften har gjort tilstrekkelig for å hindre korrupsjon, når det gjelder skyldspørsmål og straffeutmåling Tydelige retningslinjer for hva som kreves av opplæring og korrupsjonsforebygging i selskapene Lignende retningslinjer som de britiske (bl a interne korrupsjons- prosedyrer i bedriftene; hvordan Joint Ventures skal inngås)

12 VERNER VIKTIGE VERDIER UK Bribery Acts «Six Principles» - relevante i norsk internrett? Proportionate procedures Top-level commitment Risk assessment Due diligence Communication (including training) Monitoring and review

13

14 VERNER VIKTIGE VERDIER ØKOKRIM forventer 1.organisering, opplæring og, oppfølging og kontroll tilpasset virksomhetens forretningsoperasjoner og korrupsjonsrisiko 2.generelle instrukser og retningslinjer 3.korrupsjon eksplisitt tatt opp i de etiske retningslinjene 4.rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål 5.gode manualer er ikke tilstrekkelig; etterlevelsen er avgjørende 6.kartlegging og identifisering av særlige risikomomenter 7.regelmessig oppfølging ved konkrete spørsmål om hvordan operasjoner som kan medføre risiko, faktisk blir utført 8.innpode ledere om deres ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik 9.jevnlig innskjerping og oppfriskning av rutiner mv

15 VERNER VIKTIGE VERDIER Avslutning Full forutberegnelighet mht hvilken forebyggingsinnsats som avskjærer straffansvar er ikke realistisk Eksempler hvor alt er gjort som rimeligvis kunne forventes gjort, for å forebygge - hvor foretaksstraff er anvendt – finnes ikke


Laste ned ppt "VERNER VIKTIGE VERDIER ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google