Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær og annet fravær

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær og annet fravær"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær og annet fravær
Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen

2 Litt statistikk Befolkning 5 000 000 personer
Befolkning i yrkesaktiv alder personer Arbeidsstyrke personer Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: personer til enhver tid Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: personer/år Av disse utgjør mottakere av sykepenger personer/år Tapte årsverk pga arbeidsledighet og dårlig helse: årsverk Av dette utgjør tapte årsverk pga sykefravær årsverk Kilder: Arbeid og velferd nr Arbeid, helse og sosial ulikhet 1/2010

3 Sysselsetting i prosent av befolkning i yrkesaktiv alder
Sysselsetting i noen europeiske land Sysselsetting i prosent av befolkning i yrkesaktiv alder 15–24 år 25–54 år 55–64 år K M Norge 54,4 52,0 83,5 88,3 64,6 72,8 Danmark 63,7 63,6 82,9 87,2 50,9 64,1 Frankrike 28,1 32,1 76,8 87,6 36,7 41,4 Italia 17,0 26,1 59,1 84,7 25,4 46,7 Polen 23,2 30,4 71,6 83,7 21,9 44,3 Sverige 38,8 37,3 81,9 86,9 66,8 73,3 USA 47,0 70,2 81,5 56,4 65,2 Kilde:

4 Arbeidslinja Alle i yrkesaktiv alder som er i stand til det, skal være i inntektsgivende arbeid. Arbeid skal være førstevalget for alle arbeidsføre i yrkesaktiv alder. Tallet på sysselsatte har vokst betydelig de siste 40 år: 1970: av (42%) 2010: av (53,3%) Kilde:

5 Hvem bidrar til høy yrkesdeltakelse Kvinnenes inntogsmarsj: 1970: 44%
1970: 44% 2011: 74% Kun 9 prosent klassifisert som ”hjemmearbeidende”. Eldre Funksjonshemmede Kronisk syke Lavt utdannede Paradoks ”Arbeidslinje” -> ”Trygdelinje”

6 Eller er det uttrykk for et omforent mål i norsk arbeidsliv:
Spørsmål Er høyt sykefravær et uønsket problem? Måler sykefraværet et ”sykt” arbeidsliv? Eller er det uttrykk for et omforent mål i norsk arbeidsliv: Å være inkluderende?

7 Tre grunner for å jobbe med sykefravær 32 milliarder kroner
Nedsatt fysisk/mental helse Fysiske smerter Manglende energi Slitenhet Følelsesmessige problemer Psykiske problemer Langvarig sykefravær Tap av identitet Tap av status Dårlig økonomi Enda lengre fravær 32 milliarder kroner

8 Utvikling av velferdspolitikken
Trygdeetatens forsøksvirksomhet Velferdsmeldingen Fagutviklingsprogram om legerollen Ny sykmeldingspraksis Sentral sykefraværsstatistikk Iverksettelse av IA-avtalen NOU: Sykelønnsordningen NOU: Uførepensjon Raskere tilbake blir innført IA 1990 1994 2001 2004 2007 2010 1991 2000 2002 2006 2008 Arbeidslivssentrene Første IA-bedrift LO/NHOs sykefraværsprosjekt Attføringsmeldingen NAV blir etablert Velferdsmeldingen Sykefraværsutvalgets innstilling NOU; Arb.giver oppfølgings-ansvar, tidlig intervensjon, funksjonsvurdering, oppfølgingsplan Forslag om ny inntektssikringsordning Kilde: Aas RW Raskt tilbake.

9 Inkluderende arbeidsliv - IA
Mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål: Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder 2002 Første IA-bedrift NAV Arbeidslivssentre

10 NAV ”Flere i arbeid, færre på trygd” 2006 NAV blir etablert
Arbeidslivssentrene blir en del av NAV

11 NAV-ordninger Dagpenger Dagpenger Sykepenger Sykepenger
Rehabiliterings-penger fra mars 2010 Attførings-penger Arbeidsavklarings-penger Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Varig uførepensjon

12 Hvilke typer fravær har vi og hva hjelper
Unødvendig og frivillig fravær Unødvendig og ufrivillig fravær Økt kontroll, trussel om straff, innføring av karensdager Gradert sykmelding, individuell tilrettelegging Nødvendig og ufrivillig fravær Nødvendig og frivillig fravær Kontrolltiltak kan redusere, kan også føre til økning i langtidsfravær Kontroll og påvirkning av arbeidsmiljø virker ikke Kilde: Einarsen S, Øverland SN, Schulze O-C Å redusere bedriftens sykefravær – et håpløst prosjekt?


Laste ned ppt "Sykefravær og annet fravær"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google