Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv http://www.tonedahl.no/

2 Befolkning i yrkesaktiv alder 3 360 000 personer Arbeidsstyrke 2 630 000 personer Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: 730 000 personer til enhver tid Av dette utgjør tapte årsverk pga sykefravær 104 000 årsverk Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: 1 500 000 personer/år Tapte årsverk pga arbeidsledighet og dårlig helse: 662 000 årsverk Av disse utgjør mottakere av sykepenger 800 000 personer/år Litt statistikk Kilder: Arbeid og velferd nr. 2-2012 Arbeid, helse og sosial ulikhet 1/2010 Befolkning 5 000 000 personer

3 Sysselsetting i prosent av befolkning i yrkesaktiv alder 15–24 år25–54 år55–64 år KMKMKM Norge54,452,083,588,364,672,8 Danmark63,763,682,987,250,964,1 Frankrike28,132,176,887,636,741,4 Italia17,026,159,184,725,446,7 Polen23,230,471,683,721,944,3 Sverige38,837,381,986,966,873,3 USA47,046,770,281,556,465,2 Sysselsetting i noen europeiske land Kilde: www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-2-2008-2009-/5.html?id=565543

4 Alle i yrkesaktiv alder som er i stand til det, skal være i inntektsgivende arbeid. Arbeid skal være førstevalget for alle arbeidsføre i yrkesaktiv alder. Tallet på sysselsatte har vokst betydelig de siste 40 år: 1970:1 641 000 av 3 863 000 (42%) 2010:2 600 000 av 4 858 000 (53,3%) Arbeidslinja Kilde: www.ssb.no/

5 Kvinnenes inntogsmarsj: 1970:44% 2011:74% Kun 9 prosent klassifisert som ”hjemmearbeidende”. Eldre Funksjonshemmede Kronisk syke Lavt utdannede Paradoks ”Arbeidslinje” -> ”Trygdelinje” Hvem bidrar til høy yrkesdeltakelse http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/4/1.html?id=625682

6 Er høyt sykefravær et uønsket problem? Måler sykefraværet et ”sykt” arbeidsliv? Eller er det uttrykk for et omforent mål i norsk arbeidsliv: Å være inkluderende? Spørsmål

7 Nedsatt fysisk/mental helse Fysiske smerter Manglende energi Slitenhet Følelsesmessige problemer Psykiske problemer 32 milliarder kroner http://www.hjelp24.no/sykefravar/fravaerskalkulator-article162-155.html Langvarig sykefravær Tap av identitet Tap av status Dårlig økonomi Enda lengre fravær Tre grunner for å jobbe med sykefravær

8 NOU: Uførepensjon NOU: Sykelønnsordningen Velferdsmeldingen Trygdeetatens forsøksvirksomhet Sentral sykefraværsstatistikk Iverksettelse av IA-avtalen Ny sykmeldingspraksis Fagutviklingsprogram om legerollen Raskere tilbake blir innført IA 2010-2013 19902010 1991 199420012004 2002 2007 20062008 NAV blir etablert Velferdsmeldingen Sykefraværsutvalgets innstilling Forslag om ny inntektssikringsordning LO/NHOs sykefraværsprosjekt Attføringsmeldingen Arbeidslivssentrene Første IA-bedrift NOU; Arb.giver oppfølgings-ansvar, tidlig intervensjon, funksjonsvurdering, oppfølgingsplan 2000 Utvikling av velferdspolitikken http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6809365 Kilde: Aas RW 2009. Raskt tilbake.

9 2002 Første IA-bedrift NAV Arbeidslivssentre Mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål: Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder http://www.youtube.com/watch?v=dfa6sFnDelg Inkluderende arbeidsliv - IA

10 NAV blir etablert Arbeidslivssentrene blir en del av NAV 2006 ”Flere i arbeid, færre på trygd” NAV

11 Sykepenger Arbeidsavklarings - penger Attførings- penger Tidsbegrenset uførestønad Rehabiliterings- penger Uførepensjon Sykepenger Dagpenger fra mars 2010 NAV-ordninger http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=60788#hopp Varig uførepensjon

12 Økt kontroll, trussel om straff, innføring av karensdager Gradert sykmelding, individuell tilrettelegging Kontrolltiltak kan redusere, kan også føre til økning i langtidsfravær Kontroll og påvirkning av arbeidsmiljø virker ikke Unødvendig og frivillig fravær Unødvendig og ufrivillig fravær Nødvendig og frivillig fravær Nødvendig og ufrivillig fravær Hvilke typer fravær har vi og hva hjelper Kilde: Einarsen S, Øverland SN, Schulze O-C. 2011. Å redusere bedriftens sykefravær – et håpløst prosjekt? http://www.youtube.com/watch?v=cfwm5Wcr5X0


Laste ned ppt "Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google