Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering fra temamøte mellom AU/VT og Konsernstyret 17. august 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering fra temamøte mellom AU/VT og Konsernstyret 17. august 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering fra temamøte mellom AU/VT og Konsernstyret 17. august 2006

2 Evaluering av samarbeidet 1. Hvordan fungerer det i praksis ? 2. Hvordan og på hvilke området har det utviklet seg ? 3. Hvordan kan samarbeidet forbedres og forsterkes ytterligere ?

3 1. Fungert bra, spesielt mellom AU og konsernstyre Alle studentrepr i konsernstyre på de fleste VT-møter Studentene i konsernstyre og AU kommuniserer godt – tett dialog Hele konsernstyret prøve å møte på VT-møter innimellom Flere fra adm. møte på VTs opplæringsmøte (i det minste for å si ”hei”) De formelle linjene fungerer Viktig at hele VT blir klar på rollene Vanskelig å vite hvem i SiT som kan svare på hva – kan gjelde alle studenter, men primært tillitsvalgte

4 1. Fra måldokument til VT-sak; lite samarbeid med administrasjonen Vanskelige treffpunkt mellom VTs måldokument og SiTs strategier Få uformelle møtepunkt mellom administrasjon og VT-AU SiT bør tilby mer ”facts” og historie ift VTs handlingsplaner Positivt med noen fra konsernstyret på AU-møtene – det bringer frem flere momenter og gode innspill Hvem skal profilere hva? For eksempel valg til konsernstyret og datterselskapene… Diskusjon om hvem har ansvaret… (SiT bruker valget som sjanse til å blæste at ”studentene bestemmer”, mens VT mer rekrutterer kandidater) Mer samarbeid her! Idé om valgkomité (ikke innstillende) – en samarbeidskomité som får fart i arbeidet omkring valg!

5 2. Viktig også med den uformelle dialogen mellom VT/AU og ledelsen (for å fange opp signaler fra studentene) Samarbeidet har vært utmerket Viktig å skille den formelle og uformelle dialogen Brukerutvalg Rådene – spennende å se hvordan dette utvikler seg AU gjør i større grad vedtak, krever rutine for oppfølging av disse.(Når VT ikke kan samles) VT skal diskutere på seminar om AUs myndighet kan bli tydeligere (rolle- og ansvarsavklaring) Konsernstyrestudentene på bakbenken på VT-møtene: ikke uproblematisk for oss studentene; vanskelig balansegang mellom å gi innspill og gi uttrykk for meninger, og samtidig være passiv lytter og ”ta mot” VTs innspill. Vanskelig for VT-medlemmer også å møte gamlingene med masse ekstra innsikt og erfaring på bakbenken. Knut føler seg velkommen på VT-møtene. Fint at administrasjonen blir bedt om å komme og redegjøre for saker når det er nødvendig

6 3. Styreleder møter i møte mellom adm/ledelsen og AU/VT Hvem inviterer hvem til hva - når? Aktivitetsplaner Informere VT/AU oftere om hva vi har på plakaten framover Skape arena(er) for å utveksle galskap (unngå den kontrollerende atmosfæren) Andre enn studentene i konsernstyre møte på VT-møter Arena for bare relasjonsbygging/sosialt (unngå rollene) – studenterhytta, trene sammen, fiske sammen el.l (gjøre noe konkret felles) Bedre og mer vekt på rolleavklaring for VT ifht AU og konsernstyret.

7 3. SiTs administrasjon må bli flinkere til å gi VT tilbakemelding på hva som skjer med sakene etter konsernstyrets behandling. Ris og ros meldinger til SiT Adm, det kan være ønskelig for VT å få en oversikt over hva studentene som ris/roser sier om SiTs tilbud Samarbeidsavtalen ikke lenger en fredsavtale Tydeligere at vi jobber for samme mål Fin tone mellom Konsernstyret og VT Vi jobber mer sammen Fint med strategiarbeid

8 Velferdsaspektet i et strategisk perspektiv 1.Hvordan bør vi i fellesskap jobbe for å sikre gode rammevilkår ? 2.Hvordan skal vi skape en god dialog og et tett, konkret, godt og målrettet samarbeid med utd.inst. ? 3.Hvordan skal SiT skape et tett samarbeid og et felles engasjement med studentene ? 4.Hva er velferd og hvilke tilbud skal vi ha for å dekke studentenes og utd.inst. behov ?

9 1. Sette samarbeid mellom adm, KS og VT i sammenheng ift lobby – slik at studentene lettere kan bedrive denne aktiviteten best mulig Viktig å se sammenhengene mellom utdanningspolitikk og velferdspolitikk. Hvordan bli bedre kjent med lokale politikere Krysskontakt mellom VT og Studentting / Studentparlament ifht utdanningsinstitusjonenes strategiplaner (bruke studentlederutvalget i Trondheim: Slut). Også mellom SiT og utdanningsinstitusjonene. Observatører på AU-møter ( mellom studentorganene) Sikre gode, langsiktige relasjoner til kommunen og fylket Sørge for en levedyktig og aktiv StudiebyEN- forening Bruke Trondheim Studentråd aktivt Følge opp tett dialog med studentene om lobbying Tett samarbeid med utd.inst om å fronte saker ”Hele” miljøet må enes om sakene og dra i samme retning

10 2. Rektorer i KS og SiT i LMU: viktig! Tenke sammenhenger mellom SiTs strategier og utdanningsinstitusjonenes strategier. VT/AUs sakspapirer blir tilgjengelige for samarbeidspartnerne Stole på at vi kjemper for det samme Involvere hverandre i prosessene VT – STi/SP osv Campus Trondheim Årlig møte for å diskutere (dekannivå) velferdsstrategi, rekruttering o.l Bedre dialog om internasjonale studenter og avklaringer om ansvar på et overordnet nivå Bedre forankring i egne organisasjoner (nedover) av ting vi er enige om på overordnet nivå Styrene på utd.inst må ansvarliggjøres/aktiviseres i forhold til overordnet velferdsstrategi i Trondheim

11 3. Bruk av de tilfeldige studentene i kreative prosesser Flott med engasjementet omkring prinsessepengene – hvordan skape dette engasjementet? Friste den jevne student til å være med å mene om bruk av semesteravgiften Største trussel mot engasjementet: byråkratiet rundt SiTs aften (jmf italiensk aften; denne gang for videreutvikling av SiT) Utfordring: må være et reellt handlingsrom og reell innflytelse før tilbudet om å engasjere seg… Mulig å skape flere positive møter mellom ansatte i SiT og studenter? Utnytte dialogen med de vi sponser gjennom sponsorprogrammet Kulturfest for alle! Viser mangfoldet av hva sponsorprogrammet gir! ”Konflikter selger” – synliggjøre skillelinjer og prioriteringsmuligheter Flere studenter i deltidsjobber OBS: husk diskusjonen om valg og måldok. fra forrige gruppearbeid

12 3. Viktig også med den uformelle dialogen mellom VT/AU og ledelsen (for å fange opp signaler fra studentene) Samarbeidet har vært utmerket Viktig å skille den formelle og uformelle dialogen Brukerutvalg Engasjere flere studenter ved å engasjere brukerne, involvere brukerne Bruke frivillighetskulturen på flere områder Prioritere godt samarbeid med Samfundet og NTNUI SiTkort som ”eierbevis” for studentene, det lønner seg å ha SiT-kortet, rabatter, forsikring, datatilgang og lignende Brukerundersøkelser som aktivitet

13 4. ”det som får hverdagen til å gli” ”det som skaper økt trivsel” I hvilken grad skal vi være der for alle, og i hvilken grad for de som virkelig har behov? UKA, ISFiT og studentkulturen: er dette velferd? Rett at vi har løfta lista om hva velferd er ift for 20 år siden Trenger vi å følge trender i det vi tilbyr av velferdstjenester – kjøttkaker hver dag? Bruke mer krefter i Bolig på dem som ikke bor hos oss? De tilbud vi har i dag SiT-kort; rabatt til tannlege, buss, kino, SiT Kafeer oa Flere boliger – internasjonale studenter Korte ned køer i kafeene Opprettholde kvalitet Flinkere til å følge med behovsutviklingen og trendene Må i alle fall sørge for at grunnleggende behov dekkes (Maslow) Vi må snakke sammen!


Laste ned ppt "Oppsummering fra temamøte mellom AU/VT og Konsernstyret 17. august 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google