Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMPORAL GIS, 16. – 17. oktober 2001 2 problemstillinger: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q): Digitalt markslagskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMPORAL GIS, 16. – 17. oktober 2001 2 problemstillinger: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q): Digitalt markslagskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMPORAL GIS, 16. – 17. oktober 2001 2 problemstillinger: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q): Digitalt markslagskart (DMK):

2 Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). 3Q skal gi oversikt over tilstand og endring over tid basert på utvalgskartlegging. 1475 flater på 1 km 2 fordelt over hele Norge kartlegges hvert 5. år. Den første 1/5-del av flatene blei registrert i 1998.

3 Det registreres areal-, linje- og punkt-objekter fra flybilder ihht klassifikasjonssytem og tolkningsinstruks. … 3Q … : Det beregnes indikatorer for : Arealstruktur, Biologisk mangfold, Kulturmiljøer, Tilgjengelighet.

4 Hovedhensikten med registreringene i 3Q er å beskrive endringer over tid. Tidsdimensjonen er ivaretatt i datastrukturen (daterte snapshots), og vi veit på sekundet når hvert flybilde er tatt. En rekke velprøvde teknikker for dataforvaltning er tatt i bruk. … 3Q … :

5 De romlige dimensjonene er heller ikke så krevende: Kartet regnes om til et sett indikatorverdier som danner tidsserier og bearbeides statistisk. Utfordringene når det gjelder tid ligger kanskje på analyse og presentasjon: Kartografisk framstilling av ulike trender i forskjellige regioner. Skille ut reelle endringer fra andre (tilfeldige) endringer. Påvise årsakssammenhenger basert på andre datasett med mindre sikker tidfesting. … 3Q … :

6 En rekke usikkerhetsfaktorer må imidlertid håndteres: Vi kan ikke bestemme akkurat hvilken dato fotografering skal gjøres (vær). Det blir sesongvariasjoner mellom bildene. Det blir 5+-2 år mellom hver fotografering. Tolkningsinstruksen og klassifikasjonssystemet revideres. Tolkernes ferdigheter og oppfatninger endres. Tilfeldige og grove tolkingsfeil. Tilfeldige og grove geometriske feil. … 3Q … :

7 I år 2003 påbegynnes registreringer for det andre 5-årige omdrev. Helt konkret må vi før den tid finne en effektiv metode for å registrere endringene og en optimal lagringsstruktur. - Skal alle kart-objekter lagres i samme temporale sømløse database, eller skal det være et ”tidløst” datalag per år eller omløp? - Skal vi lagre bare endringene? a) Lagre: Tilstand t 0, t 1, t 2,.. b) Lagre: Tilstand t 0, endring  t 0 t 1, endring  t 1 t 2,.. c) Lagre: Tilstand t 0, endring  t 0 t 1, endring  t 0 t 2,.. - Skal data for nye år registreres helt på nytt (”blindt”) eller skal det gjøres en ajourføring basert på forrige årgang? - Hvordan skal vi tilpasse eldre data til revidert klassifikasjonssystem? - Skal vi (og evt. hvordan) rette grove feil som vi oppdager i forrige årgang? … 3Q:

8 Digitalt markslagskart (DMK): En del av Felles Kartbase (FKB). Etableres ved digitalisering av Markslag fra Økonomisk Kartverk (ØK) tilpassing til andre tema (veger, vann, eiendom, bebyggelse) ajourføring fra flybilder

9 … DMK …: Alle disse informasjonskildene representerer virkeligheten på ulike tider -- hver og en kan inneholde informasjon fra flere tider -- innafor et mindre geografisk område. Eksempel for etablering av DMK for en kommune i 2001: Markslaget i ØK basert på feltarbeid i 1974 og 1975 basert på flybilder fra 1973 – ajourført fotogrammetrisk (hist og her) i 1987. Flybilder for sentrale deler av kommunen fra 1999 brukt til ajourføring av jordbruksareal og bebygde arealer (ikke skogarealer). Tilpassing til (bl.a.) Veger (FKB) fotogrammetrisk konstruert fra flybilder tatt 1999 og Vbase fra flybilder tatt 1995. Vann digitalisert fra ØK DEK opprinnelig digitalisert fra ØK, oppdatert med målebrev og et kontinuerlig ajourhold, med varierende intensitet i ulike områder. DMK i nabokommunene etablert i 1996 og 1998 (--> rekursjon).

10 Noen påstander: Hele landet kan ikke kartlegges på samme dag. Et kartleggingsprosjekt må ha ei avgrensing. Det er bra at overganger er lett synlige. … DMK …:

11 Målsetting for etablering og vedlikehold av DMK er å tilby mest mulig oppdatert ressurskart for aktuelle forvaltnings- og planleggingsoppgaver. Historikk støttes med enkle teknikker (eksempel på backup-logg): … DMK …:

12 SOSI-fil (vegsituasjon) med enkelte datoer: Informasjon om hvilke tider dataene beskriver er nødvendig, men dessverre ofte ufullstendig og upresis. … DMK …:

13 Noen spørsmål: Må tidsangivelser settes på objektnivå for å være korrekte og håndterbare? Har vi teknikker for tidsangivelse som er gode nok til å ta vare på den tidsinformasjonen som er tilgjengelig ved (kontinuerlig) ajourhold? Skal tidsangivelser behandles som kvalitetsinformasjon, metadata, objektattributter, eller er det enklere at tid er den 4. dimensjon? … DMK:


Laste ned ppt "TEMPORAL GIS, 16. – 17. oktober 2001 2 problemstillinger: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q): Digitalt markslagskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google