Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE PRESENTASJON AV UTKAST PÅ DISTRIKTRÅDSMØTE 3. FEBRUAR 2011 AG Leif Agnar Ellevset

2 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310
Innhold Forord av Distriktsguvernør 1. Litt om Rotary 1.1 Rotary International 1.2 Distriktet 1.3 Regionen 1.4 Klubben 1.5 Norsk Rotary Forum 1.6 Rotarys betydning for andre organisasjoner 2. Strategiplan for Rotary Internat. 3. Strategier og aktiviteter for distriktet, regioner og klubber Innledning Satsningsområder og mål Strategier og aktiviteter 3.3.1 Mangfold 3.3.2 Medlemsutvikling 3.3.3 Samfunnskontakt 3.3.4 Humanitære prosjekter 4. Oppfølging og evaluering 5. Vedlegg STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

3 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
Viktige presiseringer Den vedtatte planen tar sitt utgangspunkt både i distriktet, klubbene og medlemmene. Vi tror der- for at den vil bli et godt felles verktøy. Vi må huske på at det er første gangen at vi lager en slik plan, og at de kommende utgaver - gjennom årlige rulleringer - vil bli ytter-ligere forbedret. Som distriktsguvernør vil jeg understreke viktigheten av å satse på klubbenes indre liv. Et godt indre liv er faktisk den viktigste platt- formen vi kan bygge våre aktiviteter på. Distriktet vil arbeide for at RI programfester at organisasjonen vil inkludere kravet om en bærekraftig samfunnsutvikling i sine kommende programmer Distriktsguvernør Harald Bjørgo STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

4 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
4 1.2 Distriktet Distriktet vil arbeide for at vi skal få sterkere og mer synlige Rotaryklubber som samler seg om Rotary’s humanitære prosjekter. Distriktet vil videre øke sitt arbeid for å synliggjøre hva Rotary står for og har oppnådd både lokalt og internasjonalt. Rotary’s historie er viktig. Nye medlemmer skal oppleve klubbene våre som gode og attraktive Rotaryklubber. 1.3 Regionen Distriktet har valgt å sette et sterkere fokus på arbeidet i regionene Det er tatt initiativ til et tettere organisatorisk og faglig samarbeid mellom klubbene og AG-ene. Vi håper at dette på sikt føre til en bedre og mer effektiv utførelse av de rutinemessige arbeidsoppgaver og dermed frigjøre mer tid til ivaretakelse av Rotary’s kjerneverdier. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

5 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
5 1.4 Klubben 1.4 Klubben De fleste av klubbene har innført klubbens lederskapsplan (KLP). Rotary’s fem tjenestegrener kan på en enkel måte kan tilpasses den nye komitéstrukturen som forlengst er innført i distriktet. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

6 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
6 2. Strategiplan for Rotary International Rotary International (RI) kom høsten 2010 med en ny strategiplan som har fått navnet Rotary International Strategic Plan. Det er denne planen som gir en del av overordnede føringer vårt nye plandokument. RI’s plan er et kortfattet dokument som inneholder visjon, motto og grunnverdier for Rotary’s verdensomspennende virksomhet. Les mer på STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

7 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
7 Distriktet 3.2 Satsningsområder og målsettinger Distriktet har i Håndbok og matrikkel uttalt følgende om satsningsområder og målsettinger: ”Distriktet ønsker å fokusere på de tiltak og satsningsområder som virkelig utgjør en endring for hvordan Rotary opptrer og oppfattes innen distriktet og det området distriktet dekker i Norge. Distriktsledelsen ønsker å gjøre tidligere RI-president Ray Klinginsmiths ord til sine: ”The best is yet to come”. Rotary skal oppfattes som å være en organisasjon med klubber der det er engasjerte og samfunnsbevisste medlemmer rekruttert ut fra sin yrkesbakgrunn og personlige egenskaper. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

8 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
8 Distriktets organisasjon STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

9 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
9 Kunnskapssirkelen Distriktets kunnskapssirkel inneholder viktige redskaper for å øke kunnskapen om Rotary og organisasjonens virksomhet. Økt kunnskap om Rotary er vårt viktigste verktøy for ett bedre, større og dristigere Rotary. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

10 ROTARY’S KUNNSKAPSSIRKEL
10 Distrikt 2310 ROTARY’S KUNNSKAPSSIRKEL Klubbsamarbeid I klubben Personlig Rotaryhuset Rotaryhuset er et pedagogisk verktøy for å øke kunnskapen om Rotary med spesiell vekt på hvordan klubben er organisert og forventes å fungere. Rotaryhuset som ble presentert i 2009, inneholder også noen enkle og praktiske forslag til hvordan klubbens indre liv kan evalueres. Rotaryskolen Rotaryskolen ble introdusert høsten 2010 i region 4 for å gi nye medlemmer en raskere og mer utfyllende informasjon om Rotary. Hensikten med Rotaryskolen er gjennom økt kunnskapstilførsel å bringe nye medlemmer raskere inn i sentrale funksjoner i klubben. Informasjon om Rotarystiftelsen (TRF) og arbeid med lokale og internasjonale prosjekter er en viktig del av opplegget. The Rotary School Rotary eschool Arbeidet med utviklingen av Rotary eschool startet høsten 2010, vil bli et individuelt pedagogisk opplegg der det enkelte medlem på nettet selv kan lese om klubber, distrikt, Rotary International (RI), lover, etiske regler og aktiviteter. Rotary eschool utgjør sammen med Rotaryhuset og Rotaryskolen distriktets kunnskapssirkel . The Rotary eschool

11 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
11 Strategier og aktiviteter Generelt for distriktet Distriktet er en viktig administrativ serviceenhet for driften av og deltakelse i ulike fellesaktiviteter i distriktets klubber i forhold til RI, Rotary Foundation, RYLA, Handicamp, Polio-Plus etc. Distriktet ønsker i tiden som kommer i sterkere grad å kunne tilby klubbene mer profesjonell bistand innen områdene mangfold, medlemsutvikling, samfunnskontakt og humanitære prosjekter. Distriktet ønsker videre å bidra til økt samarbeid både mellom klubber som tilhører samme region og klubber som tilhører forskjellige regioner. Det er ellers ønskelig med økt samarbeid med andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

12 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
12 Generelt for distriktet (forts.) Distriktet vil sette økt fokus på sine ungdomsaktiviteter. Ungdomstjeneste er i 2010 blitt den femte tjenestegren som vil bli sterkere integrert i Rotary’s øvrige aktiviteter. Distriktets hjemmeside spiller en viktig funksjon når det gjelder å yte klubbene aktuell og umiddelbar bistand innenfor enkelte fagområder. Denne bistand vil bli forsterket i tiden som kommer. Klubbenes hjemmesider innehar en viktig funksjon for å dekke medlemmenes informasjonsbehov. Distriktet ønsker å gi kurstilbud til de som er ansvarlige for klubbenes hjemme-sider slik at disse blir mest mulig funksjonelle og attraktive. Dette skal til sammen gjøre Rotary mer synlig i samfunnet. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

13 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
13 3.3.1 Mangfold Begrep/forståelse Rotary er en serviceorganisasjon for menn og kvinner med for-skjellig yrkesmessig bakgrunn – uavhengig av etnisk tilhørighet – som ønsker å gjøre en samfunnsgagnlig innsats for å utvikle mangfoldet videre. Mangfold omfatter ulike nasjonaliteter, yrker, kjønn, alder, kulturer og aktiviteter i klubbprogrammene som til sammen skal være en speiling av samfunnet. Strategier Det er viktig å opprettholde og utvikle mangfoldet med utgangs-punkt i Rotary’s yrkesmessige bakgrunn. Mangfold bør være et bærende prinsipp i klubbutviklingen. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

14 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
14 Mangfold (forts.) Aktiviteter - Distrikt Det er viktig at distriktet på en god og effektiv måte minner klubbene om viktigheten av at klubbene tar en grundig gjennom- gang av sitt mangfold. Siden det er viktig at dette skjer på en mest mulig strukturert og ensartet måte i klubbene, bør distriktet i samråd med klubbene utvikle enkle arbeidsverktøy som sikrer forutsigbare og resultatorienterte prosesser. Temaet bør jevnlig tas opp på ulike distriktssamlinger og dette bør skje i tett samarbeid med assisterende guvernører. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
15 Mangfold (forts.) - Region AG-er kan ved sine besøk minne klubbene om viktigheten av å ta temaet opp til jevnlig diskusjon og kan i tillegg bistå klubbene direkte dersom det er ønskelig fra klubbenes side. -Klubb Presidenten bør sørge for at temaet blir tatt opp årlig til diskusjon. Det kan f. eks. skje ved at den aktuelle komité presenterer sine synspunkter på saken før den blir drøftet på et vanlig klubbmøte. Det er viktig at styret har tilrettelagt for klare ansvarsforhold for videre oppfølging. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

16 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
16 3.3.2 Medlemsutvikling Begrep/forståelse Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på klubbmedlemmer og samtidig legge til rette for at nye medlemmer kan opptas i klubben. Medlemsutvikling omfatter også å tilføre ulike former for kunn-skap og erfaring til medlemmene samtidig som medlemmenes kunnskap og erfaringer i størst mulig grad kommer klubben og dens medlemmer til gode. Strategier Et trivelig klubbmiljø preget av godt vennskap, hyggelige omgangsformer, forutsigbarhet på hendelser og som fremstår på en ryddig og strukturert måte, er en viktig forutsetning for at STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

17 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
17 Medlemsutvkling (forts.) medlemmene trives og at nye medlemmer får lyst til å komme til klubben. Mangfold er også nært knyttet til en positiv medlemsutvikling og er en av flere trivselsfaktorer i et trivelig klubbmiljø. Aktiviteter - Distrikt Distriktet vil fortsette sitt arbeid med å øke medlemmenes kunnskap om Rotary, og vil derfor legge til rette for at Rotary-skolen kan bli avviklet regionvis eller i samarbeid mellom regioner. Distriktet fortsetter sitt arbeid med utvikling av Rotary’s eskole som vil bli lansert i løpet av 2011. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

18 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
18 Medlemsutvikling (forts.) Distriktet vil fortsette sitt fokus på klubbenes indre liv på sine ulike arrangementer og vil legge til rette for at flest mulig medlemmer får kjennskap til Rotaryhuset som anses som et viktig pedagogisk og praktisk hjelpemiddel i denne forbindelse. Distriktet vil i denne forbindelse legge til rette for økt kunnskap om Rotary’s historie. - Region Assisterende guvernører tar dette opp med klubbene i region-møter eller direkte med den enkelte klubb. Dette tilpasses klubbenes ønsker eller uttrykte behov. - Klubb Presidenten bør ta temaet opp til jevnlig diskusjon og sørge for at STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

19 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
19 3.3.3 Samfunnskontakt Begrep/forståelse Begrepet samfunnskontakt innebærer den kontakt og kommunika-sjon som Rotary har med samfunnet utenfor klubben og på hvilken måte samfunnet oppfatter Rotary. Måten som samfunnet oppfatter Rotary på, benevnes ofte som omdømme. Omdømme formes primært av det klubbens selv utfører av aktiviteter, klubbens indre liv, medlemmenes syn på egen klubbdrift og hvordan dette oppfattes i klubbens nærområder. Omdømme formes også av den omtale som klubbens aktiviteter får i lokale media eller andre spesielt Rotaryrelaterte media. klubbens medlemmer får mulighet til å komme med sine synspunkt- er på klubbmiljøet. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

20 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
20 Samfunnskontakt (forts.) Strategier Det er viktig at Rotary er bevisst på at det er det de selv gjør og ikke sier de skal gjøre, som danner det viktigste grunnlaget for Rotary’s omdømme. Det er videre viktig at Rotary’s kontakt med samfunnet – samfunnskontakt - utføres på en mest mulig profesjonell måte. Dette innebærer nødvendig kunnskap om hvordan samfunns- kontakt i praksis fungerer, bl.a. hvordan vi kan få til et best mulig samarbeid med lokale media, utforming av nettsider, måneds-brev, nyhetsbrev m.fl. Distriktet vil i denne forbindelse også satse på sosiale media. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

21 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
21 Aktiviteter - Distrikt Distriktet vil tilby klubbene profesjonell mediebistand ved at temaet settes på dagsorden i aktuelle distriktsarrangement og at det arrangeres egne kurs i mediesamarbeid. Distriktet vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan sosiale media best kan tas i bruk. Distriktet vil etter behov arrangere brukerkurs. - Region Assisterende guvernører vil bistå distriktet i formidling av de ulike arrangementer / kurs og sørge for at de klubber som ønsker å delta får mulighet til det. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

22 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
22 - Klubb Klubben må selv analysere sin egen samfunnskontakt og finne ut hva de vil satse på av ulike tiltak dersom de ikke er tilfreds med sitt omdømme. AGer og distriktet er selvfølgelig tilgjenge-lige som samtalepartnere på dette. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

23 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
3.3.4 Humanitære prosjekter Begrep/forståelse Rotarys motto - Service Above Self – å gagne andre – realiseres gjennom aktiv deltakelse i humanitær innsats lokalt og interna-sjonalt. Lokalt gjennomføres prosjekter ved at klubber finner gode lokale formål som støttes økonomisk og/eller ved å bidra med kompetanse og praktisk innsats. Internasjonalt kanaliseres rotarianeres innsats gjennom The Rotary Foundation (TRF), ved å bidra økonomisk og ved selv gjennom TRF og gjennomføre prosjekter. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

24 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
24 Strategier Humanitær innsats og arbeidet for internasjonal forståelse vil fortsatt være bærebjelken i Rotary som en verdensomspennende organisasjon. Det er et mål for distriktet at klubber gjennomfører lokale prosjekter og etter evne bidrar til det internasjonale arbeidet gjennom bidrag til TRF, med fra 2012 prioritet til End Polio Now. Distriktet ønsker at alle klubber skal sette av et årlig økonomisk bidrag til TRF . Dette er for øvrig en av betingelsene for å få tildelt Matching Grant-midler. Distriktet vil oppmun-tre og gi støtte til klubber som vurderer Matching Grant prosjekter. Det er meget viktig at klubbene har inngående kjennskap til RI’s administrtative rutiner. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

25 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
25 Aktiviteter Distriktet Distriktet vil gjennom sine komiteer sette fokus på lokale prosjekter og samtidig å stimulere klubbene til å bidra økonomisk til internasjonale prosjekter som ”The Annual Program Fund” og til ”End Polio Now fondet.” Distriktet vil samtidig oppmuntre og støtte klubber som ønsker å gjennomføre ”Matching Grant” prosjekter. TRF komiteen vil gjennomføre årlige regionvise seminarer hvor det fram mot 2013 vil være fokus på gjennomføringen av ”The Future Vision Plan”. Distriktet vil videre oppfordre klubbene til å satse på Shelterbox som et effektivt og viktig virkemiddel i katastrofeområder. Distriktet vil aktivt informere om de gjeldende TRF-temaer og varsle klubbene når nye temaer blir satt på dagsordenen. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

26 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
26 Region Assisterende guvernører vil i forbindelse med TRF-arbeidet, stimulere til utveksling av ideer og stimulere til samarbeid mellom klubber i gjennomføring av prosjekter. AGene vil være en viktig samarbeidsparter for distriktets TRF-komité. Klubb Klubben bør regelmessig vurdere sine muligheter for å delta i humanitære prosjekter. Det er en målsetting at hver klubb har minst ett lokalt prosjekt. I tillegg bør klubben vurdere sin mulighet for å opprettholde eventuelt øke sine bidrag til TRF og spørsmålet om å gå inn i et Matching Grant prosjekt. Klubben bør benytte seg av de muligheter som ligger i å søke om støtte fra Tiltaksfondet, ”District Simplified Grant”(DSG) og ”District Designated Fund”(DDF). STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

27 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
27 Klubben skal være seg bevist hvilken betydning/verdi denne del av klubbens aktivitet har for å fremme omdømme, rekruttere og holde på medlemmer. Et par eksempler fra siste ukes Budstikka. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

28 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
28 3.4 Oppfølging Dette dokumentet vil bli gjenstand for årlig oppfølging /rullering slik at det til en hver tid er mest mulig oppdatert og a jour. Dette er distriktsguvernørens ansvar. 3.5 Evaluering Distriktet vil foretar årlige evalueringer av selve prosessen og kvaliteten på det utførte arbeid. Dette er distriktsguvernørens ansvar. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

29 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
29 Hva har vi lært? Dette har vært en meget lærerik prosess for distrikt, regionene og klubbene. Uansett hva man måtte mene om resultatet, så har det vært en meget lærerik prosess som vi vil høste rikelig av i tiden som kommer. Det er viktig for å opprettholde et dynamisk Rotary, og at vi fortsetter med slike prosesser. Den dagen slike prosesser ikke pågår, er det lett å stivne! STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

30 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
30 Videre prosess Vi begynte med Per Olav STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

31 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
Videre prosess Vi begynte med Per Olav Vi fortsatte med Harald STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

32 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
32 Videre prosess Vi begynte med Per Olav Vi fortsatte med Harald Vi fortsetter med Jon Henrik STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

33 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
33 Videre prosess Vi begynte med Per Olav Vi fortsatte med Harald Vi fortsetter med Jon Henrik Vi fortsetter med Arild Etc…. STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

34 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
34 Videre prosess Vi begynte med Per Olav Vi fortsatte med Harald Vi fortsetter med Jon Henrik Vi fortsetter med Arild Etc…. Det blir nå viktig å få gjennomført flest mulig av tiltakene i planen. Bør vi i tillegg til distriktets egne møtefora også satse på regionale møteaktiviteter i denne forbindelse? Det er viktig å holde oppe det gode ”trykket” vi har skapt! STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN

35 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
34 Rotaryhjulet skal rulle enda fortere ! STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN


Laste ned ppt "STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google