Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj. Dag Inge F/Per H. Samfunns tj. Willy T/Roar T. Yrkestj. Fritz H/Tore F. Administrasjons komite Styret Program komite Anders R.E. (L) Dag Inge F./Per H. Willy T. Fritz H./Tore F. Roar T. Kamerat og Festkomite Poul H.A. (L) Doru D. Kjell N. Mona I. Per S. Kommunikasjon PR, Web og Informasjonskomite Anders R.E. (L) Rolf S. Kjell B.N. Per H. Jarl I Medlemskapskomite Atle M. (L) Rolf L. Dag E. Tore F. Serviceprosjektkomite Vidar L (L) Per S. Mona I Per H. TRF Komite Hans Kr. (L) Jan Erik L. Kalenderkomite Svein T. (L) Ole Jacob L. Tom S. Østensjøvannets dugnadskomite Wlly T. (L) Vidar L. Permisjoner Hans Jacob (Canada) Bjørn A. ???? Æresmedlemmer Kjell S.

2 Presidentens møte 26.08.2009 Alter EGO, hvem er jeg ?? Mål og Planer for året, input til guvernør Organisasjon 2009/10 Utfyllende kommentarer med spesifikasjoner av aktiviteter og mål for tjenester og komiteer Presidenten tanker, motto, aktiviteter og synspunkter Spørsmål Oppsummering og avslutning

3 Alter EGO 1940, Oslo/Blaker, Huseby gård, far var møbelsnekker fra Skansen Hellerud toppen 1947, bygget hus 1963-65 Gift m/Kari, barn Line 1965, Hanne 1968 født i oktober mnd, begge gift, 4 barnebarn 17-11-år, bor i nærheten Gymnas fra Teisen skole 1958, flyver……… !!!! Data fra Hullkort til PC IBM 32 år, disponent / Securitas 14 år, IT sjef System, marketing support og prosjektorientert Håndball Oppsal (keeper), omfattende klubbarbeide Jakt, reise, hytteliv, tur og natur, ’’Østmarka-fan’’ Nord Østerdal m/gård og hytte Rotary fra 1984, president 98/99, øvrige verv Fremtiden/Visjoner ??? (Fremtiden er ikke som den engang var !!!) Alder digital, mental og fysisk, hvordan er ’’genene*

4 Organisasjon for 2009/10 Overordnede mål og planer –Fokusere på klubbens indre liv, øke fremmøte % og klubbens vitalisering Komite og tjenestegrens aktivitet gjennom møter Prosjekter iht. lokalt og internasjonalt miljø samt innenfor alle tjenestegrener Vektlegge positive bidrag til klubbens miljø gjennom internt vennskap, Rotaryinformasjon og og felles aktiviteter Gode program i klubbmøter –Fremme Rotarys omdømme spesielt lokalt –Samarbeid med andre klubber i regionen –Medlemsfokus, ta vare på egne, rekruttere nye –Bidrag til TRF og Polio Plus Medlemskap i Rotary forplikter og gir tilbake ’gode følelser’

5 Organisasjon for 2009/10 Kort oppsummering av komiteenes mål or arbeidsaktivitet: Styret –Forestå klubbens ledelse iht. vedtektene og tilpasse disse til aktuell organisasjon, klubbtjeneste og struktur. –Avholde styremøter iht. behov, ca hver 6 uke –Kontakt med Distrikt, guvernør og andre klubber i Regionen. –Oppfordre til kontinuitet ved utarbeidelse av mål og komiteplaner for året og inntil 3 år. –Utvikle ledere for fremtidige oppgaver innen Rotary

6 Organisasjon for 2009/10 Programkomite –Utarbeide plan og fordeling av innhold i klubbmøter iht. vedtektenes anbefaling, samt styrets / presidentens retningslinjer og prioriteringer. –Info til hjemme side –Søke å utnytte program fra andre klubber i regionen. –Ha alltid reserveprogram fra egne eller øvrige kilder –Fordel 3 min og referat/ukebrev Målsetting: –Øke stabilitet i programutvalget for klubbmøtene. –Utarbeide programinnholdet ved jevnlige møter i komiteen med minst 1 møte for hver programperiode (tertial)

7 Organisasjon for 2009/10 Kamerat og Festkomite –Tilrettelegge for klubbmøter mht. klargjøring av møtelokale og fastlagt servering. –Arrangere spesielle møter som Guvernør-besøk, rakfiskaften, teaterbesøk og øvrige arrangementer som styret tildeler. Målsetting: –Heve kvalitet og stabilitet vedr. klubbmøtenes ramme og gjennomføring. Mål er økt fremmøte % –Sikre oppmøte av de oppsatte ansvarlige medlemmer –Booking/avbooking av møtedager på Oppsal Samfunnshus –Bedre oppfølging av Styret v/visepresident –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov, minst 1 for hvert program-tertial

8 Organisasjon for 2009/10 Kommunikasjon, PR, Web og informasjonskomite –Ansvar for oppdatert hjemmeside –Søke mulighet for presse/media omtale ved aktuelle aktiviteter som synes å ha betydning for Rotarys omdømme. –Intern informasjon om Rotary i egen klubb Målsetting: –Øke intern kunnskap om Rotary –Forbedre Rotarys omdømme i lokalmiljøet og generelt. –Bruke informasjon som underlag for nyrekruttering av medlemmer til klubben, vurdere behov for opplæringsprogram –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov minst 2-3 i løpet av året.

9 Organisasjon for 2009/10 Medlemskapskomite –Ta vare på nye medlemmer ved kontinuerlig egen og fadderoppfølging –Rekruttere nye medlemmer for foryngelse og fornyelse av klubben –Følge opp medlemmer som ikke har et ’’normalt’’ forhold til klubben som for eksempel fravær, evt. manglende aktivitet på andre måter. Målsetting: –Beholde nye medlemmer –Øke antall med 2 stk netto i løpet av året –Gjennomføre et informasjonsmøte/rekrutteringsmøte i samarbeid med styret høsten 2009 –Arbeide gjennom komitemøter iht. behov, minst 3-4 i løpet av året –Forsøke å etablere kontinuitet ved utarbeidelse av inntil 3 års planer.

10 Organisasjon for 2009/10 Serviceprosjektkomite –Arbeide for å identifisere/tilrettelegge for nye prosjekter for klubben lokalt og/eller internasjonalt. –Søke evt. samarbeid med andre klubber, helst innen regionen –Aktuelle pågående prosjekter er Kalender og Østensjøvannets dugnadsinnsatser som foreståes av egne underkomiteer som gjennomfører de vanlig aktiviteter Målsetting: –Gjennomføre/delta i minst 1 nytt prosjekt lokalt og/eller internasjonalt. –Bruke klubbens ressurser herunder økonomiske men også egne medlemmers innsats og ressurser. Om nødvendig foreslå/opprette nye underkomiteer. –Rapportere via Kommunikasjonskomiteen og styret om aktuelle aktiviteter til Distrikt og evt. lokale media. –Arbeide gjennom møter i komiteen iht. behov, minst 2-3 møter i løpet av året. 1 eller flere av møtene bør gjennomføres enkeltvis/samlet med de 3 tjenestegrener. –Samarbeide med TRF komiteen om aktiviteter som kan involvere TRF –Søke å etablere kontinuitet ved utarbeidelse av flerårige planer med inntil 3 år og med knytting til alle de 3 utadrettede tjenestegrener

11 Organisasjon for 2009/10 TRF komiteen –Søke nødvendig kunnskap/informasjon om TRF og relaterte områder og videreføre dette innad i klubben –Bistå hvis søknader eller kontakt med TRF/Distriktets TRF er aktuelt –Informere og rekruttere til TRF avtalegiro Målsetting: –Forbedre kunnskapen om TRF i klubben. –Oppnå 20 % av klubbens medlemmer i TRF Avtalegiro –Oppnå mål om kr 250 pr medlem til TRF og kr 100 til Polio Plus.

12 Organisasjon for 2009/10 Tjenestegrener Rotarys grunnleggende rammeverk består av de 4 tjenester: –Klubbtjenesten ivaretaes av Styret v/visepresidenten og opprettede komiteer, Program og Kamerat og Fest –De øvrige tjenester internasjonal/yrke/samfunn ivaretaes av oppnevnte kontakter m/assistenter (nye medlemmer). Det er ønskelig at de nye medlemmene tilføres kunnskap om virksomhetsområder og aktiviteter innen respektive tjenester. Kan gjøres gjennom deltagelse i møter, henvisning til tilgjengelig informasjon, tildeling av oppgaver eller lignende. Ansvarlig for tjenesten m/assistenter bør delta i/arrangere minst 1 møte pr år sammen med andre komiteer som Serviceprosjekt og/eller Kommunikasjon, PR/Informasjon.

13 Organisasjon for 2009/10 Tjenestegrener Rotarys grunnleggende rammeverk består av de 4 tjenester: Prioriterte programområder: –IT: Afrika - politikk, natur, historie, visjoner –YT: Nye / gamle yrker, bedriftsbesøk, etikk –ST: Lokal kultur, historie, visjoner –KT: Klubbintern trivsel og møtekvalitet, Rotaryinfo og opplæring

14 Organisasjon for 2009/10 Sluttkommentarer til styredeltagere 04.05 Som angitt på styremøte imøteser jeg gjerne kommentarer og synspunkter på materialet. Forslag om endringer/forbedringer kan sendes til meg på mail og helst innen neste styremøte. –Hans Kr.

15 Motto Presidentens motto: –Positive tanker – Positive aktiviteter – Positive verdier = Rotaryverdier

16 Aktiviteter/Oppsummering Ha en humørfylt profil Være oppfølgende og delaktig på en positiv, men krevende måte Påskjønne gode forslag/aktiviteter eller andre bidrag Bruke, men ikke overforbruke nett/digitale hjelpemidler Øke innslag for ektefeller/partnere Oppmuntre til besøk i andre klubber, spesielt innen regionen Øke bruk av egne/interne ressurser i program Fokusere mot yngre, kvinnelige og fremmedkulturelle medlemmer Beholde/styrke den sosiale del av klubbarbeidet Vurdere gjenopptagelse av vennskapsforholdet til Vatne/Tennfjord Vurdere deltagelse i GSE eller andre internasjonale ungdomsprogrammer Støtte TRF etter beste evne Men: Avpasse innsatser og aktiviteter etter vilje, evne og de ressursmessige rammer som klubben og klubbens medlemmer har

17 Avslutning Spørsmål og evt. kommentarer ???

18 18

19 RI-president John Kenny 19

20 RI-presidentens mål (1) :  Utrydde polio – vårt høyest prioriterte mål (EREY/25)  Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme.  Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. 20

21 Avslutning Da ønsker jeg alle et positivt og gjensidig hyggelig år i Østensjø Rotaryklubb


Laste ned ppt "Organisasjon for 2009/10 Styret President Hans Kr. H. Innk. President Per S. Sekretær Ole G. Kasserer Jan Erik L. Past President Vidar L. Internasj. Tj."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google