Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole
Resultater for 2005 Rektor: Marit Gaupseth FAU leder: Svein Ove Karstensen Februar 2005 Sten-Tærud skole

2 Bakgrunnsinformasjon
Sten-Tærud skole har arbeidet med Olweus-programmet siden 2001. Årlig undersøkelse som gjennomføres av Skedsmo kommune (undervisningssektoren). Det benyttes spørreskjema og elevene er anonyme. Undersøkelsen omfatter klasse. Februar 2005 Sten-Tærud skole

3 Hvor mange besvarte spørreskjema?
Totalt ble 167 jenter og 179 gutter bedt om å svare. Det er 156 jenter og 163 gutter som har svart. Totalt (jenter + gutter) har 319 av 346 svart på spørreskjemaet – dvs. 92,2%. Februar 2005 Sten-Tærud skole

4 Hvordan defineres mobbing?
Dan Olweus definisjon er: "En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer". Februar 2005 Sten-Tærud skole

5 Hvordan har utviklingen vært?
- var vi ikke ferdige? 2001: 14,6% 2002: 13,5% 2003: 7,7% 2004: 4,75% 2005: 7,3% Februar 2005 Sten-Tærud skole

6 En positiv trend - men mer arbeid gjenstår
Kunne du tenke deg å være med på å mobbe en elev du ikke liker? Februar 2005 Sten-Tærud skole

7 Noen resultater… Mobbing er et alvorlig problem som berører en ”mindre gruppe” elever. Både de som mobber og blir mobbet. Mobbing utøves ofte av 1-3 elever. Hyppighet: 2-3 ganger i måneden til flere ganger i uken. Kjønn: Gutter mobber gutter – jenter mobber jenter. Klassetrinn: Mobbing foregår oftest mellom elver på samme klassetrinn. Hvor: På skoleveien, i gangen og i klasserommet (både i timen og utenom undervisning). Februar 2005 Sten-Tærud skole

8 De som blir mobbet… En stor andel av de som oppgir at de blir mobbet hevder at: dette har pågått lenge (6 måneder – flere år)! flertallet forteller om det – men ikke alle! De elevene som forteller noen at de blir mobbet gjør dette til: : Kontaktlæreren, en voksen hjemme, bror/søster eller en venn/vennine. Av de som forteller at de blir mobbet opplever: Ca 35% at de voksne hjemme IKKE tar kontakt med skolen Februar 2005 Sten-Tærud skole

9 De som mobber… De som mobber er ikke nødvendigvis klar over hvilken effekt det kan ha på den som blir mobbet. Av de som mobber oppgir 23% at klassestyrer ikke har snakket med dem om dette, mens 39% oppgir at ingen hjemme har snakket med dem om dette. De som mobber bør få spørsmål om hvorfor de mobber, siden mobbing ofte kan være uttrykk for problemer vedkommende har på andre arenaer/områder. Februar 2005 Sten-Tærud skole

10 Vi voksne… Må være flinke til å oppfordre ungene til å fortelle hvordan de har det. Vi må bry oss om andre enn våre egne unger, når vi hører eller ser forhold som gir grunn til bekymring. Ta kontakt med foreldrene Ta kontakt med skolen (rektor, undervisningsinspektør, Miljøverkstedet eller kontaktlærer). Grip inn hvis du blir vitne til at noen blir mobbet (uansett sted) – hvis ikke gir du et passivt samtykke!!! Februar 2005 Sten-Tærud skole

11 Faresignaler… Vær oppmerksom på barn som ikke har noen venner på skolen, eller kun en. Barn kan av mange årsaker gi uttrykk for at alt er i orden, selv om det ikke er tilfelle. Vær oppmerksom på om adferden/kroppsspråket stemmer med det barnet forteller deg. Februar 2005 Sten-Tærud skole

12 Noen avklarende spørsmål
- hvis noe har skjedd Hva har skjedd? Hvorfor? Hvordan startet det? Hvem gjorde hva? Når tid skjedde det? Har det skjedd tidligere? Har du snakket med noen på skolen om det? Februar 2005 Sten-Tærud skole

13 Noen forutsetninger… En god skole forutsetter:
Gode lærere som bryr seg. Gode foreldre som engasjerer seg. Åpenhet Konstruktiv dialog Februar 2005 Sten-Tærud skole

14 Oppsummering Trenden har snudd i feil retning, men det finnes lyspunkter. Mobbing foregår ofte mellom samme kjønn og på samme klassetrinn. En god del av de som opplever mobbing uttrykker at hjemmet ikke tar kontakt med skolen. En god del av de som mobber blir ikke konfrontert med dette hjemme. Antall elever gir uttrykk for at de er ”positive til å mobbe elever som de ikke liker” er synkende. Arbeidet mot mobbing blir aldri sluttført!!! Februar 2005 Sten-Tærud skole

15 Mobbing er et uønsket trekk ved skolemiljøet!
I fellesskap kan vi påvirke skolemiljøet! Elev Skole Hjem Februar 2005 Sten-Tærud skole

16 Hvordan vi kan redusere problemet…
Empati – hvordan ville du opplevd det hvis det hendte deg? Større åpenhet – snakk med andre voksne og barn. Raske og konkrete tiltak fra alle parter Diskutere elevenes bruk av mobiltelefon og Internet. Februar 2005 Sten-Tærud skole

17 Skolens tiltak: Skolenivå:
Følger handlingsplan mot mobbing i Plan for trygt skolemiljø Samarbeid hjem-skole, informasjon til foresatte i alle mobbesaker Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsatte Aktiv inspeksjon med sjekkpunkter Systematisk observasjon i friminutt av elever som går alene Koieturer Kantine på ungdomsskolen Felles aktivitetsdager for elevene Tydelige voksne Gangvakter Lærer møter i klasserommet min. 3 min. før timen starter

18 Skolens tiltak: Klassenivå: Fadderordning for 1. klassingene
Fadderordning for nye elever på skolen Klassemøter Mobbesirkelen praktiseres på alle trinn Involvere elevene i resultatene fra undersøkelsen Elevmedvirkning på tiltakssiden Hjem-skole samarbeid: temabaserte foreldremøter (nettvett, rus etc.) Vennskapsklasser

19 Skolens tiltak: Individnivå: Elevsamtaler inkl. tema mobbing/Olweus
Selvhevdelseskurs/grupper Individuell hjelp til elever gjennom Miljøverkstedet Tett oppfølging av elever som blir mobbet Oppfølging av elever som mobber (evt. i samarbeid m/PPA, BUP, forebyggende politi, Barnevernstjenesten etc.)

20 Miljøverkstedet: Gir individuell hjelp til elever med samhandlingsvansker, motivasjon for læring, sosial trening, tilrettelegge mestringsopplevelser, konfliktløsing. Hjelpe elever til økt bevissthet omkring egen handlinger og valg, gi hjelp og oppfølging til å velge andre strategier og kontaktformer. Ta initiativ og koordinere kontakten med andre instanser. Møte med foresatte.

21 Tydelige voksne: Vi gir trygghet og markerer grenser. Vi bryr oss.
Vi er synlige. Vi griper inn når det er nødvendig. Vi er tydelige voksne.


Laste ned ppt "Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google