Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle settes opp 2006200720082009 - 2010 23.04.07 Stortinget vedtar St.meld.nr.5 AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor AFP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle settes opp 2006200720082009 - 2010 23.04.07 Stortinget vedtar St.meld.nr.5 AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor AFP."— Utskrift av presentasjonen:

1 forsvarAFP.no En ny pensjonsfelle settes opp 2006200720082009 - 2010 23.04.07 Stortinget vedtar St.meld.nr.5 AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor AFP - utvalgetTariffoppgjøret 2008 Landsmøtet i Fellsforbundet 6.-11.okt

2 forsvarAFP.no Levealdersjusteringen er isolert sett anslått å redusere utgiftene til alderspensjon i 2050 med 15% Forslaget til endret regulering av inntektspensjon / tilleggs pensjon og garantipensjon / minstepensjon ble i St.meld. nr. 12 (2004–2005) isolert sett anslått å redusere utgiftene til alderspensjon med om lag 8% i 2050 sammenliknet med et system med lønnsregulering. Forslaget er anslått å bidra til at utgiftene i 2050 reduseres fra 224 mrd. kroner til 196 mrd. kroner målt i fast grunnbeløp for 2006.

3 forsvarAFP.no Alderspensjonens andel av BNP 2007 2050 Alderspensjonens andel av BNP er 6 % BNP forventes å øke med 100 % fram til 2050. Alderspensjonens andel med dagens ytelser 15 %. Regjeringa vil redusere denne til 12 %

4 forsvarAFP.no LANDSORGANISASJONEN I NORGE

5 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra 62 år men uten fortsatt pensjons- opptjening, straffer de som ikke klarer å jobbe etter 62 år med lav pensjon livet ut Forslaget vil ødelegge AFP og dagens uføretrygd.

6 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Livsvarig avkorting av pensjon: rente = - 22% Pensjon x 17 21 -

7 forsvarAFP.no Alleårsregel erstatter besteårsregel

8 forsvarAFP.no ”Hvor mange i full jobb til 67 år?” 67 årAFPUføre Aker Verdal 3% (3)30% (37)67 % (79) 117 pensjonister 1994 - 2005 Innherred Fagforening Fellesforbundet 4% (10 )29%(76)67%(179) 1500 yrkesaktive 90 klubber 1995-2006 Røra Fabrikker NNN 4% (1)18% (4*)78% (18*) *(1 AFP og 12 uføre på 50%) 1990 – 2006 Raufoss Jern & Metall Fellesforbundet 0,7% (2)58,9% (159) 40,3% (109) 1750 yrkesaktive 18 klubber 1994 - 2006

9 forsvarAFP.no Tidligpensjon med livsvarig avkorting, 62 år i 2010-2011 Alderspensjon 67 år- NAV-beregning Tidligpensjon 62 år, før AFP-tillegg Årlig livsvarig avkorting 1949 193156150662 42.494,- 1949 186461145439 41.021,- 1949* 203315157805 44.509,- 1949* 230351179674 50.677,- 1949* 205859160570 45.289,- 1948 201131156882 44.249,- 1948 194222151493 42.729,- 1948 183806143369 40.437,- forsvarAFP.no

10 Avgangsalder bestemmer pensjon resten av livet (lønn 300 000)

11 forsvarAFP.no Minstekrav for å gå av med tidligpensjon Må opparbeide en inntektspensjon tilsvarende folketrygdens minstepensjon: –For å gå av ved 62 år kreves gjennomsnittlig inntekt på 4,3 G (288 000) i 40 år Mange kvinner vil ikke ha rett til tidligpensjon Ny mistepensjonsfelle

12 forsvarAFP.no Levealderjustering er heving av pensjonsalder fra 67 til ca.70 år (2050) for å redusere framtidig pensjonsforpliktelse Iverksettes fra 2010 -4,1%-9,1%-13,6%-17,9% Reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger

13 forsvarAFP.no Forventa levealder for menn i ulike yrker (SSB 2004) Prester 81 år Univ.-og høgskolelærere80 år Rørleggere/bussjåfør75-76 år Kran-/heisførere73-74 år Sveisere73-74 år Truckkjørere72-73 år Renholdere71-72 år

14 forsvarAFP.no Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67%

15 forsvarAFP.no 62 år67år AFP 210.000 Dagens alderspensjon193.000 382.000 Ny tidligpensjon med livsvarig avkorting og AFP som årlig påslag 77 år 150.000 AFP-påslag i 15 år (BHH) TOB AFP etter 2010? AFP nå

16 forsvarAFP.no Bjerkans pensjon nå sammenliknet med statsrådens AFP- påslag (alle tall avrunda til nærmeste tusen) Alder62-6667-7677-84 Dagens pensjon 210 000 (AFP-pensjon i 5 år) 193 000 BHH’s AFP-påslag 188 000 (Inkludert 38 000 AFP-påslag) 188 000 (Innkludert 38 000 AFP-påslag) 150 000 Årlig tap -22 000- 5 000- 43 000 forsvarAFP.no

17 Indeksering Systematisk underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. Iverksettes fra 2010 Antall år etter pensjon

18 forsvarAFP.no Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak LO-kongressen avviste en automatisk heving av pensjonsalderen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon registreres. –1 Vi må få et inkluderende arbeidsliv, som gjør at folk både kan og vil jobbe lenger enn i dag –2 Absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. –3 Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende –4 Levealderjusteringens avkortingseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. –5 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. –6 Ny Stortingsbehandling –vurdere oljefondet, økte skatter og avgifter

19 forsvarAFP.no AFP-kravene Når du går av med AFP så skal du få beregnet et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder ( 67 år) som om du hadde fortsatt i jobb til 67 år. Dersom yrkesaktive må jobbe lenger for å kompensere for levealderjustering, skal beregningsgrunnlaget for AFP-tillegget heves tilsvarende AFP’ere skal fortsatt skattes som pensjonister AFP’ere skal fortsatt motta kr.950 skattefritt i mnd. Den systematiske underreguleringa av utbetalt pensjon som Stortinget har vedtatt, skal kun omfatte den del av pensjonen som er over minstepensjon og reguleringa ikke skal begynne før etter ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. Deltidsarbeidende og andre med årslønn under 4,3 må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger.


Laste ned ppt "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle settes opp 2006200720082009 - 2010 23.04.07 Stortinget vedtar St.meld.nr.5 AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor AFP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google