Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte E16, Hole og Ringerike, 28. januar 2014 Astrid Aass, Landbruksdirektør Øivind Holm, Miljøverndirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte E16, Hole og Ringerike, 28. januar 2014 Astrid Aass, Landbruksdirektør Øivind Holm, Miljøverndirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte E16, Hole og Ringerike, 28. januar 2014 Astrid Aass, Landbruksdirektør Øivind Holm, Miljøverndirektør

2 Store natur- og jordbruksverdier i området Nordre Tyrifjord-området er etter Øyeren det viktigste innlandsområdet for trekk- og overvintrende vadefugler i NorgeNorge Stort og helhetlig meandrerende parti av Storelva med flere kroksjøer og flomdammer i ulike utviklingsstadier Noe er i dag vernet i henhold til Ramsar- konvensjonenRamsar- konvensjonen Store sammenhengende arealer dyrka mark av meget god kvalitet Nasjonalt viktig kulturlandskapsområde

3 Kan slike verdier bygges ned? Ja, men først etter en nøye avveining mot andre nasjonale verdier med høy samfunnsøkonomisk nytte Kunnskapsgrunnlaget i KU er bra for miljøverdier og jordbruk Naturreservater, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, kritisk truete naturtyper og enkeltarter Jordbruks- og kulturlandskapsverdier

4 Er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt? CO2-utslipp øker Privatbilismen øker Antall ekspressbusser reduseres Nedbyggingen av dyrka jord øker Lav samfunnsøkonomisk nytte av 4-felt før naturverdier, kulturminner, jordbruksjord og kulturlandskap er tatt inn i regnestykket Samlet sett tvilsom samfunnsøkonomisk nytte av en 4-felts vei

5 Dersom 4-felt skal bygges uansett Liten forskjell på blå og grønn trase ut fra miljø Begge alternativer vil støte på en rekke naturverdier klassifisert som nasjonalt viktige Blå trasé blant de som bygger ned mest dyrka jord Grønn trasé bygger ned noe mindre jordbruksareal Tunnel (12 a,b) vil øke de prissatte kostnadene, men vil favorisere naturverdier, kulturlandskap og jordbruksjord

6 Konklusjon Fullt trøkk på Ringeriksbane i tråd med SD Opprusting av dagens to-felt over Røyse (0- alternativet) med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet Ringeriksbanen vil forhåpentlig kunne vise til helt andre, og klart positive, samfunnsøkonomiske regnestykker Dette vil ytterligere kunne redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 4-felts motorvei nordover fra Kroksund


Laste ned ppt "Møte E16, Hole og Ringerike, 28. januar 2014 Astrid Aass, Landbruksdirektør Øivind Holm, Miljøverndirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google