Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt av hvert om samhandling og samhandlingsstatistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt av hvert om samhandling og samhandlingsstatistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt av hvert om samhandling og samhandlingsstatistikk
Møte Ofoten Regionråd, 25. april 2014 Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsavdelingen

2 Hva vet vi? Avvik og avvikshåndtering Ø-hjelpssenger
Kommunal medfinansiering (KMF) Utskrivningsklare pasienter Indikatorer på fire sentrale områder. Ikke tolket / analysert – gir ikke SVAR, men kan være nyttig for å stille de rette spørsmål. Nyttig for å planlegge framtidige tilbud / organisering av tilbud. Kanskje antyde hvordan det går?

3 Økonomiske virkemidler Samhandlingsreformen
For de to førstnevnte virkemidlene ble penger «tatt» fra RHF’s budsjett og tilbakeført kommunene i den ordinære rammeoverføringen, basert på historiske tall / forbruk. Etablering av ø-hjelpstilbudet er basert på en gradvis innføring hvor kommunene søker om midler. Mange av «våre kommuner» ligger på været…….også i Ofoten?

4 Avvik og avvikshåndtering
2012 var første år avtalene og betalingsordningene ble gjort gjeldene, og samhandlings-avdelingen mottok et stort antall avviksmeldinger. Antallet avviksmeldinger er nå synkende og avvikene lukkes raskere enn tidligere. Denne positive utviklingen skyldes sannsynligvis at avtaler og rutiner er blitt bedre kjent og implementert i både sykehus og kommuner, dessuten at man «lærer» av de avvik som blir meldt slik at disse ikke gjentar seg.   I 2012 var hoveddelen av meldte avvik knyttet til uenighet om betaling/faktureringsgrunnlag, mens årsaken til avvik nå i stor grad er knyttet til mangelfull kommunikasjon / samhandling, manglende dokumentasjon samt uklare prosedyrer. Fremdeles melder kommunene langt flere hendelser enn sykehuset. Ut fra merket alvorlighetsgrad kan det se ut til at UNN har en tendens til først å melde fra når det fremkommer mer alvorlige hendelser, d.v.s. avvik som er rapportert kan ha «langsiktig konsekvens for pasienten». Samhandlingsavdelingen vil i tiden framover prioritere gjennomganger av innmeldte avvik, hvor målet er å lære av disse og forbedre rutiner / prosedyrer slik at lignende avvik ikke skjer igjen. Statistikk for innmeldte samhandlingsavvik er derfor en viktig indikator på hvordan implementering av samhandlingsreformen går – men da må dette benyttes.

5 Ø-hjelps plasser / KAD I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 får kommunene plikt til å tilby øyeblikkelighjelp døgntilbud fra Tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av fireårsperioden fra Det er etablert en tilskuddsordning som skal finansiere oppbygging av tilbudet. De kommunene som har mottatt tilskudd er bedt om å rapportere om status for døgnplassene per 1. september Rapporteringen har skjedd via eget rapporteringsskjema til Helsedirektoratet. Pr 2013 har 206 av 428 kommuner mottatt tilskudd for å etablere døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunen. 111 kommuner har fått tilskudd fra 2012 og har fått utbetalt tilskudd i to år, mens 95 kommuner fikk tilskudd fra Av UNN-områdets 30 kommuner, har 17 kommuner søkt og fått tilskudd til etablering av slike ø-hjelpsplasser (også benevnt som KAD – kommunal akutt døgnenhet) Vet mye nasjonalt om ø-hjelpstilbud, hvor pasienter henvises fra, hvem som henviser, innleggelsestidspunkt og varighet, aldersfordeling, diagnosegrupper m.m. I vedlegget finnes også en oversikt over ø-hjelpsandelen av antall innleggelser fra kommunene i UNN-området, samt gjennomsnittlig liggetid og antall liggedøgn. Det er vanskelig å trekke noen entydig konklusjon av disse tallene, men tabellen på side 10 viser at det er relativt store variasjoner i prosentandelen ø-hjelpsinnleggelser. Bl.a. ser vi at vertskommunene ligger høyt, mens Nord-Troms kommunene ligger langt lavere. Om dette skyldes sykestuene, avstand/nærhet eller andre faktorer – er vanskelig å si.

6 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble innført 1. 1
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble innført Ordningen innebærer at kommunen skal dekke deler av kostnadene når kommunens innbyggere behandles i somatiske sykehus. Pr i dag er det vedtatt at KMF skal være 20% av gjeldene DRG, med unntak av kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med nærmere bestemte kostbare legemidler. Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og drift av denne finansieringsordningen. I vedlegg 3 er tallgrunnlag for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten pr. desember Tallene fra januar til august 2013 er basert på endelige rapporterte data, mens tallene for september-desember er foreløpige. Det er viktig å merke seg de relativt store variasjonene som er mellom kommunene i UNN-området når det gjelder kostnader pr. innbygger. Nordreisa kommune har lavest forbruk med kr. 776,- pr. innbygger, deretter følger Tromsø og Sørreisa – begge med kr. 814,- i snitt pr. innbygger. I andre enden av skalaen finner vi Berg med kr. 1 588,-, Tjeldsund kr 1 525,- og Lødingen med kr. 1 426,-. Tabellen viser også hvordan den enkelte kommune kommer ut finansielt. Noen kommuner forbruker mindre enn forutsatt, men noen kommuner har et langt høyere forbruk enn hva de er tilført i økte rammer. Den nye regjerningen mener dagens ordning med KMF ikke har den ønskede effekten på sykehusforbruk, og Statsråd Bent Høye har nylig meddelt at ordningen med KMF i sin nåværende form blir avviklet. Det er ikke vedtatt hva som kommer som erstatning for denne.

7 Utskrivningsklare pasienter
Vi ser at det var en markert nedgang i antallet utskrivningsklare pasienter fra 2011 til 2012, da Samhandlingsreformen og betalingsordningene ble innført. Betalingsordningene gjelder som kjent ikke for rus- og psykisk helse, og der var utviklingen motsatt fra 2011 til 2012. Fra 2012 til 2013 har det vært en reduksjon av antall utskrivningsklare pasienter innenfor rus- og psykisk helse, mens tallene for somatikk faktisk har økt litt fra 2012 til 2013.

8 Samhandlingsreformen og virkemidlene er ny, og det er viktig for alle parter å følge med hvordan virkemidlene slår ut. Pr. i dag er samhandlingsstatistikk og styringsdata spredt på ulike steder, og en del data mangler eller er vanskelig tilgjengelig. Noe av disse data er det kun spesialisthelsetjenesten som har tilgang til, mens noe ligger åpent hvor alle har tilgang.

9 Viktige møteplasser for Samhandlingsavdelingen

10

11

12 Takk for oppmerksomheten, kontakt oss gjerne.


Laste ned ppt "Litt av hvert om samhandling og samhandlingsstatistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google