Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelhåndtering. Lover og forskrifter Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelhåndtering. Lover og forskrifter Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelhåndtering

2 Lover og forskrifter Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste

3 Lov om helsepersonell § 1Lovens formål § 4Forsvarlighet § 5Bruk av medhjelpere § 10 Informasjon til pasienter m.v. § 38Melding om betydelig personskade § 39Dokumentasjonsplikt

4 Helsepersonelloven § 1 Lovens formål Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

5 § 4. Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

6 § 5. Bruk av medhjelpere Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.

7 § 10 Informasjon til pasienter Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 3-2 til § 3-4. I helseinstitusjoner skal informasjon etter første punktum gis av den som helseinstitusjonen utpeker.

8 Pasientrettighetsloven § 3-2 Pasientens rett til informasjon: Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. § 3-3. Informasjon til pasientens nærmeste pårørende Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes.

9 § 38. Melding om betydelig personskade Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi skriftlig melding til fylkeslegen om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsehjelp eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.

10 § 39 Dokumentasjonsplikt Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten gjelder ikke samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell…... Det skal framgå hvem som har ført opplysninger i journalen

11 Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 1Virkeområde. Definisjon § 6Oppbevaring m.v. § 8Utdeling av legemidler til pasient

12 § 1. Virkeområde. Definisjon Denne forskrift gjelder for legemiddelforsyningen i den virksomhet som hører under kommunens helsetjeneste. Med legemiddelforsyning m.v. menes innkjøp, rekvirering, transport, oppbevaring, tilvirking, utdeling, tilsyn og kontroll av legemidler.

13 § 6. Oppbevaring m.v. Til skapene og rommene skal det være så få nøkler som mulig. I alminnelighet skal bare offentlig godkjent sykepleier/vernepleier ha nøkler til lagrene. Det skal settes opp skriftlige retningslinjer i den enkelte deltjeneste for rutinene vedrørende medisinskaps- eller medisinromsnøklene. Når andre enn offentlig godkjent sykepleier har nøkler, skal det foreligge skriftlig fullmakt Legemiddelrester m.v. må tas hånd om og destrueres på forsvarlig måte og ikke kastes med vanlig søppel.

14 § 8. Utdeling av legemidler til pasient Med utdeling av legemidler forstås uttak av legemidler fra medisinskap eller rom, istandgjøring av pasientdoser og utlevering eller administrering av legemiddeldosene til den enkelte pasient. Legemidler som skal injiseres eller infunderes, skal umiddelbart før bruk underkastes en nøyaktig undersøkelse slik at synlige feil, brist i beholderen eller tegn på mikrobiell forurensning oppdages. Det skal kontrolleres at legemiddel og dose er i overensstemmelse med det som er ordinert. Kontrollen skal såvidt mulig foretas av to personer.

15 Feilbruk av legemidler Feil fra helsearbeidere Feil som ligger hos pasienten Årsaker til feilhåndtering Lover og forskrifter –Lov om helsepersonell –Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste

16 Feil hos helsearbeidere feil pasient feil legemiddel feil legemiddelform feil styrke (konsentrasjon) feil dose feil administrasjonsmåte

17 Feil hos helsearbeidere feil tid eller tidspunkt –Feil hastighet Andre typer feil –Utgått holdbarhet –Feil oppbevaring –Feil ved utdelingen –Interaksjoner: –Pasienten får ikke rekvirert legemiddel

18 Feil som ligger hos pasienten Compliance Mulige årsaker Eldre hjemmeboende pasienter Mennesker med psykiske lidelser

19 Årsaker til feilhåndtering  Kommunikasjon  Navnelikhet  Emballasje/etiketter  Likt utseende

20 Årsaker til feilhåndtering  Manglende kunnskaper  Manglende ferdigheter  Stress  Sykepleierens fysiske/psykiske helse  Holdninger Manglende tilstedeværelse ved arbeid utført av studenter


Laste ned ppt "Legemiddelhåndtering. Lover og forskrifter Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google