Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker
Oslo kommune Samhandlingsarena Aker Sentralt eldreråd

2 Aker 2015 - Sammen får vi til mer

3 Mål Samhandlingsarena Aker skal:
etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen

4 Særpreg Hva vil særprege virksomheten ved samhandlingsarenaen på Aker?
- Flere helsetjenestenivåer samme sted - Flere tjenester drives i fellesskap - Tjenestene støtter og utfyller hverandre - Byomfattende eller bydelsovergripende tjenester - Behandlingstilbudet er koordinert - Foregangsvirksomhet i forhold til brukermedvirkning

5 prosjektorganisasjon
Styringsgruppe Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Diakonhjemmet/Lovisenberg sykehus Bydelene i Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune Ansattes organisasjoner Brukerrepresentanter Samhandlingsarena Aker prosjektorganisasjon Prosjektleder Marie Anbjørg Joten, Oslo kommune Referansegruppe Samarbeidsutvalget Felles pro sjektstab Prosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten Prosjektleder helsearena Aker Per Magnus Mæhle Suppleres med øvrige sykehus og bydeler Samhandlingsarena Aker Rehabili- tering OUS og Sunnaas Livsstils senter Rusbe handling DPS Lindrende enhet OUS Areal/ leieavtaler Geriatrisk ressurs senter Prosjektleder Kari Sletnes Døgnrehabili tering for eldre Anne Berger Sørli Legevakt Aker Prosjektleder: Fredrik Iversen Kommunal akutt døgn-enhet Prosjektleder: Trond Trondsen Migra-sjonshelse Prosjektleder:Bjørg Torill Madsen Nye prosjekter I prosjektgruppene er sykehusene, bydelene, etatene ,brukerne, ansattes organisasjoner/ vernetjenesten deltagere

6 Forslag til aktivitet ved Aker, Åpent forum oktober 2011
Anbefales/ er igangsatt Under fortsatt vurdering Foreløpig ikke igangsatt vurdering Åpent for ny aktivitet Forslag til aktivitet ved Aker, Åpent forum oktober 2011 Felles infrastruktur Arealforvaltning Bruker / ansatt- service Koordinert lederskap Forsyning og transport Lab/rad- tjenester Senter for samhandlings- utv/forskning Sekretariat internt samarbeid Kunnskaps- og kompetanse sentre Koordinering opplæring/utd. Nye tiltak… Rehabiliterings- senter Geriatrisk ressurssenter Migrasjons- helse Lærings/ Mestringssenter OUS Sekundærforebygging Kronikeromsorg OUS Palliativ enhet OUS Dagkirurgi OUS Primær Virksomhet/ pasient- behandling DPS/BUP OUS Rehabilitering OK, OUS,SS Intermediær- Funksjon OUS Nye tiltak……. Poliklinisk Avklaring OUS Legevakt OK Kommunal Akuttfunksjon OK Rusbehandling OK, OUS

7 ”Nye” Aker – Sone 2 Sone 2: 74.000 kvm 206 senger 12 operasjonsstuer

8 75 millioner til Samhandlingsarena Aker
”Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form” I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Helse Sør-Øst får inntil 75 millioner kroner i lån i 2012 og 2013 for å sikre nødvendige investeringer til å etablere gode samhandlingstiltak på Aker.

9 Rehabilitering Aker STATUS døgnavdelingen
Bredt sammensatt prosjektgruppe -avholdt 11 møter Delrapport levert styringsgruppen i januar 2012, sluttrapport Offisielt åpnet 7. mai Drives av sykehjemsetaten Målgruppe: Alder 60+ Pasienter med nylig funksjonsforverring pga. akutt sykdom med behov for tverrfaglig rehabilitering

10 Rehabiliteringsavdelingen 21 senger – mye ledig kapasitet nå
Rehabiliteringsavdelingen 21 senger – mye ledig kapasitet nå. Pasientene er svært fornøyd. Samme pris som korttidsopphold.

11 Geriatrisk ressurssenter
Første kommunale virksomhet: Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 STATUS Forslag til faglig innhold og arbeidsmetode geriatrisk vedtatt Geria flyttet inn i februar Åpning av visningslailighet Almas hus i august Plan for implementering av geriatrisk ressurssenter til styringsgruppen i oktober

12 Geriatrisk ressurssenter
Pasientforløp Eksempel Ved subakutt funksjonssvikt Disse må ha Nok kunnskap Omforent forståelse Gode prosedyrer/ beskrivelser Ny formalisert møteplass med koordineringsansvar for utvikling og samhandling Utvikle Ny kunnskap Gode pasientforløp Kunnskap om likeverdige tjenester Formidle Spre kompetanse Spre ny erfaring og gode prosjektresultat Spre ny kunnskap Mål Bidra til likebehandling Helhetlige pasientforløp God pasientbehandling Aktører som agerer: * Hjemmetjenester * Fastleger * Sykehus

13 Møteplass for kunnskap og kompetanse
Geriatrisk ressurs senter GERIA Almas Hus Bydeler SYE UHT / UHS UiO/HiOA Pågående prosjekt Fastleger Sykehus, fagmiljøer Eldrerådet Nasjonalt senter for aldring og helse

14 Almas hus et Velferdsteknologisk senter
Holder til i bygg 21 Aker En simuleringsleilighet som skal demonstrere demensvennlige fysiske omgivelser og produkter

15 Migrasjonshelse I enkelte innvandrergrupper: *
Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” STATUS: Forslag innkommet fra Åpent forum Muligheter diskutert i møte med sykehus og noen bydeler med stor andel innvandrere i befolkningen, og i møte med innvandrerorganisasjoner Prosjektmandat vedtatt i SG 26. januar Prosjektgruppe oppstart Sluttrapport til styringsgruppen i oktober Helt avhengig av kunnskap/kompetanse og forskning, om brukermedvirkning – viktig utfordring for helsevesenet fremover – Kunnskapsrike pasienter Fokus flyttes fra akutt sykdom til å forebygge kroniske lidelser Aker - et miljø for erfarings- og kunnskapsoverføring Med fokus på systemkunnskap om sykdomsforståelse Og helsefremmende tiltak

16 Legevakt Aker 13,6 % flere pasienter ved legevakten 2011
Tar tid før Storbylegevakten åpner Legevaktsbasene små Vedtatt å samle legevaktsbasene ved Aker Gir mer robust legevakt Muligheter for utvidelse av åpningstid Utredningsprosjekt våren Ombygging av lokalene pågår Planlagt innflytting november 2012

17 Kommunal akutt døgnopphold Oslo tre faser
Fase 1: utredet grunnlaget for en avtale, og anbefalte innhold, omfang og organisering, gjennomført i april/mai 2012. Fase 2: Forberedte inngåelse av avtale om å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra Avtalen baserer seg på utredningen i fase 1, er nå sluttført. Søknad sendes Helse- og sosialdepartementet om oppstart av 32 plasser første kvartal 2013 Fase 3: Detaljering av avtalen og utforming av tiltaket høsten Departementet forutsetter at kommunen og helseforetakene avtalefester en beskrivelse av det kommunale tilbudet. Dette arbeidet vil basere seg på fase 1 og 2 i prosjektet Implementeringsprosjekt basert på fase1, 2 og 3 høsten 2012 og vinteren 2013.

18 Følg prosjektet… Nettside:
oslo.kommune.no /samhandlingsarena_aker/


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google