Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sentralt eldreråd 18.09.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sentralt eldreråd 18.09.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sentralt eldreråd 18.09.2012

2 Aker 2015 - Sammen får vi til mer

3 Mål Samhandlingsarena Aker skal: – etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning – utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. – være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen – møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen 3

4 Særpreg Hva vil særprege virksomheten ved samhandlingsarenaen på Aker? - Flere helsetjenestenivåer samme sted - Flere tjenester drives i fellesskap - Tjenestene støtter og utfyller hverandre - Byomfattende eller bydelsovergripende tjenester - Behandlingstilbudet er koordinert - Foregangsvirksomhet i forhold til brukermedvirkning 4

5 Styringsgruppe Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Diakonhjemmet/Lovisenberg sykehus Bydelene i Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune Ansattes organisasjoner Brukerrepresentanter Referansegruppe Samarbeidsutvalget Prosjektleder Marie Anbjørg Joten, Oslo kommune Felles pro sjektstab Prosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten Prosjektleder helsearena Aker Per Magnus Mæhle Suppleres med øvrige sykehus og bydeler Samhandlingsarena Aker Rehabili - tering OUS og Sunnaa s Livsstils senter Rusbe handling DPS Lindren de enhet OUS Areal/ leieavtale r Geriatrisk ressurs senter Prosjektle der Kari Sletnes Døgnrehab ili tering for eldre Prosjektled er Anne Berger Sørli Legevak t Aker Prosjektle der: Fredrik Iversen Kommu nal akutt døgn- enhet Prosjektle der: Trond Trondsen Migra- sjonshel se Prosjektle der:Bjørg Torill Madsen Nye prosjekt e r Samhandlingsarena Aker prosjektorganisasjon I prosjektgruppene er sykehusene, bydelene, etatene,brukerne, ansattes organisasjoner/ vernetjenesten deltagere 5

6 Nye tiltak……. Primær Virksomhet/ pasient- behandling Felles infrastruktur Kunnskaps- og kompetanse sentre Rehabiliterings- senter Geriatrisk ressurssenter Koordinering opplæring/utd. Senter for samhandlings- utv/forskning Sekretariat internt samarbeid Bruker / ansatt- service Lab/rad- tjenester Forsyning og transport Legevakt OK Kommunal Akuttfunksjon OK DPS/BUP OUS Poliklinisk Avklaring OUS Rusbehandling OK, OUS Dagkirurgi OUS Lærings/ Mestringssenter OUS Rehabilitering OK, OUS,SS Intermediær- Funksjon OUS Arealforvaltning Koordinert lederskap Forslag til aktivitet ved Aker, Åpent forum oktober 2011 Palliativ enhet OUS Migrasjons- helse Anbefales/ er igangsatt Under fortsatt vurdering Foreløpig ikke igangsatt vurdering Åpent for ny aktivitet Nye tiltak… Sekundærforebygging Kronikeromsorg OUS

7 Sone 2 Sone 1 ”Nye” Aker – Sone 2 Sone 2: 74.000 kvm 206 senger 12 operasjonsstuer

8 75 millioner til Samhandlingsarena Aker ”Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form” I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Helse Sør-Øst får inntil 75 millioner kroner i lån i 2012 og 2013 for å sikre nødvendige investeringer til å etablere gode samhandlingstiltak på Aker.

9 Rehabilitering Aker STATUS døgnavdelingen Bredt sammensatt prosjektgruppe -avholdt 11 møter Delrapport levert styringsgruppen i januar 2012, sluttrapport 13.4.2012 Offisielt åpnet 7. mai Drives av sykehjemsetaten Målgruppe: Alder 60+ Pasienter med nylig funksjonsforverring pga. akutt sykdom med behov for tverrfaglig rehabilitering

10 Rehabiliteringsavdelingen 21 senger – mye ledig kapasitet nå. Pasientene er svært fornøyd. Samme pris som korttidsopphold.

11 Geriatrisk ressurssenter Første kommunale virksomhet : Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 STATUS Forslag til faglig innhold og arbeidsmetode geriatrisk vedtatt Geria flyttet inn i februar Åpning av visningslailighet Almas hus i august Plan for implementering av geriatrisk ressurssenter til styringsgruppen i oktober

12 Geriatrisk ressurssenter Pasientforløp Eksempel Ved subakutt funksjonssvikt Disse må ha Nok kunnskap Omforent forståelse Gode prosedyrer/ beskrivelser Ny formalisert møteplass med koordineringsansvar for utvikling og samhandling Aktører som agerer: * Hjemmetjenester * Fastleger * Sykehus Utvikle Ny kunnskap Gode pasientforløp Kunnskap om likeverdige tjeneste r Formidle Spre kompetanse Spre ny erfaring og gode prosjektresultat Spre ny kunnskap Mål Bidra til likebehandling Helhetlige pasientforløp God pasientbehandling

13 Møteplass for kunnskap og kompetanse Geriatrisk ressurs senter GERIAAlmas HusBydelerSYEUHT / UHSUiO/HiOA Pågående prosjekt Fastleger Sykehus, fagmiljøer Eldrerådet Nasjonalt senter for aldring og helse

14 Almas hus et Velferdsteknologisk senter Holder til i bygg 21 Aker En simuleringsleilighet som skal demonstrere demensvennlige fysiske omgivelser og produkter

15 Migrasjonshelse STATUS: Forslag innkommet fra Åpent forum Muligheter diskutert i møte med sykehus og noen bydeler med stor andel innvandrere i befolkningen, og i møte med innvandrerorganisasjoner Prosjektmandat vedtatt i SG 26. januar Prosjektgruppe oppstart 20.3.2012 Sluttrapport til styringsgruppen i oktober I enkelte innvandrergrupper : * Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” I enkelte innvandrergrupper : * Ulikt sykdomsbilde / risikofaktorer Ulik opplevelse og mestring av sykdom Ulik sykdoms- og språkforståelse Tidligere alderdom og svekket helse Høy terskel psykisk helsevern/ psykisk utviklinghemning Høyere forekomst av: Diabetes 2 Hjerte –kar Vitamin –D mangel * Kilde ”helseutfordringer i Oslo” Aker - et miljø for erfarings- og kunnskapsoverføring Med fokus på systemkunnskap om sykdomsforståelse Og helsefremmende tiltak

16 Legevakt Aker Gir mer robust legevakt Muligheter for utvidelse av åpningstid Utredningsprosjekt våren 2012. Ombygging av lokalene pågår Planlagt innflytting november 2012 13,6 % flere pasienter ved legevakten 2011 Tar tid før Storbylegevakten åpner Legevaktsbasene små Vedtatt å samle legevaktsbasene ved Aker

17 Kommunal akutt døgnopphold Oslo tre faser Fase 1: utredet grunnlaget for en avtale, og anbefalte innhold, omfang og organisering, gjennomført i april/mai 2012. Fase 2: Forberedte inngåelse av avtale om å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 2013. Avtalen baserer seg på utredningen i fase 1, er nå sluttført. Søknad sendes Helse- og sosialdepartementet om oppstart av 32 plasser første kvartal 2013 Fase 3: Detaljering av avtalen og utforming av tiltaket høsten 2012. Departementet forutsetter at kommunen og helseforetakene avtalefester en beskrivelse av det kommunale tilbudet. Dette arbeidet vil basere seg på fase 1 og 2 i prosjektet Implementeringsprosjekt basert på fase1, 2 og 3 høsten 2012 og vinteren 2013.

18 Følg prosjektet… http://www.byradsavdeling-for- eldre-og-sosiale-tjenester. oslo.kommune.no /samhandlingsarena_aker/ Nettside:


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sentralt eldreråd 18.09.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google