Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnulf Arntsen Daglig leder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnulf Arntsen Daglig leder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnulf Arntsen Daglig leder
Senter for omsorgsforskning – Sør Status, utfordringer og prioriteringer Bjørnulf Arntsen Daglig leder 1

2 NY LOKALISERING PÅ CAMPUS GRIMSTAD
Samlet de ansatte ved senterets avd. ved UiA Nærhet til fagmiljøer innen helsefag, teknologi, økonomi og lærerutdannning Senter for e-helse og omsorgsteknologi Egen e-helse lab Flotte og moderne lokaler med gode muligheter for møter, seminarer og konferanser Som dere sikkert har fått med dere så har senteret flyttet fra Arendal til nye lokaler i Campus Grimstad (2500 studenter). Nærhet til sentrale fagmiljøer innen helsefag, teknologifag, økonomi og lærerutdanning samt en av Norges mest moderne e-helse lab som gjør det mulig å simulere sykehusmiljøer og situasjoner (utvikle nytt teknologisk utstyr). Ellers har vi som dere ser moderne lokaler med gode muligheter for møter og seminarer. 2

3 Organisering og finansiering av senteret
Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Daglig leder, Bjørnulf Arntsen Faglig leder, Prof. Olle Söderhamn Koordinator, Kirsti Rosenvold Bruun 5 stipendiater Dosent, Runar Bakken Forsker, Per Gunnar Disch Prosjektmedarbeider, Marit Skråstad Styringsgruppe Faglig referansegruppe Årlig samlet inntekt på omkring 7,5 mill fordelt på 11 stillinher/9 årsverk 3

4 University of Agder Telemark University College
Geografisk nedslagsfelt Region Sør består av : Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Til sammen 83 kommuner I alt 5 Regionale sentre: - Høgskolen i Tromsø (Nord) - Høgskolen i Nord-Trøndelag (Midt-Norge) - Høgskolen i Bergen (Vest) - Høgskolen i Gjøvik (Øst), nasjonal koordinator - Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark (Sør) University of Agder Telemark University College 4

5 Mandat – hva skal senteret gjøre?
Opprettet som en del av omsorgsplan Skal i samarbeid med undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene bidra til økt kompetanse innen omsorgsfeltet gjennom praksisnær forskning og utvikling I. Kunnskapsutvikling II. Kunnskapsformidling Omsorgsplan 2015 er regjeringens plan for hvordan man vil møte fremtidens omsorgsutfordringer, økt praksisnær kunnskap er her svært sentralt. Kan også snus på hodet ved at vi skal bidra til forskningsnær praksis (at ny forskning anvendes inn i praksisfeltet) Mange stusser litt på mandat og rollefordeling mellom USH/UHT og Sentre for omsorgsforskning. Ny strategi for USH/UHT er snart ferdig, men blir man klokere? Tja? En forenklet modell er: - kommunene som bestillere av forskning - Sentre for omsorgsforskning som utførere - USH/UHT som iverksettere av ny kunnskap inn i kommunene (bindeledd) NB! Både enkeltkommuner og USH/UHT kan selvfølgelig også selv forske 5

6 Kunnskapsutvikling Senterets forskningsprofil
Samfunnsnivå - organisering og samhandling - styring og ledelse - rekruttering - kompetanseutvikling kulturnivå - Aktiv omsorg - Frivillighet Personnivå - Psykisk og fysisk helse - IKT-omsorg - Palliativ omsorg Person Person Dette er også forenklinger, en måte å tenke på/systematisere forskningen på. Forventer mer innen samfunnsnivå i tiden som kommer (samhandlingsreformen) 6

7 Noen pågående prosjekter ved senteret
Stipendiat Solveig Tomstad (UiA) ”Being old and at risk for undernutrition – Studies of aspects of selv-care among home dwelling older people and nursing home patients” Agderstipend Stipendiat Kari Sundsli (UiA) ”Self-care and health among older home dwelling people in urban areas in southern Norway” Norges forskningsråd Førsteamanuensis Bjørg Dale (UiA) ”Self-care and health among older home dwelling people in rural areas in southern Norway” Norges forskningsråd Stipendiat Marianne Eika (HiT) ”The transition of old patients into long-term care units in nursing homes” Høgskolen i Telemark Stipendiat Ingirid Stangeland (UiA) ”Fysisk aktivitet hos voksne og eldre” Agderstipend Forsker Per Gunnar Disch (HiT): ”kartlegging av kunnskapsgrunnlaget i kommunenes omsorgstjeneste i forhold til møte med etniske minoriteter” Helse- og omsorgsdepartementet Dosent Runar Bakken (HiT) Kompetanseutvikling, rekruttering og kjønn Stipendiat Børge Baklien (HiT) Psykisk helse 7

8 Prosjekter tilknyttet senteret
Risk for undernutrition and perceived health in older people – Nutritional screening and assessment (Førsteamanuensis Ulrika Söderhamn) Frivilligsentral som supplement til offentlig omsorg (Universitetslektor, Marthe Fensli og universitetslektor Ragnhild Skaar) Sammen om læring og mestring (Universitetslektor Ragnhild Skaar) Elektronisk besluttningsstøtte i kommunehelse-tjenesten i forhold til trykksår og underernæring (Universitetslektor Mariann Fossum) Opplevelse av palliativ omsorg ved livets slutt (Universitetslektor Hildegunn Sønning) Anvendelse av trådløs hjertesensor-teknologi (EKG-overvåkning) (Universitetslektor Jan Gunnar Dale) Transition from self-supported to supported  living: a study of older peoples experiences (førsteamanuensis Sigrun Hvalvik) Sykepleierstudenters kliniske læringsmiljø (førstelektor Karin Berntsen) Å leve til vi dør - aktiv omsorg (førstelektor Gro Lorenzen) Vi har registrert omkring 20 eksterne prosjekter gjennom vårt prosjektregistreringsverktøy (se hjemmeside for mer informasjon om disse prosjektene) Senteret har også en del tilknyttede prosjekter, dette er prosjekter som pågår ved UiA, HiT som ikke sorterer direkte under senteret, men der vi ofte har et veiledningsansvar 8

9 Noen samarbeidsprosjekter knyttet til kommunene
Bistand og veiledning i forhold til utvikling av omsorgsplan i utvalgte kommuner (Skien, Lyngdal, Risør, Grimstad, etc) Bistand og veiledning i forbindelse med utvikling av veileder for kompetanseplanlegging for fylkesmannen i Troms - Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms - Ansvarlig: Runar Bakken og Per Gunnar Disch Bistand og veiledning i forhold til utvikling av prosjektet aktivitetshuset ”Villa Fredrikke” Oppdragsgiver: Drammen kommune - Ansvarlig: Olle Söderhamn, Ulrika Söderhamn og Bjørnulf Arntsen Evaluering av deltid vernepleie – et samarbeidsprosjekt mellom HiT, Porsgrunn og Skien kommune - Oppdragsgiver: HiT, Fagforundet, Fylkesmannen i Telemark og Helsedirektoratet - Ansvarlig: Runar Bakken og Olav Dalland Kunnskapsseminar om minoritetshelse - Oppdragsgiver: Skien kommune - Ansvarlig: Per Gunnar Disch Lederutviklingskurs for ledere i omsorgssektoren i Lister-regionen - Oppdragsgiver: KS og USH-Songdalen - Ansvarlig: Kathrine Cappelen og Per Gunnar Disch Utvikling av kurstilbud innen aktiv omsorg - Oppdragsgiver: Follo kommune - Ansvarlig: Gro Lorentzen Sykepleiedokumentasjon i pleie og omsorgssektoren - Interkommunalt helseprosjekt Setesdal (Universitetslektor, Grethe Vabo, UiA) 9

10 Prosjekter under utarbeiding/søkte prosjekter
Resultatevaluering av omsorgsplan 2015 (Per Gunnar Disch og Einar Vetvik) NFR Klasse, kjønn og kompetanse (Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen) NFR/Helse og rehabilitering Utarbeiding av søknad om post-doc knyttet til prosjektet ’Aldrende død – det høyeste øyeblikk’ (Eivind Berthelsen) NFR 10

11 Kunnskapsformidling og nettverksbygging
Hjemmeside: Prosjektregistreringsverktøy Informasjon om senteret informasjon om prosjektene Aktuelle nyheter Aktuelle arrangementer RSS-løsning 11

12 Egen rapportserie Egne nyhetsbrev
12

13 Årlig senterkonferanse Lokalt, regionalt og nasjonalt nettverksarbeid
Samarbeid med undervisningssykehjem/hjemmetjenester Aktiv deltakelse i ulike medier Seminarer og fagdager/workshop’s Faglig referansegruppe 13

14 University of Agder Telemark University College
Faglig referansegruppe Undervisningssykehjemmene i regionen Undervisningshemmetjenestene i regionen Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (UiA) NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Praxis - Sør Sørlandet sykehus HF Kristiansand kommune Drammen kommune Brukerrepresentanter Denne gruppen skal gi senteret råd i faglige spørsmål. Vi har valgt en annen løsning enn mange av de andre sentrene med at deltakerne er bredt sammensatt med god representasjon fra praksisfeltet. Mange har en faglig referansegruppe sammensatt av professorer og forskere innen feltet. Dette er en litt annen måte å tenke på. Vi mener for det første at dersom man skal drive god og effektiv praksisnær forskning så bør praksis-feltet også være representert i de faglige rådene som gis. For det andre fungerer denne gruppa like mye som en arena for nettverk og dialog mellom akademia og praksisfeltet. University of Agder Telemark University College 14

15 Utfordringer Hovedutfordring: ivareta et omfattende mandat med begrensede ressurser (personalmessige og økonomiske) Organisering med to avdelinger (kommunikasjon, senteridentitet) Styrke samarbeidet med instituttene Videreutvikling og utvidelse senterets FoU-profil Hovedutfordring: dette betyr at senterets potensiale ikke blir utnyttet fullt ut 15

16 Styrke Organisering med to avdelinger: - Faglig bredde – UiA og HiT faglig utfyllende - To avdelinger med geografisk spredning Tematisk relevans i forhold til fremtidens omsorgsutfordringer Større forskningsprosjekter og mindre utviklingsprosjekter Gode formidlingskanaler (hjemmeside, rapporter, nyhetsbrev) God forankring i praksisfeltet Tematisk relevans i forhold til fremtidens omsorgsutfordringer: vi har pågående prosjekter innen rekruttering, kjønnsproblematikk, kompetanseutvikling, kommunenes arbeid med omsorgsplanene 16

17 Strategiske satsningsområder
FoU: - Økt fokus på samfunns- og kulturnivået i senterets FoU-profil - Utarbeide oversikt over regionens FoU-prosjekter (prosjektregistreringsverktøy) Kommunene: - Yte bistand i forhold til utvikling og implementering av lokale omsorgsplaner og samhandlingsreformen - Etablere flere samarbeidsprosjekter med kommunene - Videreutvikle samarbeidet med USH/UHT UoH-sektoren: - Styrke samarbeidet med institutter og avdelinger - Styrke dialogen mellom senteret og andre UoH-miljøer i regionen (landet) Synlighet og formidling av forskningsresultater - Økt synlighet i regionens kommuner - Sørge for at aktuell forskning formidles kommunene Senterets strategiplan finnes på omsorgsor.no Dette henger jo sammen med utfordringene 17

18 University of Agder Telemark University College
Kontaktinformasjon Bjørnulf Arntsen, daglig leder Telefon: / Olle Söderhamn, faglig leder Telefon: Hjemmeside: University of Agder Telemark University College 18


Laste ned ppt "Bjørnulf Arntsen Daglig leder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google