Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for omsorgsforskning – Sør Status, utfordringer og prioriteringer Bjørnulf Arntsen Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for omsorgsforskning – Sør Status, utfordringer og prioriteringer Bjørnulf Arntsen Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for omsorgsforskning – Sør Status, utfordringer og prioriteringer Bjørnulf Arntsen Daglig leder

2 NY LOKALISERING PÅ CAMPUS GRIMSTAD Samlet de ansatte ved senterets avd. ved UiA Nærhet til fagmiljøer innen helsefag, teknologi, økonomi og lærerutdannning Senter for e-helse og omsorgsteknologi Egen e-helse lab Flotte og moderne lokaler med gode muligheter for møter, seminarer og konferanser

3 Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Daglig leder, Bjørnulf Arntsen Faglig leder, Prof. Olle Söderhamn Koordinator, Kirsti Rosenvold Bruun 5 stipendiater Dosent, Runar Bakken Forsker, Per Gunnar Disch Prosjektmedarbeider, Marit Skråstad Styringsgruppe Faglig referansegruppe Årlig samlet inntekt på omkring 7,5 mill fordelt på 11 stillinher/9 årsverk Organisering og finansiering av senteret

4 Region Sør består av : Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Til sammen 83 kommuner I alt 5 Regionale sentre: - Høgskolen i Tromsø (Nord) - Høgskolen i Nord-Trøndelag (Midt-Norge) - Høgskolen i Bergen (Vest) - Høgskolen i Gjøvik (Øst), nasjonal koordinator - Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark (Sør) University of Agder Telemark University College Geografisk nedslagsfelt

5 Opprettet som en del av omsorgsplan 2015. Skal i samarbeid med undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene bidra til økt kompetanse innen omsorgsfeltet gjennom praksisnær forskning og utvikling I. Kunnskapsutvikling II. Kunnskapsformidling Mandat – hva skal senteret gjøre?

6 Senterets forskningsprofil Samfunnsnivå - organisering og samhandling - styring og ledelse - rekruttering - kompetanseutvikling kulturnivå - Aktiv omsorg - Frivillighet Personnivå - Psykisk og fysisk helse - IKT-omsorg - Palliativ omsorg Person Kunnskapsutvikling

7  Stipendiat Solveig Tomstad (UiA) ”Being old and at risk for undernutrition – Studies of aspects of selv-care among home dwelling older people and nursing home patients” Agderstipend  Stipendiat Kari Sundsli (UiA) ”Self-care and health among older home dwelling people in urban areas in southern Norway” Norges forskningsråd  Førsteamanuensis Bjørg Dale (UiA) ”Self-care and health among older home dwelling people in rural areas in southern Norway” Norges forskningsråd  Stipendiat Marianne Eika (HiT) ”The transition of old patients into long-term care units in nursing homes” Høgskolen i Telemark  Stipendiat Ingirid Stangeland (UiA) ”Fysisk aktivitet hos voksne og eldre” Agderstipend  Forsker Per Gunnar Disch (HiT): ”kartlegging av kunnskapsgrunnlaget i kommunenes omsorgstjeneste i forhold til møte med etniske minoriteter” Helse- og omsorgsdepartementet  Dosent Runar Bakken (HiT) Kompetanseutvikling, rekruttering og kjønn  Stipendiat Børge Baklien (HiT) Psykisk helse Noen pågående prosjekter ved senteret

8  Risk for undernutrition and perceived health in older people – Nutritional screening and assessment (Førsteamanuensis Ulrika Söderhamn)  Frivilligsentral som supplement til offentlig omsorg (Universitetslektor, Marthe Fensli og universitetslektor Ragnhild Skaar)  Sammen om læring og mestring (Universitetslektor Ragnhild Skaar)  Elektronisk besluttningsstøtte i kommunehelse-tjenesten i forhold til trykksår og underernæring (Universitetslektor Mariann Fossum)  Opplevelse av palliativ omsorg ved livets slutt (Universitetslektor Hildegunn Sønning)  Anvendelse av trådløs hjertesensor-teknologi (EKG-overvåkning) (Universitetslektor Jan Gunnar Dale)  Transition from self-supported to supported living: a study of older peoples experiences (førsteamanuensis Sigrun Hvalvik)  Sykepleierstudenters kliniske læringsmiljø (førstelektor Karin Berntsen)  Å leve til vi dør - aktiv omsorg (førstelektor Gro Lorenzen) Vi har registrert omkring 20 eksterne prosjekter gjennom vårt prosjektregistreringsverktøy (se hjemmeside for mer informasjon om disse prosjektene) Prosjekter tilknyttet senteret

9  Bistand og veiledning i forhold til utvikling av omsorgsplan i utvalgte kommuner (Skien, Lyngdal, Risør, Grimstad, etc)  Bistand og veiledning i forbindelse med utvikling av veileder for kompetanseplanlegging for fylkesmannen i Troms - Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms - Ansvarlig: Runar Bakken og Per Gunnar Disch  Bistand og veiledning i forhold til utvikling av prosjektet aktivitetshuset ”Villa Fredrikke” -Oppdragsgiver: Drammen kommune - Ansvarlig: Olle Söderhamn, Ulrika Söderhamn og Bjørnulf Arntsen  Evaluering av deltid vernepleie – et samarbeidsprosjekt mellom HiT, Porsgrunn og Skien kommune - Oppdragsgiver: HiT, Fagforundet, Fylkesmannen i Telemark og Helsedirektoratet - Ansvarlig: Runar Bakken og Olav Dalland  Kunnskapsseminar om minoritetshelse - Oppdragsgiver: Skien kommune - Ansvarlig: Per Gunnar Disch  Lederutviklingskurs for ledere i omsorgssektoren i Lister-regionen - Oppdragsgiver: KS og USH-Songdalen - Ansvarlig: Kathrine Cappelen og Per Gunnar Disch  Utvikling av kurstilbud innen aktiv omsorg - Oppdragsgiver: Follo kommune - Ansvarlig: Gro Lorentzen  Sykepleiedokumentasjon i pleie og omsorgssektoren - Interkommunalt helseprosjekt Setesdal (Universitetslektor, Grethe Vabo, UiA) Noen samarbeidsprosjekter knyttet til kommunene

10  Resultatevaluering av omsorgsplan 2015 (Per Gunnar Disch og Einar Vetvik) NFR  Klasse, kjønn og kompetanse (Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen) NFR/Helse og rehabilitering  Utarbeiding av søknad om post-doc knyttet til prosjektet ’Aldrende død – det høyeste øyeblikk’ (Eivind Berthelsen) NFR Prosjekter under utarbeiding/søkte prosjekter

11 Hjemmeside: www.omsorgsor.no www.omsorgsor.no Prosjektregistreringsverktøy Informasjon om senteret informasjon om prosjektene Aktuelle nyheter Aktuelle arrangementer RSS-løsning Kunnskapsformidling og nettverksbygging

12 Egen rapportserieEgne nyhetsbrev

13  Årlig senterkonferanse  Lokalt, regionalt og nasjonalt nettverksarbeid  Samarbeid med undervisningssykehjem/hjemmetjenester  Aktiv deltakelse i ulike medier  Seminarer og fagdager/workshop’s  Faglig referansegruppe

14 Faglig referansegruppe Undervisningssykehjemmene i regionen Undervisningshemmetjenestene i regionen Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (UiA) NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Praxis - Sør Sørlandet sykehus HF Kristiansand kommune Drammen kommune Brukerrepresentanter University of Agder Telemark University College

15  Hovedutfordring: ivareta et omfattende mandat med begrensede ressurser (personalmessige og økonomiske)  Organisering med to avdelinger (kommunikasjon, senteridentitet)  Styrke samarbeidet med instituttene  Videreutvikling og utvidelse senterets FoU-profil Utfordringer

16  Organisering med to avdelinger: - Faglig bredde – UiA og HiT faglig utfyllende - To avdelinger med geografisk spredning  Tematisk relevans i forhold til fremtidens omsorgsutfordringer  Større forskningsprosjekter og mindre utviklingsprosjekter  Gode formidlingskanaler (hjemmeside, rapporter, nyhetsbrev)  God forankring i praksisfeltet Styrke

17  FoU: - Økt fokus på samfunns- og kulturnivået i senterets FoU-profil - Utarbeide oversikt over regionens FoU-prosjekter (prosjektregistreringsverktøy)  Kommunene: - Yte bistand i forhold til utvikling og implementering av lokale omsorgsplaner og samhandlingsreformen - Etablere flere samarbeidsprosjekter med kommunene - Videreutvikle samarbeidet med USH/UHT  UoH-sektoren: - Styrke samarbeidet med institutter og avdelinger - Styrke dialogen mellom senteret og andre UoH-miljøer i regionen (landet)  Synlighet og formidling av forskningsresultater - Økt synlighet i regionens kommuner - Sørge for at aktuell forskning formidles kommunene Senterets strategiplan finnes på omsorgsor.no Strategiske satsningsområder

18 Bjørnulf Arntsen, daglig leder e-mail: bjornulf.arntsen@uia.no Telefon: 37 23 37 60/47 30 46 84 Olle Söderhamn, faglig leder e-mail: olle.soderhamn@uia.no Telefon: 37 23 37 97 Hjemmeside: www.omsorgsor.no University of Agder Telemark University College Kontaktinformasjon


Laste ned ppt "Senter for omsorgsforskning – Sør Status, utfordringer og prioriteringer Bjørnulf Arntsen Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google