Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målsetting for seminaret Hva er mulighetene i havneområdet? –Hva bør vi legge til rette for – i et langsiktig perspektiv? –I løpet av 2 arbeidsdager få.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målsetting for seminaret Hva er mulighetene i havneområdet? –Hva bør vi legge til rette for – i et langsiktig perspektiv? –I løpet av 2 arbeidsdager få."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målsetting for seminaret Hva er mulighetene i havneområdet? –Hva bør vi legge til rette for – i et langsiktig perspektiv? –I løpet av 2 arbeidsdager få fram overordnet plangrep Presenteres på folkemøte torsdag kl. 18:00 Grimstad hotell Inngår i arbeidet med reguleringsplan for havneområdet

2 Arbeidsseminar - program 10:00: Velkommen ved ordføreren 10:15: Hva er utfordringene i havneområdet? –Presentasjon fra interessentanalysen –Vurdering av behov –v/Jan Willy Føreland, PTL 11:00: Hva er et attraktivt, miljøvennlig og levende bysentrum? –v/Michael Fuller-Gee, Husbanken 11:30: Plenum

3 12:00: Lunsj 12:45: Gruppediskusjoner 14:30: Presentasjon av foreløpige ideer –Plenumsdiskusjon 16:00: Avslutning første dag 2. dag starter kl. 09:00 – avsluttes kl. 13:00

4 Bakgrunn for seminaret Inngår i arbeidet med reguleringsplan for havneområdet – utgangspunkt kommunedelplan sentrum (byplanen) –Gjennomført interessentanalyse –Innhentet underlagsmateriell og vurdert behov –Nå skal vi se på muligheter Forslag skal presenteres på folkemøte Arbeides fram til et planprogram i løpet av høsten –Prinsipper for utviklingen av havneområdet –Politisk behandling Deretter utarbeides selve reguleringsplanen

5 Arbeidet ledes av en prosjektgruppe: –Plan –Havn –Barn og unge –Næringsliv –Universitetet i Agder –Husbanken –Aust-Agder fylkeskommune Tilskudd fra Husbanken

6

7 Oppsummering av interessentanalysen Gjennomført intervjuer med viktige interessenter i området - 21 firma/interessegrupper –Næringsvirksomheter i området –Brukerne av havna –Fiskerne –Velforeninger –Elevråd og studentrepresentanter –De med konkrete planer/ønsker for området (hotell, by- og sjøfartsmuseum, shipping)

8 Hovedbilde Alle interessentene ønsker å forbli og utvikle seg videre Butikkdriverne – viktig å være lokalisert nær byens tradisjonelle sentrum –Gjensidig avhengighet –God funksjonsfordeling –Store utvidelsesbehov – areal og parkering Positiv holdning til å videreutvikle havneområdet med blanding av forretninger, kontorer, boliger, restaurant, hotell og annet byen har behov for

9 Viktig med gode fellesarealer og uterom –Offentlig tilgjengelighet langs sjøen –Oppholdsarealer og bypark Stort fokus på de estetiske kvalitetene – særlig fra de unge Attraktiv studentby – attraktivt sentrum og god tilknytning mellom Kampus og sentrum –Akse sentrum – Kampus –Akse sentrum - Fuhr

10 Grimstad trafikkhavn Havn for lokalt næringsliv – ISPS godkjent. Ønsker å videreutvikle seg i området – behov lagerbygg (1.500 – 2.000 m2?) dersom de skal forbli Betydelig reduksjon i antall anløp –1999: 155 –2003: 56 –2007: 42 Godsmengde kraftig redusert, særlig det som går ut –Losset (inn): fra 12.000 til 6.000 tonn –Lastet (ut): fra 10.000 i 2000 til 230 i 2007

11 Hvor viktig er havna på sikt? Internasjonale trender Fortsatt lokal havn Avhengig av rasjonell logistikk Brukerne generelt mest avhengig av biltransporten – ikke veldig avhengig av havna Felleskjøpet signaliserer økende behov – men ingen dokumentasjon

12 Fiskerne Største fiskemottakshavn i Aust-Agder Stabil antall fiskerne og leveranse Moderne mottak på Torskeholmen og liggehavn på Odden Ønsker å forbli i området Mottak og salg må være samlet –Åpen for å flytte tankanlegg Eventuell flytting av fiskemottaket er estimert til ca 14. mill.kr. eks tomtekostnader

13 Handel Grimstad har størst vekst i detaljhandelen i Aust-Agder Meget viktig handelsområdet for Grimstad – utfyllende i forhold til det tradisjonelle sentrum Flere virksomheter har akutte behov for videreutvikling Oddensenteret ønsker en fordobling av handelsarealet (fra 9.400 m2 til 18.400 m2) Stort behov for parkering –Besøksparkering må ligge nær –Ansatte parkering kan flyttes til parkeringsanlegg i fjell –(ca 440 parkeringsplasser på området i dag)

14 Andre maritime virksomheter Båtbutikker og maritimt opplæringssenter –Ønsker å forbli i området og utvikle se videre –Båtbutikken ønsker utstillingshall Gjestehavna viktig for byen –Sterk vekst de senere årene (fra 1.000 gjestedøgn i 2001 til 3.000 i 2004) –90 % av besøkene er i juli –Stadig større båter –Arbeider med planer - økt kapasitet og marina

15 Småbåthavn og båtopplag Ønsker å forbli i området På lang sikt andre muligheter for å løse opplagsbehovet?

16 Ungdommen Ungdommen ønsker å ta vare på kvalitetene i nåværende sentrum –Småbypreg og estetikk Studentene ønsker i større grad å bruke byen –Byen har et godt navn – viktig for rekruttering til UiA –Flere attraksjoner i sentrum – bruke byen

17 Befolkningsvekst og boligbehov

18 19. jul. 2014 18 20012007 Diff Personer 18271 198091538 Boliger74279000 1320 Pers/bolig 2,6 2,2 1,2 Boligtyper 2007 Grimstad Enebolig; 79 % Hus i kjede; 5 % Tomanns; 3 % Bygård; 5 % Annet; 8 %

19 19. jul. 2014 19 Personer pr. bolig Grimstad Befolkningsvekst og færre personer pr. husstand tilsier ca. 2600 nye boliger fram til år 2017 2,9 2,8 2,5 2,3 2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 19801990200120072017

20 19. jul. 2014 20 Befolkningsvekst og nye boliger 9870 4843 6019 7427 8747 11350 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 19801990200120072017 HH 2,0 HH 2,3 (HH = 2,0 gir 2600 nye) (HH = 2,3 gir 1120 nye) Husholdningsstørrelse 2007 = 2,3 pers/bolig

21 19. jul. 2014 21 Boligmarkedet - hovedgrep 1. Skape rokademulighet - eneboliger til barnefamilier - leiligheter til ”eldre” 2. Boliggjøre, konsentrere og urbanisere sentrum - toppleiligheter - dialog med huseierforening 3. Bygge mer varierte boliger i samme felt/område - flere små boenheter - flere rimelig boliger

22 Andre planer i området Hotell på Torskeholmen eller Gundersholmen? Startet på reguleringsplan for hotell Torskeholmen –Konferansehotell –1. etappe på egen grunn –2. etappe avhengig av at fiskerne flytter Ideskisse presentert for Gundersholmen Foreløpige analyser viser at det er behov for nytt hotell Vanlig minimum 150 rom –6.000 – 7.500 m2 (med konferanse) –Parkering 1 pr 100 m2 BRA

23 By- og sjøfartsmuseum –Ønsker å ligge ved havna –Antyder et arealbehov på ca 1.000 m2 Nye maritime næringsvirksomheter –Etablering av rederi

24 Oppsummering Store utbyggingsmuligheter i området Behovene/ønskene større en arealene –Selv med utfylling –Må sikre langsiktige utviklingsbehov Området avgjørende viktig for videreutvikling av Grimstad som kompetanseby og for styrking av sentrum Ønske om mer varierte aktiviteter i området –Handel, kontor, bolig, hotell, restauranter, fiskere og annet som skaper liv i byen


Laste ned ppt "Målsetting for seminaret Hva er mulighetene i havneområdet? –Hva bør vi legge til rette for – i et langsiktig perspektiv? –I løpet av 2 arbeidsdager få."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google