Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOKUS: SØK Byggesaksseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOKUS: SØK Byggesaksseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOKUS: SØK Byggesaksseminar
Tromsø 3. des 2012 Frank Bjørkum, jurist byggesak

2 ( ): Kostra-tall for 2011 viser at andelen mangelfulle byggesøknader med 3 ukers behandlingsfrist sank med hele 35 prosent sammenlignet med året før. – 35 prosent færre mangelfulle 3-ukerssaker er et godt tall - også sett på bakgrunn av at antallet slike saker har steget nesten seks prosent i samme periode, sier Marit Langen, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

3 Flere årsaker til nedgangen
nye bestemmelser i byggesaksforskriften tydeliggjør hvilken dokumentasjon som skal følge byggesøknaden veiledningen til byggesaksforskriften har blitt bedre, er nettbasert og dermed enklere tilgjengelig for brukere av regelverket. Fortsatt rom for forbedring Selv om tendensene for 2011 er svært positive, har fortsatt 25 prosent av alle søknadene mangelfull dokumentasjon.

4 Ansvarlig søkers rolle - § 23-4
Tiltakshavers representant Ansvar for at søknaden er komplett Sikre at alle områder er belagt med ansvar Tiltaksklasse skal fastsettes etter ansvarlig søkers forslag Gjennomføringsplanen - samordning Ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for ferdigattest

5 Krav til søknad, plan- og bygningsloven § 21-2
En søknad vil være mangelfull hvis: Den ikke inneholder de opplysningene om tiltaket som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket Det ikke fremgår av søknaden om det søkes dispensasjon, eller det ikke foreligger grunngitt søknad om dispensasjon

6 Krav til søknad, plan- og bygningsloven § 21-2
En søknad vil være mangelfull hvis: Det ikke er dokumentert at alle berørte naboer/gjenboere er varslet, eller hvis den er sendt inn før merknadsfristen er gått ut, eller hvis nabomerknader ikke er kommentert Den ikke gir de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan tildele ansvarsrett, og avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll

7 Hva skjer ved mangelfull søknad?
Kommunen sender mangelsbrev, og etterspør manglende opplysninger/dokumenter Saksbehandlingen stilles i bero, og avsluttes uten vedtak dersom manglende opplysninger ikke innsendes innen nærmere fastsatt frist, normalt 1 måned/30 dager Behandlingen av søknaden fortsetter straks kommunen har mottatt nødvendige opplysninger

8 Hva skjer ved mangelfull søknad?
Fokus på SØK’s rutiner: I følge § 12-2 bokstav c i byggesaksforskriften (SAK10) skal ansvarlig søker ha et system med rutiner som sikrer at søknad inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i plan- og bygningslovgivningen SØK må sende inn avviksrapport som: Viser hvilke rutiner som har sviktet Hva foretaket vil gjøre for å unngå slike mangler i senere søknader Frist for tilbakemelding: 3 uker

9 Videre oppfølging av SØK
Minimumskrav til avviksrapport: At foretaket har identifisert en svikt i rutinene, enten skrevne rutiner eller innarbeidede rutiner At foretaket finner at rutinene kan forbedres, og hvordan Saksbehandler avslutter avviksbehandlingen når kommunen har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding Avviksbehandlingen får normalt ikke konsekvenser hvis foretaket rydder opp Unntak: Ved gjentatte avvik – vurderes særskilt

10 Videre oppfølging av SØK
Hvis kommunen ikke mottar avviksrapport, eller rapporten ikke oppfyller minimumskravene: Mer omfattende tilsyn med foretakets system iverksettes Eventuelle sanksjoner vurderes ut fra funn ved tilsyn Advarsel gis etter særskilt vurdering: Ved gjentatte mangelfulle søknader Dersom foretaket ikke fremskaffer nødvendige opplysninger til tross for mangelsbrev

11 Videre oppfølging av SØK
Avslag på søknad om SØK eller tilbaketrekking av SØK: Hvis SØK, til tross for advarsel, ikke fremskaffer nødvendig dokumentasjon eller nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden Enkeltvedtak som kan påklages Ved uenighet mellom kommunen og SØK kan søknad om tiltak avvises. Overtredelsesgebyr?


Laste ned ppt "FOKUS: SØK Byggesaksseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google