Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20011 Ved adm.dir. Are Skindlo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20011 Ved adm.dir. Are Skindlo."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20011 Ved adm.dir. Are Skindlo

2 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20012 Strategi Steen & Strøm ASA har som mål å sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Det er derfor selskapets mål å oppnå best mulig utvikling i verdijustert egenkapital. Forretningsideen er å eie, utvikle og administrere ledende kjøpesentre lokalisert i attraktive handelsområder. Steen & Strøm’s målsetting er å være Skandinavia’s ledende innenfor utvikling og administrasjon av kjøpesentre. Prioriterte områder vil være å utvikle vår kjernekompetanse (utleie og markedsføring av sentre), produktutvikling av våre eiendommer, rendyrke virksomheten samt foreta en lønnsom ekspansjon.

3 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20013 Målsetting - kjøpesentre (gj.sn. neste 5 år) Inflasjon EK-avkastning 20% GjeldsgradDir. avkastning Realvekst 2,0% Omsetningsvekst Ledighet Leieøkn. - reforhandl. Kostnadsprosent Finansiell strategi Ekspansjons strategi Rentenivå

4 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20014 Målsetting – prosjekter (gj.sn. neste 5 år) EK-avkastning 30% Gjeldsgrad Forskjell yield kost- markedsverdi Byggekostnad Rentenivå Øvrige kostnader Prosjektets løpetid Investering

5 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20015 Strategi –kapitalallokering kjøpesentre og prosjekter Målsettingen er å over tid utjevne kapitalen på de tre Skandinaviske landene. Begrunnelse: - En mer balansert portefølje vil gi en bedre gjennomsnittlig avkastning - En mer balansert portefølje vil gjøre selskapet mindre konjunkturavhengig og dermed redusere risikoen - Behov for å foredle porteføljen i Norge, samtidig som det er relativt få potensielle kjøpesentre for salg. - Størst mulighet for å kjøpe og utvikle nye sentre i Sverige.

6 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20016 Agenda 2. Regnskap 3. Virksomhetsområder 1. Strategi

7 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20017 3. Kvartal 2001 Konsernets kjøpesenterportefølje utvikler seg fortsatt positivt, med vekst både i omsetning og leieinntekter Omsetningen for kjøpesentre eiet og administrert i Norge har økt med 4,8% og 3,8% på sammenlignbart areal Driftsreultatet på våre kjøpesentre i Norge er økt med 2,5% og hensyntatt engangseffekter utgjorde økningen 3,9% Utleiegraden er 97,5% Driftskostnader eks. avskrivninger utgjorde 13,8% Resultatandel og avskrivning på goodwill i forbindelse med konsernets aksjer i Grevig ASA påvirker resultatet negativt med til sammen NOK 25,0 mill. Resultatet før skatt pr 3. kvartal 2000 inkluderte netto salgsgevinst med NOK 146,5 mill. Eksklusive salgsgevinster, viser resultatet pr 3. kvartal 2001, en reduksjon på NOK 3,8 mill. i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen har sammenheng med salget av virksomheten i Øst-Europa, resultatutviklingen i Gresvig ASA samt økte finanskostnader.

8 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20018 Resultatregnskap pr. 3. kv. 2001 Inkl. salgsgevinst på NOK 146,5 mill.

9 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20019 Resultat pr. virksomhetsområde De ulike virksomhetsområdene viser netto leie etter avskrivninger fra egne kjøpesentre i tillegg til netto honorarinntekter fra forvaltning og utviklingsvirksomhet.

10 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200110 Balanse pr. 30. 09. 2001 Konsernets totale balanse er redusert som følge av nettoføring av konsernkonti. Arbeidskapitalen er redusert som følge av investeringer og opptak av kortsiktig gjeld.

11 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200111 Agenda 2. Regnskap 3. Virksomhetsområder 1. Strategi

12 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200112 Steen & Strøm Norge Kjøpesentre Driftsresultatene i ”Kjøpesentre” er fratrukket avskrivninger med h.h.v. NOK 63,2 mill. og NOK 62,5 mill. i 2001 og 2000. Brutto leieinntekter har økt med 2,9%. Korrigert for engangseffekter pr 3. Kvartal 2000 utgjør økningen 3,9%. Driftskostnadene utgjorde 13,8% av leieinntektene (13,4%). Økningen skyldes økte kostnader til vedlikehold. Netto leieinntekter har økt med 2,4 %. Korrigert for engangseffekter i 3. Kvartal 2000 utgjør økningen 3,6%. Korrigert for indeksering av leiene før avskrivning har realveksten i netto leie utgjort 1,2%. Utleiegraden er økt til 97,5% Forvaltning og utvikling Pr. 30.09.01 utgjorde driftsinntektene NOK 32,3 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 26,9 mill. på forvaltning og NOK 5,4 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler drifsresultatet på NOK 5,7 mill. seg med NOK 5,4 mill. og NOK 0,3 mill.

13 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200113 Omsetning - eide kjøpesentre i Norge *) Inkl. eksternt eid areal på senteret. Kjøpesentre eiet og forvaltet av Steen & Strøm Norge oppnådde en omsetningsvekst på 4,6%. På sammenlignbart areal utgjorde veksten 3,8%.

14 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200114 Økt forbruksvilje og økt kjøpekraft 20 år 60 år Meget sterkSterk Liten forbruksviljeForbruksvilje forbruksvilje Nye Generasjoner Arv Den demografiske utvikling og endringer i forbrukeradferden er positiv for varehandelen. Vi forventer at gjennomsnittlig forbruk pr. kapita vil øke. Kjøpesentrene må tilpasse seg denne utviklingen ved at de i fremtiden må henvende seg til de befolkningsgrupper som viser størst vilje og evne til forbruk. Økt kjøpekraft

15 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200115 Steen & Strøm Danmark Forvaltning og utvikling Pr. 30.09.01 utgjorde driftsinntektene NOK 61,3 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 24,6 mill. på forvaltning og NOK 36,7 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler drifsresultatet på NOK 29,1 mill. seg med NOK 3,9 mill. og NOK 25,2 mill. SST Danmark forvalter 16 kjøpesentre, hvorav 15 tilhører forsikringsselskapet Danica. Galleri Bruun’s Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2003. Pr. 30.09. var det investert NOK 288 mill. i prosjektet. Utleiegraden er ca. 35%. Field’s Utleie av Field’s i København utvikler seg i.h.h.t.planen. Pr. 30.09. hadde vi investert NOK 84 mill. i prosjektet. Utleiegraden er ca. 45%.

16 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200116 Steen & Strøm Sverige Kjøpesentre Under kjøpesentre i Sverige er medtatt Torp (100%), Mantorp (100%). Resultatandeler relaterer seg til våre eierandeler i Västre Torp (50%), Marieberg (25%) og A6 (10%). Avskrivningene på kjøpesentrene utgjorde NOK 1,9 mill. Pr. 3. kvartal 2001 og NOK 1,0 mill. i 3. kvartal 2000. Forvaltning og utvikling Pr. 30.09.01 utgjorde driftsinntektene NOK 15,7 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 5,7 mill. på forvaltning og NOK 10,0 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler driftsresultatet seg på NOK 0,6 mill. seg med NOK -2,0 mill. og NOK 2,6 mill. Kjøpesenterprosjektene Partille og Hyllinge går etter planen, og for begge prosjektene er det planlagt byggestart medio 2002 og åpning ultimo 2003.

17 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200117 Inntekter fra annen virksomhet og elimineringer Dette virksomhetsområdet består av morselskapets virksomhet, Oslo Havnelager, resultatet fra de egeneide driftsselskapene og elimineringer av internfortjeneste mellom virksomhetene i konsernet Driftsresultatet fra annen virksomhet og elimineringer pr 3. kvartal 2001 består av følgende resultatelementer : Morselskapet NOK 5,0 mill. Oslo Havnelager før avskr. NOK 29,3 mill. Avskrivninger NOK -15,3 mill. Elimineringer NOK -24,9 mill. Øvrige selskaper NOK 3,0 mill. Sum NOK -2,9 mill. Reduksjon i driftsresultatet skyldes salg av virksomheten i Øst-Europa og økte elimineringer.

18 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200118 Prosjektoversikt UTVIKLINGS- AREAL SST’S TOTALSST’S GJENV. START FERDIG- PROSJEKT M² EIERANDELINVEST.ANDEL INV. ÅR STILLELSE Norge Metro/Maxi 25.000 100% 560 560 336 2002 2004 Danmark Field’s 80.000 50%2.5001.250 1.166 2001 2004 Galleri Bruun’s 34.000 100%1.0801.080 792 2001 2003 Sverige Partille 25.000 100% 350 350 350 2002 2003 Hyllinge 35.000 100% 300 300 300 2002 2003 Beløp i NOK mill.

19 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200119 Finansielle forhold pr. 30.09.2001 Steen & Strøm har 17,5 mill. aksjer i Storebrand ASA (6,3%). Steen & Strøm har 2,4 mill. aksjer i Gresvig ASA (31,4%). I tillegg har vi deltatt i ansvarlig konvertibelt obligasjonlån stort NOK 120 mill. i Gresvig ASA hvorav vi har tegnet oss for 4,5 mill. obligasjoner for til sammen NOK 45 mill. Lånet har en løpetid på 2 år, og kan på ulike tidspunkter konverteres til aksjer til kurs NOK 10,0 pr. aksje. Netto rentebærende gjeld utgjorde pr. 30.09 NOK 3.831,0 mill. Ca. 30% av låneporteføljen er knyttet opp med langsiktige fastrenteavtaler. Konsernets fri likviditet utgjorde pr. 30.09 NOK 225,2 mill.

20 16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 200120 Oppsummering - 3. kvartal 2001 I forhold til pr. 3. kvartak 2000, har sammenlignbare netto leieinntekter økt med 3,6%. Justert for prisstigningen utgjør realveksten1,2%. På kjøpesenterporteføljen utgjorde egenkapitalavkastningen ca. 18% p.a.


Laste ned ppt "16.11. 2001Regnskap 3. kvartal 20011 Ved adm.dir. Are Skindlo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google