Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS – climate change focal point KS 2009 Hva kan KS bistå med i klimaarbeidet? Gardermoen 9. februar 2010 Kjetil Bjørklund, KS Klimasatsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS – climate change focal point KS 2009 Hva kan KS bistå med i klimaarbeidet? Gardermoen 9. februar 2010 Kjetil Bjørklund, KS Klimasatsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS – climate change focal point KS 2009 Hva kan KS bistå med i klimaarbeidet? Gardermoen 9. februar 2010 Kjetil Bjørklund, KS Klimasatsing

2 KS – climate change focal point KS 2009 Starten Livskraftige kommuner, 2006-2011. Breddeprogram, over 200 kommuner arbeider med miljø og klima Grønne energikommuner, 2007-2011. Dybdeprogram, klima og energi, 21 kommuner, 1 fylkeskommune Framtidens byer 2008-2014 4 klimatemaer, 13 byer

3 KS – climate change focal point KS 2009 Mandat fra Landstinget KS landsting 2008: Kommunesektoren skal påta seg samlet forpliktelse for kutt i egne utslipp Klima- og energimål i alle kommuner Lage og iverksette klima- og energiplaner som del av kommuneplanen Planer for forebyggende tiltak, klimatilpasning og beredskap Klima ett av tre satsingsområder 2008-2012

4 KS – climate change focal point KS 2009 Her kan kommunene bidra Energi i bygg: 4,5 millioner tonn Areal og transport: 1,4 millioner tonn Avfall: 1,2 millioner tonn Landbruk: 1,2 millioner tonn

5 KS – climate change focal point KS 2009 Aktuelle tiltak Stasjonær energi Enøk, energiledelse, utfasing av oljekjeler, utbyggingsavtaler for lavere forbruk enn TEK-krav, fjernvarme og krav om vannbåren varme, fornybar energi Areal og transport Konsentrert utbygging, fortetting rundt kollektivknutepunkt, parkeringsrestriksjoner, bedre kollektivløsninger, bilfrie områder, sykkelstier, køprising, mer miljøvennlige drivstoffer

6 KS – climate change focal point KS 2009 Aktuelle tiltak Landbruk Gjødslingsplaner, foringsplaner, innfasing av ny gjødslingsteknologi, biogass til energiproduksjon, økt skogplanting Avfall Oppsamling/fakling av deponigass, energiproduksjon fra deponigass, kildesortering, material- og energigjenvinning, avfallsreduksjon

7 KS – climate change focal point KS 2009 Hovedtiltak Kartlagt status: 85 % har eller er i gang med klima- og energiplan Budsjettvedtak i 1 av 4 kommuner (vår 2009) Mål om 30 % kutt innen 2020 Kartlagt handlingsrom: Areal/transport, bygg, landbruk, avfall – samordning Utredet virkemiddel: Hovedstyrevedtak om ny finansieringsmodell

8 KS – climate change focal point KS 2009 LOKALE KLIMAPROGRAM KOMMUNAR Planar med klimatilta k - Ein eller fleire kommunar - Tverretatleg i kommunen - Lokalt næringsliv, friv. org, andre styresmakter - inkluderer effekt av andre tilskotsordningar LOKAL SAM- FUNN Forhandling stat – kommunar pris pr. tiltak kommunen står fritt til å bruke evt overskudd Tiltak i klima- program Gjennomføring i samarbeid med andre aktørar i lokalsamfunnet System for kvanti- fisering Betaling for kvart utført tiltak Verifisering av utslipps- reduksjon UAVH. TREDJE -PART Stadfesting av at tiltak er gjennomført Tiltaksliste med kostnader og effekt Liste med tiltak omfatta av avtale Forskot og midlar til mjuke tiltak STAT Plan- midlar, Malar Rettleiing

9 KS – climate change focal point KS 2009 Arbeidsverktøy for klimatiltak Internettportaler, erfaringsformidling Temaveiledere Webbasert verktøy for 2. generasjonsplaner Statistikk

10 KS – climate change focal point KS 2009 Internett Utviklet webportal i samarbeid med Enova: www.norskeklimakommuner.no. Status for klima- og energiplaner, eksempler www.norskeklimakommuner.no www.livskraftig.no. Miljø og samfunnsinformasjon for egen kommune, verktøy for innbyggerdialog www.livskraftig.no Grønne energikommuner: www.klimaviljen.no. Erfaringer fra prosjektetwww.klimaviljen.no Statistikk: www.bedrekommune.nowww.bedrekommune.no Klimaportal på ks.no. Åpnes våren 2010.

11 KS – climate change focal point KS 2009 Klimaportal på ks.no Portal på ks.no for stoff om klimaarbeid i kommunene Faste elementer: bakgrunnsstoff,fakta,dokumenter Verktøy, statistikk Eksempler, felles mal for erfaringsoverføring Nyheter Direkte link til mest relevante nettsider

12 KS – climate change focal point KS 2009

13 KS – climate change focal point KS 2009 Nytt planverktøy Utvikler sammen med Enova et nytt webbasert verktøy for arbeid med 2. generasjons klima- og energiplaner Skal gi grunnlag for å lage en fullverdig klima og energiplan i henhold til statlig planretningslinje Tre hovedtrinn: – Kartlegging av nåsituasjon – Framtidige utviklingsbaner – Mål og tiltak, samsvar – I hvert trinn inkluderes anbefalinger og beregningsverktøy for kostnader, energibesparelser, utslippskutt Ferdig høsten 2010

14 KS – climate change focal point KS 2009 Veiledere Klima- og energiplaner, Enova og KS Innkjøp, Grønne energikommuner EPC, Grønne energikommuner Eksempelhefter, Livskraftige kommuner Folkevalgtprogrammet, temadag Temahefte om utslippsreduksjoner, planlagt

15 KS – climate change focal point KS 2009 Statistikk Gjøre eksisterende statistikk lett tilgjengelig på www.bedrekommune.no: www.bedrekommune.no – http://livskraftig.bedrekommune.no/more/reports/ http://livskraftig.bedrekommune.no/more/reports/ Bedre kommunefordelt klima- og energistatistikk – Forstudie SSB – Arbeidsgruppe MD, SFT, SSB, NVE, KS Mer energidata om egen virksomhet – Energi i bygg og transport gjennom KOSTRA Klima i virksomhetsstyring – Klimarapport/regnskap som del av www.bedrekommune.no med Kommuneforlaget og SAS Institute www.bedrekommune.no Kvantifiseringssystem for av lokale klimautslipp – KS FoU, oppfølging av nasjonalt klimafond

16 KS – climate change focal point KS 2009 Klimatilpasning FoU om klimaendringers påvirkning på kommunal infrastruktur og planlegging. Praktisk innretting, hva må gjøres nå? NOU, aktiv oppfølging. Avklaring av ansvar. Praktisk veileder. Formidling av tiltak og erfaringer.

17 KS – climate change focal point KS 2009 Internasjonalt Følger prosessen i FNs klimakonvensjon Påvirker internasjonale rammebetingelser Mål: anerkjennelse av rolle, ressurstilgang for tiltak Stor interesse for vårt forslag til finansieringsmodell Deltar aktivt i internasjonale organisasjoner, først og fremst i Iclei Nasjonalt støtteapparat for Covenant of Mayors, den europeiske ordføreravtalen

18 KS – climate change focal point KS 2009 Earth Hour 2010 ”Det neste klimatoppmøtet foregår i de tusen hjem” Internasjonal kampanje. Slukker lyset i en time fra 20.30 lørdag 27. mars 1,7 millioner, 107 kommuner, 200 bedrifter, 120 organisasjoner deltok i Norge i fjor En milliard int. deltakere i 2009. WWF initiativtaker God anledning for å markere egen kommunes og kommunesektorens klimaarbeid KS og WWF vil sende ut medieråd og ideer til tiltak


Laste ned ppt "KS – climate change focal point KS 2009 Hva kan KS bistå med i klimaarbeidet? Gardermoen 9. februar 2010 Kjetil Bjørklund, KS Klimasatsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google