Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Formål og problemstilling LÆN Perpektivet LÆN fokuserer på nettverk som grunnlag for dynamisk utvikling av kompetanse, og som lærende enheter Utfordring;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Formål og problemstilling LÆN Perpektivet LÆN fokuserer på nettverk som grunnlag for dynamisk utvikling av kompetanse, og som lærende enheter Utfordring;"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Formål og problemstilling LÆN Perpektivet LÆN fokuserer på nettverk som grunnlag for dynamisk utvikling av kompetanse, og som lærende enheter Utfordring; –Å lære å lære i nettverk –Knytte læringsprosessene til praksis i et perspektiv hvor både mennesker og teknologi lever i kontinuerlig interaksjon

2 2 Formål og problemstilling LÆN Læring: handler om å utvikle evnen til å reflektere over egen situasjon relatert til omgivelsene og ut i fra dette endre seg. I dag: fokus i management litteraturen på å ”lære seg å bruke ulike metoder og verktøy” Utfordring: hvordan kan læring organiseres ”effektivt” og under hvilke omstendigheter organisasjoner lærer. Fokus i LÆN: prosessorientert læring som bidrar til å utvikle varige lærings og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner.

3 3 Formål LÆN Formål, bl.a.: –Etablere kunnskap om fremveksten av og hvilke sentrale faktorer som påvirker lokale og globale læringsnettverk –Utvikle modeller for og anvende ny kunnskap om ledelse og organisering av de nye samspillsformene i de ”nye” læringssystemer –Utvikle kunnskap om å læreom læring i nettverk i nettverk.

4 4 Problemstillinger LÆN Problemstillinger, bl.a.: –Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å lære i nettverk –Hvordan kan læring i nettverk utvikle robuste organisasjoner som er i stand til å ivareta dagens og fremtidens generasjoner av arbeidstakere –Hva slags modeller for organisering og ledelse er ideelle for å utvikle et læringsklima i distribuerte organisasjoner –Hvilke samspills- og koordineringsmekanismer er viktige for å utnytte kompetanse i spredte organisasjoner –Hvilke forutsetninger ligger til grunn, og hvordan kan distribuerte torganisasjoner utvikle effektiv kommunikasjon og informasjonsutveksling for å styrke organisasjonenes endrings- og innovasjonskapasitet.

5 5 Aktivitet LÆN Følgende delstudier pågår: –KDA: Prosessorientert lederutvikling (PLUK) –HAST: Utvikling av globalt distribuerte team –Raufoss: POND – Process oriented network development –Nytt prosjekt (ikke startet) rundt det pedagogiske fagmiljøet i BIN

6 6 KDA: Prosessorientert lederutvikling Forkningsfokus –KDA ønsker å utvikle en lederutviklingsprosess hvor innholdet i prosessen og refleksjonene omkring ledelse og organisering som fenomen, utvikler seg i takt med behovene internt i bedriften og i markedet. En svært viktig del av prosessen er en klar og entydig kobling til vår egen hverdag og praksis.

7 7 KDA: Prosessorientert lederutvikling Status/aktivitet: –Store endinger, med utskiftninger av folk både fra NTNU og KDA –Antall innvolverte fra KDA økt i 2001 –Høst 2000 var aktiviteten i hovedsak knyttet til interne møter i bedriften –Stipendiat Trude Røsdal (PED) ble integrert i bedriften og prosjektet ved årsskiftet. Fokus: Effektiv og ineffektiv kommunikasjon i en matriseorganisasjon. (Har tidligere arbeidet med KDA i forbindelse med sin hovedoppgave). Pågår.

8 8 KDA: Prosessorientert lederutvikling –Mars 2001 Hovedfagsoppgave av Frode Huru (PED): Lederutvikling og arbeidsmotivasjon. Avsluttet. –Vår 2001: Gaute Knutstad har hatt tilbakemeldingsmøte i KDA med oppsumering av inntrykk og utvikling i PLUK og i de to ledergruppene. Også gjennomført ett refleksjonsseminar. GK deltatt på noen av de interne møtene som et ledd i arbeidet mellom refleksjonsseminarene. –Siste del av våren: Rolige tider i PLUK, pga. det interne arbeidstrykket i KDA og omfattende ruttering. –PED vært involvert i utvikling av evalueringsopplegg for PLUK. Avsluttet – fungerte ikke.

9 9 KDA: Prosessorientert lederutvikling Aktivitet fremover: –Stipendiat Trude Røsdal fortsetter sitt dr. grads arbeid. –Det kommer en rapport fra GK, som vil si noe om planleggingen, prosessen og erfaringene så langt med PLUK. –Ellers noe usikkert hvilket omfang PLUK vil ha fremover internt og mtp. innvolvering fra forkningsmiljøet ved NTNU og evt. nå SINTEF (GK). Må diskuteres.

10 10 HAST: Utvikling av globalt distribuerte team Forskningsfokus: –HAST arbeid i globalt distribuerte team, dvs. team der teammedlemmene er spredt mellom ulike land, byr på spesielle utfordringer i forhold til team der medlemmene jobber samlokalisert. For bedrifter som skal operere og lykkes på det globale markedet er kompetanse om hvordan utvikle slike team av stor betydning.

11 11 HAST: Utvikling av globalt distribuerte team Status/aktivitet: –Sjur Larsen har i sitt dr. gr. prosjekt fulgt to distribuerte utviklingsteam i HAST. Ved bruk av teamverktøy bidratt til positiv utvikling av begge teamene. –Bedriften og SL’s case har gjennom Morten Levin og Eric Monteiro (tidligere LÆN) også vært knyttet til forskningsprogrammet ”Global Dispersed Teams” Ved Massachutes Inst. of Technology. –Hovedfagsstudent Maja Medgård holder på med sin hovedfagsoppgave om standardisering og integrering av IT systemer i HAST.

12 12 HAST: Utvikling av globalt distribuerte team Aktivitet fremover: –Sjur Larsen skal fullføre sin avhandling (beregnet ferdig ved utgangen av året). –SL vil muligens også engasjeres av bedriften i utviklingsarbeidet med flere av de distribuerte teamene i HAST. –Maja Medgård skal fullføre sin hovedoppgave i løpet av høsten. –LÆN’s evt. videre innvolvering på diskuteres.

13 13 Raufoss: POND – process oriented network developement Forskningsfokus: –Raufoss skal transformere nyttekjøretøydivisjonen fra å være et antall løst integrerte bedriftsenheter, fundert på hierarkiske og byråkratiske organisasjons- og ledelsesmodeller, til å bli et helhetlig, integrert og prosessorientert nettverk.

14 14 Raufoss: POND – process oriented network developement Status/aktivitet –POND er noe endret, ikke tematisk, men casebedriften har skiftet fra Raufoss Commercial Vehicle Systems til Raufoss Chassis Components (RCC). F.o.m. februar er POND en integrert del av RCC sin funksjoner innen logistikk og human resource management. (HRM)

15 15 Raufoss: POND – process oriented network developement –Gjennomført kartleggingsstudie i regi av HRM-RCC og POND, dokumentert i en fortrolig rapport. Hensikten var å bli kjent med bedriften, dens kultur, oppfatninger knyttet til ledelse, organisasjon, kompetanse mv. –Gjennomført arbeidsseminar, med hensikt å bringe hele org. inn utviklingsprosessen med mål om å utvikle RCC til et ”utstillingsvindu” mot omverdenen. Sem. er dokumentert i en fortrolig rapport. –Thorild Guttulsrud (Statsvit.) har skrevet sin hovedoppgave; ”Brobygging og grensesprenging”, sammen med RCVS. Frigis i oktober.

16 16 Raufoss: POND – process oriented network developement Aktivitet fremover: –POND er integrert, og fortsetter. LÆN’s evt. videre innvolvering i prosjektet må diskuteres.

17 17 Nytt prosjekt tilknyttet LÆN og PED Aktivitet fremover: –Spesifisering av prosjektbeskrivelse –Dr. Grads kurs ”Communication in organisations” utviklet i samarbeid med prof. II Owen Hargie, kjøres første gang i september


Laste ned ppt "1 Formål og problemstilling LÆN Perpektivet LÆN fokuserer på nettverk som grunnlag for dynamisk utvikling av kompetanse, og som lærende enheter Utfordring;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google