Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Norsk industri i smeltedigelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Norsk industri i smeltedigelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Norsk industri i smeltedigelen

2 22 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 Visjon Industri: Utvikle nettverk mellom industri og utdannings- og forskningsmiljøer. Utdanning: Utvikle et utdanningstilbud på høyt internasjonalt nivå innen produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon. Samfunn: Profilere norsk vareproduserende industri som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Forskning: Utvikle internasjonalt anerkjente utdannings- og forskningsmiljø innenfor produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon.

3 33 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Tverrfaglighet - NTNU HumanioraSamfunnsvitenskap Teknologi

4 44 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Tre satsingsområder i P2005 Bedrifter i Nettverk Industriell økologi Produktutvikling og produksjon

5 55 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industrisamarbeid Industrien som forskningslaboratorium Problem A Problem B Problem C Industri Generelt problemområde Spesifikk problemløsning Generell løsningsmetode Problem A Problem B Problem C Industri Generelt problemområde Utdanning

6 66 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005-Produktutvikling og Produksjon

7 77 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Kvantifiserbare mål i P2005 PoPMålsetning Oppnådd 1998-2005 Industrinytte - involverte casebedrifter - øvrige bedrifter involvert - gjennomførte industricase i prosjektet - bedrifters tilbakemelding om resultater og nytteeffekt 16 15 30 16 18 15 29 18 Bidrag til omstilling ved NTNU - nye kurs med basis bl.a. i P2005 - kurs som forbedres med basis bl.a. i P2005 - involverte arenaer og nettverk ved NTNU - andre involverte tiltak i tråd med NTNU's strategiplan - internasjonalisering / samarbeid med ledende universiteter i utlandet 8 12 2 11 16 12 4 6 16 Vitenskapelige resultater - vitenskapelige publikasjoner (tidsskrift og konferanser) internasjonalt - norske/nordiske vitenskapelige publikasjoner og rapporter - populærvitenskapelige artikler og kronikker - gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 - hovedfags- og diplomoppgaver støttet av P2005 - seminarer med bred industrideltakelse - konferanser 8/år 10/år 11 47 6/år 3 56 60 40 2 (9 underv.) 49 41 2 (1 underv) Resultater PoP

8 88 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 Industriell Økologi Horisontale aktiviteter Terminologi i IØ Formidling av IØ IØ-konsekvenser for industri Horisontale aktiviteter LCA-laboratoriet ved NTNU Øko-ansvarlige bedrifter Kjerneprosj. 1 Øko-effektive produkter og produksjon- systemer Kjerneprosj. 2 Øko-effektive resirkulerings- systemer og produsent- ansvar 6 PhD projects 12 3 45 6

9 99 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Resultater IØK Kvantifiserbare mål i P2005 IØKMålsetning Oppnådd 1998-2004 Industrinytte - involverte kjernebedrifter - øvrige bedrifter involvert - gjennomførte industricase i prosjektet - seminarer med bred deltagelse 3 10 10* 1 pr år 2 (3) 19 8 9 Bidrag til omstilling ved NTNU - nye kurs med basis i P2005 - forbedrede kurs - dr.kurs med basis i P2005 - involverte arenaer/nettverk - samarbeid med ledende universiteter i utlandet 64213 64213 9756597565 Vitenskapelige resultater - publikasjoner i internasjonale tidsskrift med referee - Internasjonale konferansepresentasjoner - norske publikasjoner og rapporter - populærvitenskapelige artikler, kronikker, foredrag - gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 - hovedfags-/masteroppgaver frie studier - diplom-/masteroppgaver siv.ing. - Internasjonal konferanse 2 pr år 3 pr år 15 2 pr år 3 10 1 17 67 71 23 2 av 6 8 26 1** * Endret til 8 helt i starten av programmet. ** Planlegges i 2005.

10 10 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri 1997 1998-2003 2005 2004 1997 P2005 - Bedrifter i Nettverk Bedrifter: 10 kjernebedrifter Ny viten: 149 industricase 57 hovedoppg. 1 dr. grad avlagt 7 dr. grader i arbeid Ledende forskningsmiljø: 63 int. fagpulikasj. Internasj. pris Internasj. attraktiv partner på logistikkInternasj. attraktiv partner på logistikk Partner i 3 EU-prosj. Resultatformidling: Boka ”Bedrifter i Nettverk” 54 seminar for industri 24 seminar for akademia Videre satsinger: MESTER ”verktøykasse” Videre satsing på forskning innen logistikk og bedriftsnettverkVidere satsing på forskning innen logistikk og bedriftsnettverk Nye FoU-prosjekt (BIP, EU osv.) Fagmiljø: Nettverk og fagmiljø fra 3 fakultet og 6 instituttNettverk og fagmiljø fra 3 fakultet og 6 institutt Studieprogram: Nytt studieprogr. i logistikk Nytt masterprogr. i ledelse

11 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hva bringer framtiden?

12 12 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Den globale arbeidsdelingen De nye industrilandene har gradvis gått helt inn i de roller vi har vært vant til å ha Vårt utdanningssystem har gitt oss fortrinn – ikke tilstrekkelig nå lenger Vi må se etter nye grunnlag for vår konkurranseevne og vår nyskaping

13 13 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hvordan utvikler verdens etterspørsel seg? I de postindustrielle samfunn –stadig mer avanserte industriprodukter –opplevelsessamfunnets behov Store deler av verdens befolkning har grunnleggende utilfredsstilte behov –mat –energi –rent vann –bærekraftig arealbruk –helse Norge kan bidra i begge arenaer

14 14 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hva kan vi bygge konkurransefortrinn på? Vår nåværende kunnskapsbase –i industrien –i utdannings- og forskningsinstitusjonene De markeder og bransjer vi kjenner godt Våre naturgitte forutsetninger Differensieringsmuligheter gjennom kulturelle særtrekk

15 15 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Nyskapingsveier Utvikling av modne industrier – gradvis forbedring Eksisterende industris differensiering inn i nye områder, bygd på deres eksisterende kompetansebase Nyetableringer i bransjer under utvikling

16 16 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Næringsstruktur om 15 år? Kan ikke forutsies eksakt Men, det synes likevel trygt å si at vi har betydelig virksomhet innenfor –Energi- og petroleumsklyngen –Produkter og tjenester basert på utnyttelse av havet –Nisjer i materialmarkedet –Og IKT – direkte og indirekte Helse og medisin

17 17 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Betydningen av produksjon Vi vil fortsatt ha en posisjon som industrinasjon hvor mye av verdi-skapingen vil komme fra utnyttelse av naturens ressurser Vår evne til å utnytte mulighetene synes å være klart avhengig av at vi opprettholder en produksjonsindustri i Norge – i et samspill med resten av verden Evnen til å omsette ny kunnskap til verdi vil være knyttet til vårt næringslivs evne til å skape virksomhet av den

18 18 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Må posisjonere oss for å utnytte de nye teknologiene –Informasjons- og kommunikasjonsteknologi –Bioteknologi –Nanoteknologi 200 milliarder investeres årlig i verden på forskning i nanoteknologi – denne utviklingen vil kunne drive fram nye muliggjørende teknologier Hvordan skal vi satse vår relativt begrensede midler, slik at det får effekt?

19 19 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Samhandling mellom næringsliv og utdanning/FoU blir avgjørende Utdannings- og forskningsmiljøene må bruke sine ressurser på å kvalifisere seg til å gjøre relevant forskning for næringslivet Vi må sammen søke etter de gode utviklingsveiene Det gjør vi best ved å arbeide nært sammen

20 20 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Viktige elementer Fostre topp internasjonal kvalitet i forskningen Ha gode koblinger til forskningsmiljøer ute, og mottakerkompetanse som kan omsette ny kunnskap til anvendelse i Norge Store prosjekter i nært samspill mellom næring og FoU Nærings-PhD – forskerutdanning tett tilknyttet næringslivet Stimulere til bygging av landslag Gjøre nasjonal kompetanse tilgjengelig der er bruk for den


Laste ned ppt "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Norsk industri i smeltedigelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google