Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB

2 Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi
Redusert markedsvekst for norsk eksport som følge av krisen ute

3 På vei inn i den kraftigste konjunkturnedgangen internasjonalt siden 2
På vei inn i den kraftigste konjunkturnedgangen internasjonalt siden 2. verdenskrig Globalt og synkront tilbakeslag i verdensøkonomien BNP i OECD området falt med hele 1,5 pst. i 4. kvartal og 0,2 pst. i 3. Sterk oppbremsing av veksten også i BRIC landene Industriproduksjon og eksport stuper IMF: Svakeste vekst i verden siden krigen! Fortsatt ikke sett det verste? Store problemer i banksektoren Ledende indikatorer lover ikke godt

4 Råvareprisene har falt kraftig
Prisene på de aller fleste råvarer har falt kraftig Høyvekstlandene ser ikke ut til å ha holdt veksten i etterspørselen etter olje og andre råvarer oppe OPEC kan kutte produksjonen Norsk tap i bytteforhold Reduserer lønnsveksten

5 Eksportveksten fall i eksporten
Lavere internasjonal etterspørsel reduserer eksporten av tradisjonelle varer 3,5 prosent fall fra 3. til 4. kvartal i 2008 i tradisjonell vareeksport Fallet fortsetter ut 2009 Depresieringen av krona styrker konkurranseevne Fallende råvarepriser bidrar til lavere eksportpriser til tross for svekket kronekurs

6 Usikkerhet i olje 2008 kontrastenes år: Rekordhøy oljepris, men voldsom nedgang Etter 6 år med økte oljeinvesteringer flater disse ut Færre nye prosjekter og svak oljepris kan bidra til fall i investeringene i 2012, men det kan komme før…

7 Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi
Redusert markedsvekst for norsk eksport Høye utlånsrenter

8 Økte renter siden 2004 Økte styringsrenter og høye risikopremier har gitt betydelig vekst i utlånsrentene Men som respons på finanskrisa gir nå lavere renter kraftig stimulans

9 Gjeldsbelastningen høyere enn i ”jappetiden”

10 Kraftig rentefall Bankrenter ned fra nær 8 prosent til om lag 4,5 prosent på et halvt år Rentemarginer øker når renta faller

11 Husholdningene: Normalisering av forholdet mellom inntekt og forbruk
Relativ høy inntektsvekst i 2009 som følge av rentefallet Finansiell konsolidering pga fall i formue og usikkerhet knyttet til egen inntekt Kraftig økning i spareraten og fall i konsumet på årsbasis i 2009 Konsum og inntekt deretter mer i takt

12 Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi
Redusert markedsvekst for norsk eksport Høye utlånsrenter Konsekvensen gjennom disse kanalene er svært usikre. Betydelig risiko for at norsk økonomi blir vesentlig mer rammet av finanskrisen enn prognosene tilsier Kreditrasjonering Reduserte formuesverdier Pessimisme

13 Husholdningene og finanskrisen
Høye renter og vansker med lånefinansiering har redusert boligbyggingen. Den nådde en topp for to år siden Fall i huspriser reduserer kredittsikkerheten og låneevnen som igjen påvirker lånebasert forbruk (bilkjøpene falt i 2008) Når kredittrisikoen øker og konkursene melder seg blir det en effekt via bankenes balanser. Bankene har nå god egenkapital, men de frykter at de ikke vil ha det om ett år. Da må de være varsomme med utlånene nå! Lånerenta kan bli lav, men bare de meste kredittverdige får låne til den renta. For andre er renta i realiteten fortsatt høy!

14 Kraftig nedgang i boliginvesteringene
Strengere kredittvurdering/krav til sikkerhet rammer boligmarkedet Forventninger om videre boligprisnedgang er nå mindre Skyldes nok lavere renter og gradvis normalisering av kredittmarkedet, men med økende ledighet kan dette snu igjen Igangsettingen av nye boliger har falt markert, men faller noe dempet i det siste

15 Kraftig fall i næringsinvesteringene på fastlandet
Investeringsnedgangen blant fastlandsbedriftene har begynt Markert nedgang på de fleste fronter i 2009, utflating utover i 2010 Det finnes unntak Kraftforsyning Ulike nisjer Naturlig konsekvens av den sterke kapasitetsoppbyggingen under konjunkturoppgangen Dystre framtidsutsikter og finansieringsproblemer

16 Utsikter til fall i BNP Fastlands-Norge gjennom 2009
Fallet begynte i forrige kvartal Antas forsterket gjennom inneværende halvår Rammer de fleste bransjer Eksport- og investeringsorientert næringsliv rammes hardt Unntak Oljeleverandører Leverandører til offentlig virksomhet En del konsumorientert virksomhet

17 Lavkonjunkturen like om hjørnet
Konjunkturbunnen i begynnelsen av 2011? Dypere enn 2003 Mindre dyp enn på 1990-tallet?

18 Hurtig økende ledighet
registrerte ledige på 4 måneder Sterkest økning blant bygge-, anleggs- og industriarbeidere Sterk nedgang i tilgangen på ledige stillinger nesten tilbake på 2004-nivå ledige i 2010 og 2011

19 Norsk økonomis forsvarsverk
Pengepolitikken, renta har blitt satt kraftig ned Kredittpolitikken, bankenes låneadgang bedres Finanspolitikken, blir brukt svært aktivt Inntektspolitikken, lønnsdannelsen i nedgangstider

20 Finanspolitikken sterkt ekspansiv
Finansdepartementets siste anslag for 2009 Stimulanser tilsvarende 2,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge (i tillegg til automatiske stabilisatorer) Antar ingen ytterligere stimulanser i 2009 Vi legger til grunn om lag like ekspansiv politikk i 2010 Om lag konjunkturnøytralt i

21 Sterk nedgang i lønns- og prisveksten
Lønnsvekst nesten så lav som i 1990-lavkonjunkturen Høyt overheng og allerede vedtatte tillegg gir en viss lønnsvekst fra 2008 til 2009 Redusert overtid, bonuser og opsjonsgevinster Lønnsfrys for ledere Lavere energipriser Lavere råvarepriser Lavere ferdigvarepriser? Økt produktivitetsvekst Kronestyrking framover → Lavere underliggende prisvekst → Økt reallønnsvekst i 2009

22 Store bevegelser i valutakursen
Normalisering av finansmarkedene Høyere norske renter, enn i utlandet Men høyere inflasjon i Norge Krona styrker seg framover Krone-euro gradvis ned mot 8,00 i 2011 og dollar under 6


Laste ned ppt "Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google