Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB

2 2 Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi 1. Redusert markedsvekst for norsk eksport som følge av krisen ute

3 3 På vei inn i den kraftigste konjunkturnedgangen internasjonalt siden 2. verdenskrig Globalt og synkront tilbakeslag i verdensøkonomien –BNP i OECD området falt med hele 1,5 pst. i 4. kvartal og 0,2 pst. i 3. –Sterk oppbremsing av veksten også i BRIC landene –Industriproduksjon og eksport stuper –IMF: Svakeste vekst i verden siden krigen! Fortsatt ikke sett det verste? –Store problemer i banksektoren –Ledende indikatorer lover ikke godt

4 4 Råvareprisene har falt kraftig Prisene på de aller fleste råvarer har falt kraftig Høyvekstlandene ser ikke ut til å ha holdt veksten i etterspørselen etter olje og andre råvarer oppe –OPEC kan kutte produksjonen –Norsk tap i bytteforhold  Reduserer lønnsveksten

5 5 Eksportveksten fall i eksporten Lavere internasjonal etterspørsel reduserer eksporten av tradisjonelle varer 3,5 prosent fall fra 3. til 4. kvartal i 2008 i tradisjonell vareeksport Fallet fortsetter ut 2009 Depresieringen av krona styrker konkurranseevne Fallende råvarepriser bidrar til lavere eksportpriser til tross for svekket kronekurs

6 6 Usikkerhet i olje 2008 kontrastenes år: Rekordhøy oljepris, men voldsom nedgang Etter 6 år med økte oljeinvesteringer flater disse ut Færre nye prosjekter og svak oljepris kan bidra til fall i investeringene i 2012, men det kan komme før…

7 7 Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi 1. Redusert markedsvekst for norsk eksport 2. Høye utlånsrenter

8 8 Økte renter siden 2004 Økte styringsrenter og høye risikopremier har gitt betydelig vekst i utlånsrentene Men som respons på finanskrisa gir nå lavere renter kraftig stimulans

9 9 Gjeldsbelastningen høyere enn i ”jappetiden”

10 10 Kraftig rentefall Bankrenter ned fra nær 8 prosent til om lag 4,5 prosent på et halvt år Rentemarginer øker når renta faller

11 11 Husholdningene: Normalisering av forholdet mellom inntekt og forbruk Relativ høy inntektsvekst i 2009 som følge av rentefallet Finansiell konsolidering pga fall i formue og usikkerhet knyttet til egen inntekt Kraftig økning i spareraten og fall i konsumet på årsbasis i 2009 –Konsum og inntekt deretter mer i takt

12 12 Konsekvensen gjennom disse kanalene er svært usikre. Betydelig risiko for at norsk økonomi blir vesentlig mer rammet av finanskrisen enn prognosene tilsier Fem kanaler for finanskrisen til norsk økonomi 3. Kreditrasjonering 4. Reduserte formuesverdier 5. Pessimisme 1. Redusert markedsvekst for norsk eksport 2. Høye utlånsrenter

13 13 Husholdningene og finanskrisen Høye renter og vansker med lånefinansiering har redusert boligbyggingen. Den nådde en topp for to år siden Fall i huspriser reduserer kredittsikkerheten og låneevnen som igjen påvirker lånebasert forbruk (bilkjøpene falt i 2008) Når kredittrisikoen øker og konkursene melder seg blir det en effekt via bankenes balanser. Bankene har nå god egenkapital, men de frykter at de ikke vil ha det om ett år. Da må de være varsomme med utlånene nå! Lånerenta kan bli lav, men bare de meste kredittverdige får låne til den renta. For andre er renta i realiteten fortsatt høy!

14 14 Kraftig nedgang i boliginvesteringene Strengere kredittvurdering/krav til sikkerhet rammer boligmarkedet Forventninger om videre boligprisnedgang er nå mindre Skyldes nok lavere renter og gradvis normalisering av kredittmarkedet, men med økende ledighet kan dette snu igjen Igangsettingen av nye boliger har falt markert, men faller noe dempet i det siste

15 15 Kraftig fall i næringsinvesteringene på fastlandet Investeringsnedgangen blant fastlandsbedriftene har begynt –Markert nedgang på de fleste fronter i 2009, utflating utover i 2010 –Det finnes unntak  Kraftforsyning  Ulike nisjer Naturlig konsekvens av den sterke kapasitetsoppbyggingen under konjunkturoppgangen Dystre framtidsutsikter og finansieringsproblemer

16 16 Utsikter til fall i BNP Fastlands-Norge gjennom 2009 Fallet begynte i forrige kvartal Antas forsterket gjennom inneværende halvår Rammer de fleste bransjer –Eksport- og investeringsorientert næringsliv rammes hardt –Unntak  Oljeleverandører  Leverandører til offentlig virksomhet  En del konsumorientert virksomhet

17 17 Lavkonjunkturen like om hjørnet Konjunkturbunnen i begynnelsen av 2011? Dypere enn 2003 Mindre dyp enn på 1990-tallet?

18 18 Hurtig økende ledighet +20 000 registrerte ledige på 4 måneder –Sterkest økning blant bygge-, anleggs- og industriarbeidere Sterk nedgang i tilgangen på ledige stillinger – nesten tilbake på 2004-nivå 125 000 ledige i 2010 og 2011

19 19 Norsk økonomis forsvarsverk 1. Pengepolitikken, renta har blitt satt kraftig ned 2. Kredittpolitikken, bankenes låneadgang bedres 3. Finanspolitikken, blir brukt svært aktivt 4. Inntektspolitikken, lønnsdannelsen i nedgangstider

20 20 Finanspolitikken sterkt ekspansiv Finansdepartementets siste anslag for 2009 –Stimulanser tilsvarende 2,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge (i tillegg til automatiske stabilisatorer) –Antar ingen ytterligere stimulanser i 2009 Vi legger til grunn om lag like ekspansiv politikk i 2010 Om lag konjunkturnøytralt i 2011- 2012

21 21 Sterk nedgang i lønns- og prisveksten Lønnsvekst nesten så lav som i 1990- lavkonjunkturen Høyt overheng og allerede vedtatte tillegg gir en viss lønnsvekst fra 2008 til 2009 –Redusert overtid, bonuser og opsjonsgevinster –Lønnsfrys for ledere Lavere energipriser Lavere råvarepriser Lavere ferdigvarepriser? Økt produktivitetsvekst Kronestyrking framover → Lavere underliggende prisvekst → Økt reallønnsvekst i 2009

22 22 Store bevegelser i valutakursen Normalisering av finansmarkedene Høyere norske renter, enn i utlandet Men høyere inflasjon i Norge Krona styrker seg framover –Krone-euro gradvis ned mot 8,00 i 2011 og dollar under 6


Laste ned ppt "1 1 Norsk økonomi i krisetider Ådne Cappelen SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google