Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn som pårørende – satsning og lovendring Bergen 3.desember Siri Gjesdahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn som pårørende – satsning og lovendring Bergen 3.desember Siri Gjesdahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn som pårørende – satsning og lovendring Bergen 3.desember Siri Gjesdahl

2 2 Tema Behovet og tiltak Om lovendringene –Plikt til å bidra –Særlig om informasjon –Barneansvarlige Veien videre

3 3 Behov og tiltak

4 4 Usikkerhet, frykt og manglende mestring Redsel for å oppleve det samme som syk forelder Ønsker voksenkontakt Ønsker informasjon Barnas situasjon

5 5 Hva vil vi oppnå? Tidligere hjelp til barna Langsiktig oppfølgning Kompetanseheving i tjenestene Øke forskningsaktiviteten Spre erfaringer Stimulere frivillige organisasjoner til tiltak.

6 6 Igangsatte tiltak Bevilgning 21 mill. i 2010 Barnsbeste: Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn som pårørende Midler til en rekke prosjekter og kompetanseheving Screenings- og utredningsverktøy i Helsebiblioteket

7 7 Lov som virkemiddel Dagens tilbud –Mange gode initiativ –Helsetilsynet: Tilfeldig og uforutsigbart Svakheter ved dagens lovgivning Behov for en systematisk tilnærming Lov er et viktig, men ikke tilstrekkelig, virkemiddel

8 8 Lovendringene

9 9 1. Bidra til å ivareta barnas behov ”Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og nødvendig oppfølging” (Helsepersonelloven § 10 a første ledd)

10 10 Hvilke barn? Barn av pasienter med –psykisk sykdom –rusmiddelavhengighet –alvorlig somatisk sykdom eller skade Avgjørende er i hvilken grad foreldrenes helsetilstand kan skape usikkerhet, sårbarhet, mestringsproblemer eller frykt hos barnet. Helsepersonellet bør ha en lav terskel for å sette i gang undersøkelser

11 11 ”Bidra” – ikke ”overta” Utgangspunkt: Foreldreansvaret Hjelpe foreldrene til å hjelpe barna Ikke påta seg oppgaver som ivaretas av andre tjenester (barne- og helselovene) Sikre at barn får nyte godt av samfunnets tilbud = Et sikkerhetsnett for å kunne lose barna videre til eksisterende tjenester

12 12 Oppgaver –Har pasienten barn? –Vurdere barnas behov –Samtale med pasienten –Bidra til å informere andre –Aktivt be om samtykke –Vise vei videre = Enkle, men viktige grep Lokalt samarbeid og rutiner er viktig!

13 13 2. Særlig om informasjon til andre

14 14 Plikt: Bidra til å informere Ikke nytt unntak fra taushetsplikten Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. (§ 10 a tredje ledd) Samtalen med barnet kan gjerne pasient eller omsorgsperson stå for selv.

15 15 Hvilken informasjon kan gis? Følgende informasjon bør gis rutinemessig: -Det er ikke barnets skyld -Forelderen får god hjelp -Mulighet for besøk hvis oppholdssted er kjent -Hva barna kan få hjelp med Pasienten må samtykke til informasjon om diagnose, behandling, utsikter og annen konkret informasjon Barn bør normalt ikke få mer informasjon enn omsorgspersonene.

16 16 Høringsforslaget ikke videreført Høringsforslag: Barnet og omsorgsperson skal gis informasjon, også mot pasientens vilje. Ikke videreført i loven -Ikke klart at det er det beste for barnet -Tillitsforholdet pasient - helsepersonell -Vanskelig å gjennomføre -Vi har tro på lovens aktivitetsplikt -Generell informasjon kan uansett gis

17 17 Samarbeidende personell ”Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn” (Helsepersonellov § 25 tredje ledd)

18 18 Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn. (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a) 3. Barneansvarlig personell

19 19 Barneansvarliges oppgaver Øke helsepersonellets kompetanse Koordinere institusjonens arbeid Behandlende helsepersonell må ta ansvar Veileder og lokale rutiner utdyper Ikke krav til helsefaglig utdanning

20 20 Veien videre Informere –konferanser og seminarer –informasjon rettet mot barn Rundskriv Ikrafttreden: Vi tar sikte på 1. januar 2010

21 21


Laste ned ppt "Barn som pårørende – satsning og lovendring Bergen 3.desember Siri Gjesdahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google