Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2011/2012 Et sted for vekts og trivsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2011/2012 Et sted for vekts og trivsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2011/2012 Et sted for vekts og trivsel
Veksthusfløtten Familiebarnehage ÅRSPLAN 2011/2012

2 Presentasjon av Veksthusfløtten familiebarnehage
Veksthusfløtten familiebarnehage er en privat eid småbarns barnehage med 8 barn i alder 0-3 år. Barnehagen disponerer eget inngjerdet uteomeråde og ligger bra til i forhold til både turområder samt offentlig transport. Vårt mål har alltid vært å gi ”våre” barn et trygt og godt sted å være, samtidig som de skal få anledning til å utvikle seg som de små mennesker de er. Ved at vi har en såpass liten barnegruppe er det god anledning til individuell oppfølging av hvert enkelt barn, og det har vist seg at barna tilpasser seg lett hos oss. Familiebarnehage kjennetegnes ved at det er små grupper og at barna oppholder seg i hjemlige omgivelser. Det skal være en myk overgang fra hjemmeverden til barnehagetilværelsen, samtidig som det pedagogiske innholdet ivaretas gjennom oppfølging fra vår faste pedagogiske veileder. Pedagogisk veiledning vil si at assistentene skal få den opplæring og veiledning de trenger for å kunne gjennomføre det kvalitetsmessige arbeid som er forutsatt i lovverket. Veilederen vil være tilstede for å observere og rettlede slik at målene i årsplanen, og forutsetningene for godkjenning som barnehage oppfylles. Denne årsplanen er utarbeidet for Veksthusfløtten familiebarnehage av pedagogisk veileder Gurpreet Kaur Karir, i samarbeid med assistent og eier. PRAKTISK INFORMASJON: Eier og assistent: Øzlem Algunerhan Tlf: Styrer: Margrete Endal Assistent: Sara Engebø Aamot Assistent: Tugba Ercin Pedagogisk veiledning: Gurpreet Kaur Karir Adresse: Veksthusfløtten 11, 0594 Oslo Barnehagens telefon:

3 Barnehagens samfunnsmandat
OM BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. OM BARNS MEDVIRKNING: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen skal være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. ” Samarbeid med barnas hjem er en vesentlig forutsetning for at ovenstående punkter skal oppfylles. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Det er allikevel sånn at barnehagen i samarbeid med foreldrene har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Barnehagen skal ha et fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling. Dette betyr at barnehagen skal ha areal og utstyr som fremmer bevegelsesglede, sanseerfaring og muligheter for læring og mestring.

4 Presentasjon av Veksthusfløtten familiebarnehage og praktisk informasjon
Åpningstid: 07.30–16.30 Vær vennlig og overhold barnehagens åpningstider, ved henting etter barnehagens åpningstid påløper en fast timesats. Mat: Barnehagen står for lunsj, melk og frukt. Det blir servert ett varmt måltid i uken til lunsj. Vi anbefaler en matboks til barnet med frokost og ettermiddagsmat. Hvis barnet ikke har spist frokost hjemme, kan medbrakt matpakke spises i barnehagen. Soving: Sovetider justeres etter individuelle behov så langt som det lar seg gjøre. Barna sover i barnehagens reisesenger eller i vogner. Sykdom/fravær: Sykdom må meldes i fra så fort som mulig, senest kl 09:30 som er ”kjernetiden” i barnehagen. Dersom barnet blir dårlig i barnehagen, må det hentes umiddelbart for å unngå ytterligere smitte. Barnehagen har retningslinjer for når barnet bør boldes hjemme. Barnet skal minst ha en feberfri dag. Dette anbefaler på det sterkeste når et barn har oppkast og diaré. Medisinering i barnehagen bør unngås. Bursdager: Barnas bursdag feirer vi ved å ha bursdagsbarnet i fokus i samlingsstunden. Barnet får egen krone, vi synger bursdagssang og pynter med ballonger. Det er opp til foreldrene hva de ønsker å ta med i barnehagen for deres bursdagsbarn. Vi oppfordrer foreldrene til å ta meg seg et sunnere alternativ til kaker.

5 KLÆR OG UTSTYR VI ØNSKER TILGJENGELIG Det er til enhver tid kjekt å ha ekstra klær og utstyr liggende i barnas kurver. Vi har her laget en oversikt over det vi ønsker at dere har tilgjengelig. Alt av tøy skal merkes med barnets navn! Til all tid: · truse · sokker · genser · bukse · t- skjorte · Body (til de som bruker det) Om sommeren bør det i tillegg være: · Shorts · T–skjorte · Flere truseskift el. Badeklær. · Solkrem og solbriller/skyggelue Om vinteren bør det i tillegg være: · Ullsokker · Ull- eller microfiber undretøy · Ullbukse og ullgenser · Strømpebukse/ stillongs og tynne sokker · Votteskift · Tykkdress el. Boblejakke og bukse (med minst ett skift) · Vintersko · Lueskift · Hals eller skjerf Høst og vår: · Regntøy og minst ett skift med regntøy · Enten dress eller ulltøy å ha under regnklærne. · Ta alltid med strømpebukse/stillongs og ullklær! · Støvler eller cherox (gjerne med skift)

6 Barnehagens dagsrytme
Ankomst Frilek-Innelek-Sang- Musikk-Dans-Drikke- Rydding Mat Hvile-Soving Innelek-Utelek Mat-Frukt Innelek Utelek(Aktiviteter) Barnehagen stenger

7 BARNEHAGENS INNHOLD: Barnehagen skal gi alle barn gode lærings og utviklingsmuligheter. For å støtte opp under det enkelte barnets kunnskap og utvikling, må barnehagens innhold være allsidig og variert. Barnehagens arbeidsmåter og innhold må ses i sammenheng. Omsorg og oppdragelse: Måten vi skal i vareta dette på: Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder. Gjennom denne prosessen overføres verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter. Vi som voksne skal være bevisste på hvordan vår atferd påvirker alle barna i barnehagen. Vi opptrer som modeller for barna og skal ha det med oss i hverdagen. Vi skal inkludere, tilrettelegge og gi oppmerksomhet til alle barna i barnehagen. Vi skal snakke med, og ikke til. Alle skal oppleve forståelse og varme. Vi skal skape et miljø der omsorg smitter der det er naturlig for barna også å ha omsorg for hverandre. I vår atferd fremmer vi menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for respekt for liv! Nestekjærlighet og solidaritet er grunnleggende. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjoner og ta hensyn til andre. Lek og læring: Måten vi skal ivareta ta dette på: Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Læring: Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Vi skal legge opp til et miljø som fremmer lek og læring. Barns naturlige motivasjon og interesser skal vektlegges og oppmuntres. Vi skal både legge opp til leke, i gangsette og hjelpe til med å bekrefte lekens magi og bruke det som et verktøy for læring. Barnehagen skal bidra til å utvikle fantasi og evner til å leke, samarbeide, ta hensyn til andre i leken. Leken kan gjenspeile nyttig kunnskap om samfunnet vi er en del av, samt være kun til moro og latter i andre situasjoner. Vi er klare over det mangfoldet som gjenspeiles i barnehagen: Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen som medfører at barna kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Vi skal støtte barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle erfaringer.

8 Hvordan vi skal arbeide:
Sosial kompetanse Måten vi skal gjøre dette på: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for utviklingen av sosial kompetanse Vi skal oppmuntre og rose atferd som er positiv og inkluderende, som fremmer gode sosiale relasjoner og der alle barna opplever mestring, selvstendighet, forståelse av andre og godt samspill. Vi skal bruke hendelser som skjer i barnehagen som utgangspunkt til å snakke om hvordan konflikter kan løses, hjelpe barna til å takle situasjoner på egenhånd. Vi skal hjelpe barna til å uttrykke hva de tenker, akseptere andres tanker og sette ord på følelser og opplevelser. Vi vil bruke lek/eventyr til å demonstrere sosiale normer for hvordan ting kan gå for seg som modeller. Vi skal også være modeller og demonstrere: eks hvordan vi kan deler på gjenstander, vente på tur, spørre før vi tar noe vi ønsker, si” takk” og be om hjelp når noe er vanskelig. Språklig kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som utrykk for egne tanker og følelser. Vi skal være et språkrikt miljø der vi bruker språket bevisst – både oppmuntrer til at barna setter ord på det de vil/mener så langt det er mulig, samt får hjelp til å bli forstått. Vi bruker sanger, lek, gjenstander og eventyr, med konkreter og legger til rette for en god språkutvikling. Vi går inn i situasjoner og konflikter med språket som verktøy. Barna øver på å sette ord på hva de ønsker i situasjonen, samt at vi er klar over at barn forstår mye mer enn de klarer å uttrykke selv. De reagerer med følelser og impulser, og handlingene kan være et uttrykk for en følelse som vi må ta tak i. Vi må ha kunnskap om barns språkutvikling og oppmuntre til barns naturlige motivasjon når nysgjerrigheten brer seg. I den grad det er mulig skal barnet få delta og påvirke sin hverdag, dette vil variere med tanke på barnets alder og funksjonsnivå. Barnehagen må ta hensyn til barns egen uttrykksmåte: Lytte, tolke deres kroppsspråk, observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesning og varierte aktiviteter som fremmer språket vil være prioriterte.

9 Hvordan skal vi arbeide
Barnehagen som kulturarena Måten vi skal gjøre dette på: Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Vi skal legge til rette for at barnehagen skal være en kulturarena der barna skal bli akseptert med den kulturen de har med seg – der barnehagen skal være en møteplass som gjenspeiler samfunnets verdier og etikk, inkludering og akseptering av forskjellighet og nyanser. Barnas egen identitet skal utvikles med vekt på at vi alle er forskjellige og har en viktig rolle i barnehagen og i samfunnet. Barna skal oppleve at de kan medvirke og påvirke sin egen hverdag – oppleve frihet og trygghet innen for rammer med rutiner og konsekvenser. Med kultur mener vi: Felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer, uttrykksmåter, kunst og estetikk. Det handler om å la barna oppleve at de er en del av en kulturarena. Personale skal være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessige ståsted. Barnehagen skal være en forlengelse av hjemmet.. Måten vi skal gjøre dette på: Vi skal ha et tett samarbeid med foreldrene Vi skal holde oss faglig oppdaterte Vi skal være ydmyke for tilbakemeldinger Vi skal skape et arbeidsmiljø for ansatte som gir rom for tilbakemeldinger fra hverandre, trivsel og god stemning. Vi skal hjelpe hverandre med å være gode omsorgs – og oppdragelses personer Vi skal engasjere oss i hvilke forventninger som er gitt oss og hvordan vi kan møte disse forventningene best mulig

10 Årshjul for Veksthusfløtten familiebarnehage
Januar Vi jobber med tema ”Vinter” Og Kroppen vår Kroppen: hode, ben, arm, kroppsdeler SANGER: ”Hode skulder kne og tå” Februar Fastelaven/karneval Og Dyr SANGER: Dyrene i Afrika 3 små fisk Små rumpetroll Fugledansen Lille Petter Edderkopp Bjørnen sover EVENTYR: Gullhår Mars Vi jobber med tema ”Påsken” Former og Farger Min hatt den har tre kanter Jeg vil ha en blå ballong April Vi jobber med tema ”Våren” Planter og blomster som vokser og gror SANGER ”Lille petter edderkopp” ”Blomster små titter opp av marken nå” Alle barna klapper Bukkene bruse

11 Årshjul for Veksthusfløtten familiebarnehage
Mai Vi jobber med tema ”17.Mai feiring” Vi skal gå i tog, pølsefest og flagg EVENTYR: Bukkene bruse Juni Vi jobber med tema ”Sommer” Juli BARNEHAGEN ER STENGT August Oppstart og tilvenning Barna blir kjent med hverandre og de voksne i barnehagen. De blir kjent med rutinene i barnehagen.

12 Årshjul for Veksthusfløtten familiebarnehage
September Vi jobber med tema ”Høst” Vi tegner og leker med høstens farger. Snakker om høsten og samler blader. Vi bruker sansene våre når vi utforsker! Sanger : Lille Petter edderkopp og bjørnen sover Oktober Vi jobber med tema ”Naturen” Natur, miljø og teknikk… Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter, landskap, årstider og vær! November Vi jobber med tema ”Form og farge” Vi lar barna få uttrykke seg gjennom ulike materialer. Vi leker med modellkitt, duplo, plastelina, maling og materiale ute i naturen. Desember Vi jobber med tema ”Julen” Barna får kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til advent og jul. Julekalender Pepperkakebaking Julesanger SANGER OG RIM: ”Det bor en baker i østre aker” Musevisa


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2011/2012 Et sted for vekts og trivsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google