Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merete Seminar Vi tar eldrebølgen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merete Seminar Vi tar eldrebølgen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesamarbeid og lokalmedisinsk senter i Evenes, Tjeldsund og Skånland -
Merete Seminar Vi tar eldrebølgen Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland kommune

2 Bakgrunn for prosjektet
Små kommuner, store krav Geografisk naturlig samarbeidsområde Tradisjon for ETS-samarbeid Likelydende vedtak i kommunestyrene i ETS vedrørende ønske og mulighet for samarbeid om løsninger Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

3 Bakgrunn for prosjektet, forts
Kommunestyrevedtak: Desember Evenes, Tjeldsund og Skånland fattet likelydende vedtak om felles legetjeneste, samt ytterligere tiltak det ville være gunstig å samarbeide om Mai vedtatt at Skånland skulle være vertskommune for felles legetjeneste med Evenes og Tjeldsund som samarbeidskommuner Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

4 K-styrevedtaket la forutsetninger for samarbeid om
Felles legedistrikt og legetjeneste Fortsatt felles legevakt 11/2-linjetjeneste i tilknytning til felles legetjeneste Andre samarbeidsmuligheter Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

5 Motet og viljen er tilstede, men økonomien er heller skral….
Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

6 Forprosjekt ”kommunesamarbeid og lokalmedisinsk senter”
Tildelt fra Helsedirektoratet til forprosjekt for å se på mulige samarbeidsløsninger i ETS Forprosjektet gjennomført høsten 2010 – våren 2011 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

7 Formål / visjon Få fram samarbeidstiltak i de tre kommunene som kan gi bedre behandling og pasientforløp for innbyggerne i ETS gjennom: Forebyggende tiltak Egenmestring Samordning av tiltak Bedre ressursutnyttelse i behandling av den enkelte  Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

8 Prosjektmål Utarbeide beslutningsgrunnlag for at ETS-kommunene kan ta stilling til et fast, forpliktende samarbeid i henhold til føringene i stortingsmelding nr (samhandlingsreformen) og utforme søknad om midler til hovedprosjekt Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

9 Prosjektorganisering
Prosjekteiere: Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune Styringsgruppe: ETS samarbeidsråd Referansegruppe Representanter fra Eldreråd, rådet for funksjonshemmede, tillitsvalgte, verneombud, norsk senter for distriktsmedisin. UNN forespurt, men takket nei Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

10 Prosjektorganisering, forts
Prosjektansvarlig: Rådmann Merete Hessen, Skånland Prosjektleder: Helse- og omsorgssjef Janne Nilssen, Tjeldsund Prosjektmedarbeidere: Rådgiver Liv Marit Torbergsen, Skånland Kommuneoverlege Anders Stormo, Evenes og Tjeldsund Arbeidsgruppe: Kommuneoverlege i Skånland, Alf Kristoffersen, Per Sandengen/ Torbjørn Simonsen – kommunalsjef Skånland, Gunnar Bergvik, helse- og omsorgssjef Evenes, Eli Tyldum vikarierende helse- og omsorgssjef Tjeldsund prosjektmedarbeiderne Faglig ressursgruppe: Ledere fra berørte enheter i ETS- kommunene: Driftsledere / avdelingssykepleiere i pleie- og omsorg Barnevernstjenesten Evenes og Skånland Folkehelsekoordinator Tjeldsund Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

11 Hva er gjennomført Etablering av faglig ressursgruppe
Kartlegginger nåtilstand: Eksisterende tilbud kompetanse Oversikt diagnoser – endringer Vurderinger framtidige behov Samarbeidsmuligheter Deltakelse i FUNNKe Liv Marit Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

12 Kompetanse helse og omsorg
Kommune Evenes Tjeldsund Skånland Totalt Helsesekretærer 4 1 5 10 Helsefagarbeidere ( hjelpepl. / omsorgsarbeidere) 26 25 54 105 Helsefagarbeidere med videreutdanning 6 8 15 Sykepleiere 11 19 38 Sykepleiere med videreutdanning 13 14 33 Vernepleiere 3 12 Sosionomer 2 Barnevernspedagog Fysioterapeuter Ergoterapeuter Leger Psykologer Annet? 7 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

13 Kompetanse barnehage / skole
Evenes Tjeldsund Skånland Totalt Ledelse 4 6 14 Vernepleier 1 2 Sosionomer Spesial pedagogikk 5 11 21 Sosialpedagogikk 3 Pedagogisk veiledning 7 9 Idrettsfag 19 Kost og ernæring Annet Barnevernspedagog Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

14 Diagnoseoversikt Evenes og Tjeldsund
Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

15 Diagnoseoversikt Skånland
Både i Evenes, Tjeldsund og Skånland ser vi at antall legebesøk med plager i muskel/skjelettsystemet er høye. Vi ser også økning når det gjelder psykiske lidelser. Man ser samtidig en økning når det gjelder hjerte/karsystemet, der alle tre kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

16 Utvikling i utvalgte diagnoser
Skånland Den markante økningen, bl a. på diabetes, kan skyldes at registreringen ikke var iverksatt på alle områder i 2000 Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

17 Utvikling diagnoser -Antall personer i ET
Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

18 Framtidige behov Kompetanse:
Beholde antall faglærte Skaffe og opprettholde spesialkompetanse i forhold til: Ernæring Kreftsykepleie Rehabilitering Diabetes Miljøarbeid Store utfordringer i tida framover når det gjelder å beholde / øke antall faglærte ansatte. Rekruttering til både videregående- og høyskoleutdanning svikter, både lokalt og på landsbasis. Samtidig vet vi at det er økte krav til kompetanse i tjenesten, både når det gjelder personale med grunnutdanning og med videreutdanning. Spesialkompetanse viktig når det gjelder forebygging, både primær- og sekundærforebygging, spesielt når det gjelder diabetes og livsstilsykdommer. Man tenker også at en strategi for å bruke spesialkompetansen på tvers av driftsenheter og kommuner vil gi større faglige utfordringer og at det dermed kan bli lettere å rekruttere / beholde fagpersonene. Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

19 Framtidige behov, forts
Økt fokus på forebygging gjennom: Undervisning: ernæring, aktivitet oa * Frisklivssentraler * Folkehelsekoordinator * Nettverksgrupper / selvhjelpsgrupper * *Kan være delaktiviteter i interkommunalt lærings- og mestringssenter for ETS Det viktigste satsningsområdet i tida framover vil være folkehelse og forebygging. Som man så av oversikten over kompetanse i barnehage / skole har vi allerede kompetanse til å starte forebyggingen mens barna er små. Et interkommunalt lærings- og mestringssenter vil kunne bidra til at folk blir bedre på egenmestring av sykdom, samtidig som man ved undervisning, støtte (for eksempel røykeslutt) og mosjonstilbud kan forebygge at sykdom utvikler seg. Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

20 Framtidige behov, forts
Økte / endrede tilbud: Helsehus (Spesialiserte korttidsenheter) Håndterer pasienter etter innleggelse i sykehus, sikrer oppfølging / rehabilitering i overgang til kommunehelsetjenesten Kan i noen tilfeller brukes før sykehusinnleggelse der diagnose er avklart, men man ser tegn til utvikling av funksjonssvikt Korttidsplasser / rehabiliteringsplasser / avlastningsplasser Heldøgns Ø-hjelptilbud Med et omsorgstilbud som legger til rette for at folk kan bo lengst mulig hjemme er det viktig at man har forsterkede tilbud til å avhjelpe behovet når man i perioder har økt behov for tilsyn og behandling – etter sykehusinnleggelser, ved redusert allmentilstand pga depresjon eller utilstrekkelig / galt kosthold, for opptrening etter slag, benbrudd oa, samt avlastning for dem som har omsorgsansvar for pleie- og tilsynstrengende pårørende. Da våre tre kommuner ligger nær sykehus vil helsehus være aktuelt for oss som intermediærenhet Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

21 Framtidige behov, forts
Økte / endrede tilbud: Interkommunale ambulerende team: Lavterskeltilbud primærhelestjenestenivå i tillegg til på spesialisttjenestenivå. Demens Rehabilitering Kreftomsorg Diabetes Spesialisthelsetjenesten har sine ambulerende team. Det er likevel viktig å ha team med lav terskel for kontakt, som man kan oppsøke / ta kontakt med om man undrer på forhold rundt egen eller pårørendes sykdom. Man vil samtidig gi økt kompetanse og utnyttelse av kompetanse lokalt, vil bidra til større utfordringer og være bra for rekrutteringen Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

22 Framtidige behov, forts
Økte / endrede tilbud: Dagsenter. Demens Psykiatri Møteplass Felles legetjeneste /-kontor. Sentralt bl.a for å få til interkommunalt lærings- og mestringssenter Pga. store avstander anbefales det at dagsenter opprettes lokalt, gjerne med felles team som ansvarshavende. Kan opprettes i tilknytning til eksisterende institusjoner, eller nyopprettes. Møteplasser har vi allerede: Frivillighetssentralen og Vardobaikki. Kan dette utvikles til å favne om flere _ gi andre tilbud som helsestasjon for eldre?.... Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

23 Samarbeidsmuligheter
Interkommunalt lærings- og mestringssenter Frisklivssentral Folkehelsekoordinator Felles legedistrikt Helsehus / Korttidsplasser / rehabiliteringsplasser Faglig opplæring – internopplæring, kurs Spesialkompetanse – felles bruk av Ambulerende team på kommunehelsetjenestenivå Faglig nettverksgruppe, helse- og omsorgstjenesten Delta sammen med Harstad kommune i FUNNKe Vi har allerede vedtak på felles legetjeneste og –distrikt. Det vil være naturlig å samarbeide om funksjoner i tilknytning til dette, som skissert ovenfor – folkehelsekoordinator, frisklivsentral, nettverksgrupper med mer Opplæring: Alle tre kommunene har behov for jevnlig å oppdatere sine ansatte, spesielt når det gjelder medikamenthåndtering for å kunne gi delegasjoner til helsefagarbeidere. Også annen oppdatering er det viktig å gi tilbud om. Vil gi mulighet for at flere kan delta, slik at vi dermed oppnår endring av praksis i henhold til ny kunnskap, dersom vi kan hente foredragsholdere til kommunene. Vi har underveis i kartleggingsfasen sett at noen av kommunene har spesialkompetanse hvor andre mangler. Vi ser på muligheter for å kunne benytte kompetansen enten ved samarbeid om stillinger eller ved frikjøp av tid FUNNKe – elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og omsorgstjenesten, mellom helseforetak og omsorgstjenesten. Minsker risiko for feil, bla når det gjelder medisinering, samt at man får nødvendige opplysninger (epikriser) sammen med pasienten Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

24 Ny søknad våren 2011- Hovedprosjekt med delprosjekter
Delprosjekt 1 Interkommunalt lærings- og mestringssenter og frisklivssentral Delprosjekt 2 Felles folkehelsekoordinator Delprosjekt 3 Iverksettelse av vedtak om felles legedistrikt / - tjeneste Delprosjekt 4 Intermediærplasser Delprosjekt 5 Fagnettverk, samarbeid om spesialkompetanse, interkommunale ambulante team Delprosjekt 6 FUNNKe Se egne ark Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

25 Nye søknader høsten 2011 Etablering av interkommunale ambulerende team
Interkommunal samhandlings- /pasientkoordinator Intermediære senger Etablering felles legekontor Se egne ark Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

26 Arbeidet framover Høsten 2011
Jobbes administrativt/ faglig med innholdet i og organisering av felles ETS legetjeneste/- legedistrikt Samarbeidsavtale med UNN Videreutvikle faglig nettverk pleie- og omsorgstjenesten Se på ”sambruk” av fagkompetanse / etablere interkommunale ambulerende team Merete Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

27 Status arbeid med lokalmedisinsk senter i ETS
Etablering av felles legetjeneste (organisering og innhold) er en av grunnforutsetningene som må på plass Innhold i lokalmedisinsk senter foreløpig ikke avklart Modell for etablering av intermediære senger er under vurdering Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

28 Helsehus / Intermediære senger
Vi ser 3 muligheter for etablering: I samarbeid mellom de tre kommunene Samarbeidsavtale med Harstad kommune Tilbud fra private aktører: helseklinikk Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

29 Tida framover Avklare om de tre ETS- kommunene vil ha
praktisk mulighet fagkompetanse økonomi til å etablere egne plasser / oppruste egne tilbud eller om tilbudet vil bli best ivaretatt ved å kjøpe tjenester fra andre aktører? Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland

30 ETS-kommunene hoppet i det
Tro hvor dypt det er…..? Kommunesamarbeid om samhandlingsreformen: Evenes, Tjeldsund og Skånland


Laste ned ppt "Merete Seminar Vi tar eldrebølgen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google