Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklet av Quadrix AS i desember 2002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklet av Quadrix AS i desember 2002"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklet av Quadrix AS i desember 2002
Due Diligence mal Utviklet av Quadrix AS i desember 2002 Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2003

2 Forretningsmessig gjennomgang
Gjennomgang av forretningsplan Konkurransekrefter, strategiske fortrinn og kundens kjøpekriterier Innsikt i verdidrivere og konkurransesituasjon Plass i næringskjeden. Fokus på supply chain management Gjennomgang av produkt-/markedsmatrise og viktige kundeavtaler Profil på frafall og tilgang av kunder. Evnt. målinger av kundetilfredshet Hovedutfordringer i de nærmeste 2-3 år (både muligheter og trusler) Organisasjon og ledelse Organisasjonsdiagram Ledelsens bakgrunn, erfaring, eierinteresser, etc Ansatte, antall, profil, erfaring, fravær, skader, fagforeningstilhørighet, etc Eventuelle undersøkelser av medarbeidertilfredshet Overordnete forhold Viktige avtaler, eks med leverandører Eventuelle konkurransebegrensende avtaler Revisorberetninger, inkludert eventuelle bemerkninger Korrespondanse med skattemyndigheter Tvister selskaper er involvert i Spesielle regnskaps- eller revisjonsproblemer Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

3 Forretningsmessig gjennomgang
System for regnskap og budsjettering av drift, likviditet og investeringer Generelle regnskaps- og rapporteringsrutiner Budsjetter, realisme og system for oppfølging Kartlegging og evaluering av prissettingsmodeller og kalkyler Regnskapsmessig behandling av produkter i arbeid Intellektuell kapital System og incentiver for for innovasjon. Andel "nye" produkter F&U-prosjekter/-kostander (inkl. i forhold til inntekter og totale kostnader) Varemerker, patenter System for reg og oppfølging Omdømme og "image" Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

4 Finansiell gjennomgang
Finansielle rapporter Nøkkeltall og trender de siste tre år Vurdere avskrivninger av kundefordringer, F&U, aktiva, etc Likvide midler, avkastning på og styring av disse Kundefordringer, alderssammensetning og system for oppfølging Anleggsmidler Markedsvurdering av eiendommer Maskiner, kjøretøy og IT-systemers tekniske stand Behov for investeringer og vedlikehold Øvrige aktiva Leverandørgjeld Påløpe kostnader og forskutterte inntekter Kort- og langsiktig gjeld Driftsrelaterte garantier og forpliktelser, eks service og verdlikehold Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

5 Juridisk gjennomgang 1. Generell dokumentasjon
Protokoll for konstituerende generalforsamling Firmaattest Vedtekter fra Foretaksregisteret Årsregnskap siste tre år Protokoller fra generalforsamlinger siste tre år Protokoller fra styremøter siste tre år Prospekter eller analyserapporter for selskapet Avtaler med datterselskaper Fusjons-/og eller fisjonsavtaler inngått siste to år Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

6 Juridisk gjennomgang 2. Aksjekapital og aksjonærforhold
Kopi av selskapets aksjebrev Aksjebok og oppdatert aksjonæroversikt Revisorbekreftelse for ikke-registrerte kapitalforhøyelser/nedsettelse Kontrakter for konvertible obligasjoner og lignende tegningsrettigheter Opsjonsavtaler med ansatte eller andre opsjonsinnehavere Avtaler mellom aksjonærer Avtaler mellom selskapet og aksjonærer, herunder låneavtaler Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

7 Juridisk gjennomgang 3. Låne- og garantiforhold Lånekontrakter
Faktoringavtaler Oversikt over mellomregningsforhold internt i konsernet Panteobligasjoner og andre pantestiftelser Garantidokumenter, herunder garantier stillet for datterselskaper Eventuelle off-balance forpliktelser, eks utstedte opsjoner Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

8 Juridisk gjennomgang 4. Administrative forhold
Styrets sammenheng, inkludert hvor lenge hvert enkelt har virket Oversikt over styremedlemmenes interesser i virksomheter med interesse for selskapet Avtaler mellom selskapet og dets styremedlemmer og disses selskaper Oversikt over styremedlemmers kompensasjon, aksje- og opsjonseie i selskapet Standard ansettelsesavtaler Ansettelsesavtaler for den øverste ledelse Utarbeidet instrukser for ansatte Ikke-oppfylte avtaler eller uoppgjorte forhold med tidligere ansatte Pensjonsavtaler og -forpliktelser (aktuarberegnet) Bonusavtaler Lån til ansatte Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

9 Juridisk gjennomgang Avtaler med forhandlere og agenter
Kontrakter som viser eierforhold til faste eiendommer Leiekontrakter for faste eiendommer Kjøpekontrakter for maskiner og vesentlig driftsutstyr Leasingavtaler og salgspantavtaler for biler, maskiner,etc Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

10 Juridisk gjennomgang 5. Offenligrettslige forhold Konsesjonssøknader
Innrapportering til myndigheter Krav fra myndigheter, herunder miljøkrav Selskapets ligningsattest siste tre år Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002

11 Miljømessig gjennomgang
Generelle holdninger til miljø Eventuell miljøsertifisering eller eget kontrollsystem Arbeidsmiljø, støy og akustikk Energi Materialbruk Avfall Utslipp og forurensing Tidligere utslipp og forurensing, samt fremtidig behov Transport Elling Enger at Quadrix AS Ó - Des 2002


Laste ned ppt "Utviklet av Quadrix AS i desember 2002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google