Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2003 Side 1 Due Diligence mal Utviklet av Quadrix AS i desember 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2003 Side 1 Due Diligence mal Utviklet av Quadrix AS i desember 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2003 Side 1 Due Diligence mal Utviklet av Quadrix AS i desember 2002

2 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 2 Forretningsmessig gjennomgang  Gjennomgang av forretningsplan Konkurransekrefter, strategiske fortrinn og kundens kjøpekriterier Innsikt i verdidrivere og konkurransesituasjon Plass i næringskjeden. Fokus på supply chain management Gjennomgang av produkt-/markedsmatrise og viktige kundeavtaler Profil på frafall og tilgang av kunder. Evnt. målinger av kundetilfredshet Hovedutfordringer i de nærmeste 2-3 år (både muligheter og trusler)  Organisasjon og ledelse Organisasjonsdiagram Ledelsens bakgrunn, erfaring, eierinteresser, etc Ansatte, antall, profil, erfaring, fravær, skader, fagforeningstilhørighet, etc Eventuelle undersøkelser av medarbeidertilfredshet  Overordnete forhold Viktige avtaler, eks med leverandører Eventuelle konkurransebegrensende avtaler Revisorberetninger, inkludert eventuelle bemerkninger Korrespondanse med skattemyndigheter Tvister selskaper er involvert i Spesielle regnskaps- eller revisjonsproblemer

3 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 3 Forretningsmessig gjennomgang  System for regnskap og budsjettering av drift, likviditet og investeringer Generelle regnskaps- og rapporteringsrutiner Budsjetter, realisme og system for oppfølging Kartlegging og evaluering av prissettingsmodeller og kalkyler Regnskapsmessig behandling av produkter i arbeid  Intellektuell kapital System og incentiver for for innovasjon. Andel "nye" produkter F&U-prosjekter/-kostander (inkl. i forhold til inntekter og totale kostnader) Varemerker, patenter System for reg og oppfølging Omdømme og "image"

4 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 4 Finansiell gjennomgang  Finansielle rapporter Nøkkeltall og trender de siste tre år Vurdere avskrivninger av kundefordringer, F&U, aktiva, etc Likvide midler, avkastning på og styring av disse Kundefordringer, alderssammensetning og system for oppfølging  Anleggsmidler Markedsvurdering av eiendommer Maskiner, kjøretøy og IT-systemers tekniske stand Behov for investeringer og vedlikehold  Øvrige aktiva  Leverandørgjeld  Påløpe kostnader og forskutterte inntekter  Kort- og langsiktig gjeld  Driftsrelaterte garantier og forpliktelser, eks service og verdlikehold

5 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 5 Juridisk gjennomgang 1.Generell dokumentasjon  Protokoll for konstituerende generalforsamling  Firmaattest  Vedtekter fra Foretaksregisteret  Årsregnskap siste tre år  Protokoller fra generalforsamlinger siste tre år  Protokoller fra styremøter siste tre år  Prospekter eller analyserapporter for selskapet  Avtaler med datterselskaper  Fusjons-/og eller fisjonsavtaler inngått siste to år

6 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 6 Juridisk gjennomgang 2.Aksjekapital og aksjonærforhold  Kopi av selskapets aksjebrev  Aksjebok og oppdatert aksjonæroversikt  Revisorbekreftelse for ikke-registrerte kapitalforhøyelser/nedsettelse  Kontrakter for konvertible obligasjoner og lignende tegningsrettigheter  Opsjonsavtaler med ansatte eller andre opsjonsinnehavere  Avtaler mellom aksjonærer  Avtaler mellom selskapet og aksjonærer, herunder låneavtaler

7 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 7 Juridisk gjennomgang 3.Låne- og garantiforhold  Lånekontrakter  Faktoringavtaler  Oversikt over mellomregningsforhold internt i konsernet  Panteobligasjoner og andre pantestiftelser  Garantidokumenter, herunder garantier stillet for datterselskaper  Eventuelle off-balance forpliktelser, eks utstedte opsjoner

8 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 8 Juridisk gjennomgang 4.Administrative forhold  Styrets sammenheng, inkludert hvor lenge hvert enkelt har virket  Oversikt over styremedlemmenes interesser i virksomheter med interesse for selskapet  Avtaler mellom selskapet og dets styremedlemmer og disses selskaper  Oversikt over styremedlemmers kompensasjon, aksje- og opsjonseie i selskapet  Standard ansettelsesavtaler  Ansettelsesavtaler for den øverste ledelse  Utarbeidet instrukser for ansatte  Ikke-oppfylte avtaler eller uoppgjorte forhold med tidligere ansatte  Pensjonsavtaler og -forpliktelser (aktuarberegnet)  Bonusavtaler  Lån til ansatte

9 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 9 Juridisk gjennomgang  Avtaler med forhandlere og agenter  Kontrakter som viser eierforhold til faste eiendommer  Leiekontrakter for faste eiendommer  Kjøpekontrakter for maskiner og vesentlig driftsutstyr  Leasingavtaler og salgspantavtaler for biler, maskiner,etc

10 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 10 Juridisk gjennomgang 5.Offenligrettslige forhold  Konsesjonssøknader  Innrapportering til myndigheter  Krav fra myndigheter, herunder miljøkrav  Selskapets ligningsattest siste tre år

11 Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2002 Side 11 Miljømessig gjennomgang  Generelle holdninger til miljø  Eventuell miljøsertifisering eller eget kontrollsystem  Arbeidsmiljø, støy og akustikk  Energi  Materialbruk  Avfall  Utslipp og forurensing Tidligere utslipp og forurensing, samt fremtidig behov  Transport


Laste ned ppt "Elling Enger at Quadrix AS  - Des 2003 Side 1 Due Diligence mal Utviklet av Quadrix AS i desember 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google