Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale samhandlingsverktøy i KO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale samhandlingsverktøy i KO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale samhandlingsverktøy i KO
DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene

2 Problembeskrivelse Problem: Den digitale revolusjonen har innhentet beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge Dobbeltarbeid, manglende tilgang til informasjon og mangel på teknologi som man er vant til å benytte i andre sammenhenger skaper stadig nye initiativer Ledelsesapparatet innen kriseledelse, søk og redning er i ferd med å digitaliseres Manglende standardisering av geodata Manglende standardisering av samhandling og deling av data

3 Samhandling på tvers av organisasjoner
HRS benytter i dag Search and Rescue Application (SARA) DISKO vil bli basert på SARA plattformen. Hvordan dele meldinger og informasjon mellom forsjellige aktører Samarbeid mellom alle aktører i redningstjenesten er nødvendig Emergency Data Exchange Language (EDXL) og Common Alerting Protocol (CAP) en felles konvolutt for å sende meldinger mellom de forskjellige aktørene Felles definisjoner og begreper, felles forståelse Felles forståelse av innhold (ontologi/taksonomi) er langt frem i tid (CoSAR etc.) Den dominerende tidskonstanten i arbeidsprosessene er avhengig av organisasjonens rolle Digital samhandling i kommandoområde (DISKO) Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE)

4 Effektivisering av arbeidsprosesser
Fjerne dobbeltarbeid gjennom deling av data Støtte manuelle arbeidsprosesser Må være mulig å gå fra manuell til digitalt støttet og tilbake til manuell arbeidsprosess i løpet av en og samme hendelse Arbeidsprosessen må være robust Aksjonsledelsen må kunne gjennomføre sine oppgaver uavhengig av ordinær infrastruktur Læring basert på lagrede og behandlede erfaringsdata Avhengig av etablerte standarder for bruk og deling av geodata samt samhandling på tvers av organisasjoner

5 Bruk av GIS i operativt arbeid
Geografisk informasjon og romlige analyser står sentralt i beredskapssituasjoner og redningsarbeid Logistikk, søk, skadeomfang, evakuering osv. Geodata blir derfor svært viktige i digitale støttesystemer GIS har utviklet seg langt i retning av enklere brukergrensesnitt, men er fortsatt i stor grad ”ekspertsystemer”

6 Geodata – klare til bruk?
Data leveres i stor grad som ”rådata” fra eier Leveranse basert på nettbruk (wms, wfs) Utfordringer ved innlogging, oppetid osv. Mange ulike kilder for å få optimalt grunnlag N50, vbase, fkb, kommunale ØK-data, ortofoto, O-kart, skredanalyser, flomkart osv. Ulik oppløsning Ulike tradisjoner for symbolisering Ulike format

7 Geodata – klare til bruk?
I beredskapssituasjoner og redningsinnsats vil en ofte ha behov for å bruke data fra mange ulike kilder simultant En kan ikke basere seg på å laste ned og forberede data før bruk Har ikke tid Mangler nødvendig infrastruktur Mangler ”de riktige” personene Data må presenteres presist og enhetlig for å sikre best mulig oppfattelse Dette gjør det nødvendig med forarbeid og tekniske løsninger av en helt annen art enn det en kan klare seg med til daglig

8 Geodatastandard for redningstjenesten
Behov for å definere og standardisere Symbolisering Tegneregler Målestokkterskler Prefererte og alternative datakilder Metadata Levere alle relevante data gjennom egen portal, klargjort for bruk? Lokale arbeidskopier ute hos brukere? Hvordan sikre redningstjenesten tilgang til data?

9 Spesialiserte tilleggsdata
En del relevante data har ingen andre interesse av Redningstjenesten må selv ta ansvar for disse Objekter som ikke inngår i kartgrunnlaget Posisjon på ressurser, planer Egenskaper til objekter Skadepotensiale, tiltak, tidsbegrensede egenskaper Vil som regel bli innsamlet og forvaltet lokalt Må kunne deles med andre etater NARRE kan bli sentral i forvaltning av denne typen data

10 GIS som integrert del av verktøy
GIS har fortsatt relativt høy brukerterskel Få systemer med brukergrensesnitt tilpasset tidskritiske operasjoner og brukere med begrenset GIS-erfaring Samtidig er det ønskelig å bruke GIS til vesentlig mer avanserte oppgaver enn bare kartvisning Vi mangler et operativt beslutningsstøttesystem tilpasset sivil beredskap og redningstjeneste med en ”tung” GIS-modul integrert

11 DISKO er en feltapplikasjon
Brukeren ute i felt settes i fokus Verktøyet skal kunne benyttes i et KO under feltmessige forhold og med minimale tilpassninger i forhold til tradisjonelle arbeidsformer Det finnes ikke noen kjente initiativer her i landet på dette området fra tidligere, og DISKO utgjør i så måte et betydelig nybrottsarbeid.

12 Visjon Hurtigere funn av savnet gjennom bedre og raskere beslutninger
mindre dobbeltarbeid bedre evalueringsgrunnlag videreutvikling av metodikk basert på lagret erfaringsdata bedre samspill med andre aktører i redningstjenesten

13 Målsetninger for DISKO Pilot
Danne beslutningsgrunnlag Intuitivt brukergrensesnitt Rollebasert oppgavedeling Redusere aktiveringstiden med 30 % Ny kunnskap om ettersøkning

14 Brukere Hovedredningssentralene Politiet Frivillige
Redningsleder, stab Politiet søksleder, andre tjenestemenn i KO, operasjonssentralen Frivillige aksjonsleder, nestleder og sambandsleder for de frivillige Sivilforsvaret og Heimevernet tilsvarende roller som for frivillige Internasjonale humanitære organisasjoner

15 Komponenter – 6 moduler Søksmodul - Primært knyttet til søksplanlegging og gjennomføring Uttak av søketeig Registrering av utførte søk Kartanalyser (siktlinjer, ”minste-motstands-vei” osv) Visning av sporlogging (i sann tid eller lastet inn fra GPS) Registrering av funn (objekter) Datafangstmodul Innsamling og forvaltning av (geo-referert) tilleggsdata Radiodekningsmodul Logistikkmodul Tildeling av oppdrag Resultatlogg Registrering av funn Nærmeste enhet Innsynsmodul (operasjonssentralen, HRS m.fl.) Briefingmodul (O-møte, generell informasjon) Håndtering av sporlogg

16 Sentrale utfordringer
Hvordan organisere tilgang til geodata for redningstjenesten? Hvordan få beredskapssystemer til å fungere selv om kommunikasjonslinjer, nett og strømforsyning bryter sammen? Hvordan være minst mulig avhengig av nøkkelpersonell? Hvordan dele relevant informasjon uten å overbelaste system og organisasjon?

17 Avslutning Pilot ferdigstilles innen utgangen av 2007
Avtaler med leverandører er ferdigforhandlet Prosjektgruppen vil vokse i løpet av høsten 2006 Antall partnere vil også øke i løpet av høsten 2006 Alle henvendelser ønskes velkommen, DISKO er avhengig av et bredt samarbeid på tvers av redningstjenesten, offentlig- og privat sektor


Laste ned ppt "Digitale samhandlingsverktøy i KO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google