Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORFO PRESIDENTSAMLING D 2290 9. JANUAR 2009 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORFO PRESIDENTSAMLING D 2290 9. JANUAR 2009 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORFO PRESIDENTSAMLING D 2290 9. JANUAR 2009 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1

2 NY ORG-ARBEIDSGRUPPE Leder: DG Per A. Filseth 15. januar 2009: Sekretariatet sammenstiller svarene og sender arbeidsgruppens medlemmer. 29. januar 2009: Arbeidsgruppen oversender sitt forslag til NORFOs styre, med kopi til de sittende guvernører. 12. februar 2009: Frist for å komme med anmerkninger. 26. februar 2009: Frist for utsending av endelig forslag til medlemmene. 26. mars 2009: Vårmøte 2009. 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 2

3 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 3 NORFO Norsk Rotary Forum

4 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 4 Hva er NORFO ? NORFO er et samarbeidsorgan for de norske rotarydistrikt og de fungerende guvernører i norske rotarydistrikt Videreføring av Norsk Rotaryråd som ble opprettet i 1972

5 ROTARY ORG. 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 5

6 NORFO ORG: NORFO Distrikt-DG Klubb-President 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 6 7 GUVERNØRER Styret De samme komiteer Medlemskap Kommunikasjon RF Service Admin.

7 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 7 NORFO - formål Formålet med samarbeidet skal være: –Gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling –Felles gjennomføring av multidistriktsoppgaver og prosjekt for å oppnå en kvalitetsmessig og/eller økonomisk gevinst

8 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 8 NORFO - organisering Norsk Rotary Forum består av: –de 7 fungerende norske guvernører –de 7 DGE’er møter som observatører Et styre på 5 personer står for den daglige drift En leder for hver multidistriktsaktivitet

9 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 9 Styret Styret består av 5 medlemmer: Leder(en PDG) Innkommende leder(en IPDG) Avtroppende leder(en PDG) Sekretær Controller

10 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 10 Multidistriktsaktiviteter Ungdomsutveksling Handicamp Norway Årbok/matrikkel Informasjonskomiteen Medlemsservice Rotary Norden GETS / Opplæring av nyvalgte guvernører (DGN) Ungdomsfondet Georgiastipendet / Georgia Takkestipendet Norsk Rotary Landsarkiv Andre aktiviteter etter vedtak i NORFO

11 Ungdomsutveksling 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 11

12 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 12 Multidistriktsaktiviteter: Ungdomsutveksling Leder:Herman Meier Mandat: –å være utøvende organ for ungdomsutvekslingen mellom de norske rotarydistrikter og rotarydistrikter i andre land. –organisere kontakten mellom Norsk Rotary og det internasjonale nettverket som er bygget opp for å ta seg av ungdomsutvekslingen, bistå distrikter og klubber i arbeidet med å planlegge ungdomsutveksling og legge de praktiske forhold best mulig til rette for at distrikt og klubber kan gjennomføre sine ungdomsutvekslings-prosjekter.

13 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 13 –rådgiver for guvernørene og utvekslingsansvarlige på distrikts- og klubbplan, og drive informasjonsvirksomhet om Rotary’s utvekslingsprogrammer både innad i organisasjonen og utad – formidle/utarbeide informasjonsmateriell, vedlikeholde WEB- sider og gjennomføre annen informasjons-virksomhet som måtte være formålstjenelig for å øke kunnskapen om Rotarys ungdomsutvekslingsprogram. –MDYEO skal sørge for at det til enhver tid foreligger fremdriftsplaner og retningslinjer for arbeidet med ungdomsutvekslingen – herunder også for distriktenes/klubbenes arbeid med utreisende- / innkommende studenter.

14 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 14 Organisering av aktivitetene NORFO peker ut leder for hver multidistriktsaktivitet. –Leder kan i samråd med styret knytte til seg andre for å gjennomføre multidistrikts- aktiviteten –Disse rapporterer til styret og til NORFO på vår- og høstmøtet.

15 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 15 Multidistriktsaktiviteter: Handicamp Norway Leder: Oslo Nord RK Målsetting: –Å bringe sammen funksjonshemmede og annen ungdom fra forskjellige land for å skape gjensidig forståelse og tillit –Fikk utmerkelsen ”Outstanding Task Force Project” på Convention i San Antonio i 2001 –Finansiering gjennom kr. 50,- pr. medlem

16 HC leir 2008 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 16

17 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 17 Multidistriktsaktiviteter: Årbok – håndbok og matrikkel Redaktør og hovedansvarlig: Kolbjørn Eggen Årbok/håndbok:Redaktør Matrikkel:

18 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 18 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Informasjonskomité Leder:Edrund Olaisen Mandat: Informasjonsmateriell Tjenestehefte Gjennomføre Norsk Rotary Forum’s datasatsing –Utvikle og vedlikeholde WEB-sidene Rotary.no –Utvikle system for e-post til NORFO, distrikt og klubber –Gjennomføre overgang til elektronisk matrikkel –Hjelpe distrikt og klubber med å utarbeide egne WEB- sider

19 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 19 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Medlemsservice Leder:Kolbjørn Eggen Oppgaver: –Vedlikeholde medlemsarkiv –Ta imot bestilling på og fakturere salg av informasjonsmateriell, tjenestehefte etc. –Yte Rotaryservice til medlemmer og utenforstående

20 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 20 Multidistriktsaktiviteter: Tidsskriftet Rotary Norden Egen stiftelse –Norsk redaktør: Øystein Øistå –Norsk representantskapsmedlem: Andreas Norland –Norsk administrator: Jan Spjeldnæs

21 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 21 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Ungdoms- og tiltaksfond Administrator: Styret NORFO Formål: Yte økonomiske bidrag til prosjekter som fremmer Rotary’s virksomhet i Norge og internasjonalt. Støtte til Rotary’s ungdomsarbeid gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale møter og konferanser skal prioriteres.

22 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 22 Multidistriktsaktiviteter: Georgiastipendet / takkestipendet Georgiastipendet: –Norsk Administrator: Stig Asmussen Georgia Takkestipendet: –Administrator: Helge Torgersen

23 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 23 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Landsarkiv Arkivar:Arve Hoff –Alle DG-er får utlevert arkivmappe som skal leverast inn like etter at funksjonsåret er over.

24 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 24 Møteaktivitet i NORFO 2 faste NORFO-møter pr. år –Vårmøtet planlegging/budsjettering evaluering av aktivitetene –Høstmøtet Årsberetninger/regnskap –I tiden mellom NORFO møtene leder styret aktivitetene Styret møtes 5-7 ganger pr. rotaryår

25 VURDERING AV NORFOs ORG. Vårmøtet 2008 besluttet at PricewatwerhouseCoopers AS skulle få i oppdrag å vurdere om oppgavefordeling og organisering av NORFO er hensiktsmessig. 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 25

26 PWC RAPPORT PricewaterhouseCoopers’ mandat var å søke svar på følgende spørsmål: Arbeider NORFO med de rette tingene? Prioriterer NORFO rett i forhold til RIs målsettinger, egen strategiplan, vedtekter og behov i distriktsorganisasjonen? Arbeider vi smart og effektivt Utfører NORFO de oppgavene vi har valgt på en effektiv måte? 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 26

27 PWS RAPPORT Fungerer NORFO som en god støtte for klubber og distrikter i multidistriktaktivitetene? Trenger klubber og distrikter mer støtte eller trenger de mindre Leverer NORFO med den kvaliteten som forventes? 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 27

28 PWC RAPPORT PricewaterhouseCoopers anerkjenner at distriktsguvernørene trenger et felles forum, samarbeids- og koordineringsorgan. Dersom NORFO ble avviklet eller trappet ned på sin aktivitet, vil Rotary etter PwCs oppfatning få redusert evne til koordinere og legge til rette for aktiviteter som klubbene er opptatt av å drive. PwC er av den oppfatning at klubbene har betydelig indirekte nytte av det arbeidet NORFO utfører. 18.07.2014 NORFO 28


Laste ned ppt "NORFO PRESIDENTSAMLING D 2290 9. JANUAR 2009 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google