Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås;"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås; 20.10.2010
Hjelpevergeregnskap Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås;

2 Oppnevning av Hjelpeverge
Mindreårige Vml §16 Voksne Vml §90 OBS! Klient bosatt i institusjon med heldøgnspleie og omsorg Legeerklæring Meldeplikt til overformynderiet om behov for hjelpeverge Jf. lov om umyndiggjørelse §3 annet ledd Jf. Forskrift av om meldeplikt for helseinstitusjoner Viktig å se til egnethet som hjelpeverge Myndighetsområde eller mandat, Vml 90, jf håndboken s57 Det må klart fremgå hvilke oppgaver som inngår - VIKTIG Økonomisk forvaltning og rettslig stedfortreder Nær familie ikke bestandig det beste håndboken s70

3 Hjemmel om regnskap Vergemålslovens §77 Vergemålslovens §83
Utløpet av hvert kalenderår Hjemmel for fritak Unntatt her er de med drift av fast eiendom Brev fra Justis til fylkesmennene Vergemålslovens §83 Innen utgangen av mars til fylkesmannen Legges ved overformynderiets regnskap Brev fra Justis til fylkesmannen i Nordland Samlet til revisjon

4 Bestemmelsene om regnskap
Vml kap 7 Regnskaper § Håndboken pkt 10 s154 Skjema for Hjelpevergeregnskap Brev fra Justis.dept Kundebrev fra Revisjon Midt-Norge 4/2003 Veiledning om dokumentasjonskrav Sjekkliste ved avleggelse av regnskapet

5 Krav til innhold i regnskapet
Åpningsstatus Vml §90d, Overformynderiet må sørge for registrering av klientens bo (registreringsforretning) Foretas av retten, lensmannen eller hjelpevergen Presisert i brev fra Justis til FM Fullstendighet Oversikt på formuen Utskrift fra skatteoppgjøret

6 Dokumentasjonskrav Lov og forskrift fastsetter ingen krav, MEN vi krever følgende: kontanter skal begrenses til et minimum alle inntekter og utgifter skal så vidt mulig går via en bankkonto enkeltinnkjøp/utgifter med beløp over kr skal dokumenteres ved bilag (faktura/kvittering) som vedlegges regnskapet kontoutdrag fra bank for hele året som viser bevegelsene på konto vedlegges regnskapet årsoppgave fra bank vedlegges regnskapet endring av annen formue (verdipapirer, eiendeler) i året skal dokumenteres (VPS etc.) og vedlegges regnskapet. Tilsvarende for gjeld ved dødsfall skal skifteattest vedlegges regnskapet. Skifteattestens dato fastsetter når hjelpevergens ansvar opphører.

7 Fritak for regnskapsplikt
Kan fritas for regnskapsplikt vml. §77 Bare i enkle og oversiktlige forhold Beskjedne beløp Konkret vurdering og enkeltvedtak Saksbehandlingsreglene Hb kap 3 Tommelfingerregler Hb. S155 Skal fremgå av egen liste Skal være tilgjengelig for revisjonen

8 Ved fritak for regnskapsplikt
Selv ved fritak så bør det Foreligge kopi av selvangivelsen, skatteoppgjøret Bankutskrift som viser kontobevegelser Årsoppgave Når Hb. S 155 sier BØR så sier vi i Revisjon Midt-Norge SKAL Det er så viktig med fullstendighet

9 Klient i sykehjem Klient bosatt i boform for heldøgns omsorg og pleie
Disponering av kontantytelsen fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift fra HOD Denne forvaltning gjelder BARE overskytende del av klientens pensjon fra folketrygden Den øvrige formue må forvaltes fra overformynderiet via hjelpevergesystemet


Laste ned ppt "Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google