Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpevergeregnskap Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås; 20.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpevergeregnskap Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås; 20.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpevergeregnskap Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås; 20.10.2010

2 2 Oppnevning av Hjelpeverge  Mindreårige Vml §16  Voksne Vml §90  OBS! Klient bosatt i institusjon med heldøgnspleie og omsorg Legeerklæring Meldeplikt til overformynderiet om behov for hjelpeverge  Jf. lov om umyndiggjørelse §3 annet ledd  Jf. Forskrift av 14.12.1990 om meldeplikt for helseinstitusjoner  Viktig å se til egnethet som hjelpeverge Myndighetsområde eller mandat, Vml 90, jf håndboken s57  Det må klart fremgå hvilke oppgaver som inngår - VIKTIG  Økonomisk forvaltning og rettslig stedfortreder Nær familie ikke bestandig det beste håndboken s70

3 3 Hjemmel om regnskap  Vergemålslovens §77 Utløpet av hvert kalenderår Hjemmel for fritak  Unntatt her er de med drift av fast eiendom – Brev fra Justis til fylkesmennene 16.10.1996  Vergemålslovens §83 Innen utgangen av mars til fylkesmannen  Legges ved overformynderiets regnskap – Brev fra Justis til fylkesmannen i Nordland 05.11.1996  Samlet til revisjon

4 4 Bestemmelsene om regnskap  Vml kap 7 Regnskaper § 77 - 88  Håndboken pkt 10 s154  Skjema for Hjelpevergeregnskap Brev fra Justis.dept 14.03.2001  Kundebrev fra Revisjon Midt-Norge 4/2003 Veiledning om dokumentasjonskrav Sjekkliste ved avleggelse av regnskapet

5 5 Krav til innhold i regnskapet  Åpningsstatus Vml §90d, Overformynderiet må sørge for registrering av klientens bo (registreringsforretning)  Foretas av retten, lensmannen eller hjelpevergen  Presisert i brev fra Justis til FM 16.10.1996  Fullstendighet Oversikt på formuen  Utskrift fra skatteoppgjøret

6 6 Dokumentasjonskrav  Lov og forskrift fastsetter ingen krav, MEN vi krever følgende: kontanter skal begrenses til et minimum alle inntekter og utgifter skal så vidt mulig går via en bankkonto enkeltinnkjøp/utgifter med beløp over kr 2.000 skal dokumenteres ved bilag (faktura/kvittering) som vedlegges regnskapet kontoutdrag fra bank for hele året som viser bevegelsene på konto vedlegges regnskapet årsoppgave fra bank vedlegges regnskapet endring av annen formue (verdipapirer, eiendeler) i året skal dokumenteres (VPS etc.) og vedlegges regnskapet. Tilsvarende for gjeld ved dødsfall skal skifteattest vedlegges regnskapet. Skifteattestens dato fastsetter når hjelpevergens ansvar opphører.

7 7 Fritak for regnskapsplikt  Kan fritas for regnskapsplikt vml. §77 Bare i enkle og oversiktlige forhold Beskjedne beløp Konkret vurdering og enkeltvedtak  Saksbehandlingsreglene Hb kap 3 Tommelfingerregler Hb. S155 Skal fremgå av egen liste  Skal være tilgjengelig for revisjonen

8 8 Ved fritak for regnskapsplikt  Selv ved fritak så bør det Foreligge kopi av selvangivelsen, skatteoppgjøret Bankutskrift som viser kontobevegelser Årsoppgave  Når Hb. S 155 sier BØR så sier vi i Revisjon Midt- Norge SKAL Det er så viktig med fullstendighet

9 9 Klient i sykehjem  Klient bosatt i boform for heldøgns omsorg og pleie Disponering av kontantytelsen fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie  Forskrift fra HOD 11.12.1988 Denne forvaltning gjelder BARE overskytende del av klientens pensjon fra folketrygden  Den øvrige formue må forvaltes fra overformynderiet via hjelpevergesystemet


Laste ned ppt "Hjelpevergeregnskap Kurs i vergemålsloven Daglig leder Inge Storås; 20.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google