Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMB – DAGEN 2004 Are Halhjem, Statsautorisert revisor FlittigLise as (Ar2 Økonomi as)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMB – DAGEN 2004 Are Halhjem, Statsautorisert revisor FlittigLise as (Ar2 Økonomi as)"— Utskrift av presentasjonen:

1 SMB – DAGEN 2004 Are Halhjem, Statsautorisert revisor FlittigLise as (Ar2 Økonomi as)

2 Eies av to statsautoriserte revisorer Eies av to statsautoriserte revisorer 19 ansatte (hel- og deltid) 19 ansatte (hel- og deltid) Betjener kunder i hele Norge, hovedvekten ligger i Oslo og Akershus Betjener kunder i hele Norge, hovedvekten ligger i Oslo og Akershus Tjenester: Tjenester: Regnskapsføring Regnskapsføring Vikarer/utleie Vikarer/utleie Bistand Bistand Kundeportefølje Kundeportefølje Betydelig del av omsetningen kommer fra ”utekunder” Betydelig del av omsetningen kommer fra ”utekunder” Benytter Mamut Business Software på tilnærmet alle våre kunder Benytter Mamut Business Software på tilnærmet alle våre kunder

3 Agenda Agenda Forslag til endringer i Forslag til endringer i regnskapsloven regnskapsloven Utvalgte emner skatt og avgift Utvalgte emner skatt og avgift Utvalgte emner lønn Utvalgte emner lønn Nærstående parter Nærstående parter

4 Regnskapsloven Generell informasjon Generell informasjon Regnskapsloven / IAS Regnskapsloven / IAS Regnskapsplikt Regnskapsplikt Definisjon små foretak Definisjon små foretak Konsernregnskapsplikt Konsernregnskapsplikt Årsberetning og årsregnskap Årsberetning og årsregnskap Vurderingsregler Vurderingsregler Oppstillingsplan Oppstillingsplan Noter Noter

5 Regnskapsloven Bakgrunn for utredningen (NOU 2003:23) Bakgrunn for utredningen (NOU 2003:23) Regnskapsloven av 1. januar 1999 skulle evalueres etter tre år. Regnskapsloven av 1. januar 1999 skulle evalueres etter tre år. Internasjonal utvikling på regnskapsområdet. Norge medlem av EØS -> følge EU`s utvikling innen området. Internasjonal utvikling på regnskapsområdet. Norge medlem av EØS -> følge EU`s utvikling innen området. Allerede krav : Allerede krav : Alle børsnoterte selskaper skal fra og med regnskapsåret 2005 utarbeide konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder Alle børsnoterte selskaper skal fra og med regnskapsåret 2005 utarbeide konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder Implementering av ”fair value direktivet” fra og med 2004. Gjelder kun konsernregnskapet og er en valgadgang, ikke plikt. Implementering av ”fair value direktivet” fra og med 2004. Gjelder kun konsernregnskapet og er en valgadgang, ikke plikt.

6 Regnskapsloven Konsekvenser : Konsekvenser : De internasjonale regnskapsstandardene stiller vesentlig mer omfattende og detaljerte krav, sammenlignet med det som hittil har fulgt av regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. De internasjonale regnskapsstandardene stiller vesentlig mer omfattende og detaljerte krav, sammenlignet med det som hittil har fulgt av regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Størst konsekvens for børsnoterte selskaper, minst for små foretak Størst konsekvens for børsnoterte selskaper, minst for små foretak (Regnskapslovutvalget har ikke vurdert regnskapslovens kapittel 2 om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger) (Regnskapslovutvalget har ikke vurdert regnskapslovens kapittel 2 om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger)

7 Regnskapsloven Forkortelser Forkortelser IASB (utgir internasjonale standarder) International Accounting Standard Board IASB (utgir internasjonale standarder) International Accounting Standard Board IAS (gml. standarder) International Accounting Standard IAS (gml. standarder) International Accounting Standard 34 IAS IFRS (nye standarder fom 2003) IFRS (nye standarder fom 2003) International Financial Reporting Standards 1 IFRS

8 Regnskapsloven IAS-forordninger:PliktigValgmulighetUtvalgets forslag Børs- noterte foretak KonsernregnskapIAS/IFRS nå legges til grunn Selskapsregnskap Kan kreve eller tillate IAS/IFRS Ikke krav og ikke tillatt Andre foretak Konsernregnskap Kan kreve eller tillate IAS/IFRS Tillatt valgmulighet, ikke krav Selskapsregnskap Kan kreve eller tillate IAS/IFRS Ikke krav og ikke tillatt Andre foretak kan frivillig underlegge seg IAS/IFRS standarder i konsernregnskapet. Et slikt valg vil innebære at foretaket må oppfylle samtlige krav. Dette vil medføre betydelig mer krav til regnskapet, med tilhørende høyere ressursforbruk og kostnader. Andre foretak kan frivillig underlegge seg IAS/IFRS standarder i konsernregnskapet. Et slikt valg vil innebære at foretaket må oppfylle samtlige krav. Dette vil medføre betydelig mer krav til regnskapet, med tilhørende høyere ressursforbruk og kostnader.

9 Regnskapsloven Regnskapsloven og forholdet til IAS/IFRS Regnskapsloven og forholdet til IAS/IFRS Utgangspunktet at alle tillatte IAS/IFRS løsninger skal være mulig å gjennomføre innenfor rammene av den norske regnskapsloven. Utgangspunktet at alle tillatte IAS/IFRS løsninger skal være mulig å gjennomføre innenfor rammene av den norske regnskapsloven. To unntak: To unntak: Oppskrivningsadgang i IAS 16 vil ikke tillates Oppskrivningsadgang i IAS 16 vil ikke tillates For valuta er regnskapslovens/de forslåtte bokføringsreglene til hinder for anvendelse av noen av valgmulighetene i IAS 21. For valuta er regnskapslovens/de forslåtte bokføringsreglene til hinder for anvendelse av noen av valgmulighetene i IAS 21.

10 Regnskapsloven Regnskapsplikt Regnskapsplikt Videreføring av regnskapslovens system for regnskapsplikt Videreføring av regnskapslovens system for regnskapsplikt NB! En del foretak har regnskapsplikt gjennom særlover. NB! En del foretak har regnskapsplikt gjennom særlover. Terskelverdien Terskelverdien Foreslås pengeverdijustert hvert 5 år. Samordnes med tilsvarende justering av terskelverdi for små foretak. Foreslås pengeverdijustert hvert 5 år. Samordnes med tilsvarende justering av terskelverdi for små foretak. Sum eiendeler Sum eiendeler Verdi iht. verdivurderingsreglene i regnskapsloven, alternativt kan skattemessige verdier legges til grunn hvis ikke anskaffelseskost kan identifiseres. Verdi iht. verdivurderingsreglene i regnskapsloven, alternativt kan skattemessige verdier legges til grunn hvis ikke anskaffelseskost kan identifiseres. Årsverk Årsverk Uendret Uendret

11 Regnskapsloven Regnskapsplikt fortsetter Regnskapsplikt fortsetter Inntreden og opphør av regnskapsplikt Inntreden og opphør av regnskapsplikt Inntreffer først når foretaket overskrider grensene på balansedagen i de to påfølgende regnskapsår. Inntreffer først når foretaket overskrider grensene på balansedagen i de to påfølgende regnskapsår. Opphør det andre året dersom foretaket i de to etterfølgende år er under terskelverdien på balansedagen. Opphør det andre året dersom foretaket i de to etterfølgende år er under terskelverdien på balansedagen.

12 Regnskapsloven Differensiering Differensiering Definisjonen ”Store foretak” utgår Definisjonen ”Store foretak” utgår Definisjonen av ”Små foretak” ; Definisjonen av ”Små foretak” ; Som små foretak regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensen for to av følgende tre vilkår: Som små foretak regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensen for to av følgende tre vilkår: Salgsinntekter 60 mill kr (40 mill) Salgsinntekter 60 mill kr (40 mill) Balansesum 30 mill kr (20 mill) Balansesum 30 mill kr (20 mill) Gj.snittlig antall ansatte i regnskapsåret 50 årsverk Gj.snittlig antall ansatte i regnskapsåret 50 årsverk Terskelverdien reguleres hvert 5 år Terskelverdien reguleres hvert 5 år NB! Allmennaksjeselskap regnes ikke som små foretak uansett størrelse NB! Allmennaksjeselskap regnes ikke som små foretak uansett størrelse

13 Regnskapsloven Konsernregnskapsplikt Konsernregnskapsplikt Foreslått uendret Foreslått uendret M.a.o små foretak er fortsatt unntatt fra konsernregnskapsplikten M.a.o små foretak er fortsatt unntatt fra konsernregnskapsplikten Økningen i terskelverdien vil medføre at en større andel foretak blir unntatt konsernregnskapsplikten Økningen i terskelverdien vil medføre at en større andel foretak blir unntatt konsernregnskapsplikten Konserndefinisjonen Konserndefinisjonen Kun en mindre endring. Hvis foretaket har juridisk kontroll, men ikke bestemmende innflytelse vil foretaker ikke bli definert som konsern. Kun en mindre endring. Hvis foretaket har juridisk kontroll, men ikke bestemmende innflytelse vil foretaker ikke bli definert som konsern.

14 Regnskapsloven Årsregnskap og årsberetningen Årsregnskap og årsberetningen Innføres en formålsbestemmelse: Innføres en formålsbestemmelse: Årsregnskapet og årsberetningens formål er å danne grunnlaget for regnskapsbrukernes bedømmelse av foretakets utvikling, finansielle stilling, resultat og risiki.

15 Regnskapsloven Årsberetningen Årsberetningen (små foretak kan begrense redegjørelsen til opplysningene som nevnt i pkt. 1, 2, 3, 6, 7) Innføres en formålsbestemmelse Innføres en formålsbestemmelse 1)Virksomhetens art og sted Videreføres som tidligere Videreføres som tidligere 2)Redegjørelse om årsregnskapet ”stilling og resultat” endres til ”foretakets resultat og finansielle stilling” ”stilling og resultat” endres til ”foretakets resultat og finansielle stilling”

16 Regnskapsloven 3)Forutsetning om fortsatt drift Videreføres med enkelte justeringer; Videreføres med enkelte justeringer; Hvis 50% av EK er tapt skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet Hvis 50% av EK er tapt skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet Hvis det er overveiende sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avviklingen er beregnet dersom dette ikke fremgår i noter til årsregnskapet Hvis det er overveiende sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avviklingen er beregnet dersom dette ikke fremgår i noter til årsregnskapet 4)Opplysninger om framtidig utvikling 5)og finansiell risiko Skal inneholde opplysninger om mål, måloppnåelse og risikoforhold som utfyller den informasjon som gis i årsregnskapet Skal inneholde opplysninger om mål, måloppnåelse og risikoforhold som utfyller den informasjon som gis i årsregnskapet Det skal gis opplysninger om finansiell risiko er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Det skal gis opplysninger om finansiell risiko er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat.

17 Regnskapsloven 6)Resultatdisponering Gis åpning for at dette kan opplyses om i årsregnskapet/note Gis åpning for at dette kan opplyses om i årsregnskapet/note 7)Andre opplysninger Likestilling fjernes Likestilling fjernes

18 Regnskapsloven Regnskapsvaluta og språk Regnskapsvaluta og språk Valuta Valuta Utgangspunktet norske kroner. Utgangspunktet norske kroner. Gis åpning for at selskapsregnskapet, og ikke bare konsernregnskapet kan avlegges i funksjonell valuta Gis åpning for at selskapsregnskapet, og ikke bare konsernregnskapet kan avlegges i funksjonell valuta Gir en del utfordringer i forhold til nedskrivnings- behov etc. Gir en del utfordringer i forhold til nedskrivnings- behov etc. Språk Språk Årsregnskapet og årsberetningen skal være på norsk. Departementet kan gi unntak. Årsregnskapet og årsberetningen skal være på norsk. Departementet kan gi unntak.

19 Regnskapsloven Vurderingsregler Vurderingsregler Klassifisering ev eiendeler og gjeld Klassifisering ev eiendeler og gjeld Regnskapslovens regler må klargjøres slik at IAS- regler kan anvendes i Norge, spesielt gjelder dette ”ettårsregelen” Regnskapslovens regler må klargjøres slik at IAS- regler kan anvendes i Norge, spesielt gjelder dette ”ettårsregelen” Eks: Neste års avdrag langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig Eks: Neste års avdrag langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig Anskaffelseskost Anskaffelseskost Lettelse i kravene til balanseføring av finansieringsutgifter for anleggsmidler med lang tilvirkningstid Lettelse i kravene til balanseføring av finansieringsutgifter for anleggsmidler med lang tilvirkningstid Oppskrivning Oppskrivning Viderefører forbudet, avvik i forhold til IAS Viderefører forbudet, avvik i forhold til IAS

20 Regnskapsloven Forskning og utvikling Forskning og utvikling Ugifter til egen forskning skal kostnadsføres Ugifter til egen forskning skal kostnadsføres Plikt til balanseføring av utviklingsutgifter dersom vilkårene oppfylles Plikt til balanseføring av utviklingsutgifter dersom vilkårene oppfylles Unntak små foretak, kan kostnadsføre utgiftene til egen produktutvikling Unntak små foretak, kan kostnadsføre utgiftene til egen produktutvikling Goodwill Goodwill Avskrivninger av goodwill kan unnlates, forutsatt at det foretas en årlig nedskrivningstest som skal gjennomføres i samsvar med god regnskapsskikk. Avskrivninger av goodwill kan unnlates, forutsatt at det foretas en årlig nedskrivningstest som skal gjennomføres i samsvar med god regnskapsskikk. Skal fortsatt være tillatt å gjennomføre avskrivninger. Skal fortsatt være tillatt å gjennomføre avskrivninger. Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres (som i dag) Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres (som i dag) Negativ goodwill kan ikke føres opp Negativ goodwill kan ikke føres opp

21 Regnskapsloven Investeringseiendommer Investeringseiendommer Definisjon; eiendommer som eies med det formål å få inntjening gjennom leieinntekter og/eller gjennom økning av markedsverdi. Definisjon; eiendommer som eies med det formål å få inntjening gjennom leieinntekter og/eller gjennom økning av markedsverdi. Investeringseiendommer kan vurderes til virkelig verdi når virkelig verdi kan måles pålitelig. Investeringseiendommer kan vurderes til virkelig verdi når virkelig verdi kan måles pålitelig. Urealisert gevinst foreslås å være bunden egenkapital i forhold til utbytte og lignende. Aksjelovens prg. 3-3a endres og det opprettes et virkelig verdifond. Urealisert gevinst foreslås å være bunden egenkapital i forhold til utbytte og lignende. Aksjelovens prg. 3-3a endres og det opprettes et virkelig verdifond.

22 Regnskapsloven Oppstillingsplan Oppstillingsplan Resultatregnskapet Resultatregnskapet Foretatt en del forenklinger i oppstillingsplanen for å tilpasse seg IAS Foretatt en del forenklinger i oppstillingsplanen for å tilpasse seg IAS Åpner for funksjonsinndelt oppstillingsplan Åpner for funksjonsinndelt oppstillingsplan Opphever kravet til opplysning om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, utbytte og avgitt konsernbidrag. Må da opplyses i årsberetningen eller note. Opphever kravet til opplysning om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, utbytte og avgitt konsernbidrag. Må da opplyses i årsberetningen eller note.

23 Regnskapsloven Balansen Balansen To nye poster; To nye poster; Investeringseiendommer Investeringseiendommer Biologiske eiendeler Biologiske eiendeler Kan sette opp balansen som en likviditetspresentasjon forutsatt at dette gir en mer relevant og pålitelig informasjon. Kan sette opp balansen som en likviditetspresentasjon forutsatt at dette gir en mer relevant og pålitelig informasjon.

24 Regnskapsloven Noter Noter Flere av noteopplysningene for store foretak oppheves Flere av noteopplysningene for store foretak oppheves Notekrav som oppheves i sin helhet; Notekrav som oppheves i sin helhet; 7-6, Store enkelttransaksjoner 7-6, Store enkelttransaksjoner 7-9, Langsiktige tilvirkningskontrakter 7-9, Langsiktige tilvirkningskontrakter 7-20, Obligasjoner 7-20, Obligasjoner 7-33, Betingede utfall 7-33, Betingede utfall 7-34, Utvinning av petroleum, kraftproduksjon etc 7-34, Utvinning av petroleum, kraftproduksjon etc Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Forskjellig prinsippanvendelser i selskaps- og konsernregnskapet skal opplyses og begrunnes. Forskjellig prinsippanvendelser i selskaps- og konsernregnskapet skal opplyses og begrunnes.

25 Regnskapsloven Finansielle derivater/markedsrisiko Finansielle derivater/markedsrisiko ”Fair value-direktivet” gjennomføres allerede f.o.m. regnskapsåret 2004 ”Fair value-direktivet” gjennomføres allerede f.o.m. regnskapsåret 2004 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. Virkelig verdi av finansielle instrumenter, investeringseiendommer og biologiske eiendeler Virkelig verdi av finansielle instrumenter, investeringseiendommer og biologiske eiendeler Betydelige krav Betydelige krav Fordringer Fordringer Opplyse om fordringen forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt, med mindre dette er opplyst i balansen. Opplyse om fordringen forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt, med mindre dette er opplyst i balansen.

26 Regnskapsloven Gjeld Gjeld Ikke lenger krav om å oppgi balanseført verdi av pantsatte eiendeler Ikke lenger krav om å oppgi balanseført verdi av pantsatte eiendeler Egenkapital Egenkapital Opptjent egenkapital skal spesifiseres i note. Opplysningene kan i stedet gis i en egen oppstilling i årsregnskapet. Opptjent egenkapital skal spesifiseres i note. Opplysningene kan i stedet gis i en egen oppstilling i årsregnskapet. Ytelser til ledende personer mv Ytelser til ledende personer mv Strengere krav til børsnoterte selskaper Strengere krav til børsnoterte selskaper Lån og sikkerhetsstillelse til ledede personer, aksjeeiere etc. Lån og sikkerhetsstillelse til ledede personer, aksjeeiere etc. Videreføres for børsnoterte selskaper og ASA. Videreføres for børsnoterte selskaper og ASA.

27 Regnskapsloven Endringer for små foretak. Endringer for små foretak. Unnlate å utarbeide konsernregnskap Unnlate å utarbeide konsernregnskap Hevning av grensen innebærer at flere morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap. Hevning av grensen innebærer at flere morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap. Årsberetningen Årsberetningen Noe utvidede krav, skal ha en kort redegjørelse for regnskapet. Noe utvidede krav, skal ha en kort redegjørelse for regnskapet. Noteopplysninger Noteopplysninger Ytterligere forenklinger foreslås Ytterligere forenklinger foreslås

28 Regnskapsloven Prinsipper Prinsipper Små foretak kan fravike det grunnleggende prinsippet om sikring. Små foretak kan fravike det grunnleggende prinsippet om sikring. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Virkelig verdi hvis pålitelig, ellers benytte de generelle vurderingsreglene. Virkelig verdi hvis pålitelig, ellers benytte de generelle vurderingsreglene. Fisjon Fisjon Kan benytte regnskapsmessig kontinuitet Kan benytte regnskapsmessig kontinuitet Egne utviklingsutgifter Egne utviklingsutgifter Kan utgiftsføres Kan utgiftsføres

29 Regnskapsloven Goodwill Goodwill Kan benytte avskrivninger Kan benytte avskrivninger Klassifisering første års avdrag langsiktig gjeld Klassifisering første års avdrag langsiktig gjeld Foreslås unntak Foreslås unntak God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) Antas å kunne videreføres tilnærmet uendret Antas å kunne videreføres tilnærmet uendret

30 Regnskapsloven Oppsummering Oppsummering Større valgmulighet Større valgmulighet Benytte virkelig verdi Benytte virkelig verdi Flere krav til børsnoterte selskaper Flere krav til børsnoterte selskaper Strengere krav til selskapets ledelse (informasjon til omverdenen) Strengere krav til selskapets ledelse (informasjon til omverdenen) Kun ”mindre” endringer for små foretak Kun ”mindre” endringer for små foretak Flere virksomheter blir definert som små foretak Flere virksomheter blir definert som små foretak

31 Skatt og avgift Skattereformen – 26. mars 2004 Skattereformen – 26. mars 2004 Formueskatten avvikles Formueskatten avvikles Halveres i løpet av 2006 og 2007 Halveres i løpet av 2006 og 2007 Deretter trappes ned med sikte på avvikling Deretter trappes ned med sikte på avvikling Fordelsbeskatning av egen bolig Fordelsbeskatning av egen bolig Fjernes Fjernes Eiendomsskatten videreføres Eiendomsskatten videreføres Frivillig kommunal skatt på fast eiendom (111 kommuner pr i dag) Frivillig kommunal skatt på fast eiendom (111 kommuner pr i dag) Lønnstakere Lønnstakere Marginalskatten reduseres betydelig gjennom lavere sats toppskatt og økt innslagspunkt Marginalskatten reduseres betydelig gjennom lavere sats toppskatt og økt innslagspunkt Øke minstefradraget Øke minstefradraget Innstramning for enkelte naturalytelser ? Innstramning for enkelte naturalytelser ?

32 Skatt og avgift Aksjonærmodellen Aksjonærmodellen Delingsmodellen avvikles Delingsmodellen avvikles Kun for personlige aksjonærer Kun for personlige aksjonærer Utbytte og gevinster utover skjermingsfradraget beskattes som alminnelig inntekt med 28% Utbytte og gevinster utover skjermingsfradraget beskattes som alminnelig inntekt med 28% Skjermingsfradraget beregnes som aksjenes kostpris multiplisert med en skjermingsrente, som foreslås satt lik risikofri markedsrente etter skatt Skjermingsfradraget beregnes som aksjenes kostpris multiplisert med en skjermingsrente, som foreslås satt lik risikofri markedsrente etter skatt Uskjermet aksjeinntekt inngå i alminnelig inntekt Uskjermet aksjeinntekt inngå i alminnelig inntekt RISK- og godtgjørelsesreglene fjernes for personer RISK- og godtgjørelsesreglene fjernes for personer

33 SKATT OG AVGIFT Skjermingsmodellen Skjermingsmodellen Gjelder deltakerlignende selskaper og enkeltpersonforetak Gjelder deltakerlignende selskaper og enkeltpersonforetak Skattelegger høy eieravkastning som personinntekt ved opptjening Skattelegger høy eieravkastning som personinntekt ved opptjening Avkastning innenfor et skjermingsfradrag basert på risikofri rente skattelegges som alminnelig inntekt, utover dette som personinntekt Avkastning innenfor et skjermingsfradrag basert på risikofri rente skattelegges som alminnelig inntekt, utover dette som personinntekt

34 Skatt og avgift Fritaksmodellen Fritaksmodellen Selskaper skal fritas for beskatning av utbytte og gevinst på aksjer Selskaper skal fritas for beskatning av utbytte og gevinst på aksjer Fradragsrett for aksjetap bortfaller Fradragsrett for aksjetap bortfaller Aksjegevinst- og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004 behandles etter ovennevnte regler Aksjegevinst- og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004 behandles etter ovennevnte regler Utbytte skattefritt med virkning fra 1.1.2004 Utbytte skattefritt med virkning fra 1.1.2004

35 Skatt og avgift Endringer i 2004 Endringer i 2004 Fradrag kontingenter 1 800 (1 450) Fradrag kontingenter 1 800 (1 450) Bunnfradrag bolig 90 000 (80 000) Bunnfradrag bolig 90 000 (80 000) NB! Ligningsverdien for bolig- og fritidseiendommer skal for inntektsåret 2003 reduseres med 5% NB! Ligningsverdien for bolig- og fritidseiendommer skal for inntektsåret 2003 reduseres med 5% Gaver arbeidsforhold 600 (500) Gaver arbeidsforhold 600 (500) Kapitalavkastningsgrunnlaget delingsmodellen 7% (10%) Kapitalavkastningsgrunnlaget delingsmodellen 7% (10%) Innslagspunkt toppskatt økes med 4% Innslagspunkt toppskatt økes med 4% Personfradrag (klassefradrag) økes med 4,1% Personfradrag (klassefradrag) økes med 4,1% Minstefradraget øker med 3.9% Minstefradraget øker med 3.9%

36 Skatt og avgift Normalrentesatsen settes 3,25% Normalrentesatsen settes 3,25% Fra 1.1-30.6 Fra 1.1-30.6 Differensiert arbeidsgiveravgift Differensiert arbeidsgiveravgift Minstegrense registrering merverdiavgiftmanntallet 50 000 (30 000) Minstegrense registrering merverdiavgiftmanntallet 50 000 (30 000) Persontransport innlemmes i merverdiavgiftssystemet med sats på 6% fra 1. mars 2004 Persontransport innlemmes i merverdiavgiftssystemet med sats på 6% fra 1. mars 2004 Næringsdrivende som er avgiftspliktig vil kunne trekke fra inngående mva på persontransport Næringsdrivende som er avgiftspliktig vil kunne trekke fra inngående mva på persontransport Varebil klasse 1 likestilles med personbiler i momsregelverket fra 1. juli 2004 Varebil klasse 1 likestilles med personbiler i momsregelverket fra 1. juli 2004 Altinn Altinn Mamut for Altinn Mamut for Altinn

37 Lønn Forslag til ny firmabilbeskatning (2005) Forslag til ny firmabilbeskatning (2005) Nedjustering av firmabilkostnadene med 5% Nedjustering av firmabilkostnadene med 5% Vinnerne, de med middels dyr firmabil (250 000) og lang vei til jobb. Vinnerne, de med middels dyr firmabil (250 000) og lang vei til jobb. Innstramming for de som kjører firmabil til over 400 000 Innstramming for de som kjører firmabil til over 400 000 Alternative modeller: Alternative modeller: 1)Prosentpåslag Inntekstpåslag 30% bilens verdi inntil 250 000 (75% av bilens verdi etter 3 år) Inntekstpåslag 30% bilens verdi inntil 250 000 (75% av bilens verdi etter 3 år) Tillegg 20% av bilens verdi over 250 000 Tillegg 20% av bilens verdi over 250 000 Nybilpris 300 000 gir 85 000 i inntektspåslag Nybilpris 300 000 gir 85 000 i inntektspåslag (250 000 x 0,3 + 50 000 x 0,2 = 85 000)

38 Lønn 2)Nye satser Nedjustere satsene for ”rimeligere” firmabiler Nedjustere satsene for ”rimeligere” firmabiler Innføre flere firmabilskatteklasser for ”dyrere” firmabiler Innføre flere firmabilskatteklasser for ”dyrere” firmabiler Redusert sats/kilometerpåslag (25%) for biler eldre enn tre år. Redusert sats/kilometerpåslag (25%) for biler eldre enn tre år. Ønsker å øke kjørelengden fra 13 000 km til 15 000 km og ta bort kjøring hjem – arbeid Ønsker å øke kjørelengden fra 13 000 km til 15 000 km og ta bort kjøring hjem – arbeid Ovennevnte vil medføre at de som ikke bruker bilen til jobb eller har kort vei til jobb ”taper” på dette forslaget. Ovennevnte vil medføre at de som ikke bruker bilen til jobb eller har kort vei til jobb ”taper” på dette forslaget.

39 Lønn Yrkesbil, 75% regelen oppheves Yrkesbil, 75% regelen oppheves Foreslår at brukere av firmabiler og yrkesbiler bør bli skattemessig likebehandlet Foreslår at brukere av firmabiler og yrkesbiler bør bli skattemessig likebehandlet Unødvendig med to regelverk Unødvendig med to regelverk Fartsbøter (for spesielt interesserte) Fartsbøter (for spesielt interesserte) Økes betydelig i 2004, opptil 28% Økes betydelig i 2004, opptil 28% Bøter? Bøter?

40 Lønn Arbeidsreise - yrkesreise Arbeidsreise - yrkesreise Skille? Skille? Ofte ingen vurdering, kan få store konsekvenser Ofte ingen vurdering, kan få store konsekvenser Bl.a. betydning for bilgodtgjørelse og fastsettelse kjøring hjem/arbeid ved fri bil Bl.a. betydning for bilgodtgjørelse og fastsettelse kjøring hjem/arbeid ved fri bil Hjemme Kontor Kunde

41 Lønn Lønn - selvstendig næringsdrivende? Lønn - selvstendig næringsdrivende? Arbeidsgivers ansvar å vurdere hvorvidt oppdragstaker er næringsdrivende eller lønnstaker jfr. Sktbl. Arbeidsgivers ansvar å vurdere hvorvidt oppdragstaker er næringsdrivende eller lønnstaker jfr. Sktbl. Ikke tilstrekkelig at oppdragstaker er registret i foretaksregisteret eller avgiftsmanntallet. Ikke tilstrekkelig at oppdragstaker er registret i foretaksregisteret eller avgiftsmanntallet. Momenter av betydning? Momenter av betydning? ”Ingen” vurdering kan gi arbeidstaker og oppdragstaker betydelig økonomiske merkostnader – solidaransvar. ”Ingen” vurdering kan gi arbeidstaker og oppdragstaker betydelig økonomiske merkostnader – solidaransvar.

42 Lønn Lønn - lån – ubytte Lønn - lån – ubytte En overføring fra et selskap til en arbeidstaker er å anse som lønn, lån eller utbytte. En overføring fra et selskap til en arbeidstaker er å anse som lønn, lån eller utbytte. Problemstilling: ”mellomregningskonto”. Problemstilling: ”mellomregningskonto”. Ikke reelle lån er å anse som lønn eller ulovlig utbytte jfr. høyesterettsdom av 4. mars 1998. Ikke reelle lån er å anse som lønn eller ulovlig utbytte jfr. høyesterettsdom av 4. mars 1998. Hvis ulovlig utbytte må både selskapet og arbeidstaker betale skatt av beløpet. Hvis ulovlig utbytte må både selskapet og arbeidstaker betale skatt av beløpet. Arbeidstaker og arbeidsgiver har bevisbyrden. Arbeidstaker og arbeidsgiver har bevisbyrden.

43 Nærstående parter Handlinger og transaksjoner mellom nærstående parter (interessefelleskap) skal iht. flere lovverk behandles særskilt Handlinger og transaksjoner mellom nærstående parter (interessefelleskap) skal iht. flere lovverk behandles særskilt Hvorfor? Hvorfor? Kreditorvern Kreditorvern Sikre minoritetsinteresser etc. Sikre minoritetsinteresser etc. Former for nærstående parter? Former for nærstående parter? Aksjelovens prg. 3-8 Aksjelovens prg. 3-8 ”fra en aksjeeier” ”fra en aksjeeier” Kvantitativ grense for verdier > enn 10% av aksjekapitalen Kvantitativ grense for verdier > enn 10% av aksjekapitalen

44 Nærstående parter Formkrav m.m. Formkrav m.m. Innenfor gjeldende lover og regler Innenfor gjeldende lover og regler Skriftelig avtale Skriftelig avtale Styre utarbeide en redegjørelse Styre utarbeide en redegjørelse Redegjørelsen legges frem for generalforsamlingen Redegjørelsen legges frem for generalforsamlingen Meldes Foretaksregisteret Meldes Foretaksregisteret Ugyldig avtale skal tilbakeføres Ugyldig avtale skal tilbakeføres

45 Spørsmål og svar!

46 info@mamut.com


Laste ned ppt "SMB – DAGEN 2004 Are Halhjem, Statsautorisert revisor FlittigLise as (Ar2 Økonomi as)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google